به 61 خانواده بیجا  شده درقندهار مساعدت خوراکی و غیر خوراکی توزیع شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار به روز چهار شنبه( اول دلو) 61 خانواده بیجا شده هلمند ارزگان و ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، پنجوایی، میوند ولایت قندهار را تحت پوشش مساعدت‌های بشری قرار داد.

به‌هر خانواده بسته های بهداشتی محیطی از سوی موسسهDACAR ، 184کیلو آرد، ۱۸کیلو روغن، ۲۵ کیلو دال، ۲ کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان،  3کیلو مواد سوی تغذیه برای اطفال ، یک باب خیمه از طرف موسسه   UNHCR بسته‌های صحی از سوی موسسه UNICEF، بسته های صحی، وبسته پوشاک زمستانی از طرف موسسه SCI با حضور نماینده این اداره و موسسات یاد شده توزیع شد.