به 37 فامیل در بدخشان مدد رسانی صورت گرفت

sadam_morr
_____
برای37 خانواده بیجاشده ناشی از حوادث طبیعی ولسوالی تشکان ولایت بدخشان به تاریخ 24 ثور سال روان، ازطریق ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان آن ولایت مساعدت شد.
مساعدت یاد شده شامل یک باب خیمه و پول نقد مبلغ 9 هزار و 800 افغانی ازجانب موسسه CONCERN بود که بعد از سروی باحضور نماینده ریاست مهاجرین آن ولایت توزیع شد.