اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

            بدین وسیله با تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه تهیه و توزیع 155 بسته انرژی برق سولری برای شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان از بابت سال مالی 1398 را به شرکت جمشید سیف الله احمدزی لمتید دارنده جواز شماره 11059- 0101 آدرس سرک دوم کارته نو کابل – افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ( 2995375) دو میلیون و نه صد نود و پنج هزار و سه صدو هفتاد افغانی اعطأ نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید.

 این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده ولی معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.