صد ها  مهاجر از پاکستان به وطن برگشت نمود

anwari_morr
-

691 تن مهاجر افغان مقیم پاکستان ، از طریق مرز سپین بولدک ولایت قندهار به تاریخ 15 قوس به وطن برگشت نموده است.

به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار 100 خانواده شامل 577 تن  و 114 تن محبوسین آزاد شده از پاکستان طور جبری از مرز یاد شده عودت نمودند، و پس از ثبت اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان جهانی خوراک و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

برای هر خانواده مبلغ 10 هزار افغانی از جانب کمیته موظف نیز توزیع شد.

همچنان 16 تن اطفال بی سرپرست به موسسه MPO معرفی شدند.