د وزارت عادي او پراختيايي بوديجه

د وزارت عادي او پراختيايي بوديجه

د ۱۴۰۰ مالی کال بودیجه

  1. عادي بودیجه441,226,901
  2. انکشافي بودیجه 660,000,000

د وزارت ۱۳۹۹کال بودجه

۱-بودجه عادی 410،635،000

۲-بودجه انکشافی 227،000،000.00

. مجموعاً بودجه عادی و انکشافی سال 1399 مبلغ637,635,000 افغانی می شود

 

د وزارت ۱۳۹۸کال بودجه 

1- د ۱۳۹۸ مالي کال پراختيايي بوديجه۶۲۹، ۸۹، ۵۶۲ افغانۍ.

2- د ۱۳۹۸ مالي کال عادي بوديجه ۸۷۴، ۵۹۶، ۳۸۶ افغانۍ.

په ټوله کې عادي او پراختيايي بوديجه۵۰۳، ۸۵۲، ۹۴۹ افغانۍ کېږي.

 د راستنېدونکو او بېځايه شوو شمېرې