گزارشات ریاست های مرکزی از 14 الی 19 ثور سال 1398

ali_hamta

)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. تهیه و ترتیب گزارشات واصله ازریاست های مرکزی در شیرفولدر. 
 2. کارروی گزارشات ولایات ننگرهار، تخار و سرپل. 
 3. اصلاح پریزنتشن دفتر(MRC ) .
 4. حل مشلات تخنیکی دیتابیس ولایت سرپل.
 5. -  نهایی سازی نتیجه گیری و اولیه راه کارهای تحقیق بررسی خشنونت علیه زنان بیجا شده داخلی .
 6.   گفتمان ملی مدیریت مهاجرین
 7. تهیه متن فراخوان مقاله نویسی .
 8. تهیه متن فراخوان برگزاری نمایشگاه دست آورد های مهاجرت . 
 9. تهیه متن فراخوان مسابقه مهاجرت به روایت تصویر.
 10. تهیه شرایط تخنیکی مسابقه مهاجرت به روایت تصویر  .
 11. کار روی مشوره پالیسی جامع مهاجرت .
 12. کارروی پریزنتشن های مرکزی معلومات مهاجرین جهت افزایش موثرت آنها.
 13. تداویر جلسه به منظور تکمیل صفحه معلومات عمومی عودت و بیجا شدگان در دیتابیس .
 14. مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفنی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت نا امن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، پیوستن به فامیل .
 15. جلسات هماهنگی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با انستیتوت تخنیکی تکنالوجی افغان ، دیپارتمنت ساختمانی و لیسه خواجه عبدالله انصاری .
 16. جلسات آگاهی رسانی در لیسه انستیتوت تخنیکی تکنالوجی افغان ، دیپارتمنت ساختمانی و لیسه خواجه عبدالله انصاری درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت نا امن و راهنمایی درباره بورسیه های تحصیلی موجود در کشور های دیگر.
 17. تهیه گزارش فعالیتهای و گزارش سفرماه آپریل اعضای مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای ICMPD .
 18. تهیه ارسال پست های درباره بورسیه ها و فرصتهای تحصیلی، و فعالیتهای مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در فیسبوک مرکزمعلومات مهاجرت .
 19. تهیه پروفایل مهاجرت قانونی به کشور مالزی.
 20. تهیه گزارش آمار و جزئیات فعالیتها و تبلیغات فیسبوک مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین
 21. دیدار با دفتر دیده بان حقوق اساسی افغانستان و معرفی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  .
 22. جلسه کاری با ایکویل اکسس ( Equal Access ) در زمینه هماهنگی بیشتر در شماره تماس 5588.
 23. تهیه گزارشات جلسات آگاهی رسانی مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در انستیتوت تخنیکی تکنالوجی افغان ، دیپارتمنت ساختمانی و لیسه خواجه عبدالله انصاری . 
 24. تبلیغات صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای سه روز.

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 5 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 170040 افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده
 2. تعداد10 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 15 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 4. تعداد 16قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد 6 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 4 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 25 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 6 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 3 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 18 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. اشتراک درجلسه بورد اجرائیوی وارائیه پریزینتیشن (دستاورد های سال 1397 وپلان های سال 1398) ریاست ها وآمریت های مستقل معینیت مالی واداری.
 12. ترمیم نلدوانی تشناب های عمومی .
 13. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 14. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 15. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 16. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 17. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 18. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

4) ریاست پالیسی و پلان

5-) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنراتور سرور روم  همه روزه .
 2. برطرف نمودن مشکل انترنت /آمریت تدارکات.
 3. تبدیل کردن رنگ پرنتر / ریاست هماهنگی امور ولایات.
 4. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مدیریت بودیجه انکشافی / ریاست  مالی وحسابی .
 5. ترمیم تلیفون / مدیریت تصفیه و تحسیلی / ریاست مالی وحسابی
 6. برطرف نمودن مشکل پرنتر  / آمریت نظارت و ارزیابی / ریاست  پلان .
 7. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز /  آمریت مشوره حقوقی / ریاست حمایت  حقوقی
 8. تبدیل کردن کنکتر تلیفون / ریاست حقوق.
 9. بر طرف نمودن مشکل پرنتر / ریاست دریافت راه حل های دایمی / آمریت دریافت راه حل های دایمی.
 10. شیر کردن پرنتر/ آمریت نظارت و ارزیابی/ ریاست پلان.
 11. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز /ریاست خدمات انجینری.
 12. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مدیریت اجرائیه  / ریاست عودت
 13. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد / آمریت اسکان / ریاست عودت ادغام ومجدد.
 14. ترمیم لین انترنت / مدیریت حواله جات / ریاست  مالی وحسابی
 15.  گزارش افتتاح مرکز استقرار مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل:

این سفر که به تاسی از هدایت مقام محترم وزارت به روز جمعه مورخ 13/2/1398 در ترکیب یک هئیت سه نفری از ریاست های محترم تکنالوژی معلوماتی، ریاست عودت و ریاست محترم تحقیق راه اندازی گردیده بود و الی مورخ 17/2/1398 ادامه داشت. آمر محترم تکنالوژی معلوماتی در رأس هیئت اشتراک نموده دستاورد های ذیل را در قبال داشت.

هئیت به تاریخ 13 ثور که به ولایت بلخ شریف تشریف بردن متاقباً سفر خویش را از طریق ترانسپورت زمینی به ولایت سرپل ادامه داده کارهای مقدماتی خویش را به روز شنبه آغاز نمودن، ابتدا دیدار و جلسه تعارفی  با هئیت رهبری آمریت امور مهاجرین و کارمندان مربوطه شان به انجام رسانیدن، سپس پیرامون چگونگی برگزاری محفل افتتاح مرکز ادغام مجدد بحث و تبادل افکار صورت گرفت. که در نتیجه اجندای محفل با درج مسولیت ارائه پرزتیسشن پیرامون کار کرد های فنی و تخنیکی دیتابیس که در حضور داشت معاون صاحب والی و دیگر اراکین سازمان های دولتی و موسسات همکار قرار است صورت گیرید به محترم محمد هارون صادقی آمر تکنالوژی معلوماتی وزارت نیز تعلق گرفت.

نتایج متوقع: این محفل افتتاح با دعای خیر و فلاح کشور از طرف رئیس شورایی علما و صحبت های معاون والی آغاز گردید. که در نتیجه پرزنتیشن دیتابیس (ARIS) از طرف نماینده محترم (IOM) و آمر تکنالوژی معلوماتی وزارت با وضوح شرح و بیان گردید که در لابلای این پرزنتیشن مسولیت های وظیفوی سازمانها دولتی و موسسات همکار مورد بحث گرفته شد تا هریک مطابق به لایحه وظایف شان برنامه های کاری خویش را در جلسات بعدی کمیته که قرار است هر یک ماه و یا دو ماه بعد دایر گردد به انجام برسانند. جلسه با حمایت بی دریغ معاون صاحب والی و وعده های همکاری سازمان های مرتبط به پایان رسید. و هکذا روز بعد جلسه با کارمندان آمریت گرفته شد تا براشان در مورد حفظ و نگهداری و چگونگی استفاده از وسایل تکنالوژیکی طی صحبت های همجانبه آگاهی دهی صورت گرفت و به مشکلات کاری شان پیرامون دیتابیس و چگونگی فعالیت و مسولیت های شان رسیده گی های لازم نیز صورت گرفت. و در قسمت سافتویرو هارد ویر کمپیوترهایشان بررسی و نصب انتی ویروس، اتصال شان به (UPS) های شان صورت گرفته است.

اجراآت مدیریت اجرائیه :

 1. ترتیب وتنظیم  گزارش پیشرفت فعالیت های انجام شده وگزارش اجراات تفصیلی و تشریحی ربع اول در مطابقت به پلان عمومی سال 1398 ارسال آن به مرجع مربوطه  .
 2. ترتیب گزارش پیشرفت فعالیت های انجام شده درمطابقت به پلان اداره اموروارسال آن به مرجع مربوطه.
 3. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه ..
 4. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 5. مکاتیب وارده (3)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (7 )قطعه ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

1-ارسال  تفاهم نامه موسسات کمیته رفاه مناطق مرکزی ، خدمات اجتماعی وطن ، تعلیمی وحرفوی BEST وموسسه انکشاف افغان ADA  به کمیته تفاهمنامه غرض ابراز نظر ، امضای تفاهمنامه ها و نظارت وتطبیق.

2-بررسی تفاهمنامه اتریش و مقایسه آن با طرح سابقه و ارسال نظریات تیم تخنیکی به مقامات وزارت

3-ارائیه تحلیل از پروسه عقد تفاهمنامه با موسسات و ارسال آن از طریق ایمل به ریاست امورمهاجرین کندز به جواب سوالاتشان .

4-ملاقات با با نماینده موسسه OHW و ارائیه معلومات در مورد نحوه عقد تفاهمنامه ها

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

 

تفاهمنامه کمیته رفاه مناطق مرکزی

ارسال توضیحات تفاهمنامه موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن و موسسه تعلیمی و حرفوی BEST

تفاهمنامه کمیته رفاه مناطق مرکزی جهت تطبیق و  ارسال تعدیل تفاهم نامه ADA جهت امضا

 

 

 

 

 

 

ملاقات با نماینده موسسه OHW

 

 

6-طی هفته جاری ازپروسه برگشت (1328) تن طی11 مرحله در میدان هوائی بینن المللی حامد کرزی نظارت و ازآن ها با تشریح برنامه های وزارت و موسسات همکار پذیرائی و استقبال بعمل آورد.

7-بتعـداد (40) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن 10، هالند1 ،  اطریش 23 ، بلجیم 1 ، هنگری 1 و بلغاریا 4 تن، 39 تن ذریعه چاتر بازگشت نمود که از جمله یک تن بعد از تثبیت هویت که افغان نبود دوباره به کشور اتریش فرستاده شد) و به تعـداد (1288) تن عــودت کننده داوطلب از کشورهای ( ترکیه ، 1279 تن، اتریش 1 ، فنلند 1،قزاقستان 6 وناروی 1 تن ) با استفاده

از کمک های نقدی به استسنای عودت کنندگان کشور ترکیه ، از طریق دفتر محترم IOM به وطن عودت نموده . ضمناً از آن ها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراات بعدی ثبت گردیده است.

8- تسلیمی اوراق ( 10) تن از برگشت کنندگان ترکیه جهت اخذ کمک از هلال احمر ترکیه.

9- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن افغان از کشور جرمنی به کشور که وضعیت روانی خوبی ندارد ، به وزارت محترم امور خارجه

10- اشتراک  در جلسه اتحادیه اروپا و افغانستان برتطبیق موافقت نامه ها پیرامون مسائل مهاجرتJWF که در دفتر اتحادیه اروپا برگزار گردید، 

11- جلوگیری از اخراج ( 3 )فامیل از کشور هنگری که میخواستند انها  را در  چارتر مشترک 8 می 2019 به افغانستان برگردانند.

12- تهیه و ترتیب متن انگلیسی تاکینگ پاینت برای ششمین جلسه اتحادیه اروپا و افغانستان پیرامون مسایل مهاجرت 8 می 2019 .

13- دعوت و  هماهنگی جهت اشتراک نمایندگان افغانستان در جلسه اتحادیه اروپا و افغانستان  پیرامون مسایل مهاجرت 8 می 2019

14- سعی و تلاش برای مساعد ساختن زمینه عودت یک فامیل افغانی که در کشور قزاقستان بعد از قبول نشدن پرونده شان مصارف برگشت به کابل را نداشتند، که دفتر محترم IOM مصارف عودت شان را به عهده گرفتند و در آینده نزدیک به کشور برگشت خواهند نمود.

15- ارسال تعدادی12) ایمیل به ارگانهای ذیربط جهت حل مشکلات پناهجویان و نگرانیهای این وزارت با سفارت خانه ها.

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

   

قزاقستان

ناروی

فنلند

اتریش

ترکیه

 

 

 

 

چارتر مشترک

هالند

بلجیم

 

 

بلغاریا

هنگری

اتریش

سویدن

 

1328

1288

 

 

 

 

6

1

1

1

1279

40

 

 

 

4

1

23

10

1

1

 

 

17-مجموعاً ( 21)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

18-بتعداد (20) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است. 

19-برای (1) تن عودت کننده کشور پاکستان ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.

20-تهیه متن فعالیت های وزارت در عرصه تطبیق مفاد کنوانسیون های حقوق بشر.

21-تعقیب موضوع زنان واطفال بی سرپرست عودت کننده کشور ایران که از طرف ریاست مهاجرین ولایت هرات ارجاع گردیده بود

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشو رها

مرد

زن

20

0

0

1

0

   

8

8

5

12

9

 

23-از جمله حمایت شدگان (9)تن طبقه اناث و (12) تن طبقه ذکور (8) تن عودت کننده کشور ایران (8) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (5) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

24-صدور12 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 1. جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 2. بتعداد(۱۷۳۵۸)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 3. بتعداد (۱۱۳۸) تن عودت کننده از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۱۸۶۹۶)تنعودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نمود ،ارقام متذکره بعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است:

- به سکرتریت محترم مقام وزارت:

- معینیت مالی واداری

- معینیت پالیسی وپلان

- معینیت امورپناهند گان

- بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت.

-  اطلاعات وارتباط عامه

- پالیسی وپلان

- به  کمیسیون عالی مهاجرت

- بدفترمشاوریت عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارشدهی هفته اول ودوم ماه ثوربیجاشدگان داخلی(۲۱) ولایاتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارشدهی  هفته اول ودوم ماه ثورعودت کنند گان(۲۰) ازولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد قطعه مکاتیب احصائیوی از طریق مدیریت احصائیه  به مرجع ذیربط صادرگردید.
 • بتعداد(۳) قطعه پیشنهاداتدو قطعه از ولایت غزنی ویک قطعه
 • ان از ولایت کنرو  بتعداد و بتعداد (۲۴) مکتوب بخش احصائیه و بتعداد(۳۵) قطعه مکتوب ازطریق آمریت امورولایات بعد از هدایت رئیس امورولایات اجراات گردیده است.

ولایت بلخ:

- رئیس اداره الیوم درجلسه کمیته ولایتی حالت اضطرارمبارزه باحوادث که درمقرآن ریاست تدویرشدهبود اشتراک ورزیده ودرجلسه روی قضیه(7) فامیل باشنده گان ولسوالی چهارکنت ک ازاثرسیلاب های اخیرمنازل مسکونی شان تخریب گردیدهبود مورد بحث قرارگرفته وتصمیم برآن شد کمک های عاجل به فامیل های متذکره صورت گیردودرختم جلسه تقرررئیس جدید تقرر آن ریاست تبریک گفته وازخداوند لایزل موفقیت های مزیدی درامرخدمت گذاری به آسیب پذیرترین افراد جامعه آرزوبردند.

- رئیس اداره با محترم هیوادنوری مسوول دفتر ودوتن ازکارمندان دفتر (IOM) درمقرریاست درمورد برنامه (DTM) که قراراست تیمی کاری دفتر متذکره به منظورجمع آوری معلومات ازقرآوقصبات ولسوالی چهارده گانه به شمول شهرک بندری حیرتان ولایت معلومات آنعده ازافرادواشخاص راکه بربنابرمشکلات محلات مسکونی شان ترک گفته به خارج ازکشورمهاجرشده اند ویااینکه به محلات ولایات همجوار مسکن گزین شده اند جمع آوری نمایندتاارقام مشخض ودقیق رادرین مورد بدست اورندصحبت وتبادل نظرنمودند.

- رئیس اداره الیوم بامسوول دفترمحترم (GIZ-ZFD)‌ دفتر خدمات مدنی برای جامعه افغانستان درمقرریاست درمورد اینکه ازسوی دفتر متذکره برنامه های مشاوریتی زنده گی خوب به (32) تن ازباشنده گان شهرک قالین بافان اغازنمایند درضمن ملاقات رئیس اداره ازدفتر متذکره تقاضانمودند تاجهت مساعدساختن زمینه تفریح مصروفیت سالم نوجوانان وجوانان شهرک قالین یک میدان فوتبال به ساکنین شهرک احداث گردد که ازسوی دفتر متذکره پیشنهاد رئیس اداره مورد تایئد قرارگرفته که عنقریب کارآن اغازمی کردد.

- رئیس اداره با خانم پتونی مسوول کمک های اضطراری درزون شمال وشمالشرق دفتر محترم (NRC) درمقرریاست درموردجمع آوری معلومات ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت جذب کمک های بیشتر به آنها صحبت وتبادل نظرنمودند.

- بعدازظهریوم 5شنبه رئیس اداره بامسوول ولایتی دفترمحترم   (UNHCR)جهت بازدیدوضعیت عودتکننده گان وبیجاشده گان داخلی به ساحه شهرک قالین بافان وشهرک سخی رفته اندودرنظر است تابرنامه های انکشافی دفتر متذکره را درساحه تطبیق نمایند .

- پروفایل1397 ریاست امورمهاجرین وعودتکنندگان به اساس تقاضاریاست محترم اقتصاد ولایت بلخ تهیه وجهت اجراات بعدی به آن ریاست محترم ارسال شده است.

- تیم مشترک (CAER ’DACAA, WFP, ’And ,DORR) به منظوررسید گی به عرایض متقاضیان بیجاشده گان داخلی به ساحه رفته (207) فامیل بیجاشدهگان راسروی وشناسایی نموده اند که ازجمله(75) فامیل را بیجاشده نا امنی(ERM-NONERM) تثبیت شده است.                                                                                                                                                                                                                                 

- طبق پلان کاری دوتن ازکارمندان آمریت ادغام مجدد به ساحه شهرک علی اباد رفته تعداد ازبیجاشده گان داخلی را جهت تطبیق برنامه شلترسروی نموده اند وسلسله سروی ادامه دارد.

- طبق پلان کاری دوتن ازکارمندان آمریت ادغام مجدد به ساحه شهرک علی اباد رفته تعداد ازبیجاشده گان داخلی را جهت تطبیق برنامه شلترسروی نموده اند وسلسله سروی ادامه دارد.

- نماینده این اداره درترکیب کارمندان دفتر محترم (WFP) به ساحه بلخ باستان رفته تعداد (8)تن راجهت شمولیت دربرنامه های  آموزش های فنی سروی وتثبیت نموده اند.

- معرفی یک تن ازعودت کننده جهت شمولیت شان به مکاتب بریاست محترم معارف بلخ.

- دوتن ازبیجاشده گان داخلی مریض بریاست محترم صحت عامه معرفی شده است.

- عرایض(186) فامیل شامیل دیتابیس بیجاشده گان داخلی شده است.

- پرسشنامه ادغام مجدد(ی4) فامیل و(10) نفرازعودتکنندهگان وردمرزشده گان سال(2018.2019 شا مل (Data Entry2) شده پارت اول آن پرنت وبعد ازامضآ ومهراداره به موصوفان تسلیم داده شده است.

-تعداد (255) تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت ها وسایربرنامه های دیگربدین اداره مراجعه کرده بودند توسط کارمندان شعبات مربوطه مشوره دهی ورهنمایی لازم شده ودررفع مشکل شان رسیده گی شده است.

-تیم مشترک موسسات همکار ۵۱۸ فامیل را سروی نمود ۱۲۸ فامیل شناسایی گردید.

فامیل  از اثر حوادث طبیعی سیلاب از سوی موسسه APA سروی گردید ومبلغ ۱۹۰۰۰مساعدت برای شان توزیع گردید.

-۲۲فامیل عودت کننده کشور ایران وپاکستان ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

-۵ تن متعلم بریاست معارف معرفی گردید.

-۵ فامیل عودت کننده وبیجاشدبه خاطر کمک دفتر یونسیار معرفی گردید.

-۱۷ قطعه عرایض بیجاشدگان احکام گرفت شد.

ولایت کندز از ۱۲حمل تا ۷ثور:

-۹۸ قطعه عرایض بیجاشدگان از ولسوالی های مختلف ومرکز شهرثبت گردید.

-  ۱۲۷ فامیل بیجاشده سروی شداز جمله ۲۷ فامیل شناسایی گردید.

-۳۷۷ فامیل ازسوی موسسات همکار سروی وشناسایی گردید.

-یک تعداد فامیل ها از اثر حوادث طبیعی منازل شان تخریب یک نفر شیهد ویک نفر زخمی گردید.

- ۳۶فامیل با امکانات شخصی خویش به مناطق اصلی شان برگشتند.

ولایت لوگراز تاریخ ۵ الی ۱۱ ثور:

 • اجراات بالای(2) قطعه عرایض عودت کنندگان وبیجاشده گان داخلی صورت گرفته است.
 • معرفی یک نفرعودت کننده به ریاست معارف جهت ادامه تحصیل .
 • معرفی 6 نفرعودت کننده به مستوفیت جهت تحویلی قیمت پول زمین .
 • دیتابیس 11 قطعه اسنادعودت کننده گان صورت گرفته است .
 • ثبت وراجستر 3 فامیل عودت کننده سال 2019 ازکشور ایران .
 • اسناد ۳۰ فامیل بیجاشده ثبت دیتابیس گردید.
 • ۴۰ قطعه اسناد عودت کننده گان بررسی گردید.
 • ۲ قطعه استعلام به اداره ثبت واحوال نفوس ارسال گردید.

ولایت ننگرهار:

 • امروز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۳  راپور یومیه ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ګان ولایت ننګرهار قرار ذیل میباشد.

(از طریق مرز انتقالات طورخم)

 • بتعداد ۹ فامیل شامل ۴۲ افراد که کارت های (POR) نداشتند از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند از جمله تعداد ۹ فاميل شامل ۴۲ افراد جهت مساعدت و ترانسپورت به اداره محترم IOM معرفی ګردیدند.
 • بتعداد ۶۰ تن از طرف حکومت پاکستان بشکل رسمی رد مرز ګردیده اند که به امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان برګشتند.
 • بتعداد ۷ فامیل شامل ۲۱ تن افراد دارنده کارت های (POR)  از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند که مطابق نورم اداره محترم UNHCR با هر خانواده مساعدت صورت ګرفته.
 • در هماهنګی با این ریاست به کمک مالی اداره محترم OXFOM به همکاری اداره محترم NCRO با ۶۵ فامیل های بیجا شده ګان تازه ولسوالی های شیرزاد و خوګیانی مساعدت نقدی صورت ګرفت که به هر خانواده مبلغ ۱۹۰۰۰ نوزده هزار افغانی نقداً در حضور داشت دو ګروپ هئیت مقام محترم وزارت توزیع ګردید.

(از طریق مرز انتقالات طورخم)

 • بتعداد ۱۰ فامیل شامل ۵۳ افراد که کارت های (POR) نداشتند از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند از جمله تعداد ۱۰ فاميل شامل ۵۳ افراد جهت مساعدت و ترانسپورت به اداره محترم IOM معرفی ګردیدند.
 • بتعداد ۱۵ تن از طرف حکومت پاکستان بشکل رسمی رد مرز ګردیده اند که به امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان برګشتند.
 • بتعداد ۱۵ فامیل شامل ۵۸ تن افراد دارنده کارت های (POR)  از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند که مطابق نورم اداره محترم UNHCR با هر خانواده مساعدت صورت ګرفته.
 • در هماهنګی با این ریاست به کمک مالی اداره محترم DRC با ۶۹ فامیل های عودت کننده ګان فاقد مدرک که در طول سه ماه اخیر سال ۲۰۱۸ و از شروع سال ۲۰۱۹ بدین سو عودت نموده بودند به هر خانواده مبلغ ۱۶۰۰۰ شانزده هزار افغانی نقداً توزیع ګردید.

(از طریق مرز انتقالات طورخم)

 • بتعداد ۲ فامیل شامل ۱۳ افراد که کارت های (POR) نداشتند از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند از جمله تعداد ۲ فاميل شامل ۱۳ افراد جهت مساعدت و ترانسپورت به اداره محترم IOM معرفی ګردیدند.

ولایت سرپل:

 • سه فامیل رد مرزثبت وراجستر گردید.
 • ۱۰۳فامیل بیجاشده ولسوالی های یمچی ،بلندغور،صیاد، سنچارک مسجد سبز توسط تیم مشترک خانه به خانه سروی گردید.

-۴۲فامیل که قبلاْ سروی شده بود برای شان مواد غذایی توزیع گردید.

میدان وردک:

-۳۷فامیل بیجاشده از سوی موسسات همکار سروی گردید وبه هرفامیل ۱۰۰ کلیوگرام ارد / ۷ کلیوگرام روغن/ پنج کلیومواد سونی تغذی از سوی موسسه WFP به کمک کارمندان آمریت مهاجرین میدان وردک توزیع گردید.

ولایت کنر:

-۲۲ فامیل سروی شد واز سوی موسسه WFP برای شان مواد غذایی توزیع گردید.

-۱۶قطعه عرایض بیجاشدگان ثبت وراجستر گردید.

-عرایض ۵۵ تن عودت کننده وبیجاشده ثبت گردید.نوت هفته دوم رخصتی بوده

11 ) آمریت جندر

 1. اشتراک درجلسه با اعضای کمیته پالیسی جندر درمورد مسوده پالیسی جندر.
 2. ترتیب گزارش تشریحی ربع اول سال مالی 1398 ازکارکرد ها وفعالیت های آمریت جندر وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان.
 3. جلسه با آمریت جندر وزارت امور زنان جهت تدویر ورکشاپ ها .
 4. جلسه با اعضای کمیته پالیسی جندر درمورد مسوده پالیسی جندر.
 5. جمع آوری گزارشات ریاست های مهاجرین امور ولایات دررابطه به مسایل جندر.
 6. اپدیت دیتابیس شهرت کارمندان اناث وزارت وارسال آن به ریاست تحقیق .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. ترتیب گزارش ودست آورد های سال 1397 وارسال آن به وزارت امور زنان.
 9. ترتیب پلان برج ثور سال 1398 وارسال آن به معینیت مالی وحسابی .
 10. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 11. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

12) ریاست ارتباط خارجه

ملاقات ها

 1. تنظیم ملاقات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با خانم ثریا دلیل و سرپرست ریاست ملل متحد وزارت امور خارجه.
 2. تنظیم ملاقات جلسه معاون اتحادیه اروپا با معین امور پناهندگان در دفتر کاری شان.
 3. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با مسئول بخش مهاجرت کشور سویس در دفتر کاری شان.
 4. ارسال مکتوب به دفاتر UNHCR, IOM در مورد تنظیم ملاقات ریاست ارتباط خارجه با مسئولین بخش مربوطه. آن دفاتر پیرامون ترتیب طرزالعمل ساده سازی روند اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت عودت کنندگان.
 5. تنظیم ملاقات رئیس عودت و ادغام مجدد با رئیس موسسه ریت انتر نشنل در دفتر کاری شان.

اشتراک در جلسات

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه، در جلسه شورای عالی صلح جهت بررسی مشکلات مهاجرین در رفت آمد شان از کشور پاکستان به افغانستان.
 2. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات سفیر عربستان سعودی با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.

سفرها

 1. پیگیری سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به کشور اتریش.
 2. طی مراحل سفر معین مالی و اداری و هئیت همراه شان به کشور تاجکستان.
 3. ارسال مکتوب سفر ذبیح الله رحمت زاده آمر تنظیم مهاجرت ها به ریاست مالی و منابع بشری.
 4. ارسال گزارش سفر ذبیح الله رحمت زاده از کشور ازبکستان به مراجع مربوط.
 5. معرفی سه تن از نماینده مهاجرین مقیم پاکستان در لویه جرگه مشورتی جهت اخذ پاسپورت به وزارت داخله.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. معرفی یک تن مراجعین به دفتر IOM جهت حل مشکلات شان.

انجوها

 1. ارسال نظر ریاست پیرامون تفاهمنامه های موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن به ریاست حمایت حقوقی.

پناهجویان خارجی

 1. معرفی محترمه حلیمه بنت سکندرعلی تبعه ای کشور پاکستان درمورد بی سرنوشتی اش دراین کشور ورسیدگی به حل مشکلات اش به دفتر ( UNHCR).

بخش انکشاف مهاجرت ها

 1. ارسال (4) قطعه مکتوب درمورد ملاقات اتشه پشاور بانماینده کمیشنر سازمان عالی ملل متحد در رابطه به مشکلات محصلین روی موضوعات اقتصادی معارف به معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوطه.
 2. -ارسال (5)قطعه مکتوب درمورد آماروارقام محصلین ودانشجویان از اتشه اسلام آباد به معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوطه.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد (18) قطعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین و نهادهای ملی و بین المللی که به ایمیل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 2. ارسال تعداد (10) قطعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین و نهادهای ملی و بین المللی.
 3. پیگیری موضوعات مشکلات نمایندگان مهاجرین افغان در لویه جرگه مشورتی صلح.
 4. تکثیر گزارش فعالیت های برج حمل اتشه تهران و زاهدان به ریاست های مربوطه.
 5. تکثیر سفارشات مربوط به اتشه  های پشاور و کویته به دفتر اتشه جهت اقدامات و ارائه اطمینان از تطبیق.
 6. تکثیر ملاقات اتشه پشاور با کمشنر ایالت خیبر پختونخوا به ریاست های مربوطه.
 7. رسال مکتوب به اتشه های امور مهاجرین مقیم ترکیه و یونان در رابطه به گزارشات شان.
 8. ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست مالی در مورد اجرای معاشات اتشه تهران.
 9. تکثیر پلان تدابیری اتشه های امور مهاجرین مقیم کشور های میزبان از بابت سال مالی 1398.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (34) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (5) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (12) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (18) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. یک نامه به ریاست گمرک میدان هوایی بین المللی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه اتباع افغانستان به وطن.
 6. صدور (2) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.
 7. صدور (1688) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.
 2. ارسال گزارش مفصل و نهای انتخاب نمایندگان مهاجرین افغان ایالت بلوچستان جهت اشتراک در لویه جرگه به مقام وزارت.
 3. توزیع (83) قطعه کارت مفقودی، تعداد (11) قطعه تصحیح شده، تعداد (171) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (56) قطعه کارت اطفال، ثبت (44) قطعه توکن و توزیع (4455) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. معرفی چهار تن از مراجعین جهت تحویل گرفتن و انتقال اعضای فامیلش شان پزشک قانونی زاهدان و خاش.
 2. صدور 47 قطعه معرفی نامه برای 47 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 37 مرد، 65 زن و 80 طفل می‌شوند با صدور 428 قطعه معرفی نامه برای 428 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

 

13) ریاست تفتیش

 1. کار بالای گزارش در رابطه به توزیع نمرات تعداد (7720) نمره زمین در شهرک البرونی ولایت غزنی.
 2. کاربالای دوسیه قضیه (2372) لوی خارنوالی در رابطه به سفرهای داخلی وخارجی مقامات محترم وزارت و مصارف مهمانخانه وزارت تحت پیگیری قراردارد.
 3. کاربالای گزارش بررسی از اجراات سال 1397 ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان.
 4. ارسال مکتوب تعقیبی شماره 99/44) مورخ 17/2/1398 ریاست تفتیش داخلی درمورد دوسیه شماره (3) بابت بررسی سالهای 1393و1394 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.
 5. ارسال مکتوب تعقیبی شماره (98/43) مورخ 17/2/1398 درمورد دوسیه شماره (5) مورخ 11/12/1392 بابت دوسیه سالهای 1391و 1392 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.
 6. ترتیب گزارش شکایت نامه کریمه کارمند ریاست امورمهاجرین ولایت کابل وتقدیم آن به مقام محترم وزارت.

)ریاست دفتر مقام

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. به اعلان گذاشتن تعداد(18) بست پروژۀ .لایات.
 2. جواب مکتوب ریاست تحقیق معلومات مهاجرین مبنی به عدم اعلان بست رتبه(5) مدیر اجرائیه ریاست متذکره.
 3. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(4) عضو مسلکی تفتیش داخلی به ریاست محترم دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 4. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی بورد تعیینات کیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی حذف اعلان بست رتبه سوم آمریت مهاجرین ولایت میدان وردک.
 5. تهیه و ترتیب پیشنهاد تبدیلی آمر مالی و اداری ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا در بست رتبه(4) مدیر عمومی تصفیه تحصیلی غرض اخذ منظوری مقام.
 6. ارسال پیشنهاد ترتیب قرارداد  خط به کاندید موفق پست ویب دیزاینر پروژه UNHCRبرای سال 2019 به ریاست دفتر غرض تائید مقام.
 7. تهیه و ترتیب تجدید قراردادخط دو تن از کارمندان بالمقطع ریاست اطلاعات و ارتباط عامه غرض طی مراحل بعدی.
 8. ارسال جواب مکتوب اصلاحات اداری در رابطه به شکایت آمرین در رابطه به اعلان سپردن بست های شان.
 9. ارسال پیشنهاد یک تن از کارمندان منتظر با معاش وزارت در آمریت امورمهاجرین ولایت میدان وردک.
 10. جمع آوری تعداد(170) قطعه CV کاندیدان پست های پروژۀ غرض طی مراحل بعدی.
 11. ارسال اسناد و سوابق تحصیلی عبدالباری کارمند غیرریفورمی ریاست امور مهاجرین هرات به آمریت سوانح.
 12. تکثیر مکتوب خدمتی امین الله کارمند آمریت بدخشان به آمریت مهاجرین ولایت پنجشیر.
 13. ترتیب پیشنهاد تکمیل خدمت محترم افضل خان آمر مالی و اداری ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا از ریاست مالی و حسابی.

ترتیب پیشنهاد خدمتی محترم احمد جعفری آمر ادغام مجدد ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1.  ترتیب خلص سوانح برای (24)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 2.  درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (14) قطعه به دفاترسوانح .
 3. ترتیب فورم ارزیابی برای کارکنان (13) ولایت .
 4.  حضور درجلسه ارزیابی آزمایشی وسالانه ( 15) تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 5. مواصلت دو جلد دفتر سوانح که دروزارت تقرر نموده اند.
 6.  بتعداد( 20)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (32)تن رقعه مریضی و(55) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.
 7.  طی مراحل وارسال فورم تقاعد (2) تن از کارکنان به خزینه تقاعد جهت دریافت حقوق تقاعد شان.
 8. ترتیب فورم (م-9)  (4) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی.
 9. ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان باالمقطع وپروژه تامین خدمات تخنیکی شهرک ها  بریاست مالی وحسابی.
 10.  برای دو تن از کارکنان علم وخبر ترتیب شده است.

          آمریت محترم آموزش

 1. تدویر کورس پروگرام های کمپیوتر برای کارکنان مرکز وزارت .
 2. تدویرآموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .
 3. ترتیب وجمع آوری استعلام ها وجدول فیس سمسترمحصلین مقطع ماستری اناث وزارت وارسال آن به ریاست مالی وحسابی . 
 4. تدویر کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت .
 5. اعزام  آمراستخدام مرکز ریاست منابع بشری جهت سفرکوتاه مدت آموزشی چهار روزه به کشور هندوستان .
 6. معرفی پنج تن از کارکنان وزارت جهت ورکشاپ دو روزه تحت عنوان تحلیل جرایم جنائی در شهر کابل در اداره امور ریاست جمهوری .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1.  به تعداد (86) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی پسر ریحانه  کارکن خدماتی ریاست هماهنگی ارتباط امور ولایات جهت تشخیص و تداوی به ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی .
 2. دررابطه شکایت شفاهی کارکنان در رابطه به تاخیر حواله اضافی کاری و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .
 3. ارایه پیشنهاد جهت اخذ تحسین نامه برای شش تن از کارکنان خدماتی به منظور گرامی داشت از یازدهم ثور روز جهانی کارگر به مقام محترم وزارت .
 4.  

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب به تمام آمریت های امور مهاجرین ولایات در رابطه به اعلان سپردن (12) بست آمریت های مستقل ولایات مربوط این وزارت.
 2. پیگیری  تماس های  تیلفونی و حضوری از ریاست اصلاح تشکیلات خدمات ملکی مبنی بر چگونگی طرح تشکیل سال 1398 این وزارت .
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات منبی بر ارسال فورم تثبیت فراغت محترم عبدالباری عضو مسلکی ثبت نام ریاست امور مهاجرین متذکره.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است