برای فامیل های آسیب دیده از سیلاب در فراه کمک شد

sadam_morr

آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه باهمکاری ریاست مبارزه با حوادث برای 200 فامیل سیلاب زده ناحیه پنجم مرکز ولایت فراه مساعدت نقدی نمود.

این کمک شامل 7 هزارو500 افغانی برای هرفامیل بوده که بتاریخ های 16 و17 قوس سال روان باحضورداشت هیت مقام ولایت ، امنیت ملی ، مهاجرین ، وشورای ولایتی  توزیع صورت گرفت.