عنوان وظیفه: مدیر پروژه استقرار مجدد

sadam_morr
Sun, Sep 08 2019 2:29 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_افغانستان

عنوان وظیفه: مدیر پروژه استقرار مجدد

وزارت /اداره: امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی: مقام وزرات

معاش: مطابق لایحه NTA …………………………………………………………….. هدف وظیفه: هماهنگی با مقامات ذیصلاح جهت ترتیب و تطبیق پلان تفصیلی پروژه، مدیریت، بررسی و نظارت از امورات پروژه وکارمندان آن …………………………………………………………………… مسئولیت های وظیفوی: • ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان پروژه • ترتیب نمودن پلان تفصیلی که همه مراحل تطبیق پروژه را تشریح کند و پروژه را به وقت معین شده تکمیل نماید. • هماهنگی به منظور تطبیق پروژه با مقامات ذیصلاح ، کارمندان ، بخش های مربوطه وشرکت های قراردادی تا پروژه در وقت معین شروع و به اتمام برسد • مراقبت از کار پروژه و ارزیابی کار پروژه و موثریت قراردادی تا بتواند کار را مطابق پلا ن ترتیب شده و معیارات تعیین شده اجراکند. • بررسی و نظارت از راپور کاری و سایر اسناد مرتبط کارمندان مطابق پلان کاری و ارایه گزارش آن به مقام • پیگیری و نظارت مداوم از تطبیق پروژه و پروسه تدارکات • تهیه و تدوین گزارش جامع از تطبیق پروژه و ارسال آن به مراجع ذیربط • ارایه گزارش هفته وار ماهوار و ربعوار وسالانه • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. ……………………………………………………………………….... شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری): • حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد ، اداره و تجارت , اداره عامه، حقوق ، علوم سیاسی روابط بین الملل، انجنیری زراعت، ادبیات وعلوم اجتماعی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود. • تجربه : مطابق لایحه NTA • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی. • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

Email: recruitment@morr.gov.af