برای بیجاشده ها در بدخشان مواد غیرغذایی کمک شد

sadam_morr
9999

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بدخشان باهمکاری موسسه UNHCR برای چهارفامیل مستحق که یکی آن عودت کنده می باشد مساعدت غیر غذایی نمود.

این مساعدت شامل ، یک باب خیمه ،کمپل و بسته ظروف آشپزخانه بوده که بتاریخ 19 قوس سال روان توزیع شد.