گزارش ریاست های مرکز از 9 الی 14 سنبله 1398

sadam_morr

 

 

ملاحظات

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

1- ترتیب اسناد مورد نیاز برای هئیت بازرسی اداره امور .

2- کار روی انکشاف سیستم معلوماتی ( بخش مهاجرین ) .

3- ورکشاپ یک روزه برای ( 14 ) ولایت .

4- کار روی طرزالعمل ترانسپورت وزارت امور مهاجرین .

5- تکمیل ابتدایی تحقیق با عنوان "بررسی عوامل موثر بازگشت و ادغام مجدد مهاجرین افغان از ایران و پاکستان .

6- تدوین جلسه به منظور نهادینه سازی پیشنهادات تحقیق خشونت علیه زنان بیجاشده داخلی ولایات کابل و هرات .

7- تهیه و ترتیب راپور عودت کنندگان ماه اگست . پ

8- حل مشکلات تخنیکی سیستم معلوماتی عودت کننده گان .

9- ثبت ارقام عمومی عودت کننده گان ( 3 ) مرز رسمی کشور در سیستم معلوماتی عودت کننده گان .

10- تهیه و ترتیب گزارشات واصله از ریاست های مرکزی در شیرفولدر .

11- مشوره دهی : ارایه مشاوره به مراجعین مستقیم مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در زمینه مهاجرت ( 2 ) نفر پاسخ به تماس های تیلفونی وایبر ، واتساپ ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی در باره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت نا امن ، راه های قانونی مهاجرت به کشور ها به شمول راه تحصیل ، راه تجارت ، پیوستن به فامیل ( به تعداد 14 نفر تماس تیلفونی ، 7 نفر از طریق وانساپ ، 1 نفر از طریق وایبر و 3 نفر از طریق مسنجر و فیسبوک .

12- هماهنگی با نهاد های همکار به منطور برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین ( لیسه بهادرخان ، لیسه مسلکی نسوان اداره و اقتصاد ، لیسه قلعه وزیر دانشگاه های کابل ، کاتب و غرجستان ) .

13- پیگیری پروسه انتقال سرور 5588 به وزارت امور مهاجرین با همکاری ایکول اکسس و آترا .

14- برگزاری 3 جلسه آگای رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در انستیتوت ساختمانی و جیودیزی و لیسه قلعه بختیار در کابل به تعداد 209  نفر ) .

15- تهیه گزارشات جلسات آکاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای دفتر ICMPD  .

16- هماهنگی با ایکول اکسس و اترا برای تنظیم جلسات آموزشی آنها در بخش سرور تماس 5588 و رسانه های اجتماعی .

17- دیدار از اداره تعلیمات تخنیکی و دریافت لیست جدید انستیتیوتها .

18- به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با مطالبی در باره بورسیه ها تحصیلی ، و فعالیت های آگای رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

19- به روز رسانی لیست شرکای کاری و ذینفع .

20- تهیه گزارش فعالیت های ماهوار مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین و ارسال به ICMPD  .

2) ریاست امور اداری

تعداد1 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (1891695) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

تعداد 6 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

تعداد 5 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

بتعداد24   قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.

تعداد 3 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

تعداد 8  قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.

تعداد 30  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

تعداد 10   قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

تعداد 15 قطعه اسناد مصرف درویوران به خرچ متعمد مامله گردید.

ترمیم دروارزه آمریت سوانح .

نصب یکپایه دروازه در ریاست تکنالوژی.

نصب هشت عدد قفل وبرآورد جالی نو عدد کلکین نصب دروازه آشپزخانه آمریت سوانح.

ترمیم میز مشاوریت .برآورد الماری آن.

برآورد شعبه ثبت وعرایض.

ترمیم الماری ومدیریت بودجه انکشافی .

ترمیم دروازه اطاق دریوران ومدیریت ترانسپورت .

ترمیم دروازه ریاست مالی وحسابی.

ترمیم دروازه مدیریت حاضری .

ترمیم دروازه آمریت بودجه .

ترمیم سیستم برق ریاست اطلاعات عامه .

پائین نمودن ذخیره آب از بالای بام آشپز خانه قبلی توسط پرسونل خدماتی .

کنترول نموده جریان کار رنگمالی وترمم تشناب ها همه روزه .

پیگیری اسناد موتر زرهی وزیرصاحب .

پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

  - 1      تهیه 10 عنوان خبر از کارکرد های ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات 

- 2 مصاحبه با خبر نگار دیوچه وله در مورد ارقام بازگشت کنندگان.

  -3تهیه 3 خبر از امضای تفاهمنامه توسط رئیس بیجاشدگان و جلسه بررسی تخنیکی شهرک مهاجرین            تحت ریاست وزیر صاحب.

 - 4تهیه خبر از جریان ملاقات های معین امور پناهندگان با رئیس بخش کمک های بشری اتحادیه اروپا و نمایندگان وزارت امور داخله، شورای امنیت و ریاست امنیت ملی.

5-  تهیه و جمع آوری اخبار مرکزی برای چاپ در مجله عودت.

6- جمع آوری معلومات در مورد مهاجرین موفق برای چاپ در فصلنامه عودت.

7- کار بالای مواد فصلنامه عودت از بابت شماره سیزدهم تابستان 1398.

8- ترجمه و تصحیح (20) عنوان خبر از زبان دری به پشتو جهت نشر در سایت وزارت .

9- نشر تفاهم نامه میان وزارت و دافغانستان د خلکو لپاره دبشری مرسته موسسه(هاپا) در ویب سایت وزارت.

10- نشر 8 خبر ولایتی و 8 خبر پشتو در ویب سایت و صفحات اجتماعی .

11- تیه و ایمیل نمودن( 5) بولتن خبری.

12- مانیتورینگ بیش از 200 ویب سایت.

4) ریاست پلان و پالیسی

1- ارسال معلومات دررابطه به دست آوردها ،چالشهاونظریات ریاست پالیسی و  پلان به ریاست محترم دفتر.

2 –  ارسلال پاسخ به سوالنامه تحقق دررابطه به شناسـایی مشـکلات اجـتماعی  جوانان به ریاست دفترمقام وزارت .

3 – ارسال اماروارقام عودت کننده گان وبیجاه شده گان ربع دوم سال 1398   به ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امورداخله .

4– کارروی توحید گزارشات ربع دوم واحدهای دومی واولی وزارت .

5 – تهیه وترتیب گزارش ازچگونگی پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی  وزارت بابت ماه اسد سال مالی 1398 به وزارت محترم مالیه .

6 – ارائه گزارش ربع دوم سالمالی 1398 به اساس پـــلان عمومی وزارت به   مرجع مربوطه.

7 – ارزیابی نهایی ودوره تسلیمی پروژه شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین ولایت کندهارصورت گرفته است.

8 – طی مراحل اسنادمعافیت گمرکی وسایل بایومتریک برنــامه راجــستریشن   بیجاه شده گان وعودت کننده گان . 

9–  کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع سوم 1398 ولایات .

10-  همکاری دربخش پاسخدهی مکاتب مـربــوط آمریت انـکشاف پالیسی

11-  جـمع آوری گــزارشات هــفته وارآمـریــتهای تـحت اثــرریاست طـــور دوامــدار وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه . 

 

 

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .

چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی .

انستالیشن ویندوز و انتی ویروس با سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست ارتباط خارجه / آمریت.

حل مشکل پرنتر /  مدیریت اجرائیه/.ریاست دفتر /

حل مشکل کمپیوتر /  مدیریت اجرائیه./ریاست منابع /

حل مشکل یوزر /  مدیریت متقاعدین/.ریاست منابع /

چک کمپیوتر /  مدیریت اجرائیه/.ریاست پلان /

انستالیشن آفیس و پرنتر / پوسته امنیتی مقر وزارت.

کنکتر یک لین تلیفون / ریاست اداری.

انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مشاورین / ریاست پلان.

تنظیم سیستم مبایل /  آمریت ارتباط خارجه./ریاست ارتباط خارجه /

اضافه نمودن یک پایه کمپیوتر به شیر پرنتر/  آمریت ارتباط خارجه/.ریاست ارتباط خارجه /

انستالیشن برنامه SPPS /  /آمریت پاسخدهی./ریاست پاسخدهی /

اکتیف کردن ویندوز و آفیس /  آمریت خدمات اجتماعی/.ریاست عودت /

حل مشکل یک پایه کمپیوتر دیسکتاپ /  آمریت پاسخدهی./ریاست پاسخدهی /

انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست پاسخدهی / مشاوریت.

حل مشکل شیر فولدر و نصب نرم افزار مورد نیاز /  آمریت خدمات اجتماعی/.ریاست عودت/

حل مشکل روتر / مقام وزارت.

نصب پرنتر در یک پایه لپ تاپ / پوسته پولیس داخل وزارت.

انستالیشن ویندوز وسایر برنامه ها مورد نیاز / ریاست تفتیش داخلی/ آمریت قسمت اول.

ایجاد کردن یوزر / آمریت قسم اول.

حل مشکل پرنتر هیات اداره امور.

نصب انتی ویروس و آفیس /  آمریت آموزش /ریاست منابع /

نظارت دوامدار توسط تیم تخنیکی این ریاست ازچگونگی کار دکتینگ (Network) شعبات مربوطه ریاست محترم عمومی عودت مدیریت عمومی تخنیک وترانسپورت .

ارسال مکتوب  به اداره هوا نوردی ملکی دررابطه فعال سازی سیستم انترنت WI-MAX   به دفتر(نمایندگی) اینوزارت مقیم میدان هوایی بین المللی حامد کرزی توسط تیم تخنیکی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام .

 

اجراآت مدیریت اجرائیه .

پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .

مکاتیب وارده (4)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (6)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال تفاهمنامه موسسات شانتی (SVA) ، هاپا ، کمیته بین المللی نجات (IRC) ، N.C.R.O ، تفاهمنامه IRC جدید  ارسال آن کمیته تفاهمنامه ها جهت نظارت وتطبیق ، امضا وابراز نظر.

2- ارسال جوابات موسسه حمایه اطفال به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض توافق و عدم توافق شان پیرامون تفاهم نامهع موسسه متذکره.

3- توجید وجمع آوری طرزالعمل های وزارت و تهیه یک سند واحد از طرزالعمل ها.

2-ملاقات با نماینده موسسه حمایه اطفال ، ، اکتید ، N.C.R.O . و رهنمائی آنها در مورد تفاهمنامه هایشان.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه موسسه شانتی و هاپا

ارسال تفاهم نامه موسسات N.C.R.O  و کمیته بین المللی نجات IRC

تفاهمنامه موسسه شانتی و هاپا

اشتراک در دو جلسه تهیه طرزالعمل های موجوده وزارت در دفتر معینیت مالی واداری

 

ملاقات با نمایندگان موسسات حمایه اطفال ، اکتید ، N.C.R.O و رهنمائی آنها در مورد تفاهمنامه هایشان

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (815)تن طی (8)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:

 بتعداد (45) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای اتریش38، بلغاریا 2 ، هنگری  3 ، انگلستان 1 و هالند1  تن )

و به تعداد (770)تن عودت کننده داوطلب ازکشور ترکیه (768 ، اتریش  2  تن) به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند.

هماهنگی و ارسال  8  ایمل با دفتر محترم IOM غرض کمک به 20 تن عودت کننده که خارج از لست از کشور ترکیه عودت نموده با هر عودت کننده مبلغ ۱۲۵۰۰ افغانی از طرف  IOMکمک صورت گرفت .

معرفی 15 تن عودت کننده کشور ترکیه به دفتر IOM جهت مساعدت .

ارسال "20"  ایمل به ارگانهای ذیربط ملی و بین المللی جهت حل مشکل پناهجویان افغان درخارج از کشور

تسلیمی اوراق (6) تن از برگشت کنندگان ترکیه به اشخاص مربوطه شان.

جلوگیری از اخراج یک تن افغان از کشور سویدن که خلاف ماده 33 کنوانسیون 1951 و کنوانسیون حقوق بشری بوده که قرار بود بتاریخ 4 سپتمبر به کابل برسد.

برگشت  دوباره یک تن افغان در چارترمشترک 4 سپتمبر که خانمش در اتریش مانده بود.

بعد ازتثبیت شخص چیچینی دوباره به کشور اتریش فرستاده شد.

ثبت 300 قطعه فورم عودت در دیتابس وزارت.

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

 

 

       

 

اتریش

ترکیه

 

 

 

جارتر مشترک

هالند

انگلستان

بلغاریا

 

هنگری

اتریش

فورم300

815

770

 

 

 

 

 

 

 

2

768

45

 

 

 

 

2

 

3

38

1

1

 

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( 28)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (13) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

3-به تعداد (5) تن عودت کننده جهت اصلاح نام به تدریسات ثانوی معرفی گردید

4-برای (10) تن عودت کننده گان کشور ایران وپاکستان مشوره های سالم داده شده است

5-ارسال گزارش از فعالیتهای مرتبط به مفاد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وزارت به وزارت  محترم  امورخارجه

8- از جمله حمایت شدگان (12)تن خانم ها و (16) تن آقایان (10) تن عودت کننده کشور ایران (11) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (7) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

ثبت احوال نفوس

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

13

1

 

10

   

2

11

10

7

16

12

جلسات:

اشتراک در دو جلسه ، تهیه طرزالعمل های موجوده وزارت در دفتر معینیت مالی واداری.

اشتراک در جلسه نظر خواهی پیرامون تحقیق انجام شده عنوان بررسی خشونت علیع زنان در هرات وکابل" در ریاست تحقیق و معلومات این وزارت.

اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی تهیه گزارش عمومی سالانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به سازمان ملل متحد در وزارت امورخارجه.

صدور37 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

 

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

بتعداد(۸۲۶۷)تن عودت کنندگان از کشور ایران.

بتعداد (۴۴۱) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۸۷۰۸)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است.

به سکرتریت محترم مقام وزارت.

معینیت  محترم مالی واداری.

معینیت  محترم امورپناهند گان.

معینیت محترم پالیسی وپلان.

فارمت های گزارشدهی بیجاشدگان هفته اول ماه سنبله از (۲۵)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

فارمت های گزارشدهی عودت کنندگان هفته اول ماه سنبله از (۲۴) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.

مجموعاْ بتعداد(۸۰)  قطعه مکاتیب  در جریانهفتهاول ماه سنبله اجراات گردید.

بتعداد(۲) قطعه متحدالمال به شمول دو قطعه تفاهمنامه به واحد های دومی تکثیر گردید.

بتعداد دو قطعه یشنهاد از ولایات  هرات و غزنی بعد از هدایت مقام وزارت به مرجع مربوطه تکثیر گردید.

جلسه کمیته حالات اضطرار جهت رسیدگی به بیجاشدگان جنگ های اخیر جنگ کندز ، شهر بلخمری و لسوالی دوشی در ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان دایر گردیدبود بعد از هدایت مقام محترم  وزارت به مرجع مربوط ارسال گردیده.

لوگر:

به تعداد ۱۴فامیل بیجاشده ثبت و راجستر گردیده

ارسال لیست ۵۷ فامیل عودت کننده گان به UN-OCHA مساعدت به انها صورت گرفته است.

۱۴ قطعه عریضه بیجاشده گان و عودت کننده گان ثبت گردید..

۳۵ فامیل بیجاشده از سوی مؤسسات PIN، DRC، IRC، ویستا سروی گردید.

 

اجرأت بالای 24 قطعه عریضه بیجاشده گان و عودت کننده گان صورت گرفته است.

34 فامیل بیجاشده سوی  مؤسسات PIN، DRC، IRC، ویستا و  اداره مهاجرین سروی گردید.

 

فاریاب:

۷فامیل بیجاشده که از جمله ۴ فامیل از پشتونکوت ۲ فامیل  از ولسوالی بلچراغ و یک فامیل از ولسوالی کوهستانات ثبت وراجسترگردید.

۱۵۸ فامیل بیجاشده داخلی از  ولسوالی های قیصار ، گرزیوان کوهستانات ، المار، بلچراغ ، خواجه سبزپوش ، دولت آباد ، غورماچ و پشتون کود  ولایات کابل و پروان هستند. .سروی گردید وازجمله ۵۲ فامیل مستحق کمک شناخته شد.

۲۰ فامیل رد مرزی ثبت وراجستر گردید.

جوزجان:

 فامیل بیجاشده از  ولسوالی  مختلف فاریاب ولسوالی های قرقین ، خماب ، نتگجیک ، خانقا ، مردیان ولایت جوزجان ثبت وراجستر گردید.

۱۷۵ فامیل بیجاشده ولسوالی خماب ، قرقین ، خانقا، مردیان، بعد از سروی به هرفامیل بسته های صحی، بسته های فامیلی ، مواد غذای توزیع گردید.

۱۲ فامیل رد مرزی ثبت وراجستر گردید.

برای ۷ فامیل مبلغ ۸۰۰۰/۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ پول نقد از سوی موسسه یونسیار توزیع گردید.

بلخ:

تیم مشترک( (SCI.’DACAR.CARE.ACTED. CTG/WFP’& DORR به عرایض (۱۳۳) فامیل بیجاشدهراسروی نمودن ازجمله(۲۲) فامیل مستحق کمک شناخته شد.

 

(۸۸) تن بیجاشدهثبت دیتابیس شده است.

(۶۰) تن عودت کننده وبیجاشده جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهیمعرفی گردید.

برای ۷۲ فامیل بیجاشده ولایات سرپل ، فاریاب، و لسوالهای مختلف بلخ از سوی دفتر WFP به هرفامیل مبلغ ۶۰۰۰ هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.

 

بامیان:

برای ۷ فامیل بیجاشد میدان  وردک از سوی ریاست مبارزه با حوادث مواد غذایی  توزیع گردید.

تخار:- برای ۷۲ فامیل بیجاشد از سوی دفتر ORD مواد غذایی  غیر  و برای ۳۳۵ فامیل از سوی WFP مواد غذایی توزیع گردید.

غزنی: برای ۳۹ فامیل بیجاشده مبلغ ۲۴۰۰۰ افغانی و به یک فامیل مبلغ ۱۶۰۰۰ هزار افغانی از سوی موسسه CHA توزیع گردید.

سرپل:

۱۳ فامیل مجرد رد مرزی  دارند کارت  IOM ثبت وراجستر گردید.

 

ننگرهار:

يکشنبه 10/6/1398 چي سمون خورى 2019/9/1  سره

نن ورځدطورخمانتقالاتوبندردلاريپهتعداد 1 غيرراجسترشويکورنۍچيد(POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړوشميرئي 2 تنه،چيددىجمليڅخهئي 1 تنهنارينهاو 1 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهراستانهشويديچي نوموړوکورنيوسرهد IOM خيريه ټولنۍلخوادلازمومرستوترڅنګدترانسپورتپهبرخهکيهم 4740 افغانۍنقدىمرستهترسرهشوه

او همدارنګه 6 راجسترشويکورنۍچيد (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړوشميرئي 35 تنهچيدديجمليڅخهئي 14 تنهنارينهاو  21 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهدطورخمانتقالاتودبندردلاريراستانهشويچينوموړوکورنيوسرهد UNHCR موسسي لخوا د نورممطابقمرستهترسرهشوى

چهارشنبه 8/6/1398 چي سمون خورى2019/8/30 سره

نن ورځدطورخمانتقالاتوبندردلاريپهتعداد 1 غيرراجسترشويکورنۍچيد(POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړوشميرئي 6 تنه،چيددىجمليڅخهئي 3 تنهنارينهاو 3 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهراستانهشويديچينوموړوکورنيوسرهد IOM خيريه ټولنۍلخوادلازمومرستوترڅنګدترانسپورتپهبرخهکيهم 11940 افغانۍنقدىمرستهترسرهشوه.

او همدارنګه 4 راجسترشويکورنۍچيد (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړوشميرئي 10 تنهچيدديجمليڅخهئي 5 تنهنارينهاو  5 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهدطورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړوکورنيوسرهد UNHCR موسسي لخوا د نورممطابقمرستهترسرهشوى

11 ) آمریت جندر

اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر.

اشتراک در کنفرانس ملی یک روزه پیرامون نقش زنان در بهبود حکومت داری محلی .

اشتراک در امتحان بست 4 ریاست ارتباط خارجه .

ترتیب موضوعات جندر ازقوانین وپالیسی ها مرتبط به جندرجهت ترتیب پالیسی جندر .

ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

12) ریاست ارتباط خارجه

تنظیم ملاقات ها:

به تعداد (6) ملاقات و جلسات روئسا و مقامات وزارت در جریان هفته تنظیم گردیده است:

تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور استرالیا؛

تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با رئیس بخش انکشاف اتحادیه اروپا؛

تنظیم جلسه معین امور پناهندگان با دفاتر شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیرامون اتباع بلوچ تبار پاکستانی در ولایت قندهار، نمیروز و بیجاشده گان وزیرستان شمالی؛

تنظیم ملاقات رئیس عمومی حالت اضطرار و سر پرست معینیت پالیسی و پلان با دو تن از کارمندان دفتر جهانیتر؛

تنظیم ملاقات رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین با دو تن از کارمندان دفتر IOM پیرامون برگزاری ورکشاپ یک روزه روسایی 12 ولایت؛

تنظیم ملاقات ریاست تثبت پاسخدهی با دو تن از کارمندان دفتر GZ؛

معرفی داکتر عالمه معین امور پناهندگان و محمد همایون یونسی رئیس ارتباط خارجه در شورای امنیت ملی؛

اشتراک در جلسات:

ریاست ارتباط خارجه در (13) جلسه در بخش های مرتبط اشتراک ورزیده که قرار ذیل است:

اشتراک رئیس ارتباط خارجه و یک تن از کارمندان این ریاست در جلسه در سفارت استرالیا؛

اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها درجلسه پیرامون ششمین جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران در وزارت عدلیه؛

 اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها دراولین جلسۀ سال جاری کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران در وزرات عدلیه؛

اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه افتتاحیهGLO ACTپروژه مبارزه با قاچاق انسان ومهاجران دردفتریوناما؛

اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه دردفتر UNODC  در مورد کمک های بشری برای مهاجرین آسیب پذیر.

 اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه رسیدگی  مشکلات اتباع بلوچ تباران پاکستان وبیجاشدگان وزیرستان شمالی در معینیت امور پناهندگان؛

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه معینیتامور پناهندگان با سفیر کشور جاپان در آن سفارت و بحث روی برنامه های انکشافی برای مهاجرین؛

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه معینیت امور پناهندگان با سفیر کشور آسترالیا در مورد ایجاد دفتر اتشه مهاجرین در آنکشور.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه وزارت اقتصاد در مورد ترتیب طرزالعمل فعالیت های انجو ها که قرار است از طریق آن وزارت ترتیب گردد.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه معین امور پناهندگان با سفیر کشور جاپان در مقر سفارت آن کشور که روی همکاری های آن کشور به افغانستان بخصوص در بخش مهاجرین بحث و ابراز نظر صورت گرفت.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه معینیت در مورد هدایات جلالتماب رئیس جمهور در معینیت امور پناهندگان.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه معینیت مالی و اداری در مورد شناسائی و ترتیب طرزالعمل های کاری وزارت.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته های دوگانه هیئت ریاست جمهوری برای طرزالعمل های وزارت در دفتر معینیت مالی و اداری و کار بالای تشخیص طرزالعمل های شناسائی شده؛

سفرها:

در جریان هفته (5) سفر ترتیب و تنظیم گردیده است:

طی مراحل سفر معین امور پناهندگان به کشور ویانا؛

طی مراحل سفر رئیس ارتباط خارجه به کشور پاکستان؛

طی مراحل سفر هئیت وزارت به کشور امارات متحده عربی؛

طی مراحل سفر روسای ولایت به کشور چین؛

معرفی رئیس منابع بشری به وزارت خارجه جهت اخذ موافقه سفر به کشور ترکیه؛

رسیدگی به مشکلات مهاجرین

معرفی به تعداد (8) تن عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان، جهت اصلاح اسم اخذ مثنی فورم عودت؛

مساعد ساختن زمینه برگشت سه تن از افغانان از کشور ایران به افغانستان که بدون سرپرست بودند؛

انجوها:

اخذ و ابراز نظر پیرامون موسسه نوی مشورتی مرستندویه (NCRO

سایر اجراات

ارائه معلومات به فارمت سوالات هیئت اعزامی اداره امور ریاست جمهوری؛

دریافت کاپی موافقه وزارت امور خارجه در مورد سفر معین صاحب امور پناهندگان و هیئت همراه شان به کشور ترکیه که از طریق ایمیل مواصلت ورزیده بود و تسلیمی آن به بخش مربوطه جهت اجراات بعدی؛

ترتیب و آماده نمودن اسناد مورد ارزیابی آمریت و اتشه های امور مهاجرین برای هیئت توظیف شده ریاست جمهوری،

ترتیب طرزالعمل های ذیل:

طرزالعمل استخدام اتشه ها؛

طرزالعمل اعزام مهاجرین به حج؛

طرزالعمل سفر های آموزشیاز هارد به سافت و ارسال آن جهت توحید در کتاب طرزالعمل های وزارت.

ارسال پلان عمل مبارزه با قاچاق و تروریزم نظر هدایت معین امور پناهندگان؛

ترتیب طرح میکانیزم اخذ امتحان وتثبیت هویت کاندیدان بورسیه های پاکستان برای مهاجرین و ارسال آن به معین صاحب جهت ملاحظه؛

ارسال پیشنهاد استخدام یک تن کارمندمحلی برای پیشبرد امور اداری اتشه ترکیه به ان اتشه ؛

تکثیر پلان پرواز های عودت کنندگان افغان ازکشور ترکیه که از تاریخ(1- 17) ماه سنبله سال 1398 به تعداد (2173) تن توسط پرواز های مختلف به کشور عودت می نمایند.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

تعداد (21) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.

تعداد (1) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.

تعداد (7) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.

تعداد (16) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.

به تعداد (10) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهاد دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور کارت بقیه اعضای خانواده؛

به تعداد (1) به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زمینه ارائه مساعدت های درمانی و حمایتی به مهاجرین؛

تعداد (2) نامه عنوانی دفتر نمایندگی امور مهاجرین و عودت مقیم مشهد؛ جهت عزیمت خانواده یکی از مهاجرین به افغانستان؛

صدور (2) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی؛

صدور (735) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت؛

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان؛

توزیع (37) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (5) قطعه کارت، تعداد (302) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (74) قطعه کارت اطفال، ثبت و راجستر (150) نوزاد، تعداد (101) قطعه توکن و توزیع (1575) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته صورت گرفته است؛

به تعداد (40) فامیل بشمول تعداد (184) فرد، و تعداد (81) ذکور و (108) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

صدور 26 قطعه معرفی نامه برای 26 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 19 مرد، 32 زن و 49 طفل می‌شوند با صدور 186 قطعه معرفی نامه برای 186 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

معرفی به تعداد (3) تن جهت تحویل گرفتن جنازه خویشاوندان شان از طب عدلی.

 

13) ریاست تفتیش

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

تکثیر مصوبه شماره (1) مؤرخ 29/5/1398 جلسه عدم تحقق بند (3) مصوبه شماره (18) مؤرخ 22/11/1397 شورای وزیران.

تکثیر حکم شماره (1546) مؤرخ 9/6/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رؤسای امور مهاجرین ولایات نیمروز، کندهار و کابل جهت اشتراک در برنامه آموزشی از تاریخ 5 – 25 سپتمبر به کشور چین.

ارسال اطمینان از تحقق بند (1-5) مصوبه جلسه شماره (6) مؤرخ 24/4/1398 کابینه به ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.

هماهنگ ساختن معرفی سید هادی طغیان منحیث نماینده وزارت به جلسات کمتیه های فرعی شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.

هماهنگ ساختن معرفی آمر نظارت و ارزیابی منحیث نماینده وزارت جهت ارایه توضیحات در مورد معافیت گمرکی وسایل بایو متریک و تکنالوژی معلوماتی با وزارت مالیه.

هماهنگ ساختن سفر ولایتی معین مالی و اداری و هئیت معیتی شان به تاریخ 14 سنبله جهت بازدید از ریاست امور مهاجرین و شهرک مهاجرین با مقام ولایت و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (48) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

  به تعداد (87) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (32) قطعه وارده و (55) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

به تعداد (113) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

به تعداد (104) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

کاپی تعداد (113) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(63) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جوزا و سرطان 1398  از ریاست های عمومی بیجاشدگان،  اداری تفتیش داخلی، حمایت حقوقی، تحقیق و معلومات مهاجرین، ارتباط خارجه و آمریت جندر.

ارسال فورم های پیگیری جهت ارائه معلومات پیرامون تحقق تعداد (407) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سرطان به مراجع ذیربط.

طی یک هفته به تعداد(383) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (21) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان، (12) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (10) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (337) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (27) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

مجموعاً سهم زنان % (7.04) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (98) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (37) قطعه عرایض سرپناه، (42) قطعه عرایض کمکی و (19)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

به تعداد (108) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (194) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

تماس تیلفونی یا کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی تنظیم سفرها و بورسها و بست رتبه سوم آمریت اطلاعات غرض اخذ امتحانات تحریری و تقریری.

ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست مالی و حسابی و آمریت محترم سوانح و ارزیابی اجراآت مبنی به ارسال دفتر سوانح و علم وخبر متصدی بست رتبه(4) انجنیر برق ریاست خدمات انجنیری به وزارت محترم انرژی و آب.

ارسال پیشنهاد فسخ قرارداد بالمقطع مدیره و تقرر مجدد پروژه به ریاست محترم دفتر غرض اخذ منظوری مقام وزارت.

تکثیر مکتوب ختم میعاد خدمتی کارمندان ریاست های ارتباط و هماهنگی امورولایات و اطلاعات و ارتباط عامه و توظیف ایشان به وظیفه اصلی شان.

تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه(5) عضو مسلکی محتویات وبسایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.

اخذ امتحان بست رتبه سوم آمریت اطلاعات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه سوم آمریت اطلاعات و ارتباط عامه از نتیجه امتحان تحریری.

ترتیب و ارسال مکتوب تعقیبی در رابطه با سرنوشت آمرین آمریت های ولایات و مکتوب آمریت امور مهاجرین ولایت زابل.

ترتیب و ارسال یک قطعه پیشنهاد به ریاست اداری و تدارکات در رابطه با فراهم آوری قرطاسیه.

ترتیب وارسال یک قطعه فورم امنیت، سرپرست امور مهاجرین ولایت زابل به امنیت ملی (062).

ترتیب و ارسال یک قطعه فورم در رابطه به ارسال کاپی دوسیه تقرر روسای ولایات و مرکز عنوانی کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

تکثیر مکتوب معرفی عضو مسلکی ثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار، خدمتی به ریاست اداری بعد از تکمیل خدمتی آن به وظیفه اصلی اش.

ارسال فورم تثبیت فراغت مدیر اجرائیه ریاست امورمهاجرین ولایت هرات غرض ضم نمودن به دفتر سوانح به امریت سوانح و ارزیابی اجراآت وظیفوی.

تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) بخ حیث عضو مسلکی ثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار از طریق رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب تقرریک تن در بست رتبه(4) به حیث مدیر عمومی احصائیه ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار از طریق رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب معرفی یک تن  مدیر محاسبه جنسی ریاست امورمهاجرین ولایت کابل بعد از تکمیل خدمتی به وظیفه اصلی اش.

گزارش آمریت محترم سوانح

1-درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.

2- ترتیب خلص سوانح برای (5)تن از کارکنان مرکزی و ولایتی

3-به اثر کنترول حاضری (68) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (124) تن توظیف و( 72) تن رخصت ضروری وتفریحی اخذ نموده اند.

4-ترتیب راپور حاضری کارکنان خدمتی بریاست مالی وحسابی.

 5-حضوردرجلسه ارزیابی (11) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .

6- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  ( 38) قطعه مکتوب به دفاترسوانح وحاضری شان درج گردید.

7-ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (4)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.

8- به تعداد( 16) تن از کارکنان ولایتی که فورم ثبت دارائی های خویش را تکمیل نکرده بوده معاش وسایرامتیازات شان درحالت تعلیق قرار داده شد.

9- ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری (72) تن کارکنان ولایتی به  مقام وزارت.

10- ترتیب وارسال یک قطعه علم وخبر انجنیر ذکریا که به وزارت آب وبرق تقررحاصل نموده بود.

11-تکثیر ارتقأ قدم ( 71) تن از کارکنان مرکزی وولایتی به ریاست مالی وحسابی.

12- ترتیب جدول وسویه تحصیلی کارکنان خدماتی وارسال آن به آمریت آموزش وارتقاء ظرفیت.

13- تکثیر ارتقاء قدم (23) تن از کارکنان مرکزی به شعبات مربوط.

14- ارسال دو جلد دفتر سوانح کارکنان وزارت که دردیگر ارگانها مقرر شده اند

     آمریت محترم آموزش

ادامه آموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .

ادامه رکورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت . 

ارسال لست شش تن از روسا وآمرین در برنامه آموزشی ویژه مدیریت ورهبری به ریاست های مهاجرین ولایات .

معرفی محترم محمد انور قمبیری به عوض نور احمد حقجو جهت آموزش لیسان انگلیسی به پوهنتون امریکایی .

تدریس برنامه ویژه محاوره گرامری لسان انگلیسی توسط استاد قراردادی برای کارکنان در مقر وزارت .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

  به تعداد (12) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

معرفی محترمه اناهیتا بنت نورالدین مدیر اجرائیه ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات و افغان بیسیم  جهت اخذ مثنی سیم کارت .

معرفی نذیره بنت  عبدالمومن کارکن خدماتی ریاست تفتیش داخلی  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .

اخذ منظوری مساعدت مبلغ چهار هزار افغانی به محترمه ناهیده مامور سکرتریت مقام وزارت  و ارسال آن به ریاست مالی وحسابی  .

به اشتراک گذاشتن منشور اخلاقی کارکنان خدمات ملکی در شیر فولدر جهت تطبیق مواددات آن از جانب کارکنان وزارت

ارایه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت مساعدت از کود (91)  برای تداوی محترم محمد اشرف کارمند ریاست اطلاعات و ارتباط عامه .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

بروز رسانی (update) فورم  یک تشکیل در رابطه به تقرر محترم محمد آصف فرزند محمد عثمان بحیث مدیر عمومی احصائیه و پلان ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.

بروز رسانی (update) فورم یک تشکیل در رابطه به فورم تثبیت فراغت محترم ابراهیم مدیر اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت هرات به سویه لیسانس.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر معرفی محترم حشمت الله عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره به وظیفه اصلی اش بعد از ختم معیاد خدمتی نامبرده در مرکز.

تعقیب لایحه وظایف چهار بست (4) بخش های این وزارت غرض ترتیب آن مطابق فارمت جدید در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به تقرر محترم مجیب الرحمن فرزند سلگرخان در بست (5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.

ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایت کابل و ننگرهار در رابطه به معرفی محترم خلیل احمد مدیر جنسی ریاست مهاجرین کابل به وظیفه اصلی اش.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر فورم تثبیت فراغت محترم ابراهیم مدیر اجرائیه ریاست متذکره که به سویه لیسانس ارتقاء نموده است.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 ریاست منابع بشری ترتیب و تقدیم است.

 

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

با احترام