زنده گی نامه معین امور پناهنده گان

محترم آقای وفی الله کاکر در سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی در شهر باستان کندهار در یک خانواده وطن دوست و روشنفکر دیده به جهان گشود.

وی تعلیمات دوره ابتدایی خویش را در لیسه احمد شاه بابا به پایان رسانیده و در اثر جنگ ها به پاکستان مهاجر شدند. در جریان مهاجرت تحصیلات عالی خویش را در پوهنتون بلوچستان شهر کویته در رشته علوم اقتصاد و سیاست فرا گرفت. ماستری اول آقای کاکر در رشته روابط بین الملل از پوهنتون بلوچستان کویته و ماستری دوم وی در رشته روابط بین الملل و دیپلوماسی از پوهنتون لندن می باشد.

تجارب کاری:

آقای وفی الله کاکر پیش ازاین در بخش های ذیل ایفای وظیفه نموده است:

  1. مسؤل هماهنگی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد(UNHCR) در کویته پاکستان در زمینه روند قانونی سازی و رسیدگی به مشکلات مهاجران.
  2. آمر ساحوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد(UNHCR) در سپین بولدک ولایت قندهار. 
  3. متخصص نظارت و ارزیابی در اداره USAID.
  4. مسوول بخش جندر، حقوق بشر و عدالت در دفتر مرکزی UNDP درکابل .
  5. رئیس پروگرام های اداره DRC در یونان .
  6. رئیس پروگرام های اداره DRC در تاجکستان.
  7. رئیس منطقه ای موسسه DRC در ترکیه . 
  8. انجام وظیفه در وزارت انکشاف روابط بین المللی (DFID )کشور بریتانیا.
  9. آقای کاکر قبل از تقرری به حیث معین امور پناهندگان، به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور بیجاشدگان داخلی و مهاجران وظیفه داشتند.
  10. آقای کاکر به تاریخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۹ به حیث معین امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تقرر حاصل نمود.

مهارت های زبانی:

محترم وفی الله کاکر بصورت کامل به زبان های پشتو، دری، انگلیسی و اردو بلدیت دارد.