گزارش ریاست های مرکزی از 23 الی 28 سنبله

sadam_morr

 

ملاحظات

)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. کار روی تحقیق "عوامل موثربر بازگشت و ادغام مهاجرین".
 2. کار روی طرح ابتدایی تحقیق "بررسی اختلالات پس ازحادثه تروما" دربیجاشدگان داخلی . 
 3. تهیه و ترتیب گزارشات واصله از ریاست های مرکزی در شیر فولدر.
 4. برگزاری ورکشاپ یک روزه در مورد مشکلات سیستم معلومات عودت کنندگان با (14) ریاست ولایتی.
 5. ثبت ارقام عمومی عودت کنندگان مرز اسلام قلعه و مرز میلک در سیستم معلوماتی عودت کنندگان.
 6. ثبت ارقام عمومی عودت کنندگان کشورهای اروپایی سالهای 2017  الی 2018 در سیستم معلوماتی عودت کنندگان.
 7. مشاوره: ارائه مشوره به مراجعین مستقیم، پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورهای خارجی.

15 زنگ از طریق شماره کوتاه 5588، 13 جواب کتبی از طریق وآتساب، 2 زنگ از طریق وایبر، 4 پیام ازطریق مسنجر فیسبوک .

 1. هماهنگی با نهادهای همکار به منظور برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  (انستیتوت تکنالوجی کمپیوتر، دانشگاه دنیا، مکتب زرغونه) روز شنبه و یکشنبه 23 و24 سنبله.
 2. برگزاری جلسات آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  در لیسه محمد شاه مینه. روز شنبه 23 سنبله ساعت 10 قبل ظهر.
 3. تهیه گزارش سه ماهه فعالیتهای مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در جهت مبارزه با قاچاق انسان برای وزارت.
 4. کار بر روی ارتقای محتوای وبسایت مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین، در مورد گذاشتن معلومات کشور، هدف مرکز معلومات، جزییات خدمات مرکز معلومات مهاجرت، لیست نهاد های ملی و بین المللی، آدرس دفتر مرکز معلومات درکشور های دیگر، مراحل اخذ پاسپورت و ویزه برای افغانهای، معلومات و آدرس سفارت خانه افغانستان درخارج، مهاجرت منظم چیست، فرق بین قاچاق انسان و قاجاق مهاجرت، معلومات در مورد برگشت کنندگان و انواع کمک که قرار است دریافت نمایند، شریک سازی سایت های کاریابی در خارج و داخل کشور برای متقاضیان کار و شریک سازی بوسیه های تحصیلی.
 5. کار بر روی پروسیجر استندرد عملیاتی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.
 6. ارسال مکتوب به ولایات مرزی جهت دریافت ارقام عمومی عودت کنندگان.
 7. ارسال فورم ثبت ارقام عمومی عودت برای آمریت های مرزی و میدان هوایی.
 8. تکمیل طرزالعمل ترانسپورت وزارت و ارسال آن به بخش مربوطه.

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 2 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (179890) افغانی میشودغرض

محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

 1. تعداد 6  قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 2. تعداد 14  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 3. تعداد 5  قطعه فورم ف.س.10  تریتیب گردیده است.
 4. بتعداد ی1 قلم ف.س.5 ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 1 فورم اعاده ف.س.8 ترتیتب گردیده است.
 6. تعداد 40 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 7. تعداد 20 قطعه فورم  ف.س.5 روغنیات ،مبلایل ،گریس ،هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردید.
 9. بتعداد 15 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 10. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به

شعبات ذیربط ارسال گردیده.

 1. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 2. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 3. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 4. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

1 _ پوشش خبری ملاقات معین امورپناهنده گان بااعضای کمیته اتباع وجلسه درمورد رسیدگی به اتباع 

       وجلسه درموردرسیدگی به اتباع بلوچ تبار درولایات جنوب غربی درمعینیت امورپناهنده گان .

2 _ تهیه دوعنوان خبراز جلسات مزکور .                                   

4) ریاست پالیسیی و پلان

1-  کار روی سه فارمت تفتیش اداره امور.

2    کار روی شناسایی وپلان پروژه های زیربنایی ولایتی .

3 جمع آوری وتوحید اماروارقام شهرکها وزیربناهای آن طی سال های مالی  1395  ، 1396 ، 1397وربع اول ودوم سال مالی1398.

4   تــهیه وترتیب فارمت مشخــص بـرای ارائــه لست شهرکها وپـروژه های  زیربنایی آن .

5    کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع سوم 1398 ولایات .

6    کار روی توحید وانسجام لست تعمیرات اداری واحدهای دومی وارسال  آن به وزارت ها وادارات مستقل سکتوری .

7 - جـمع آوری گــزارشات هــفته وارآمـریــتهای تـحت اثــرریاست طــور دوامــدار وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه . 

 

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی .
 3. نصب سافت ویر ITools/ معینت مالی.
 4. حل مشکل ایمیل / آمریت آموزش / ریاست منابع.
 5. حل مشکل انترنت / مشاوریت پلان.
 6. حل مشکل انترنت مشاور/ معینت مالی.
 7. حل مشکل پرنتر / سکرتریت مقام.
 8. شیر کردن پرنتر / آمریت سروی / ریاست انجنیری.
 9. اکتیف کردن ویندوز / ریاست عودت.
 10. نصب پرنتر / آمریت اسکان / ریاست عودت.
 11. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مدیریت جنسی / ریاست اداری.
 12. نصب نرم افزار / واتس آپ / مدیریت محاسبه/ ریاست مالی.
 13. حل مشکل تلیفون / مدیریت پذیرش / ریاست دفتر.
 14. نصب پلیر و Typing / ریاست عودت /مدیریت اجرائیه.
 15. تنظیم پروجکتور / تالار.
 16. حل مشکل انترنت / بورد مشاورین.
 17. تبدیل کردن رنگ پرنتر / سکرتریت مقام.
 18. تنظیم برق های حاضری الکترونیکی.
 19. حل مشکل مبایل / ریاست دفتر.
 20. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / شعبه امنیت.
 21. جابه جایی دولین تلیفون / ریاست هماهنگی و مشاوریت معینت پناهنده گان.
 22. کار دکتینگ (Network) دفاتر مربوطه ریاست محترم عمومی عودت مدیریت عمومی تخنیک وترانسپورت  ومدیریت عمومی حاضری توسط موسسه همکار تکمیل ومورد بهره برداری قرارگرفت ودرمرحله انجام تست میباشد.
 23. وسایل وتجهیزات مورد ضرورت  تمدید کیبل 20 لینه تیلفون های دیجیتال توسط تخنیکی  شرکت مخابراتی افغان تیلیکام انتقال گردیده وازساحه بازدید نموده و به کندنکاری آن آغاز مینمایند.

تعداد(57)پایه بطری توسط تیم تخنیکی کمپنی تیمورسادات نصب سیستم ذخیره برق گردید وکار جریان دارد .

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم افغان تیلیکام جهت پرداخت امتیازات کردیدت کارت نوع سلام برای محترم تورن رامین کارمند برحال امنیتی چک وتخنیک .

دربخش دیتابیس .

 1. تکمیل شدن Application  دیتابیس دفاتر ریاست دفتر .
 2. جمع آوری معلومات اولیه برای ایجاد  سیستم کودنگ برای مدیریت عمومی محاسبه جنسی ریاست اداری .
 3. رسیدگی به حل مشکل وارده درسیستم کتابخانه ریاست اطلاعات وارتباط عامه .

اجراآت مدیریت اجرائیه .

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .
 2. مکاتیب وارده (10)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (5)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال کاپی اعلامیه همکاری میان وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان و UN-Habitat که از جانب وزیر صاحب به امضا رسیده بود به ریاست پالیسی وپلان غرض اجراات بعدی آن ریاست

2- اصلاح وو بازنگری اعلامیه همکاری با اداره اسکان بشری UN-Habitat

3- ملاقات با نمایندگانموسسه ابرار ، APA و موسسه وطن درمورد تفاهم نامه های شان.  

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه

ارسال تفاهم نامه میان وزارت  و وزارت ارشاد حج و اوقاف ، طرح طرزالعمل هماهنگی پروژه های موسسات غیردولتی با ادارت سکتوری

 

تفاهمنامه موسسه

 1. اشتراک درجلسه وزارت عدلیه درمورد قانون پناهندگی
 2. اشتراک در 2 جلسه معینیت مالی و اداری در مورد توحید مجموع طرزالعمل های وزارت .
 3. اشتراک درجلسه معینیت امورپناهندگان در مورد اصلاح و بازنگری تفاهم نامه دنمارک وو ناروی

 

ملاقات با نمایندگان موسسات ابرار ،APA و  وطن درمورد تفاهم نامه های شان

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

 1. در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (1191)تن طی (7)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:
 2.  بتعداد (4) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای ، ناروی3 و انگلستان 1 تن )
 3. و به تعداد (11878)تن عودت کننده داوطلب ازکشور ترکیه (1187 تن) به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند.

 

 1. هماهنگی و ارسال  7 ایمل با دفتر محترم IOM غرض کمک به 48 تن عودت کننده که خارج از لست از کشور ترکیه عودت نموده با هر عودت کننده مبلغ ۱۲۵۰۰ افغانی از طرف  IOMکمک صورت گرفت .
 2. معرفی یک تن دیپورتی از کشور سویدن  به وزارت امورخارجه جهت حل مشکل شان .
 3. ارسال 10  ایمل به ارگانهای ذیربط ملی و بین المللی جهت حل مشکل پناهجویان افغان درخارج از کشور
 4. تسلیمی اوراق (5) تن از برگشت کنندگان ترکیه به اشخاص مربوطه شان.
 5. به تعداد 55 فورم عودت ثبت دیتابیس گردیده است.

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

 

 

       

 

 

ترکیه

 

ناروی

 

 

 

 

انگلستان

 

 

 

 

55 فورم

1191

1187

 

 

 

 

 

 

 

 

1187

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

                                         

 

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( 27)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (24) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

3-برای 3 تن عودت کنندگان مشوره های های حقوقی داد شده

4- از جمله حمایت شدگان (7)تن خانم و (20) تن آقایان (6) تن عودت کننده کشور ایران (18) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (3) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

ثبت احوال نفوس

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

24

   

3

     

18

6

3

20

7

جلسات:

 1. اشتراک درجلسه وزارت عدلیه درمورد قانون پناهندگی
 2. . اشتراک در 2 جلسه معینیت مالی و اداری در مورد توحید مجموع طرزالعمل های وزارت .
 3. اشتراک درجلسه معینیت امورپناهندگان در مورد اصلاح و بازنگری تفاهم نامه دنمارک و ناروی

صدور 33 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

گزارش ارائه نگردیده است.

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد(۴۱۰۰)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۷۲) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۴۳۲۷)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق مذکوربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال است:
  1. به سکرتریت محترم مقام وزارت.
  2. معینیت  محترم مالی واداری.
  3. معینیت  محترم امورپناهند گان.
  4. معینیت محترم پالیسی وپلان.
 • فارمت های گزارشدهی بیجاشدگان هفته سوم  ماه سنبله از (۱۸)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارشدهی عودت کنندگان هفته سومماه سنبله از (۱۶) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.
 • مجموعاْ بتعداد(۸۱)  قطعه مکاتیب  در جریانهفتهسوم ماه سنبله اجراات گردید.
 •  یک قطعه متحدالمال در رابطه به بیجاشدگان داخلیبه واحد های اخبارگردید.

ریاست مهاجرین بلخ:

 • به ۴ فامیل بیجاشدگان ولایت کندز  از سوی ریاست مبارزه با حوادث توزیع گردید.
 • به ۱۴ فامیل بیجاشدگان کندز مقیم شهر مزار شریف به هرفامیل مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی از سوی موسسه CARE مواد غذایی وغیر غذای توزیع گردید.

پکتیا:

 • به ۷ فامیل بیجاشده از سوی موسسه IRC مبلغ ۶۰۰۰ افغانی توزیع گردید.
 • فاریاب: ۳۵ نفر رد مرزی از کشور ایران ثبت وراجستر گردید.

فراه:

 • به ۸ فامیل و و۵ فامیل مجرد رد مرزی از سوی موسسه  IOM  و یونسیار مساعدت صورت گرفت.

غور:

 •  برای ۲۰ فامیل بعد از سروی مساعدت صورت گرفت.
 • ۷ فامیل عودت کننده کشور ایران ثبت وراجستر گردید.

پنجشیر:

 • ۳ فامیل بیجاشدگان ولایات سمنگان وبغلان ثبت وراجستر گردید و یک فامیل به محل اصل شان برگشتند.

بامیان:

 • ۲ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • ۶ فامیل بیجاشده میدان وردک ثبت و راجستر گردید.

لوگر:

 • به  ۳۷ فامیل از سوی موسسه IRC مبلغ ۶۰۰۰ افغانی و برای ۳۷ فامیل دیگر از سوی موسسه RIM مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی مساعدت صورت گرفت.

11 ) آمریت جندر

 1. اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر.
 2. اشتراک درجلسه واحد های جندر وزارت خانه ها دروزارت امور کارواجتماعی .
 3. اشتراک درجلسه کمیته حل اختلافات ناشی ازکا ر کارمندان .
 4. اشتراک ورسیدگی درحل مشکلات کودکستان محل کار .
 5. تهیه وترتیب طرزالعمل تنظیم  فعالیت واجراات  آمریت جندر .
 6. اشتراک درجلسه کمیته طرزالعمل تنظیم فعالیت ها واجراات ریاست های مرکزی وزارت .
 7. ترتیب ف س 9 قرطاسیه باب آمریت جندر وارسال آن به ریاست مربوطه اش .
 8. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 9. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 10. به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

12) ریاست ارتباط خارجه

تنظیم ملاقات ها:

 1. ترتیب و تنظیم جلسه معین امور پناهندگان با نمایندگان با صلاحیت دفتر محترم شورای امنیت ملی، وزارت خانه های امور داخله، امور سرحدات، ریاست عمومی امنیت ملی و دفتر UNHCR پیرامون رسیدگی به وضعیت بیجاشده های وزیرستان شمالی و اتباع بلوچ تبار پاکستانی دفتر معینت امور پناهندگان؛
 2. ترتیبت و تنظیم جلسه بین الوزارتی در خصوص کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر تحت ریاست معین امور پناهندگان؛
 3. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با عبدالله الهام کارشناس ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری؛
 4. تنظیم ملاقات رئیس عمومی عودت با دو تن از کارمندان دفتر جمعیت حلال احمر ترکیه؛
 5. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین با یک تن از کارمندان دفتر IOM؛
 6. تنظیم ملاقات رئیس تثبیت پاسخدهی بیجاشدگان داخلی با دو تن کارمندان دفتر D.R.C؛
 7. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق با یک تن از کارمندان دفتر ICMPD؛

اشتراک در جلسات:

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر؛
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته طرزالعمل ها که قرار است در بخش هایمورد ضرورت وزارت طرزالعمل ترتیب گردد؛
 3. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی و بیجاشدگان وزیرستان شمالی در معنیت امور پناهندگان؛

سفرها:

 1. طی مراحل اسناد سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور سویس؛
 2. طی مراحل اسناد سفر مهر خدا صبار و حمیدالله افغان به کشور سویس؛
 3. طی مراحل اسناد سفر شخصی معین مالی و اداری به کشور هندوستان؛

رسیدگی به مشکلات مهاجرین

 1. معرفی یکتن مراجعین به ناحیه هفتم در مورد تصدیق از اسم و عودت عارض برای صدور مثنی فورم عودت و اصلاح اسم شان در فورم که بعداً به دفتر کمشنری نیز معرفی می گردد؛

 

دربخش مدیریت ع پناهجویان خارجی:

 1. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین  ولایت نمیروز در مورد چگونگی توزیع کارت تردد برای اتباع بلوچ تبار پاکستانی از طرف مقام آن ولایت؛

ارسال مکتوب به ولایت قندهار درمورد آمار وارقام اتباع بلوچ تبار پاکستانی؛

 

 

اخذ گزارشات فاقدین مدرک:

 1. ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک در مورد( تادیه دیت) برای 10 تن از افغان های فاقد مدرک که در حادثه کان ذغال سنگ "دگاری ایالت بلوچستان" به شهادت رسیدند. و توسط نماینده امور مهاجرین  جهت تسلیمی و پرداخت چهارصد هزار روپیه پاکستانی برای هریک از وارثین شهدآ در حضور نمایندگان ذیصلاح توزیع صورت گرفته است؛
 2. ارسال مکتوب  به اتشه مهاجرین کویته در مورد اظهارات خانم سیما  برای همکاری جهت آزادی شوهرش محمد کاظم که در منطقه چمن مرز سپین بولدک در نزدیکی قریه ملاء شیء  به تاریخ 5/6/1398 توسط پولیس(FC) بخاطر نداشتن تذکره تابعیت دستگیر و در محبس( گادر کله) زندانی گردیده است؛
 3. ارسال (8) قطعه  مکتوب  به اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان و ایران درمورد آماروارقام کشته زخمی وزندانیان مهاجرین افغان؛

بخش گزارشات قاچاق انسان (کشته،زخمیان،زندانیان وانتقال اجساد:

 1. ارسال(2) قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه در رابطه اعلامیه مشترک مسوده پلان عمل  مبارزه علیه مهاجرت غیرمنظم  قاچاق انسان وقاچاق مهاجران؛
 2. ارسال(8) قطعه مکتوب به ادارات ذیربط در مورد ایجاد هماهنگی برای چگونگی حمایت از قربانیان قاچاق انسان وقاچاق مهاجران به  وزارت عدلیه.
 3. معرفی4 تن از  قربانیان قاچاق انسان وقاچاق مهاجر جهت مساعدت و همکاری با هماهنگی کمیسیون قاچاق به دفتر هاجر.

دربخش مدیریت ع مهاجرت وانکشاف:

 1. ارسال مکتوب در مورد برگزاری  مراسم فاتحه خوانی بمناسبت (هفته شهید) برای ارج گذاری به مقام ولای شهداء از جانب جنرال قونسلگری ج.ا.ا مقیم کویته با حضور بزرگان، متنفذین، محصلین و متعلمین مزین گردیده بود؛

سایر اجراات:

 1. ترتیب طرزالعمل سفر های رسمی کارکنان وزارت و ارسال آن به کمیته طرزالعمل ها.
 2. ترتیب طرزالعمل سفر های آموزشی و لایحه سفر ها در طرزالعمل عمومی سفر های رسمی.
 3. ترتیب مکتوب و  ارسال طرزالعمل تثبیت هویت و میکانیزم اعزام تیم های سیار برای تثبیت هویت مهاجرین در ایران، به تمام اعضای کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخد؛
 4. ترتیب مکتوب ارسال نظریات وزارت پیرامون پلان عمل همکاری های منطقوی در بخش امنیت، به وزارت امور خارجه؛
 5. خانه پوری فورم های ویزه هیئت وزارت به کشور سویس جهت اشتراک در نشست اکسکام؛
 6. ارسال راپورحاضری اتشه امور مهاجرین مقیم یونان بابت برج سنبله به ریاست مالی وحسابی؛
 7. دریافت ایمیل سفارت دنمارک پیرامون دعوت وزارت در محفل اعصای جایزه Nansen Refugee Award در آن سفارت و شریک ساختنآن به مقام وزارت؛
 8. ارسال مکتوب تعقیبی به وزارت معارف دررابطه به تهیه کتب درسی به زبان های دری وپشتو برای پناهجویان وپناهندگان افغان مقیم کشور یونان؛
 9. اخذ هدایت در قرارداد خط های اتشه و معاون اتشه تهران از مقام وزارت و ارسال آن به ریاست مالی و حسابی جهت اجراات بعدی؛
 10. ارسالدوقطعهایملبهاتشهامورمهاجرینمقیمتهراندرموردهمکاریدربازگشتدوفامیلکهسرپرستفامیلردمرزگردیدهاست؛
 11. تحریروارسالراپورحاضریبرجسنبلهاتشهکویتهبهریاستمالیوحسابی؛
 12. تحریروارسالراپورحاضریبرجسنبلهاتشهامورمهاجرینمقیمپشاوربهریاستمالیوحسابی؛
 13. ارسالنامهاتشهامورمهاجرینمقیمپشاوردرمورداجرایکرایهدفترآناتشه؛
 14. ارسالنامهاتشهامورمهاجرینمقیمپشاوردرمورداجرایکرایهمنازلکارمندانآناتشهبابتبرجسنبله؛
 15. ایملطرزالعملاستخدامکارمنداناتشههایمهاجرینبهاتشههایایران،پاکستان،ترکیهویونان؛
 16. ارسالمنظوریسبحاناللهبهحیثشبباشاتشهزاهدانبهاتشهمربوط؛

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (13) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (1) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (3) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (10) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. به تعداد (2) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهاد دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور کارت بقیه اعضای خانواده؛
 6. به تعداد (1) به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زمینه ارائه مساعدت های درمانی و حمایتی به مهاجرین؛
 7. صدور (2) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی؛
 8. صدور (450) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت؛

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان؛
 2. تمدید کارت های POR الی 30 جون سال 2020؛
 3. ایجاد مرکز تصحیح کارت های ACC.
 4. مستفید شدن از مساعدت های UNHCR برای مهاجرین عودت کنندگان داوطلبانه دارنده کارتهای ACC.
 5. افزایش مساعدت نقدی UNHCR بای تشویق عودت کنندگان.
 6. توزیع (22) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (12) قطعه کارت، تعداد (294) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (69) قطعه کارت اطفال، ثبت و راجستر (102) نوزاد، صدور به تعداد (15) نکاح خط و تعداد (76) قطعه توکن از طریق اتشه کویته صورت گرفته است؛
 7. به تعداد (26) فامیل بشمول تعداد (124) فرد، و تعداد (55) ذکور و (69) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 21 قطعه معرفی نامه برای 21 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 22 مرد، 32 زن و 48 طفل می‌شوند با صدور 236 قطعه معرفی نامه برای 236 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.
 2. معرفی به تعداد (4) تن جهت تحویل گرفتن جنازه خویشاوندان شان از طب عدلی.

 

 

13) ریاست تفتیش

 1. ارسال مکتوب شماره (73/111) به ریاست محترم امورمهاجرین ولایت کابل در رابطه اسناد محترم محمد معروف فرزند محمد یا شامل پروژه اسکان زمین شماره (813) شهرک باریک آب کابل.
 2. ارسال مکتوب نمبر (178/399) مورخ 17/6/1398 در رابطه کرایه وسفریه هیت به ولایت لغمان  به ریاست مالی و.حسابی.
 3. تهیه گزارش کارکرد های ریاست تفتیش بابت سال 1396و1397.
 4. تهیه طرزالعمل تفتیش واریه آن به ریاست تفتیش.
 5. ارسال یک قطعه استعلام به آمریت تدارکات در مورد ترتیب جدول جدول مقایسوی (26) قلم جنس بابت سال 1395

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر حکم شماره (1702) مؤرخ 23/6/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری اجرای معاش امتیازی ماهانه مبلغ پنجاه هزار افغانی برای رئیس خدمات انجنیری.
 • تکثیر حکم شماره (1750) مؤرخ 26/6/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهندگان و هئیت همراه جهت اشتراک در نشست سه جانبه میان افغانستان، سویس و UNHCR به تاریخ 16 اکتوبر2019 به کشور جمهوری ترکیه.
 • تکثیر حکم شماره (509) مؤرخ 31/2/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری ارتقای ولایت زابل از درجه سوم به درجه دوم.
 • تکثیر جلسه شماره (3) مؤرخ 16/5/1398 کمیته عالی رهبری آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه شورای وزیران.
 • ارسال طرزالعمل های کاری وزارت امور مهاجرین به ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.
 • ارسال اطمینان از تحقق بند (3- 12) مصوبه جلسه شماره (3) مؤرخ 23/4/1394 کابینه به ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.
 • ارسال اطمینان از شامل ساختن وظایف مصوبات ج.ا.افغانستان در آجندای جلسات بورد اجرائیوی، به ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.
 • تکثیر معرفی لوگوی جدید اداره ملی حفاظت محیط زیست.
 • ارسال اطمینان از تحقق بند (8) مصوبه شماره (20) مؤرخ 4/12/1397 جلسه کابینه به ریاست جمهوری.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (94) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (121) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (32) قطعه وارده و (89) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (122) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (113) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (122) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(152) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج سرطان و اسد 1398  از ریاست عمومی عودت، حمایت حقوقی، اداری، منابع بشری و امور مهاجرین کابل.
 • طی یک هفته به تعداد(361) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (24) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، (2) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان، (12) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (23) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (300) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (35) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (11.6) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (156) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (29) قطعه عرایض سرپناه، (97) قطعه عرایض کمکی و (30)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (159) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (214) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

 1. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 2. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه (5) ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 3. ارسال پیشنهاد تقر حکمی بست رتبه(5) ریاست پالیسی و پلان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 4. ارسال پیشنهاد عقد قرارداد خط شب باش آتشه امورمهاجرین مقیم زاهدان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 5. شارت لست بست رتبه (4) سرویر ریاست خدمات انجنیری.
 6. ارسال گزارش ربع سوم آمریت استخدام به مدیریت اجرائیه.
 7. ارسال گزارش ربع سوم سال مالی 1398 مطابق به پلان عملیاتی مبارزه با فساد اداری به ریاست تفتیش داخلی.
 8. ارسال یک ورق لایحه وظایف بست  رتبه (4) مدیر عمومی بودجه عادی به بورد محترم رسیدگی به شکایات خدمات ملکی کیمیسیون اصلاحات  اداری نظر به تقاضا کتبی.
 9. ارسال کاپی اسناد یکی از کاندیدان شاکی بست رتبه سوم اطلاعات به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی کمیسیون نظر به تقاضا کتبی.
 10. ارسال طرز العمل استخدام کارمندان عالی در نمایندگی های خارجی به ریاست ارتباط خارجه و ریاست دفتر.
 11. تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست(8) کارکن خدماتی آمریت تدارکات به شعبات مربوط.
 12. تکثیر مکتوب استعفاء مدیر عمومی حمایت حقوقی ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.
 13. تکثیر مکتوب تقرر یک تن عجالتاً در بست(6) به حیث مامور اجرائیه آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.
 14. تکثیر مکتوب رفع خدمتی مدیر بیجاشدگان  ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار و خدمتی ریاست امورمهاجرین ولایت خوست.
 15. تکثیر مکتوب تقرر یک تن عجالتاً در بست رتبه(5) به حیث مدیر تکنالوژی ریاست امورمهاجرین  نیمروز.
 16. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) ب حیث مدیر محاسبه جنسی آمریت امورمهاجرین ولایت دایکندی از طریق پروسه کانکور دسته جمعی.
 17. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر احصائیه و پلان ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.

گزارش آمریت محترم سوانح

--درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9)تن از کارکنان مرکزی و ولایتی

3-به اثر کنترول حاضری (36) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (99) تن توظیف و( 43) تن رخصت ضروری وتفریحی اخذ نموده اند.

4-ترتیب راپور حاضری کارکنان باالمقطع به ریاست مالی وحسابی .

 5-حضوردرجلسه ارزیابی (4) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .

6- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  ( 20) قطعه مکتوب به دفاترسوانح وحاضری شان درج گردید.

7-ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (10)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.

8- ترتیب جدول نتایج وپیشنهاد منظوری (171) تن از کارکنان مرکزی وولایتی به مقام وزارت.

9-درج نتایج ارزیابی سالانه ( 71) تن از کارکنان مرکزی وولایتی به دفاتر سوانح شان.

 .گزارش آمریت محترم آموزش

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1.   به تعداد (6) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 2. ارسال مکتوب تعقیبی مبنی برتدارک (17) بالون ضد حریق و پرکاری تعداد (15) بالون جهت استفاده کارکنان درصورت بروزخطرات احتمالی به آمریت تهیه وتدارکات.
 3. معرفی مومنه بنت عبدالصمد کارکن خدماتی آمریت ارتباط کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص و تداوی .
 4. دایر نموده جلسه کمتیه حل اختلافات ناشی ازکار در رابطه به گفتگوی لفظی دوتن از کارکنان ریاست اداری تحت ریاست رئیس منابع بشری واعضای آن طی جلسه

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارسال سه عنوان لایحه وظایف بست های چهارم ریاست های مختلف بعد از بازنگری به فارمت جدید به آمریت استخدام غرض طی مراحل بعدی.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم هماهنگی امور ولایات مبنی بر ارتقای ولایت فراه از درجه دوم به درجه سوم.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر عدم انتقال محترم محمد اسلم مدیر حمایت حقوقی در بست (4) مدیریت عمومی حمایت حقوقی و محترم عبدالولی مدیر حالات اضطرار در بست (4) مدیریت عمومی اضطرار ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقرر عجالتاً محترم وحید فرزند عبدالعزیز در بست (5) بحیث مدیرتکنالوژی ریاست متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به استعفی محترم محمد حسن مدیر عمومی حمایت حقوقی ریاست متذکره.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت زابل در رابطه به تقرر عجالتاً محترم سید عبدالصمد بحیث مامور اجرائیه آمریت متذکره.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار دررابطه به معرفی محترم محمد عیسی مدیر بیجاشده گان ریاست متذکره به وظیفه اصلی اش.
 8. همچنان از اثر نبود برق سکتگی در امور کاری این مدیریت صورت گرفته است .
 9. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 ریاست منابع بشری ترتیب و تقدیم است.

 

 

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است

 

 1