برای 214 خانواده در ولایت جوزجان کمک نقدی توزیع شد

anwari_morr
-

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان از توزیع قسط دوم و سوم کمک نقدی جهت اعمار سرپناه برای 214 خانواده درآن ولایت به تاریخ 28 عقرب خبرداد.

خانواده های یاد شده توسط هیات اداره امور مهاجرین در ولسوالی های آقچه، فیض آباد و مرکز آنولایت شناسایی شده بودند، که پس از آن مبلغ 75 هزار و 200 افغانی به  همکاری سازمان بین المللی مهاجرت با حضور نماینده ریاست مهاجرین توزیع گردید.

طبق یک خبردیگر نشستی بمنظور هماهنگی و همکاری جهت رسیدگی به وضعیت عودت کننده گان اجباری از کشور پاکستان با اشتراک نماینده های موسسات همکاربرگزارشد.

اشتراک کننده گان از همکاری و هماهنگی های بیشتر نهاد های شان اطمینان دادند.