موضوغ: نشر اعلان تمدیدی الی مدت ده یوم پروژه آبرسانی فیز اول شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

Location کابل _ افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی پروژه آبرسانی فیز اول شهرک البیرونی ولایت غزنی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 1398/7/6 تقویمی به ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار وزارت واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک در مجلس آفرگشایی ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه است اخذ میگردد .