لایحه وظایف مدیر عمومی حوادث غیر طبیعی

sadam_morr
Tue, Sep 24 2019 12:53 PM

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: مدیر عمومی حوادث غیر طبیعی بست: 4 وزارت یا اداره: امور مهاجرین و عودت کننده گان بخش : موقعیت پست: ریاست تثبیت و پاسخدهی بیجاشدگان داخلی کابل (مرکز) تعداد پست: 1 گزارشده به: آمر تثبیت بیجاشده گان داخلی گزارش¬گیری از: کود کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی) 29-90-08-013 تاریخ بازنگری: .......................................................................................................

هدف وظیفه: سهمگیری در شناسائی و سروی بیجاشده گان داخلی حوادث غیر طبیعی در همکاری نهاد های ذیدخل ملی و بین المللی. .....................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی: 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف اداره. 2. شناسائی و بررسی عرایض بیجاشده گان حوادث غیر طبیعی جهت تثبیت مطابق فورم نمونه وی در هماهنگی نهاد های ذیربط. 3. مراقبت از وضعیت بیجاشده گان حوادث غیر طبیعی بخاطر جلوگیری از آسیب پذیری اجراات بعدی. 4. ارایه مشوره های مفید برای بیجاشده گان داخلی جهت رفع مشکلات محیطی شان. 5. فراهم آوری تسهیلات لازم به بیجاشده گان داخلی غرض تطبیق اهداف و پروگرام های ادارات ذیربط. 6. توحید گزارشات جمع آوری شده از واحد های دومی بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی. 7. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر. 8. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از بخش های مربوط جهت تحقق اهداف. 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده میشود جهت تسریع اجراأت.

----------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری): این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره حوادث ، اقتصاد ، حقوق ، علوم سیاسی, اداره عامه, پالیسی اداره عامه، اداره و تجارت, علوم اجتماعی, حکومتداری, مدیریت عمومی، روانشناسی، و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. 2. داشتن حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه. 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری ) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان

انگلیسی. 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

ایمیل آدرس ریاست منابع بشری : recruitment@morr.gov.af