نزدیک به 500 خانواده در هلمند مساعدت شد

anwari_morr
--

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند با همکاری ادارات کمک کننده، برای 495 خانواده بیجاشده و نیازمند در آن ولایت کمک رسانی کرد.

در جریان این کمک ها که به تاریخ 8 قوس صورت گرفت، به 95 خانواده از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل(UNHCR) جهت ترمیم سرپناه و به 400 خانواده دیگر جهت رفع نیازمندی اولیه شان از سوی موسسه AAH کمک صورت گرفت.

گفتنی است که به هر خانواده از سوی اداره UNHCR مبلغ 400 دالر امریکایی جهت و به هر خانواده دیگر از سوی اداره AAH مبلغ 21 هزار افغانی پول نقد در هماهنگی با اداره مهاجرین ولایت هلمند توز یع شد.