گزارشات ریاست های مرکزی از 1 الی 5 ثور سال 1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. تنظیم سفر یک هیئت به ولایت سمنگان و افتتاح کمیته ادغام مجدد .
 2. تنظیم سفر یک هیئت به ولایت تخارو افتتاح کمیته ادغام مجدد.
 3. تنظیم سفریک هیئت به ولایت زابل و افتتاح کمیته ادغام مجدد .
 4. نتظیم سفر یک هیئت  به ولایت سرپل و افتتاح کمیته ادغام مجدد امروز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5. - تهیه راپورعودت کنندگان از طریق میدان هوایی کابل برای ریاست حمایت حقوقی .
 6. توحید گزارشات شیرفولدر
 7. حل مشکلات مرزسپینبولک .
 8. حل مشکل راپور بخش میدان هوایی کابل .
 9. سفر آمرمعلومات این ریاست  به جلال آباد و حل مشکلات سرحد تورخم .
 10. کاروی تهیه گزارش سمپوزیم مدیریت مهاجرت .
 11. کارروی تهیه نتیجه گیری گزارش تحقیق عوامل مهاجرت غیر قانونی شهروندان افغان.
 12. ک ارروی جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق برای خشونت علیه زنان بیجاشده در داخلی.
 13. برگزاری جلسه تهیهپالیسی جندر.
 14. مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفنی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت نا امن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، پیوستن به فامیل .
 15.  هماهنگی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با لیسه عبدالعلی مستغنی، لیسه انصاری و دانشگاه باختر، انسیتیوت تخنیکی تکنالوجی افغان .
 16. برگزاری جلسات آگاهی رسانی در لیسه عبدالعلی مستغنی، لیسه انصاری و انستیتوت تخنیکی تکنالوجی افغان
 17. ارسال پروفایل ویزای 14 کشوربه سفارت شان ازطریق ایمیل جهت دریافت نظرات و تایید شان .
 18. مراجعه به وزارت تحصیلات عالی، ریاست عمومی تربیت معلم، ریاست معارف کابل، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت تحصیلات عالی جهت ایجاد هماهنگی برای برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکزمعلومات مهاجرت ریا ست تحقیق و معلومات مهاجرین زیر مجموعه این (دانشگاهها، دارالمعلیمن ها، مکاتب و انستیتوت های تخنیکی و مسلکی ).
 19. دیدار با دفتر دیده بان حقوقی اساسی افغانستان و معرفی مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین به این بخش  .
 20. جلسه کاری با ایکویل اکسس (Equal Access) در زمینه هماهنگی بیشتر شماره تماس 5588.
 21. تبلیغات صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای مدت سه روز.
 22. ایجاد پست های صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین درباره فرصتهای بورسیه های تحصیلی و جلسات آگاهی رسانی در لیسه عبدالعلی مستغنی، لیسه انصاری و انستیتوت تخنیکی تکنالوجی افغان .
 23. باز بینی گزارش سه ماهه مرکزمعلومات ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین تهیه گزارشات هفتکی از فعالیتهای مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین ارسال به ICMPD و ریاست تحقیق.
 24. به روز رسانی دیتابیس معلومات تماس با شرکای کاری مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات .

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 9قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (309271) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 25 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 12قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 22 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 5. تعداد 7 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 7 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 45 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد10قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط تانکر های تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 21. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 22. دوعراده موتر لندکروزر 2014 مساعدت شده  یونسیار به وزارت برای روساء توزیع گردید.
 23. یک عراده موتر بنز زرهی کمک شده از جانب اتحادیه اروپا برای این وزارت در جریان طی مراحل قرار دارد.
 24. ترمیم ویرنکاری برق شعبات توسط برقی وزارت .

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

1- تهیه و نشر(5)خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (21 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

4- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

5- اخذ ( 18 )گزارش از واحدهای دومی وزارت از طریق وایبر گروپ.

6- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

7- ارسال گزارش یک ساله و چهارساله به وزارت اطلاعات و فرهنگ.

8- ترجمه 7 خبر دری به زبان انگلیسی و 5 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10-  تهیه 6 بلوتن خبری و ارسال به مقام وزرات و ریاست های مرکزی، ریاست های ولایتی و نماینده گی های خارج از کشور.

11- انتقال جنتری از مطبعه به وزارت و توزیع آن طی یک جدول به ریاست های مرکزی وزارت، نهاد های دولتی و مؤسسات بین المللی همکار و سایر نهاد ها.

12- دیزاین گزارش چهارساله وزارت.

13- اعلان 118 بست پروژه ای و 12 بست ولایتی.

14- آبدیت بعضی آیکن های ویب سایت.

4) ریاست پالیسیی و پلان

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 2. تبدیلی شماره تیلفون داخلی آمریت مشوره های حقوقی ریاست حمایت حقوقی به    شماره(381)(pabx)ملی ازطریق شرکت افغان تیلی کام 
 3.    انستالیشن پرنتر / آمریت مشوره های حقوقی/ ریاست حمایت  حقوقی
 4. برطرف نمودن مشکل تیلیفون دیجیتال / ریاست مالی و حسابی
 5. برطرف نمودن مشکل تیلیفون دیجیتال / ریاست منابع بشری
 6. انستالیشن دو عدد پرنتر / /مدیریت حواله جات / ریاست مالی وحسابی
 7. وصل نمودن یک پایه کمپیوتر به شیر پرنتر / ریاست پاسخدهی بیجاشده گان.
 8. برطرف نمودن مشکل پسورد کمپیوتر / دفتر امور پارلمانی
 9. برطرف نمودن مشکل انترنت / ریاست خدمات انجنیری / آمریت سروی.
 10. انستالیشن پرنتر / / مدیریت بودیجه / ریاست مالی وحسابی
 11. وصل نمودن یک لین انترنت / ریاست هماهنگی امور ولایات
 12. انستالیشن بروزر در یک پایه دسک تاپ / ریاست هماهنگی امور ولایات.
 13. انستالیشن پرنتر/ مدیریت اجرائیه /ر ریاست عمومی عودت
 14. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر /  آمریت اشتغال زایی / ریاست عمومی عودت
 15. انستالیشن دیکشنری و بروزر / /مدیریت اجرائیه / ریاست تفتیش
 16. اکیتیف کردن ویندوز و آفیس/ / مدیریت انکشاف تشکیلاتی / ریاست منابع بشری
 17. برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر / / مشاور ریاست اداری
 18. تنظیم یک لین انترنت / مدیریت کنترول
 19. برطرف نمودن مشکل انترنت / مشاوریت حقوقی
 20. وصل کردن یک پایه کمپیوتر دسکتاپ /آمریت سروی / ریاست انجینری
 21. تنظیم برنامه /Excel / مدیریت اجراییه/ ریاست منابع بشری
 22. تبدیل کردن رنگ پرنتر/ مدیریت اجرائیه / ریاست  تحقیق معلومات مهاجرین

اجراآت مدیریت اجرائیه :

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه ..
 2. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 3. مکاتیب وارده (6)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (1 )قطعه ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

ارسال  تفاهم نامه موسسات احیای صحت و جامعه افغانی ACHRO ، انکشافی افغان APA ، جونیتر ، خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن و حمایه اطفال  به کمیته تفاهمنامه غرض ابراز نظر و امضای تفاهمنامه ها.

ملاقات با نمایندگان موسسه رفاه مناطق مرکزی ، موسسه حمایه اطفال ، موسسه خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن و موسسه OHW  در رابطه به تفاهمنامه های شان.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

 

تفاهم نامه های موسسه احیای صحت وو جامعه افغانی (ACHRO) و موسسه جونیتر

ارسال تفاهم نامه موسسه انکشافی افغان APA ، خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن و حمایه اطفال

تفاهمنامه های موسسه احیای صحت و جامعه افغانی (ACHRO) و موسسه جونیتر  

 

 

 

 

 

 

ملاقات با نمایندگان موسسه رفاه مناطق مرکزی ، موسسه حمایه اطفال ، موسسه خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن و موسسه OHW در رابطه به تفاهمنامه های شان

 

 

طی دو هفته ازپروسه برگشت (2224) تن طی 12مرحله در میدان هوائی بینن المللی حامد کرزی نظارت و ازآن ها با تشریح برنامه های وزارت و موسسات همکار پذیرائی و استقبال بعمل آورد.

بتعـداد (41) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن 3 ، انگلستان ، 2 اطریش 2 ، فنلند 1 ، دنمارک 1 و 32تن طی چارتر کشور جرمنی) و به تعـداد (2183) تن عــودت کننده داوطلب از کشورهای ( ترکیه 2164، اتریش 3 ، یونان 6، جرمنی 7،سویدن 1، فرانسه 1 وبلجیم ا تن ) با استفاده

از کمک های نقدی به استسنای عودت کنندگان کشور ترکیه ، از طریق دفتر محترم IOM به وطن عودت نموده . ضمناً از آن ها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراات بعدی ثبت گردیده است.

دیتاانتری (300) فورم عودت پناهجویان کشور ترکیه و کشور های  مختلف در دیتابیس وزات

ارسال تعداد 10 ایمل به ارگانهای ذیربط جهت حل مشکلات پناهجویان.

ارسال لست عودت کنندگان کشور های اروپائی به اداره امور

ارسال یک قطعه مکتوب به وزارتامورخارجه در مورد تشریفات وتقاضای یک سالون بزرگ با ظرفیت 40 تن جهت برگزاری جلسه تخنیکی JWF

ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت خارجه ، کاراموراجتماعی و وزارت داخله جهت نطریات روی یاد داشت تفاهم با کشور ترکیه.

اشتراک در جلسه با سفیر کشور سویدن درمورد مشکلات مهاجرین مقیم آنکشوردر دفتر معینیت امورپناهندگان

 

اجباری

مجموعه

دوطلب

مجموعه

مجموعه عمومی

د یتاانتری

کشورها

کشورها

سویدن

اطریش

انگلستان

جرمنی

ناروی

فنلند

دنمارک

 

جرمنی

یونان

اطریش

فرانسه

بلجیم

ترکیه

سویدن

 

 

 

3

2

2

32

 

1

1

41

7

6

3

1

1

2164

1

2183

2224

300

                                             

-مجموعاً ( 34)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

بتعداد (27) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

به  تعداد (1) تن جهت اصلاح نام دراسناد تعلیمی شان به ریاست تدریسات ثانوی معرفی گردیده است.

برای (6) تن عودت کننده کشور ایران ،پاکستان و سایر کشورها ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.

اشتراک در کنفرانس (از پالیسی تا عمل برنامه ریزی برای راه حل های دایمی بیجاشدگان  ) در هوتل کابل سرینا

تدویر جلسه با کمیته گزارش دهی حقوق بشر، وزارت در مورد سفارشات دوره سوم مرور دوره جهانی برای افغانستان 2019

اشتراک در جلسه تفاهمنامه UNHCR با وزارت در مقر وزارت.

-از جمله حمایت شدگان (14)تن طبقه اناث و (20) تن طبقه ذکور (13) تن عودت کننده کشور ایران (15) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (6) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشو رها

مرد

زن

27

1

0

6

0

1

2

15

13

6

20

14

صدور11 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 36 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

گزارش ارائه نگردیده است.

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد۹۰۷۳تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد ۲۹۳ تن عودت کننده از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد۹۳۶۶تنعودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارشدهی هفته چهارم ماه حملبیجاشدگان از(۲۳) ولایاتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارشدهی  هفته چهارم ماه حمل عودت کنند گان(۲۳) ازولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد ۱۲قطعه مکاتیب احصائیوی از طریق مدیریت احصائیه  به مرجع ذیربط صادرگردید.
 • بتعداد (۴۵) قطعه مکاتیب از طریق مدیریت امورولایات اجراات گردید.
 • بتعداد (۱۱)قطعه  مکاتیب ازطریق مدیریت اجرائیه اجراات گردید.
 • بتعداد(۴) قطعه پیشنهادات از اجراات گردید
 • بتعداد(۱۳) قطعه مکتوب از طریق مدیریت عمومی امورولایات اجراات گردید.
 • یک قطعه مکتوب ریاست مالی وحسابی در رابطه به کریدت کارت روسأ و آمرین به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت لوگر:

-۳۲ قطعه عرایض بیجاشدگان وعودت کنندگان ثبت وراجستر گردید.

-  یک فامیل عودت کننده سال 2019 که ازکشورایران ثبت وراجستر گردید.

- 3 نفر عودت کننده بریاستمعرفی گردید

-۱۴ فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردید

-۳۸ قطعه اسناد بیجاشدگان ثبت راجستر گردید.

ولایت بلخ:

-اعمار شبلکه آبرسانی از سوی موسسه GIZ ساحه امان آباد وفاریابی به عمیق ۱۵۰ متر حفرگردیده ۵۰۰ فامیل از آب آمیدنی مستفید میشود.

- ۲۲۳ فامیل بیجاشد ازسوی موسسه WAW سروی گردید از جمله ۱۱۱ فامیل مستحق  گردید.

-۶۵ فامیل بیجاشد ثبت وراجستر گردید.

۲۳۵ فامیل عودت کننده وبیجاشده ثبت وراجسترگردید.

-۳۰ تن عودت کننده وبیجاشده جهت اخذ مساعدت بشعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت سرپل:

 • ۲ فامیل عودت کننده دارنده کارت IOM ثبت وراجستر گردید.
 • ۹۵ فامیل بیجاشده مربوط ولسوالی های کوهستانات توسط تیم موظف سروی گردید ۱۸ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۴ فامیل مستحق در مرکز سرپل توسط تیم موظف سروی گردید.

ولایت بامیان ۲۱الی ۲۵:

 • ۵ فامیل بیجاشده وعودت کننده توسط تیم موظف سروی گردید.
 • یک تن بیجاشده به موسسه یونسیار بخاطر اخذ مساعدت معرفی گردید.
 • ۱۳ قطعه قطعه عرایض بیجاشدگان وعودت کنندگان ثبت گردید.
 • ۲۵ فامیل بیجاشده ولایت لغمان در مرکز ولایت سرپل توسط تیم موظف سروی گردید.

ولایت ننگرهار:

امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ راپور یومیه ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ګان ولایت ننګرهار قرار ذیل میباشد.

در هماهنګی با این ریاست به کمک مالی اداره محترم SCI برای ۵۰۰ فامیل های بیجا شده ګان داخلی مساعدت کیت های غیر غذای در حضور داشت هئیت مقام محترم وزارت در حالی صورت ګرفت که قبلاً با خانواده های مذکور کمک های مواد غذای نیز صورت ګرفته بود.

در هماهنګی با این ریاست به کمک مالی اداره محترم WFP برای ۱۸۷ فامیل های بیجا شده ګان داخلی مساعدت مواد غذای در حضور داشت هئیت مقام محترم وزارت در حالی صورت ګرفت که قبلاً با خانواده های مذکور کمک های مواد غیر غذای نیز صورت ګرفته بود.

در هماهنګی با این ریاست به کمک مالی اداره محترم IRC با ۱۵۰ فامیل های بیجا شده ګان داخلی ولسوالی چپه دره ولایت کنرها مساعدت نقدی در حضور داشت هئیت مقام محترم وزارت صورت ګرفت که برای هر خانواده مبلغ ۱۹۰۰۰ نوزده هزار افغانی نقداً توزیع ګردید.

در هماهنګی با این ریاست به کمک مالی اداره محترم ACTED با ۸۲۴ فامیل های بیجا شده ګان داخلی و عودت کننده  مساعدت نقدی در حضور داشت هئیت مقام محترم وزارت صورت ګرفت که برای هر خانواده مبلغ ۱۲۰۰۰  دوازده هزار افغانی نقداً توزیع ګردید.

(از طریق مرز انتقالات طورخم)

بتعداد ۷ فامیل شامل ۴۶ افراد که کارت های (POR) نداشتند از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند از جمله تعداد ۷ فاميل شامل ۴۶  افراد جهت مساعدت و ترانسپورت به اداره محترم IOM معرفی ګردیدند.

بتعداد ۱۱ تن از طرف حکومت پاکستان بشکل رسمی رد مرز ګردیده  که به امکانات شخصی خویش به محل اصلی شان برګشتند.

بتعداد ۴ فامیل شامل ۳۰ تن افراد دارنده کارت های (POR)  از طریق مرز انتقالات طورخم داخل افغانستان شده اند که مطابق نورم اداره محترم UNHCR با هر خانواده مساعدت صورت ګرفته.

 

11 ) آمریت جندر

12) ریاست ارتباط خارجه

 1. تنظیم ملاقات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با دونر های موسسه بازسازی دهات افغانستانAARR  .
 2. تنظیم ملاقات وزیر امور مهاجرین با آقای وارث مسئول دفتر جعیعت هلال احمر کشور ترکیه.
 3. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر اتحادیه اروپا.
 4. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور سویدن.
 5. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با موسسه همدستی انتر نشنل در دفتر کاری شان.
 6. تنظیم ملاقات معینیت امور پناهندگان با یک تن کارمند ارشد دفتر GIZ.
 7. تنظیم ملاقات رئیس پاسخدهی با دفتر  اوچا در دفتر کاری شان.
 8. تنظیم ملاقات رئیس پلان با کارمندان ریاست اقتصاد در دفتر کاری شان.
 9. تنظیم ملاقات رئیس پلان با مسئولین دفتر UNHCR در دفتر کاریشان.
 10. تنظیم جلسه رئیس ارتباط خارجه با نهاد های: معارف، شهر سازی، کار و امور اجتماعی، مالیه، تحصیلات عالی و ریاست اداره امور.
 11. تنظیم ملاقات رئیس پالیسی و پلان با سه تن از کارمندان دفتر UNHCR.

تنظیم ملاقات رئیس عمومی بیجاشدگان داخلی با نمایندگان موسسات OHW, DAO, ICRC و جوهانیتر.

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه بورد اجرائیوی مقام وزارت.
 2. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در جلسه‌ای با رئیس هلال احمر ترکیه در مقر وزارت.
 3. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه‌ای مبارزه با قاچاق انسان ومهاجران در دفترIOM.
 4. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه کمیسیون قاچاق انسان و مهاجران در وزارت محترم عدلیه.
 5. اشتراک آمر در ورکشاپ تشریفاتی نمایندگان مهاجرین در لویه جرگه مشورتی صلح در خیمه لویه جرگه.
 6. اشتراک در جلسه کمیته مبارزه با فساد اداری در دفتر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و ارائه معلومات در رابطه به اجراات از فعالیت آمریت ارتباط خارجه.
 7. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و هیئت همراه شان به کشور اتریش در وزارت امور خارجه.
 8. اخذ یادداشت عنوانی سفارت ایران برای پسر رستاقی کارمند اتشه مشهد.
 9. اخذ یاد داشت عنوانی سفارت پاکستان مقیم کابل برای رئیس مهاجرین و لایت کابل که قرار است برای تداوی عازم آن کشور گردد.
 10. ارسال گزارش سفر معین امور پناهندگان و هیئت همراه شان از کشور ترکیه به مراجع مربوطه توسط مسئول دسک اروپا و آسترالیا.
 11. صادر مکتوب رئیس مهاجرین ولایت کابل در رابطه به پاسپورت مخصوص به وزارت امور خارجه.
 12. معرفی (2) تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 13. مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن افغان از ایران به افغانستان.
 14. معرفی یک تن اخراج شده افغان از کشور ترکیه به وزارت امور خارجه جهت حل مشکل شان.
 15. مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن خانم مهاجر در ایران که شوهرش رد مرز شده است.
 16. مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان مقیم کشور قزاقستان به کشور.
 17. ثبت و راجستر موسسه کنسرن (CWW) در این ریاست.
 18. ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در رابطه به عدم راجستر موسسه حمایه اطفال در وزارت.
 19. مواصلت تصدیق از ثبت و راجستر موسسه خدمات برای پروگرام انکشافی افغانستان و موسسه تعلیمات ابتدائی و حرفوی در وزارت اقتصاد.
 20. مواصلت شکایت ریاست مهاجرین ولایت نیمروز از موسسه بهزیستی تحرک (MOVE).
 21. ارسال مکتوب به وزارت امورخارجه و دفتر (IOM) جهت ارسال آمار و ارقام کشته شده گان، زخمیان وزندانیان افغان که ازراه های غیرقانونی وارد کشورهای اروپائی وسایر کشور ها گردیده اند.
 22. ارسال مکتوب به اداره محترم احصائیه مرکزی درقسمت اعزام دوتن از کارمندان آن اداره جهت انتقال معلومات مهاجرین دارنده کارت (ACC) معرفی گردیده بود.
 23. ارسال (5) قطعه مکتوب دررابطه به آماروارقام بازگشت کنندگان ازتاریخ 7 اپریل الی 13 اپریل به تعداد (18251) ازکشورایران وبه تعداد (788) تن ازکشورپاکستان عودت نموده اند . به ریاست های مربوط وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان .
 24.  ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد جلسات عمومی شوراها با مهاجرین افغان مقیم ایالت بلوچستان از بابت ربع اول سال 2019 که درمورد تمدید مدت کارت های مهاجرت (  POR طبق فیصله حکومت فدارالی پاکستان الی 30 جون سال 2019 میلادی ، ومدت اعتبار کارتهای( ACC) الی 30 اپریل سال جاری 2019 میلادی به مهاجرین افغان اخبارگردید وبه تعداد (7825) ورق اطلاعیه های چاپ شده به انان توزیع گردید تا هم وطنان ما بتواند درجریان گشت وگذار توسط همین نامه از آزارواذیت مسؤلین درامان باشند . به ریاست های مربوط وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان .
 25. ارسال (5) قطعه مکتوب دررابطه به آماروارقام بازگشت کنندگان ازتاریخ 14 اپریل الی20 اپریل به تعداد( 13480 ) ازکشورایران وبه تعداد (655 ) تن ازکشورپاکستان عودت نموده اند . به ریاست های مربوط وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان.
 26. اخذ تعداد (30) قطعه ایمیل از اتشه های امور مهاجرین مقیم کشورهای خارج و نهادهای ملی و بین المللی.
 27. ارسال به تعداد (4) قطعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج و نهادهای ملی و بین المللی.
 28.   ارسال  سه ایمیل به دفترم محترم TK در مورد باز سازی مسجد و تعمیر جدی برای کارمندان این وزارت.
 29. ارسال مکتوب به اتشه کویته د رمورد تقاضای اتشه جهت اشتراک در لویه جرگه.
 30. ارسال راپور حاضری برج حمل اتشه اسلام اباد به ریاست مالی و حسابی بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت.
 31. ارسال سفارش هیئت اعزامی تفتیش به اتشه های امور مهاجرین مقیم اسلام آباد.
 32. تکثیر گزارش ملاقات سفیر افغانستان مقیم یونان با وزیر پالیسی و مهاجرت کشور یونان به ریاست های مربوطه.
 33. تکثیر گزارش توقف احتمالی روند عودت داوطلبانه توسط IOM در یونان به ریاست های مربوطه.
 34. تکثیر گزارش در مورد استخدام وکیل مدافع رایگان برای پیگیری قضیه یک تن پناهجوی افغان در زندان یونان به ریاست های مربوطه.
 35. ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد آماروارقام دانش آموزان و دانشجویان مقیم پشاور کشورپاکستان به معینیت امورپناهندگان و شعبات مربوطه.
 36. ارسال لست نمایندگان مهاجرین افغان مقیم ایران به کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح.
 37. ارسال مکتوب به ریاست مالی و حسابی و ریاست پلان و پالیسی در ترتیب طرزالعمل مصرف بودجه UNHCR در اتشه های امور مهاجرین مطابق سفارش هیئت تفتیش.
 38. ارسال مکتوب به کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در مورد همکاری در انتقال نمایندگان از ایران به افغانستان همچنان پیگیری این مکتوب از طریق مبایل و تماس های انتر نتی.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (58) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (9) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (18) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (43) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. (5) نامه به ریاست گمرک میدان هوایی بین المللی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه اتباع افغانستان به وطن.
 6. صدور (16) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.
 7. (2) نامه عنوانی سازمان بین المللی امور پناهندگی نروژی (NRC) جهت مساعدتهای درمانی و حمایتی مهاجرین.
 8. تعداد (4) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهادت دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی وصدور کارت بقیه اعضای خانواده.
 9. صدور (2253) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.
 2. ارسال گزارش مفصل و نهای انتخاب نمایندگان مهاجرین افغان ایالت بلوچستان جهت اشتراک در لویه جرگه به مقام وزارت.
 3.  انتخاب و ارسال لیست (13) تن از مهاجرین افغان جهت اشتراک در لویه جرگه به مقام وزارت.
 4. توزیع (83) قطعه کارت مفقودی، تعداد (11) قطعه تصحیح شده، تعداد (171) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (56) قطعه کارت اطفال، ثبت (43) قطعه توکن و توزیع (4453) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته.
 5. به تعداد (22) فامیل بشمول تعداد (111) افراد، و تعداد (48) ذکور و 63 نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. معرفی دو تن از مراجعین جهت تحویل گرفتن و انتقال اعضای فامیلش شان پزشک قانونی زاهدان و خاش.

صدور 57 قطعه معرفی نامه برای 57 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 49 مرد، 75 زن و 123 طفل می‌شوند با صدور 890 قطعه معرفی نامه برای 890 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

 

                                                                13) ریاست تفتیش

 1. ترتیب یاداشت های تحلیلی ریاست امورمهاجرین ولایت کنرها بابت سالهای 1396 و 1397 و ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا بابت سال 1397.
 2. ترتیب احکام مقام محترم وزارت در مورد یاداشت های تحلیلی ریاست های  امورمهاجرین ولایات کنرها وپکتیا.
 3. ارسال (4) قطعه استعلام به آمریت تهیه وتدارکات ریاست های مالی وحسابی ، اداری وریاست دفتر درمورد قرارداد قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع سال 1387.

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 1. تکثیر مصوبه شماره (1) مؤرخ 20/1/1398 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.
 2. هماهنگ ساختن اشتراک جلالتمآب وزیر صاحب در محفل اختتامیه یا جمع بندی پروژه سال 2018 -2019 که به منظور قدر دانی از زحمات و تلاش های افغان های متخصص و دست آورد های پروژه سازمان بین المللی مهاجرت مقیم افغانستان به تاریخ 12 ثور با دفتر مهاجرتIOM.
 3. ارایه اطمینان از تحقق جز های (1، 2  و 3) مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 جلسه شورای عالی امور کوچی ها و بیجاشدگان به ریاست عمومی اداره امور.
 4. ارایه اطمینان از تحقق فقره (4) مصوبه شماره (2) مؤرخ 18/9/1397 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به دارالانشای شورای وزیران.
 5. هماهنگ ساختن سفر جلالتمآب وزیر صاحب و هیئت همراه به ولایت بلخ با ریاست عمومی محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و مقام ولایت بلخ.
 6. هماهنگ ساختن معرفی وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان منحیث نماینده جهت تحقق فیصله شماره 18 مورخ 22/11/1397 شورای وزیران با وزارت صنعت و تجارت
 7. ارسال جدول شهرت تیم مسوولین وزارت با ذکر ایام هفته که در اوقات بعد از رسمیات و ایام تعطیل در برج ثور نوکریوالی اجرا مینمایند به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 8. ارسال آجندای جلسه شماره (2)  بورد اجرائیوی وزارت.
 9. هماهنگ ساختن سفر رئیس دفتر و مشاور امور اجتماعی جهت برگزاری ورکشاپ شناسائی عوامل فساد اداری برای کارمندان ریاست امور مهاجرین با مقام ولایت ننگرهار.
 10. هماهنگ ساختن سفر ولایات کنر و ننگرهار رئیس تثبیت و پاسخدهی و مشاور ارشد حقوقی و اصلاحات وزارت جهت بازدید و نظارت از پروسه توزیع مساعدت های نقدی با مقام ولایات کنر و ننگرهار.
 11. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (125) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 12.   به تعداد (75) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (19) قطعه وارده و (56) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 13. به تعداد (105) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 14. به تعداد (98) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 15. کاپی تعداد (105) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 16. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(20) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حوت از ریاست های عمومی عودت و ارتباط خارجه.
 17. طی یک هفته به تعداد(334) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (55) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(4) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (15) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (254) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (32) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 18. مجموعاً سهم زنان % (12.59) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 19. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (51) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (24) قطعه عرایض سرپناه، (9) قطعه عرایض کمکی و (18)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (136) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (105) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. ارسال جدول مشاورین داخلی به وزارت محترم مالیه به اساس تقاضا کتبی.
 2. ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست محترم دفتر مبنی به موثریت مشاورین داخلی به اساس تقاضا کتبی وزارت محترم اقتصاد.
 3. شارت لست دو بست رتبه (5) مدیر سروی شهرک های ریاست خدمات انجینری ومدیر بودجه بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی.
 4. تکثیر مکاتیب(7) تن از متخصصین پروژه انکشافی استقرار مجدد و کمک های عاجل بطور جداگانه به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب عقد قرارداد معادل بست رتبه سوم در مربوطات ریاست تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوط.
 6. تکثیر مکتوب عقدقرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم درمربوطات ریاست منابع بشری به شعبات مربوط.
 7. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم مالیه مبنی  به اجراء معاشات امتیازی به کارمندان CBR.
 8. ارسال مکتوب به اعلان سپردن(12) بست آمریت های مستقل ولایت مربوط این وزارت در مراجع ذیربط.
 9. تکثیر مکتوب شکایت مدیر ادغام مجدد ریاست پکتیا به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 10. تکثیر مکتوب وارسی مامور اجرائیه آمریت مهاجرین ولایت لوگر از امورات مدیر حمایت حقوقی آمریت متذکره.
 11. تکثیر مکتوب عقدقرارداد یک تن کارمند بالمقطع معادل بست رتبه(3) ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ.
 12. تکثیر مکتوب معرفی یک تن کارمند غیر ریفورمی آمریت مالی و اداری ریاست مهاجرین ولایت نیمروز خدمتی ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان به وظیفه اصلی اش به ریاست نیمروز.
 13. تکثیر مکتوب معرفی دو تن از کارکنان جدید التقرر غرض مسئولیت و عدم مسئولیت شان به ریاست دفتر.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1. ترتیب خلص سوانح برای (6)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

2- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (21) قطعه به دفاترسوانح .

3-ترتیب جدول نتایج ارزیابی اجراات (49) تن از کارکنان .

4- ترتیب جدول نتایج ارزیابی اجراات(5) تن از کارکنان که نمره معیاری را اخذ نکرده اند.

5-مواصلت دو جلد دفتر سوانح که دروزارت تقرر نموده اند.

6-  بتعداد( 75)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (85)تن رقعه مریضی و(88) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

7- طی مراحل وارسال فورم تقاعد (1) تن از کارکنان به خزینه تقاعد جهت دریافت حقوق تقاعد شان.

8-ترتیب فورم (م-9)  (2) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی.

9-حضور درجلسه ارزیابی حضوری (4) تن از کارکنان وزارت.

10-ارسال راپور اضافه دریوران ازبابت برج حمل بریاست مالی وحسابی.

11- برای دو تن از کارکنان علم وخبر ترتیب شده است.

          آمریت محترم آموزش

 1. تدویر کورس پروگرام های کمپیوتر برای کارکنان مرکز وزارت .
 2. تدویرآموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .
 3. تدویرورکشاپ 2 روزه برای کارکنان ریاست دفتر وپوسته امنیتی وزارت . 
 4. تدویر کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت .
 5. ارسال مکتوب به ارتباط  معرفی احمد جواد رئیس مهاجرین ولایت کابل به عوض امین الله امین سرپرست اسبق ریاست منابع بشری به پوهنتون امریکایی .
 6. ترتیب استعلام برای چهارتن ازمحصلین اناث وزارت جهت معلومات و فیس سمسترایشان از پوهنتونهای مختلف .
 7. معرفی اسد الله انوشه کارکن آمریت سوانح جهت آموزش کورس قوانین به وزارت عدلیه .
 8. معرفی جمال ناصرکارکن ریاست اطلاعات وارتباط عامه جهت تخفیف فیس سمستربهاری سال روان به پوهنتون رنا .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 • معرفی فضل الهادی کارمند ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات به شفاخانه ابن سینا  جهت تشخیص و تداوی .
 • طی مراحل اسناد قرضه محترم عتیق الله مدیر تقاعد ریاست منابع بشری بعد از تائید هیت  کمیسیون بانک ملی افغان  جهت اجرای  قرضه بطور اقساط .
 • ترتیب پیشنهاد دو پایه صندوق شکایات واخذ حکم مقام محترم وزارت و ارسال آن به آمریت تهیه و تدارکات جهت تهیه و خریداری.
 • معرفی محترم محمد عمر کارمند آمریت جندر به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .
 • طی مراحل اسناد قرضه محترم فضل الله کارمند  ریاست دفتر بعد از تائید هیت  کمیسیون بانک ملی افغان  جهت اجرای  قرضه بطور اقساط .
 • ترتیب پیشنهاد کمیته نظارت وپیگری شکایات کارکنان واخذ حکم مقام محترم وزارت وتکثیر آن به ریاست های مرکزی.

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. اپدیت فورم (1-1) تشکیل مبنی تقرر محترم شاکرالله فرزند محمد هاشم بحیث مدیر نظارت از توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد و حذف نام شاکرالله از تشکیل خوست.
 2. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات هرات و بلخ مبنی بر رفع خدمتی محترم عبدالشاکر بهزاد آمر اضطرار ریاست مهاجرین هرات از ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ.
 3. ارسال مکتوب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به معرفی کارشناس تشکیلاتی غرض ترتیب تشکیل سال مالی 1398 این وزارت.
 4. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت کاپیسا مبنی بر ارسال فورم تثبیت فراغت محترم نصیر احمد فرزند عبدالمبین کارمند آمریت متذکره.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام مبنی بر عدم انتقال آمریت تدارکات از تشکیل این وزارت به تشکیلات اداره تدارکات ملی.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت لوگر مبنی بر سطح تحصیلی دو تن از کارمندان آمریت متذکره به سویه فوق بکلوریا.
 7. ارسال مکتوب ریاست های محترم امور مهاجرین ولایات نیمروز و لغمان مبنی بر رفع خدمتی محترم خان آغا کارمند غیر ریفورمی ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.
 8. ارسال جدول کارکنان بست های (2-3) (سی بی آر و رتب ) مرکز وزارت به کارشناس نظارت از مدیریت منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

 

)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.