کمک نقدی به صد ها خانواده درهلمند آغازشد

sadam_morr
محمد اشرف حنیفی

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت هلمند از آغاز کمک نقدی  برای 869 خانواده   بیجاشده ناشی از  جنگ ونیازمند به  تاریخ 9 اسد سال روان خبرداد.

قراراست که برای هرخانواده سروی شده، مستحق، مبلغ 420 دالر امریکایی مساعدت دفتر UNHCR ، درهماهنگی با اداره امور مهاجرین آنولایت توزیع شود.