تمدید اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

موضوع: تمدید اعلان داوطلبی پروژه تهیه (16000) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت بابت زمستان سال 1399

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تمدید داوطلبی {تهیه (16000) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت بابت زمستان سال 1399} الی روز چهارشنبه مورخ 21 / 8 / 1399 ساعت ( ..:10) ده بجه قبل از ظهر اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرط نامه  و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان تمدید الی شش روز تقویمی به ساعت ( ..:10) قبل از ظهر که مجلس آفر گشایی صورت میگردد، در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.