نشستی از بهر هماهنگی فعالیت های مشترک وزارت امور مهاجرین و اداره پناهندگان سازمان ملل در زون شرق برگزار شد

anwari_morr
-
نشستی از بهر هماهنگی فعالیت های مشترک وزارت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه 7 قوس با اشتراک مسئولان ادارات مهاجرین ولایات زون شرق در ولایت ننگرهار برگزار گردید.
این نشست آموزشی دو روزه که کارمندان و مسئولان ریاست امور مهاجرین ولایات ننگرهار، کنر و لغمان اشتراک داشتند، فعالیت های مشترک دو اداره موسوم به (PPA) جهت ارایه خدمات برای ادغام و استقرار پایدار برگشت کنندگان شرح داده شد.
مولوی سردار شیرزاد، رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در رابطه به فعالیت های مشترک اظهار داشت که تطبیق این برنامه می تواند یک گام موثر برای ادغام برگشت کنندگان باشد.
همچنان انجنیر محمد اجمل، مدیر برنامه های ارشد و انجنیر عابد، همکار ارشد اجراییوی مقام وزارت در مورد اهداف نشست مذکور و نیازهای برگشت کنندگان که باید مطابق پلان های (PPA 2022) به آن رسیدگی صورت گیرد، صحبت نموده و به سوالات حاضرین پاسخ ارایه کردند.