لایحه وظایف مترجم حمایت از پالیسی

sadam_morr
Wed, Jul 07 2021 1:42 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه                     : مترجم حمایت از پالیسی

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی به      : مقام وزرات                               

 

محل وظیفه              :کابل                                                                         

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: ترجمه اسناد، پالیسی ملی بیجاشدگان و پالیسی مهاجرت انگلیسی به لسان های ملی کشور و برعکس آن.

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.

ترجمه تمام اسناد، پالیسی مهاجرت، پالیسی ملی بیجاشدگان، قرارداد ها، مکاتیب، پروپوزل ها، مینوت ها و اعلامیه های مطبوعاتی مربوط وزارت جهت سهولت در مراودات کاری با نهاد های بین المللی.

ترجمه متن ها، نطق ها، بیانیه ها و مصاحبه های رویاروی  از زبان دری به پشتو و انگلیسی و برعکس آن بمنظور تفهیم بیشتر موضوع به نهاد های مربوط.

تحرير مکاتيب ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به زبانهاي ملي و انگليسي در مواقع ضرورت غرض آگاه ساختن نهاد های بین المللی از موضوعات مربوط

همآهنگی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وسایر بخش ها کاری غرض آگاه ساختن نهاد های بین المللی از موضوعات مربوط به عقد قرارداد ها و اعلامیه های مطبوعاتی وزارت به زبان انگليسي

تظیم اسناد ترجمه شده در فایل های مربوط جهت ارائه بموقع آن به شعبات ذیربط.

حفظ محرمیت اسناد ترجمه شده در دوسیه های مربوط جهت حصول اطمینان از حفظ اسرار اداره.

ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه به منظور انعکاس از فعالیت ها و دستاورد های مربوط .

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات زبان انگلیسی،  BEL  از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود

تجربه : داشتن حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی 25سرطان ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی