د ۱۴۰۰کال د اسد ۲۴ نه تر۱۴۰۱کال دچنګاښ میاشتې د راستنېدونکو شمیر

sadam_morr

823325کسان