بیوگرافی مختصر معین مالی واداری

    محترم انجنیر احمد ولی حکمی در سال 1341 هجری خورشیدی در یک خانواده روشنفکر و متدین در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. آقای حکمی دوره ابتدائیه الی درجه بکلوریا را در لیسه   عالی ننگرهار به پایان رسانیده و سپس جهت پیشبرد تحصیلات عالی عازم کشور روسیه گردید. وی تحصیلات عالی خود را در رشته انجنیری به سطح ماستری ادامه داده و در سال 1365 سند فراغت    خود را از انستیتوت پولی تخنیک بیلاروس به دست آورد.معین مالی واداری

    آقای حکمی پس از اتمام دوره تحصیلی با نهاد های مختلف ملی و بین المللی و در پست های مختلف ایفای وظیفه نموده است. موصوف از سال 1381 الی اوایل 1387 به حیث مسئول دفتر هبیتات    ملل متحد در ولایت ننگرهار و سمت های دیگر چون مسئول دفتر تخنیکی و مسئول پروگرام بهسازی EC-3 دفتر اسکان این اداره مصروف خدمت بوده است. آقای حکمی در ا ین مدت فعالیت های   موثری را در خصوص مدیریت و رهبری پروگرام و پروژه ها در سطح ولایات، پروژه 1000 سرپناه، پروژه  آبرسانی شهر قندهار،  بهسازی ساحات غیرپلانی نواحی مختلف شهر کابل، مدیریت بخش دیزاین پروژه ها، ترتیب پروپوزل های تخنیکی و سایر امور محوله انجام داده است.

    انجنیر احمد ولی حکمی در سال 1387 به حیث سرپرست ریاست پلان و پالیسی وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شد که اندکی پس از آن به پست رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار ارتقا نموده که الی سال 1389 در این سمت انجام وظیفه نموده است.

   نامبرده از سال 1389 الی اکنون در کنار مسئولیت های رسمی به عنوان مشاور تخنیکی موسسه ACI  همکاری داشته است.

    محترم احمد ولی حکمی از ماه حمل سال 1392 الی سرطان این سال در سمت ریاست عمومی آبرسانی و آبیاری وزارت احیا و انکشاف دهات مصروف خدمت بوده است.

    انجنیر احمد ولی حکمی طی سالیان متمادی خدمت در بخش های مختلف تجارب چشمگیر در بخش کار با شورا ها، ایجاد پلان تخنیکی، نظارت و ارزیابی مسلکی، تخصص در امور تخنیکی، تطبیق دیزاین و نقشه مهندسی در ساحه، اداره و منجمنت، کنترول پروژه در مطابقت با پروپوزل، نظارت عملی پروژه و ارایه لکچر های علمی، اقتصای و تخنیکی را کسب کرده است.

    سر انجام با توجه به شایستگی و لیاقت که انجنیر احمد ولی حکمی داشت، بر اساس پیشنهاد وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و منظوری محترم حامد کرزی رئیس جمهور کشور طی حکمی به حیث معین مالی و اداری این وزارت گماشته شد که تا اکنون در این سمت مصروف خدمت میباشد.