​​​​​​​گزارش ریاست های مرکزی از 16 الی 21 سنبله

sadam_morr

 

فعالیت ها

ملاحظات

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

1- اشتراک در جلسه به منظور برگزاری مراسم رونمایی کتاب رهنمود .

2- کار روی چارچوب نظارت و ارزیابی از پروژه های تحقیقاتی .

3- کار روی طرح تحقیق  " عوامل موثربربازگشت و ادغام مهاجرین "

4- حل مشکلات تخنیکی دیتابیس مرز سپین بولدگ .

5- ثبت عودت کننده گان ثبت ناشده در دیتابیس سالهای 2017 الی 2018 کشور ایران و پاکستان .

6- سفر یک تن از کارمندان این اداره به ولایت ننگرهار .

7- تهیه و ترتیب گزارشات واصله از ریاست های مرکزی در شیر فولدر .

8- کاروری برگزاری ورکشاپ یک روزه و دعوت ( 14 ) ریس ولایتی به مرکز .

9- مشوره دهی : پاسخ به تماس های تیلفونی ، وایبر ، واتساپ و ایمیل جهت مشاوره و رهنمایی در باره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت نا امن راه های قانونی مهاجرت به کشور های اروپایی .

10- هماهنگی با نهاد های همکار به منظور برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین( انستیتوت ساختمانی و جیودیزی ، آمریت حوزه 13 تعلیمی و مدیریت لیسه عبدالرحیم شهید ، لیسه سردار خان رحمانزی ، لیسه عبدالرحیم غفورزی و لیسه نسوان سید محمد شاه مینه ).

11- برگزاری جلسات آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در انستیتوت ساختمانی و جیویودیزی لیسه عبدالرحیم شهید ، لیسه هاشم میوندوال و مدرسه قرانی القرا) .

12- تهیه گزارش جلسات آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای دفتر ICMPD  .

13- به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با مطالب فعالیت های آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

14- اشتراک در کنفرانس بین المللی ( افغانستان چهارراه ولایت ترانزیت منطقه .

15- کار روی طرزالعمل ترانسپورت وزارت مهاجرین .

16- اشتراک در جلسه کمیته امنیت در مرزها .

17- کار روی برنامه عودت پس از صلح .

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 8 قطعه فورم م 7 و یا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی و حسابی ارسال گردیده است که جمعاً مبلغ 48470 افغانی را احتوا می نماید.
 2. تعداد25  قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 30  قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط مجرا گردیده است.
 4. تعداد 14 قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد 5  قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 3 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 30 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد2  قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. ترمیم نلدوانی تشناب های عمومی .
 12. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 13. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 14. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 19. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 21. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 22. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

4) ریاست پالیسی و پلان

1- ارسـال گزارش نـهایی تسلیمی وبـرآورد دیـوار غـربی احـاطه وزارت بمقام   محترم وزارت .

2   نـهایی ســاختن گزارش نظارتی تــرمیمات تشناب هاو رنگمالی تعمیرات   وزارت.

3 ارسال آماروارقام عودت کننده گان وبـیجاشده گان ربـع دوم سال1398  به ریاست ثبت واحوال نفوس وزارت داخله .

4 کارروی اصلاح بخش ازگزارش شش ماهه سال مالی 1398اداره امور.

5  کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع سوم 1398 ولایات .

6-  ارسال گزارش (23) واحد دومی وزارت بعدازتحلیل وتوحیدجهت  تهیه گزارش عمومی وزارت .

7-  جـمع آوری گــزارشات هــفته وارآمـریــتهای تـحت اثــرریاست طـــور  دوامــدار وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه . 

 

 

 

5-) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی .
 3. ترمیم یک پایه دیسکتاپ / ریاست عودت.
 4. نصب ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست مالی
 5. تنظیم پروجکتور معینیت پناهنده گان.
 6. حل مشکل ایمیل /آمریت آموزش / ریاست منابع.
 7. تنظیم یک پایه لپ تاپ و نصب برنامه SPSS /بورد مشاورین/ ریاست پلان.
 8. نظارت دوامدار توسط تیم تخنیکی این ریاست ازچگونگی کار دکتینگ (Network) شعبات مربوطه ریاست محترم عمومی عودت مدیریت عمومی تخنیک وترانسپورت .
 9. ارسال مکتوب  به اداره هوا نوردی ملکی دررابطه فعال سازی سیستم انترنت WI-MAX   به دفتر(نمایندگی) اینوزارت مقیم میدان هوایی بین المللی حامد کرزی توسط تیم تخنیکی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام .
 10. ارسال مکتوب متحد المال به  معینیت ها ، ریاست وآمریت های مستقل مرکزی. به اسا س تقاضای کتبی آمریت تدارکات و هدایت مآمآمر   حکم شماره(2367-الف)مورخ17/6/1398 مقام محترم وزارت  به منظور سروی نیازسنجی پرنترها ، ماشین های فوتوکاپی  وتونر مورد ضرورت ان بابت سال مالی1399.

اجراآت مدیریت اجرائیه .

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .
 2. مکاتیب وارده (7)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (23)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال تفاهمنامه وزارت ارشاد ، حج واوقاف ، طرح طرزالعمل هماهنگی موسسات غیر دولتی با ادارات سکتوری    به کمیته تفاهمنامه ها غرض ابراز نظر.

2- کار بالای طرح دهکده سبز وو مقایسه آن با فرمان 305 و ارسال آن به مقام وزارت .

3- کار بالای طرزالعمل نظارت انجوها. نهائی نمودن اعلامیه همکاری un habitat  

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه

ارسال تفاهم نامه میان وزارت  و وزارت ارشاد حج و اوقاف ، طرح طرزالعمل هماهنگی پروژه های موسسات غیردولتی با ادارت سکتوری

 

تفاهمنامه موسسه

 1. جلسه درمورد طرزالعمل های وزارت در دفتر معینیت مالی واداری

 

 

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

 1. در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (1300)تن طی (13)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:
 2.  بتعداد (57) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن 50 ، اتریش 1، فرانسه 2، هالند1  ، ناروی1 و انگلستان 2 تن )
 3. و به تعداد (1243)تن عودت کننده داوطلب ازکشور ترکیه (1241 و اتریش 2 تن) به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند.

 

 1. هماهنگی و ارسال  6  ایمل با دفتر محترم IOM غرض کمک به 35 تن عودت کننده که خارج از لست از کشور ترکیه عودت نموده با هر عودت کننده مبلغ ۱۲۵۰۰ افغانی از طرف  IOMکمک صورت گرفت .
 2. معرفی 5 تن عودت کننده کشور ترکیه به دفتر IOM جهت مساعدت .
 3. ارسال 10  ایمل به ارگانهای ذیربط ملی و بین المللی جهت حل مشکل پناهجویان افغان درخارج از کشور
 4. تسلیمی اوراق (10) تن از برگشت کنندگان ترکیه به اشخاص مربوطه شان.
 5. ارسال موافقه چارتر کشور سویدن به وزارت محترم امورخارجه که بتاریخ 20 سنبله 1398

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

 

 

       

 

اتریش

ترکیه

 

ناروی

فرانسه

جارتر سویدن

 

هالند

انگلستان

سویدن

 

 

اتریش

 

1300

1243

 

 

 

 

 

 

 

2

1241

57

 

 

1

2

50

 

 

1

1

2

                                         

 

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( 10)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (9) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

3-معرفی یک تن عودت کننده جهت اصلاح نام در اسناد تعلیمی شان به ریاست تدریسات ثانوی.

4-ارسال گزارش عمومی کشور جهت نظر خواهی و ابدیت گزارش تهیه شده به ریاست های  بیجاشدگان  ، عودت ، تحقیق ، پالیسی وپلان ، ارتباط خارجه و ریاست دفتر

4- از جمله حمایت شدگان (1)تن خانم و (9) تن آقایان (3) تن عودت کننده کشور ایران (6) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (1) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

ثبت احوال نفوس

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

9

1

 

 

   

1

6

3

1

9

1

جلسات:

 1. اشتراک درجلسه طرزالعمل های وزارت در دفتر معینیت مالی واداری.
 2. اشتراک در جلــسه کمیته تخنیکی تــسوید حـــقــوق اطفال (جلوگیری ازفحشا ، هرزه نگاری و فردی) در مقر وزارت امورخارجه.

 

صدور 21 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

 

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد(۶۵۶۲)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۴۱۸) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۶۹۸۰)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق مذکوربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال است:
  1. به سکرتریت محترم مقام وزارت.
  2. معینیت  محترم مالی واداری.
  3. معینیت  محترم امورپناهند گان.
  4. معینیت محترم پالیسی وپلان.
 • فارمت های گزارشدهی بیجاشدگان هفته اول ماه سنبله از (۲۵)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارشدهی عودت کنندگان هفته اول ماه سنبله از (۲۶) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.
 • مجموعاْ بتعداد(۷۰)  قطعه مکاتیب  در جریانهفتهسوم ماه سنبله اجراات گردید.
 •  یک قطعه متحدالمال مربوطریاست عمومی عودت و یک  قطعه تفاهمنامه مربوط به ریاست حمایت حقوقی به واحد های اخبارگردید.
 • بتعداد دو قطعه پیشنهادات از ولایات ننگرهار،هرات و غزنی بعد از هدایت مقام  محترم وزارت به مرجع مربوطه ارسال گردید.

ریاست مهاجرین بلخ:

 • تیم مشترک به ساحه رفته عرایض (۱۷۵) فامیل بیجاشده را سروی نمودند. ۲۳ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۳۰ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی بخاطر دریافت کمک به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • برای ۷۶۳ فامیل بیجاشده مربوط ولایات سرپل، فاریاب، ولسوالی های بلخ ، به هرفامیل از سوی موسسه WFP مبلغ ۶۰۰۰ افغانی توزیع گردید.
 • ۵۸۱ فامیل شامل ذکورواناث و بتعداد۲۳۲۸ اطفال سروی گردید ۱۶ فامیل شامل برنامه ERM گردید و ۸۸ فامیل شامل برنامه NOERM سروی گردید که تا هنوز از مساعدت مستفید نگردیده اند.

آمریت مهاجرین پجشیر:

 • ۴ فامیل بیجاشده  مربوط ولسوالی یمگان بدخشان ثبت وراجستر گردید.

 

آمریت مهاجرین لوگر:

 • ۲۸ فامیل بیجاشده از سوی مقام محترم ولایت سروی گردید،۱۳ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۴۸ فامیل بیجاشد ثبت وراجستر گردید.
 • ۱۳۰ فامیل بیجاشده از سوی موسسات کمک کننده مقیم آنولا سروی گردید.
 • سه تن عودت کننده بریاست معارف معرفی گردید.
 • ۱۴ فامیل بیجاشده از سوی ریاست مهاجرین سروی گردید.

ریاست مهاجرین ننگرهار:

 • برای ۲۲ فامیل عودت کننده از سوی موسسه IOM مواد عذایی و غیرغذایی توزیع گردید.

آمریت مهاجرین بدخشان:

 • بتاریخ ۳۰ اسد ۱۳۹۸- بتعداد ۴۴ فامیل از سوی تیم مشترک سروی گردید.
 • برای ۲۰ فامیل مربوط ولسوالی کران ومنجان ولایت بدخشان مبلغ ۱۸۰۰۰ افغانی از سوی موسسه اکتیدا و بتاریخ ۲/۶/۱۳۹۸ برای ۳۰ فامیل دیگر وسایل ولازمی مورد ضرورت از سوی موسسه داکا توزیع گردید.

ریاست مهاجرین بامیان:

 • ۲۸ فامیل بیجاشدگان میدان وردک سوی موسسه  UNHCRو  از سوی ریاست مبارزه با حوادث سروی گردید وبرای ۷ فامیل مواد غذایی توزیع گردید.
 • ۲ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

آمریت مهاجرین سرپل:

 • به تاریخ ۲/۶/۱۳۹۸- ۵۰ فامیل بیجاشده از قریجات بلند غور ، ولسوالی سرپل   و  ولسوالی های ولایت جوزجان از سوی تیم مشترک سروی گردید ۲۸ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • برای ۵ فامیل بیجاشده که قبلا سروی شده بودند از سوی موسسه ORDبه هرفامیل مبلغ ۲۰۰۰۰ افغانی توزیع گردید.

ریاست مهاجرین کابل:

 • ۷۳ تن عودت کننده، بیجاشده و اشخاص شدیدا اسیب پذیرسروی گردید.
 • عودت کننده، بیجاشده و اشخاص محل شدیدا اسیب پذیرثبت وراجستر گردید.
 • ۲۸۷ تن از عودت کنندگان به شعبات مشوره حقوقی  معرفی گردید.
 • ۷۵ تن عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • ۱ تن عودت کننده به ریاست معارف معرفی گردید.

-۲۷۵ قطعه عرایض بیجاشدگان سروی گردید.

ریاست مهاجرین هلمند:

 • برای ۳۲ فامیل از سوی موسسه یونسیار به هرفامیل مبلغ ۱۲۰۰ افغانی و یک دانه سیت آشپزخانه ویک دانه کمپل و یک دانه ترپال توزیع گردید.

ریاست مهاجرین جوزجان:

 • ۸ فامیل رد مرزی ثبت و راجستر گردید.

ریاست مهاجرین لغمان:

 • بتعداد ۱۶ فامیل بیجاشده از سوی تیم مشترک سروی گردید.

آمریت مهاجرین غور:

 • ۲۲تن  مجرد رد مرزی کشور اسلامی ایران ثبت وراجستر گردید.

۱۴ فامیل بیجاشده سروی گردید.

11 ) آمریت جندر

12) ریاست ارتباط خارجه

تنظیم ملاقات ها:

به تعداد (3) ملاقات و جلسات روئسا و مقامات وزارت در جریان هفته تنظیم گردیده است:

 1. تنظیم ملاقات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با چهار تن از کارمندان دفتر IOM.
 2. تنظیم ملاقات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با نماینده دفتر UN-HABITAT.
 3. تنظیم جلسه رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی با موسسات اکتید، ORD و موسسه انکشافی افغان.
 4. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق معلومات مهاجرین با سه تن از کارمندان دفتر IOM.
 5. ترتیب و ارسال مکتوب به مراجع ذیربط جهت اشتراک اعضای کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر در جلسه کمیته اتباع.

اشتراک در جلسات:

 1. اشتراک در جلسه تیم موظف برای توحید ارقام عودت کنندگان دردفتر مشاوریت معینیت امور پناهندگان و کار روی توحید گزارشات چهار مرز کشور که از آن طریق مهاجرین برگشت می نمایند.

سفرها:

در جریان هفته (3) سفر ترتیب و تنظیم گردیده است:

 1. طی مراحل اسناد سفر وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان و هئیت همراه شان به جینوا.
 2. طی مراحل اسناد سفر مهر خداصبار و حمیدالله افغان به جینوا.
 3. ارسال مکاتیب سفر رئیس تفتیش هئیت همراه شان به کشور دوبی.

رسیدگی به مشکلات مهاجرین

در جریان هفته به مشکلات (6) تنمراجعین رسیدگی صورت گرفته است:

 1. معرفی یک تن مراجعین به ناحیه ششم جهت اخذ تائید از اسم، عودت و سکونت فعلی شان که قرار است اسم خود را در فورم عودت اصلاح کند که بعداً به دفتر کمشنری معرفی خواهد گردید؛
 2. ارسال معلومات به پاسخ نامه ریاست امور مهاجرین ولایت هرات پیرامون پروسه مساعد ساختن زمینه برگشت آنعده از مهاجرین افغان که فاقد مدرک، بدون سرپرست و یاهم اطفال میباشند و دولت ایران نیز اجازه خروج برایشان نمی دهد؛
 3. معرفی یکتن مراجعین به اسم خانعلی فرزند علی بخش به ناحیه سیزدهم جهت تائید از اسم، عودت و سکونت فعلی شان که قرار است اسم خود را در فورم عودت اصلاح کند که بعداً به دفتر کمشنری معرفی خواهد گردید؛
 4. معرفی محمد علی به ناحیه سیزدهم شهر کابل جهت تائید از اسم، عودت و سکونت فعلی شان که قرار است اسم خود را در فورم عودت اصلاح کند که بعداً به دفتر کمشنری معرفی خواهد گردید؛
 5. معرفی خانعلی به ناحیه سیزدهم شهر کابل جهت تائید از اسم، عودت و سکونت فعلی شان که قرار است اسم خود را در فورم عودت اصلاح کند که بعداً به دفتر کمشنری معرفی خواهد گردید؛
 6. مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان مقیم کشور ترکیه به افغانستان؛

انجوها:

 1. دریافت طرزالعمل انجو ها از طریق ایمیل که از وزارت اقتصاد مواصلت و رزیده بود و ارسال ان به معین امور پناهندگان جهت هدایت بعدی به کمیته تفاهمنامه ها؛
 2. ارسال نظرریاست ارتباط خارجه، پیرامون تفاهمنامه موسسه کمیته بین المللی نجات (IRC)، به ریاست حمایت حقوقی؛
 3. ارسال نظرریاست ارتباط خارجه، پیرامون موسسه واسا، قرارملاحظه دفترثبت موسسات الی اکنون موسسه متذکره ثبت وراجستر این وزارت نگردیده است؛
 4. ارسال نظر ریاست ارتباط خارجه، پیرامون طرزالعمل هماهنگی پروژه های موسسات غیردولتی با ادارات سکتوری، به ریاست محترم حمایت حقوقی؛
 5. ابراز نظر پیرامون تفاهمنامه وزارت مهاجرین با وزارت ارشاد، حج و اوقاف که قرار است به امضا برسد؛

اخذ گزارشات فاقدین مدرک:

 1. ارسال مکتوب به ادارات مربوطه در مورد آخرین آمار ازسایت های ثبت و راجستریشن، مجموعاٌ بتعداد (690899) نفرواجد شرایط اخذ کارت شناخته و برای (523.444) تن تااکنون کارت توزیع گردیده است؛
 2.  ارسال مکتوب به ریاست مهاجرین کابل درمورد معرفی ربابه جهت مساعدت وکمک ، که از کشور ایران بطور اجباری اخراج و شوهرش را در مسیر راه از دست داده است؛
 3. ارسال مکتوب ذریعه ایمیل به اتشه مشهد جهت پیگیری طفلی شانزده ساله بنام  گلبدینکه توسط نیرو های امنیتی کشورایران بدون هیچ سرپرستی رد مرز گردیده و در افغانستان هیچ یک از نزدیکانش زندگی نمی کند؛
 4. ارسال  مکتوب ذریعه ایمیل به اتشه مشهد درمورد پیگیری قضیه خانم خدیجه که توسط نیرو های امنیتی کشورایران رد مرز گردیده؛ موصوفه بدون سرپرست و اقارب نزدیک در افغانستان نداشته است. وی در مرکز حمایوی در ولایت هرات نگران سه طفل خویش که در اصفهان سکونت دارند میباشد؛
 5. ارسال مکتوب به اتشه مشهد جهت پیگیری موضوع محمد حسین باشنده اصلی ولایت فراه که اظهارمیدارد، خانمش همرای فرزندانش جواد ، سجاد، اتنا و امیر فرزندان حسین بدون سرپرست درشهر مشهد به سرمی‌برد و از آنجایکه خودش توسط نیروی انتظامی ایران رد مرز گردیده خواهان عزیمت اعضای فامیلش به ولایت فراه میباشد؛

دربخش مدیریت ع مهاجرت وانکشاف:

 1. ارسال یک قطعه مکتوب در مورد اخذء احصائیه دانش آموزان، دانشجویان، دانش آموزان حرفه، طلبه های دینی و مشکلات آنها  به اتشه امورمهاجرین مقیم تهران؛

سایر اجراات:

 1. دریافت ایمیل سفیر کشور آسترالیا در رابطه به نامه حصول موافقه آن کشور به ایجاد دفتر اتشه امور مهاجرین و ارسال اطمینان از تعقیب تقاضای شان که خواسته الی اکنون نامه موافقه شما از طریق وزارت امور خارجه به آن سفارت مواصلت نکرده است؛
 2. تأمین ارتباط با اداره ملی احصائیه در مورد نهائی سازی طرزالعمل تثبیت هویت مهاجرین در ایران؛
 3. ارسال کاپی های پاسپورت رسولی و رئیس منابع به نادر فرهاد که قرار است در سفر انقره معرفی شوند؛
 4. ترتیب طرزالعمل سفر های رسمی کارمندان وزارت به خارج؛
 5. ارسال مکتوب هیئت وزارت در نشست اکسکام به دفتر کمشنری جهت تمویل مصارفات سفر شان، از طریق ایمیل.
 6. ارسال گزارش دیدار اتشه امورمهاجرین مقیم ترکیه از مراکزنگهداری مهاجرین درشهر های مختلف به ریاست های مربوطه؛
 7. ارسال راپور حاضری برج اسد اتشه ترکیه به ریاست مالی وحسابی؛

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (13) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (1) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (3) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (10) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. به تعداد (2) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهاد دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور کارت بقیه اعضای خانواده؛
 6. به تعداد (1) به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زمینه ارائه مساعدت های درمانی و حمایتی به مهاجرین؛
 7. صدور (2) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی؛
 8. صدور (450) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت؛

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان؛
 2. توزیع (33) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (15) قطعه کارت، تعداد (199) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (41) قطعه کارت اطفال، ثبت و راجستر (70) نوزاد، صدور به تعداد (22) نکاح خط و تعداد (45) قطعه توکن از طریق اتشه کویته صورت گرفته است؛
 3. به تعداد (10) فامیل بشمول تعداد (34) فرد، و تعداد (20) ذکور و (14) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 30 قطعه معرفی نامه برای 30 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 21 مرد، 32 زن و 44 طفل می‌شوند با صدور 227 قطعه معرفی نامه برای 227 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.
 2. معرفی به تعداد (2) تن جهت تحویل گرفتن جنازه خویشاوندان شان از طب عدلی.

 

13) ریاست تفتیش

)ریاست دفتر مقام

 1. تکثیر مصوبه شماره (8) مؤرخ 4/6/1398 جلسه نوبتی شورای وزیران.
 2. ارسال اطمینان از اجراات در قبال هدایت شماره1178  AOP-GEN مؤرخ 18/10/1397 مقام عالی ریاست جمهوری به ریاست عمومی اداره امور.
 3. ارسال اطمینان از تحقق بند (2) مصوبه شماره (1) مؤرخ 14/5/1398 جلسه هماهنگی پیرامون تدویر به موقع جلسات و تحقق فیصله های قبلی کمیسیون ها و کمیته های فرعی شورای وزیران به ریاست دارالانشای شورای وزیران.
 4. ارسال اطمینان از  تحقق فقره (4) مصوبه شماره (27) مؤرخ 29/7/1394 کابینه به ریاست عمومی اداره امور.
 5. هماهنگ ساختن معرفی جلال الدین وقاد مشاور ارشد مقام و مسؤل پروژه های انکشافی منحیث نماینده وزارت جهت نظارت و تطبیق پروسه میکانیزم مصرفی کمک های عاجل بشری با مقام ولایات ننگرهار و کنرها.
 6. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد(53) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 7.   به تعداد (78) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (17) قطعه وارده و (61) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 8. به تعداد (48) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 9. به تعداد (42) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 10. کاپی تعداد (48) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 11. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(108) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جوزا 1398  از ریاست مهاجرین کابل.
 12. ارسال فورم های پیگیری جهت ارایه معلومات پیرامون تحقق تعداد (292) قطعه احکام مقام محترم وزارت طی برج اسد به ریاست های مرکزی و آمریت تدارکات.
 13. طی یک هفته به تعداد(106) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (7) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت ، (4) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (88) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (14) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 14. مجموعاً سهم زنان % (15.9) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 15. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (27) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (9) قطعه عرایض سرپناه، (13) قطعه عرایض کمکی و (5)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

 

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (93) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (67) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

15)ریاست منابع بشری

 1. تکثیر مکتوب فسخ قرارداد خط یکی از کارمندان پروژه تقرر مجدد به شعبات مربوط.
 2. تکثیر مکتوب فسخ قرارداد تقرر رقابتی متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی احصائیه و دیتابیس به شعبات مربوط.
 3. تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر رقابتی بست(8) کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به ریاست محترم دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 4. تهیه و ترتیب فورم قرارداد بالمقطع معادل بست(8) کارکن خدماتی آمریت تدارکات غرض طی مراحل کمیسیون موظف کارکنان بالمقطع.
 5. تکثیر مکتوب متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی سروی شهرک ها عجالتاً به شعبات مربوط.
 6. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست مالی و حسابی و آمریت سوانح و ارزیابی و اجراآت مبنی بر ارسال دفتر سوانح و علم و خبر کارمند بست رتبه(5) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات نظر به تقاضای کتبی.
 7. ارسال اسناد ابتدائی یکی از کاندیدان بست(5) معرفی شده بورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اداره محترم تعلیمات تخنیکی و ملکی نظر به استعلام رسمی.
 8. ترتیب و ارسال مکتوب تعیین سرنوشت آمریت های ولایات و آمریت امورمهاجرین ولایت زابل به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 9. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند بالمقطع معادل بست(5) ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان.
 10. تکثیر مکتوب امنیت ملی یک تن غرض تائیدی ریاست امنیت ملی.
 11. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش آمریت محترم سوانح

 1.  درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.
 2.  ترتیب خلص سوانح برای (7)تن از کارکنان مرکزی و ولایتی
 3. به اثر کنترول حاضری (45) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (76) تن توظیف و( 54) تن رخصت ضروری وتفریحی اخذ نموده اند.
 4. ترتیب راپور حاضری کارکنان برنامه تغییر .
 5. حضوردرجلسه ارزیابی (6) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .
 6.  درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  ( 38) قطعه مکتوب به دفاترسوانح وحاضری شان درج گردید.
 7. ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (10)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.
 8. ترتیب وارسال یک قطعه علم وخبر نذیراحمد به مرجع مربوطه.
 9. درج نتایج ارزیابی سالانه ( 55) تن از کارکنان مرکزی وولایتی به دفاتر سوانح شان.
 10.  پنج تن ازکارکنان که جدیداً تقرر حاصل نموده بودند ثبت دیتابیس گردیده وکارکنان اسبق آن به اندارج منفکی انتقال گردید.

11.  ترتیب جدول کارکنان خدماتی کم سواد بی سواد به آمریت آموزش وارتقاء ظرفیت ها.

     آمریت محترم آموزش

 1. ادامه آموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .
 2. ادامه کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت . 
 3. معرفی چهارتن از کارکنان وزارت در برنامه آموزشی به کشورهندوستان جهت امتحان مقدماتی به انستیتوت خدمات ملکی .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 1. به تعداد (4) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1.   به تعداد (5) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 2. ارایه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت تجهیز کلینک و توظیف یک عراده موتر صرف برای واقعات عاجل به مقام محترم وزارت .
 3. ارسال مکتوب جهت ثبت ، راجستر تیم ورزشی دررشته فوتسال به ریاست محترم عمومی تربیت بدنی و رزش.

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. پیگیری موضوع طرح تشکیل ارسال شده سال 1398 وزارت به کمیسیون اصلاحلات اداری، از طریق تماس های تیلفونی از کارشناس ریاست تشکیلات خدمات ملکی .
 2. بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تقرر محترم عزت الله فرزند امان الله در بست (4) مدیرعمومی احصائیه و دیتابیس ریاست پالیسی و پلان.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر درخواست معلومات از رقعه مریضی عبدالشاکر بهزاد آمر بست (3) حالات اضطرار ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل و آمر محترم مهاجرین سمنگان در رابطه به توظیف خدمتی محترم سید محمد ضیا مامور اجرائیه آمریت مهاجرین ولایت سمنگان به ریاست مهاجرین کابل.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به رفع خدمتی محترم ولی شاه مدیر اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت متذکره از ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بلخ در رابطه به حل شکایات نماینده گان بر علیه نور محمد آمر اضطرار ریاست مهاجرین متذکره.
 7. ارسال مکتوب به معینیت ها ، مشاورین ، ریاست های مرکزی و آمریت ها غرض جمع آوری نظریات شان روی لاحیه وظایف بمنظور ترتیب آن در فارمت جدید.
 8. ارسال مکتوب متحدالمال به (34) ولایت کشور مبنی بر نظریات شان روی لایحه وظایف غرض ترتیب آن در فارمت جدید لایحه وظایف.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر تقرر محترم محمد میوند فرزند جان محمد در بست (5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 ریاست منابع بشری ترتیب و تقدیم است.

 

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است