داوطلبی

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک مقدار 16500 کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت بابت سال مالی 1399 } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویک  یوم تقویمی به ساعت 10:00 قبل از ظهر که مجلس آفرگشایی صورت میگیرد در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارائیه نموده، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.