اعلان کار یابی مشاور جندر

anwari_morr
Tue, Mar 10 2020 11:10 AM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

عنوان وظیفه

مشاور جندر

وزارت/ اداره

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت    

کابل

بخش

مشاوریت

گزارش دهنده به

مقام وزارت

گزارشگیری از

ندارد

 هدف وظیفه:- ارائه مشوره ها جهت تحقق پالیسی ها مرتبط به جندر  به مقام وزارت و تلاش برای ایجاد فضای سالم مطابق به تمام معیارهای ملی و بین المللی .

........................................................................................................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تحلیل و تجزیه پیشرفت ها در مورد جندر و ارائه مشوره های سودمند به منظور تطبیق درست پالیسی جندر.
 2. تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت واستراتیژی تبعیض مثبت در وزارت با درنظرداشت پالیسی های مربوط به جندر.
 3. ایجاد و تامین ارتباط موثر با شرکا، آمریت جندر و ریاست منابع بشری و تلاش جهت تطبیق پالیسی های مرتبط با جندر و ارتقای ظرفیت درپروسه های کاری و اجرائیوی وزارت.
 4. بررسی پالیسی ها، مقرره های خدمات ملکی جهت رعایت موارد پروگرام های جندر و اشتراک در مجالس و برنامه ریزی های پالیسی جندر در اداره.
 5.  ارائه گزارش از ریاست های امور مهاجرین در ولایات و بازدید از مشکلات شان در قسمت جندر.
 6. همکاری با آمر جندر و ارائه مشوره از صورت تطبیق پروگرام های استخدام منابع بشری در وزارت با در نظر داشت پالیسی های مطروحه امور جندر.
 7.  ترتیب راپورها وگزارشات پیرامون اجراآت انجام شده درزمینه تطبیق پالیسی های ارتقای ظرفیت واستراتیژی تبعیض مثبت جندر.
 1. تدوير ورکشاپ ها جهت آگاهی برنامه های آموزشی دررابطه به جندر به کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرکز و ولایات.
 2. مرور پاليسی ها، قوانين و مقرره های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از نظر جندر و ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر.
 3. ارایه گزارشات ربعوار و سالانه از فعالیت ها ی مربوط به مقام وزارت .
 4. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت مقام وزارت مطابق قوانین و مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل:
  • داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های  اداره عامه، اداره تجارت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، پالیسی عامه ، روابط عامه ، روابط بین الملل، حقوق، اقتصاد و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • مطابق لایحه (NTA) ترجیحا در امور مدیریت، آموزش و مشاوریت در امور مسائل اجتماعی .
 3. مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
  • آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس(ورد، اکسل)
  • تسلط به یکی از زبانهای رسمی (پشتو/دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
  • توانائی تحلیل و اجرایی پالیسی، مهارت های تصمیم گیری، برقراری ارتباط، سازماندهی.
  • تخصص و دانش مربوط به پالیسی و ارتقای ظرفیت .
  • ایمیل آدرس ریاست منابع بشر

   recruitment@morr.gov.af