گزارشات ریاست های مرکزی از 24 الی 29 حمل 1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. تکمیل ارزیابی قرار دادا نترنت مرکز وزارت و 18 ولایت .
 2. ملاقات بانماینده ICMPD درباره پروژه مدیریت سرحدات که وزارت مهاجرین بخشی ازآن است.
 3. همکاری در برگزاری ورکشاپ مشورتی روسای ولایت در هوتل کابل استار (3 روز)
 4. - ترتیب گزارشات ریاست های مرکزی در شیرفولدر.
 5. ارائه پریرتزینتشن درمورد مهاجرت های امن و خطرات مهاجرت های غیرقانونی برای محصلین دانشگاه شهید ربانی برای 2 روز سه شنبه و چهارشنبه توسط کارمندان ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  .
 6. - سفریکتن از کارمندان  این ریاست  به ولایت ننگرهارجهت ارزیابی دیتابیس . 
 7. - حل مشکلات تخنیکی دیتابیس مرزسپین بولدک .
 8. - تهیه راپورعودت کنندگان از طریق میدان هوایی کابل برای ریاست حمایت حقوقی .
 9. کار بالای جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغان .
 10. -کار روی نتیجه گیری تحقیق بررسی خشنونت زنان بیجاشدگان داخلی .نیمروز .
 11. -حل مشکلات تخنیکی دیتابیس میدان هوایی کابل .
 12. -کارروی پلان عملیاتی و محور های گفتمان ملی مدیریت مهاجرت .
 13. مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل توسط کارمندان ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .
 14. معرفی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین درورکشاپ روسای ولایتی به منظور آگاهی در مورد این مرکز .
 15. تهیه و ارسال مکتوبات رسمی از سوی وزارت مهاجرت برای ارگانهای دولتی (وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، ریاست تربیت معلم، ریاست انستیتوتهای تخنیکی و مسلکی)
 16. تبلیغات صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  برای مدت سه روز.
 17. ایجاد 10 پست فیسبوک درباره فرصتها و بورسیه های تحصیلی و برنامه معرفی کارمندان مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای همکاران ریاستهای ولایات، و برنامه آگاهی رسانی در مورد مهاجرت های مصئون و جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی برای  محصلین در دانشگاه شهید ربانی.
 18. به روز رسانی دیتابیسمعلومات تماس های بخش آگاهی دهی ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 8 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (264260) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 26 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 30 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 30 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 5. تعداد 5 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب کردیده ا ست.
 6. تعداد 8 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 13قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد 6 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 9. بتعداد 10 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 10. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 21. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 22. دوعراده موتر لندکروزر 2014 مساعدت شده  یونسیار به وزارت انتقال وبعد اً هئیات تشریح وقیمت گذاری ربع دوم سال مالی 1398 وصدور استعلام به وزارت محترم مالیه یک تن نماینده معرفی اسناد تشریح وقیمت گزاری وامضاً نمودند که بعد از آن راپور رسید ترتیب وبه اساس هدایت مقام محترم وزارت برای روساً محترم دفتر وعودت توزیع گردد.
 23. یک عراده موتر بنز زرهی کمک شده از جانب اتحادیه اروپا برای این وزارت در جریان طی مراحل قرار دارد

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

1- تهیه و نشر(20)خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (23 )  سایت و 2 رادیوی متعبر جهان.

3- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

4- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

5- اخذ ( 3 )گزارش از واحدهای دومی وزارت از طریق وایبر گروپ.

6- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

7- کار روی آیکن های ویب سایت جدید وزرات.

8- ترجمه 5 خبر دری به زبان انگلیسی و 10 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10-  تهیه 6 بلوتن خبری و ارسال به مقام وزرات و ریاست های مرکزی، ریاست های ولایتی و نماینده گی های خارج از کشور.

11- پوشش خبری ورکشاپ سه روزه، در رابطه به بهبود وضعیت زندگی  ومدیریت پایدار بیجاشده گان، در هوتل کابل سرینا.

12- دعوت از رسانه ها از طریق ایمل و تماس تلفنی در ورکشاپ سه روزه، در رابطه به بهبود وضعیت زندگی  ومدیریت پایدار بیجاشده گان، در هوتل کابل سرینا.

12- تهیه و ترتیب گزارش سال 1397 برای ارایه وزیر صاحب در کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت.

13- دعوت از رسانه ها در کنفرانس دو روزه جهت حمایت و تطبیق از پالسی ملی بیجاشدگان تحت عنوان( پالیسی عمل) برای دریافت راه حل های دایمی.

14- هماهنگی با وزرات مخابرات در رابطه به تنظیمات ویب سایت جدید وزرات.

4) ریاست پالیسیی و پلان

1 تهیه گزارش ازصورت تدویر ورکشاپ ســـه روزه روئسای ولایتی تحت عنوان (بهبود کیفیت زنده گی ومدیریت پایدارعـودت کننده گان وبیجاه شده داخلی ).

2 تهیه گزارش نهایی ارزیابی آفرهای پروژه رنگمالی تعمیرات چهاراطراف وزارت وتسلیمی آن به آمریت تدارکات .

3 هماهنگ سازی فعالیت های وزارت بابرنامه ها، استراتیژی ها وپالیسی های کلان ملی وبین المللی .

4 مطالعه پلانها واستراتیژی های وزارت وبــررسی وشناســـایی نقاط ضعف

وقوت آنان .

5 شــناسایی برنــامــه هــا وپروژه های ملی وبین المللی ، موسسات ودونرها وهماهنگی باآنها.

6 هماهنگ سازی اهداف وفعالیت های وزارت بااهداف انکشاف پایدار.

7 همکاری تخنیکی ومشوره دهی بابخش های مختلف ریاست پلان .

8 بهــبود عملکرد وهماهنگی وزارت بـــادیگرنهادها وسازمان هــا نسبت به

سال های گذشته .

9 تدویرورکشاپ سه روزه ولایتی .

10-کار روی امکان پـــذیری ایجاد میکانیزم برای تقویت واحــــدهای پلانی

ولایتها.

11- ترتیب پلان برای آتشه امورمهاجرین کویته پاکستان .

12- ارائه پریزینتیشن درمورد پلانگذاری .

13- تــهیه وتــرتیب دیتای آمارعودت کننده گان وبیجاه شده گان ســـالهای 1396 الی 1398 هـ ش.

14- تـحلیل گزارشات مـــاهوار ربـــع اول سالمالی 1398 ازکار کــردهای

واحدهای دومی وزارت .

15- ترتیب وجدول بندی تفاهم نامه ها به منظورساخت پلان ولایتی .

16-جمع آوری وتحلیل نمودن گزارشات هفته وارآمریتهای تحت اثرریاست وارسال آن ازطریق شیرفولدر به اداره مربوطه . 

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

اشتراک درورکشاپ سه روزه تحت عنوان بهبود زندگی ومدیریت پایدار عودت کنندگان وبیجاشدگان به تاریخ25 الی27/1398 درهوتل کابل استار ، ارایه پریزنتشین درمورد مسایل تخنیکی تکنالوژی معلوماتی مرتبط به دیتابیس.

 1. نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .
 2. انسجام دو پایه کمیپوتر ریاست محترم اداری که نیاز به نصب (Font)  داشت توام با رهنمایی های لازم صورت گرفته است.
 3. انستالیشن پرگرام (office) و برنامه های مورد نیاز / صنف آموزشی /ریاست منابع بشری.
 4. انستالیشن نرم افزار Video converter / ریاست خدمات انجنیری
 5. فعال سازی لایسنس پروگرام ویندوز / مربوط به کمپیوتر های مشاورین مشاورین.
 6. انستالیشن (font)  برای کمپیوتر های آمریت اطلاعات  / ریاست اطلاعات وارتباط عامه توام با رهنمایی های لازم.
 7. به اساس نیاز و درخواست امریت خدمات یک عدد کنکتر تیلیفون تمدید گردید.
 8. برطرف  نمودن مشکل تیلیفون / معینیت امور پناهنده گان
 9. برطرف نمودن مشکل پرنتر / مدیریت بودیجه انکشافی / ریاست مالی وحسابی
 10. بررسی و ابراز نظر از چگونگی فعالیت تجهیزات تکنالوژیکی مانند: یک پایه کمپیوتر (CPU ، مانیتور ، کیبورد و موس / مدیر یت اجرائیه / ریاست تفتیش.
 11. چک کردن یک عدد UPS / / مدیریت اجرائیه  /ریاست تفتیش  
 12.    انستالیشن پرنتر / مدیریت خدمات / آ مریت خدمات
 13. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مدیریت اجرائیه ریاست عودت.
 14.  انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست دفتر
 15. برطرف نمودن مشکل پرنتر / مدیریت عمومی بودیجه انکشافی ریاست مالی وحسابی.
 16. انستالیشن پرنتر / مشاورین
 17. انستالیشن پروگرام ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / برای کمپیوتر لبتاپ ریاست محترم  دفتر صورت گرفت.
 18. مورخ 22/1/1398 دوره آموزش های فنی و تخنیکی ارتقا ظرفیت که برای کارمندان ولایات چهار گانه از طرف موسسه محترم (IOM) در هماهنگی های لازم ریاست های مرتبط با دیتابیس (ARIS) از ده روز به این طرف آغاز گردیده بود بعد از دریافت نتایج خوب و تدویر محفل اختامیه در تالار وزارت با اهدای تصدیق نامه های شان به پایان رسید. که در این دوره ریاست تکنالوژی معلوماتی با معرفی آمر تکنالوژی معلوماتی منحیث نماینده با صلاحیت پیرامون انسجام موضوعات اداری و لوژیستیکی معرفی و در نظارت قرار داشت و از جانب هیئت رهبری ارتقا ظرفیت و نماینده گان موسسه فوق الذکر به پاس مدیریت سالم قدردانی صورت گرفت. 
 1. مورخ 27/1/1398 به اساس تماس تلفونی مدیر تکنالوژی معلوماتی امور مهاجرین ولایت زابل رمز کاربری ایمیل آدرس رسمی شان تبدیل و هدایت لازم جهت استفاده موثر برای شان داده شد. هکذا ایمیل آدرس رسمی آمریت تنظیم مهاجرت و سفر های مربوط به ریاست محترم ارتباط خارجه که از چند روز ایمیل رسمی شان بنابر فراموش شدن رمز کاربری شان استفاده باز مانده بود مجدد ترتیب و برای سپرده شد.
 2. مورخ 29/1/1398 جلسه نیاز سنجی انترنت آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان به اشتراک محترم ضیاالله حق شناس و محترم رحمت خان مدیر اداری آن آمریت در دفتر آمریت تکنالوژی صورت گرفت که ایشان از نداشتن انترنت کارا شکایت داشتن. بعد از پرسش و پاسخ های فنی که در حقیقت دریافت راه حل مناسب منظور بود. دریافت گردید که قبلاً از دانگل های شبکه سلام استفاده مینمودند و برای فعلاً کیف آن خراب شده است. پرسش دیگر که از طرف آمر تکنالوژی صورت گرفت مبنی بر شناسایی کیفیت های بهتر عرضه خدمات انترنت از جانب شبکه های بدیل بود اما مدیر اداری آن ولا براز داشتن که انترنت از طریق شبکه های تلفونی هیچ کدام قابل پذیرش نبوده از کیف خوب برخوردار نیست. نتیجه بر این شد تا یکبار دیگر بررسی نمایند که ارگانهای موازی انترنت مورد ضرورت خویش را چگونه و از کدام مرجعه تامین نموده اند در صورت دریافت گزینه بهتر چگونگی اخذ انترنت و قیمت های تخمینی فی (Mb\see) را از طریق ایمیل به اشتراک بگذارند تا به رویت آن موضوع و جریانات به مقام محترم وزارت پیشنهاد و طالب هدایت گردیم. جلسه بعد از رضایت جانبین الی دریافت نتایج متوقع به پایان رسید.
 3.  مورخ 30/1/1398 به ادامه پیگیری های دوامدار یکبار دیگر به اساس ارسال ایمیل همگانی که نمایانگر عدم توجه مدیریت محترم سیمدار کارته چهار بود جلسه حضوری در دفتر کار آمریت تکنالوژی معلوماتی که در حقیقت سرپرستی ریاست را به عده داشت با اشتراک دو تن از انجنیران ریاست سیمدار پیرامون حل مشکلات عایده مبنی بر قع و اتصال یک شماره تلفون دیجیتال تدویر یافت: ابتدایی این بحث طوری آغاز شد که از تاریخ 18/1/1398 بتعداد 5 شماره های تلفون دیجیتال لیندار این وزارت کیفیت صوتی خود را از دست داده و یک شماره تلفون مربوطه مقام وزارت کاملاً قطع گردیده بود که بعد از سیع و تلاش کارمندان تخنیکی انسجام یافت اما برای فعلاً یک شماره تلفون مربوطه ریاست محترم مالی کاملاً بوده از فعالیت باز مانده است. اینکه در طول مدت 10 روز چی کارها و پیگیری های صورت گرفته است شاید از حوصله گزارشات هفتوار بدور باشد. مشکلات های تلفون ها که یک روز یکی فعال میگردد و یکی دیگر غیر فعال میشود همه و همه مطرح گردید در ختم جلسه مدیر دستگاه دیجیتال وعده سپرده اند که خودم با همکاران فنی حضور میداشته باشم تا ختم روز تمام تلفونها را فعال میسازم. مطابق به وعده مسولین ساعت 1:30 دقیقه روز پنجشنبه ده شماره تلفون دیجیتال فعال و به بهره برداری سپرده شد. 

اجراآت مدیریت اجرائیه :

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه ..
 2. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 3. مکاتیب وارده (11)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (2 )قطعه ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

6) ریاست حمایت حقوقی

اشتراک در ورکشاب سه روزه درمورد "بهبود زندگی و مدیرت پایدار عودت کنندگان و بیجاشده گان " و ارایه پریزینتیشن در مورد لوایح مربوط فرمان 305 در هوتل پارک استار.

اشتراک درجلسه، سفیر عربستان در دفتر وزیر صاحب .

نهائی سازی تفاهمنامه دوجانبه میان وزارت امور مهاجرین و وزارت انکشاف دهات در رابطه به «چارچوب پالیسی بیجاشدگان داخلی ، عودت کنندگان» که از سوی وزیر صاحب به امضا رسیده و ارسال آن به ریاست عمومی بیجاشدگان، عودت و ریاست پالیسی و پلان غرض آگاهی و اجراات بعدی شان .

ارسال  تفاهم نامه موسسات جوهانیتر، ADA ، IRC ، موسسه وستا و کمیته نجات ملی به کمیته تفاهمنامه غرض ابراز نظر و امضای تفاهمنامه ها.

ارسال مکاتیب موسسه BEST  و IPSO در رابطه به ثبت و راجسترشان به ریاست ارتباط خارجه

ملاقات با موسسه IPSO و دیدبان مهاجرت افغانستان.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

 

تفاهم نامه همکاری میان وزارت  امورمهاجرین و وزارت انکشاف دهات

ارسال تفاهم نامه موسسه وستا و کمیته نجات ملی 

تفاهم نامه همکاری میان وزارت  امورمهاجرین و وزارت انکشاف دهات

 

اشتراک در ورکشاب ولایتی در هوتل کابل استار

 

 

 

 

 

 

ملاقات با موسسه IPSO ودیدبان مهاجرت افغانستان.

 

 

طی هفته جاری ازپروسه برگشت (96) تن طی  5مرحله در میدان هوائی بینن المللی حامد کرزی نظارت

و ازآن ها با تشریح برنامه های وزارت و موسسات همکار پذیرائی و استقبال بعمل آورد.

بتعـداد (19) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن 7 ، انگلستان ، 1 اطریش 4 ، فرانسه 1،  ناروی4 ، ایتالیا 1 وبلغاریا 1  تن) و به تعـداد (77) تن عــودت کننده داوطلب از کشورهای ( ترکیه 43، اتریش 14 ، یونان 18 ، سویدن 1، وبلجیم ا تن ) با استفاده از کمک های نقدی از طریق دفتر محترم IOM به وطن عودت نموده . ضمناً از آن ها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراات بعدی ثبت گردیده است.

تهیه وترتیب دو قطعه پیشنهاد آب معدنی و کیک برای عودت کنندگان چارتر جرمنی و چارتر مشترک اتحادیه اروپا که بتاریخ 25 اپریل و1 می 2019 به کشور برگشت مینمایند .

دیتاانتری (200) فورم عودت پناهجویان کشور ترکیه و کشور های  مختلف در دیتابیس وزات

ارسال تعداد 10 ایمل به ارگانهای ذیربط جهت حل مشکلات پناهجویان

ارسال لست عودت کنندگان کشور های اروپائی به اداره امور

تعقیب موضوع میدان هوائی برای پذیرائی مناسب از عودت کنندگان

یک تن ازمهاجرین که از کشور سویدن اخراج شده بود ازاینکه خلاف تفاهمنامه بوده دوباره به کشور سویدن از

طرف کارمندان این ریاست  برگشت داده شد.

اجباری

مجموعه

دوطلب

مجموعه

مجموعه عمومی

د یتاانتری

 

کشورها

کشورها

 

سویدن

اطریش

انگلستان

فرانسه

ناروی

ایتالیا

بلغاریا

 

سویدن

یونان

اطریش

بلجیم

ترکیه

 

 

 

 

7

4

1

1

4

1

1

19

1

18

14

1

43

 

77

96

200

                                             

-مجموعاً ( 33)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

-بتعداد (26) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

به  تعداد (3) تن جهت اصلاح نام دراسناد تعلیمی شان به ریاست تدریسات ثانوی معرفی گردیده است.

بتعداد (1) عودت کننده جهت ادامه تحصیلات به وزارت تحصیلات عالی معرفی شده است.

برای (3) تن عودت کننده کشور ایران وپاکستان ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.

ارسال ابراز نظر وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان در مورد مسوده نهائی پلان عمل سفارشات حقوق بشر سازمان ملل متحد به وزارت عدلیه.

ارسال طرزالعمل وزارت معارف درمورد تعلیمات عودت کنندگان ذریعه ایمل به آمریت مهاجرین ولایت کنر

ارسال تفاهمنامه کلی میان وزارت مهاجرین و دفتر IOM ذریعه ایمل به ریاست امورمهاجرین ولایت کابل

-از جمله حمایت شدگان (10)تن طبقه اناث و (23) تن طبقه ذکور (15) تن عودت کننده کشور ایران (16) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (2) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشو رها

مرد

زن

26

3

1

3

0

0

1

16

15

2

23

10

صدور21 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 37 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

توظیف دوتن از کارمندن جدید در میدان هوائی بین المللی حامد کرزی جهت ازدیاد مهاجرین کشور های اروپائی بخصوص از کشورترکیه

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

گزارش ارائه نگردیده است.

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد۱۰۷۸۳تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد ۵۱۰ تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد۱۱۲۹۳تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان بابت ماه حمل (۸) از ولایاتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم عودت کنند گانبابت ماه  حمل (۸) ازولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۳۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۳۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۶۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده.
 • یک قطعه پیشنهاد از ولایت هرات بعد ازهدایت مقام محترم وزارت به ولایت مربوطه ارسال گردید.

ولایت سرپل:تاریخ ۲۴حمل:

ولایت سرپل:

 • ۳۲ مرد مجرد رد مرزی از سوی موسسه IOM ثبت وراجستر گردید.
 • ۵۷ فامیل بیجاشد گان مربوط ولسوالی کوهستانات ثبت و راجستر گردید.
 • مواد غذایی از قیبل آرد ، روغن ، برنج  برای ۲۳۰ فامیل بیجاشده از سوی ریاست  ضد حوادث توزیع گردید.

ولایت کندزتاریخ ۱۰/۱۵حمل:

 • عرایض ۵۷ فامیل بیجاشدگان داخلی ثبت وراجستر گردید.
 • ۱۰۶ فامیل بیجاشداز ولسوالی های مختلف از سوی موسسات کمک رسان سروی گردید.
 • ۱۴۹ فامیل بیجاشدگان ولسوالی ختلف از سوی موسسه APA سروی گردید. به هرفامیل مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی مساعدت صورت گرفت.
 • ۳فامیل با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان برگشت نمودند.
 • ۲۹۸ فامیل بیجاشدوعودت کننداز سوی موسسه OHW جهت آموزش خیاطی ،نجاری، مبایل سازی سروی گردید.
 • ۶ فامیل بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.
 • ۵ فامیل بیجاشده ازسوی دفتر یونسیار سروی گردید.
 • ۱ فامیل بیجاشده ازسوی موسسه ORD سروی گردید به مبلغ ۱۸۰۰۰افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت بلخ ۱۷حمل:

 1. به (115) فامیل ازبیجاشده گان داخلیمقیم پروزه ذبیح الله و نواحی شهر به هرفامیل(3) تخته کمپل جمعآ( 345)تخته ،دوتخته ترپال جمعآ(230) تخته،بالون 5 کیلویی گازجمعآ(115)بالون،یک بسته سیت آشپزخانه،جمعآ(115) بسته ،یکعددسطل فلزی جمعآ(115) عدد،دوعدد بوشکه آب جمعآ(230)عدد،دوعدد نیکرجمعآ(230)دانه،دومترتکه
 2. تیم مشترک (CARE DACAAR, WFP,And ,DORR)جهت رسیدگی به عرایض متقاضیان بیجاشده گان داخلی به ساحه رفته (82) فامیل را سروی نموده اند که ازجمله(28) فامیلرا بیجاشده برنامه (ERM-NONERM) شده است.
 3. عرایض (150) فامیل ازبیجاشدهگان داخلی مقیم پروزه های جنرال نصرت،ابوزهرغفاری وشهزاده خان جهت اعمارشلتر  به   بدفتر (GIZ) رجعت داده شده است.
 4. تعداد(30) فامیل ازبیجاشده گان داخلی ثبت دیتابیس شده است..

13-یک فامیل شامل4 نفر ازعودتکننده سال )2013(و(8) نفرانفرادی ازعودتکننده وردمرزشده یی سال (2019) شا مل (Data Entry2) شده است.

14- تعداد (35) تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت ها بشعبات مشوره دهی رجعت داده شد

11 ) آمریت جندر

 1. اشتراک آمره جندر درورکشاپ سه روزه تحت عنوان بهبود زندگی ومدیریت پایداری عودت کنندگان وبیجاشدگان
 2. اشتراک  کارمند این آمریت درجلسه واحد های جندر وزرات خانه ها درتالار وزارت امور زنان .
 3. ترتیب گزارشات ربع اول سال مالی 1398 ازکارکرد ها وفعالیت های آمریت جندر .
 4. جلسه با اعضای کمیته پالیسی جندر درمورد مسوده پالیسی جندر.
 5. جمع آوری گزارشات ریاست های مهاجرین امور ولایات دررابطه به مسایل جندر.
 6. فهرست وکارتن بستی اسناد ومکاتیب سال مالی 1397 .
 7. ترتیب پیشنهاد بورسیه 4 تن کارمندان اناث که مشتاق فراگیر تحصیلات خویش درمقطع لسانس وماستری هستند.
 8. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 5 حل مطالبات حقوقی  ریاست حمایت حقوقی .
 9. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 10. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 11. به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

12) ریاست ارتباط خارجه

ملاقات ها

 1. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق با مسولین دفتر ICMPD در دفتر کاری شان.
 2. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با معاون دفتر اتحادیه اروپا در دفتر کاری شان.
 3. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان بامسول بخش مهاجرت سفارت انگلستان در دفتر کاری شان.
 4. تنظیم ملاقات جلالتماب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان  با سفیر کشورشاهی عربستان سعودی در مقر وزات.

اشتراک در جلسات

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه و چهار تن از کارمندان این ریاست در ورکشاپ ریاست پلان و پالیسی در هوتل کابل استار.
 2. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین با سفیر شاهی عربستان سعودی.
 3. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته مبارزه با فساد اداری.

سفرها

 1. طی مراحل سفر (12) تن از کارمندان وزارت در کشورهای ایران و پاکستان جهت انتخاب نمایندگان مهاجرین در لویه جرگه صلح که سفر موصوفان نظر به دلایل انجام نشد.
 2. ارسال گزارش سفر معین امور پناهندگان از کشورهای دنمارک و ناروی به مراجع ذیربط.
 3. ترتیب لیست سفرهای مقامات وزارت طی سال 1397 و ارائه به مقام وزارت.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. معرفی یک تن عودت کننده به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 2. مساعد ساختن زمینه برگشت دو تن افغان از کشور ترکیه به اساس درخواست برادرشان از طریق وزارت امور خارجه.
 3. مساعد ساختن زمینه برگشت (5)تن از افغانان مقیم کشور ایران که اسناد قانونی ندارند از طریق اتشه های امور مهاجرین.

انجوها

 1. ابراز نظر پیرامون تفاهمنامه موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان (ودان).
 2. مطالبه نظر وزارت اقتصاد پیرامون ثبت و راجستر موسسه تعلیمات ابتدائی و حرفوی (BEST) درآن وزارت.
 3. مطالبه نظر ریاست حمایت حقوقی بین المللی روانی اجتماعی (IPSO) و موسسه تعلیمات ابتدائیو حرفوی که اسناد هایشان آماده ثبت میباشد.
 4. معرفی موسسه هماهنگی کمکها برای افغانها به وزارت اقتصاد جهت تصدیق از راجستر موسسه در ان وزرات.
 5. ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در رابطه عدم راجستر موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن در وزارت.

در انکشاف مهاجرت

 1. ارسال (7) قطعه مکتوب درمورد آمار وارقام کدرهای علمی ورزشکاران با مشخصات کاملازمهاجرین افغان درکشورهای میزبانبه اتشه های امورمهاجرین مقیم در کشور های ایران وپاکستان.

دربخش فاقدین مدرک

 1. ارسال مکتوب به اتشه های امورمهاجرین مقیم ایران و پاکستان، یونان و ترکیه دررابطه به آمارو ارقام کشته شدگان، زخمیان وزندانیان افغان‌ که ازراه های غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی وسایر کشورها گردیده اند.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ به تعداد (27) ایمیل از اتشه های خارجی و نهادهای ملی و بین المللی.
 2. ارسال تعداد (15) ایمیل به اتشه های امور مهاجرین و نهادهای ملی و بین المللی.
 3. ارسال دستاوردهای سال 1397 ریاست ارتباط خارجه به ریاست پلان و پالیسی.
 4. ارائه پرزنتیشن در رابطه به ریاست ارتباط خارجه و دستاورد های سال مالی 1397 ریاست در ورکشاپ ولایتی ریاست پلان.
 5. تکثیر رهنمود مراسلات اداری به تمام اتشه های امور مهاجرین جهت ترتیب مکاتیب استندرد.
 6. ارسال تکت طیاره اتشه ترکیه به ریاست مالی.
 7. تکثیر گزارش کاری اتشه یونان به ریاست های مربوطه.
 8. ارسال راپور حاضری، کرایه دفتر و منازل کارمندان اتشه پشاور به ریاست مالی و حسابی.
 9. ارسال فیصله کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح به ریاست مالی و حسابی.
 10. تکثیر گزارش کاری اتشه ترکیه به ریاست های مربوطه بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت.
 11. ارسال اسناد خریداری اتشه ترکیه به ریاست مالی و حسابی.
 12. ارسال راپور معاشات برج حمل اتشه زاهدان به ریاست مالی و حسابی جهت اجراات بعدی.
 13. ارسال مکتوب به اتشه مشهد در مورد سهمیه و ازدیاد نمایندگان مهاجرین در لویه جرگه مشورتی صلح.
 14. ارسال گزارش اتشه اسلام آباد از بازدید سفیر افغانستان با سرپرست وزارت سفران کشور پاکستان در مورد مهاجرین.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (16) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (2) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (7) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (13) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (893) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه های امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.
 2. گزارش پیشرفت، آگاهی دهی و انتخابات نمایندگان مهاجین افغان ایالت بلوچستان جهت اشتراک در لویه جرگه مشورتی صلح.
 3. در مورد تمدید مدت کارتهای مهاجرت(POR) الی 30 جون و کارتهای (ACC) الی 30 اپریل 2019.
 4. توزیع (23) قطعه کارت مفقودی، تعداد (4) قطعه تصحیح شده، تعداد (185) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (46) قطعه کارت اطفال، ثبت (41) قطعه توکن و توزیع (4573) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته.
 5. به تعداد (25) فامیل بشمول تعداد (87) افراد، و تعداد (35) ذکور و 52 نفر اناث به وطن عودت نموده.

 

 

13) ریاست تفتیش

ارسال یک قطعه استعلام به مدیریت عمومی ترانسپورت در مورد وسایط غیر فعال.

ارسال یک قطعه استعلام به ریاست اداری جهت معلومات در باره ایجاد دیتابیس عراده جات ترانسپورت.

 ارسال یک قطعه استعلام در رابطه به حواله خریداری شده در رابطه حواله (2) فورم (م 3) نمبر(211) مورخ 9/6/1395 ونبر(212) مورخ 9/6/1395 پرزه جات داغمه بابت سال 1395 غرض معلومات درحصه حواله (م 16) به ریاست مالی .

تکمیل کردن گزارش بررسی از ریاست امورمهاجرین ولایت خوست وتسلیم نمودن آن به امریت قسم اول مفتشین .

ارسال (4) قطعه استعلام به ریاست های مالی وحسابی و اداری ، ریاست دفتر وآمریت تهیه وتدارکات در مورد تعداد (52) قلم قرطاسیه باب سال 1387.

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر مصوبه شماره (1) مؤرخ 21/1/1398 جلسه بورد  اجرائیوی وزارت.
 • هماهنگ ساختن پلان سفر های داخلی و خارجی معینان وزارت به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • ارایه اطمینان از تحقق مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 جلسه شورای عالی امور کوچی ها به ریاست عمومی اداره امور.
 • ارسال گزارشات تشریحی و فارمت گزارشدهی ریاست دفتر بابت ربع اول سال مالی به ریاست پالیسی و پلان.
 • هماهنگ ساختن سفر مشاور امور اجتماعی و هئیت همراه غرض تسلیم دهی کارت های کمکی موسسه هئیته الغاثیه کشور عربستان به ولایت لغمان.
 • ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس ریاست دفتر جهت هماهنگی امورات به وزارت امور خارجه.
 • ارسال تقدیر نامه افتخاری از جانب هئیت رهبری وزارت برای مسوول هماهنگی ساحوی جنوب شرق موسسه IRC .
 • ارسال اطمینان از تحقق هدایت شماره (SP652) مؤرخ 21/7/1397 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون گزارش سفر رئیس پالیسی وپلان از کشور ترکیه به ریاست عمومی اداره امور.
 • ارسال گزارش حمله مسلحانه مخالفین بالای هئیت سروی کنندگان شهرک البیرونی ولایت غزنی به ریاست عمومی اداره امور و ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری.
 • ارسال فورم پیگیری فقره 4 مصوبه شماره 2 مؤرخ 18/9/1397 کمیته فرعی شورای وزیران به ریاست عمومی بیجاشدگان.
 • ارسال فورم پیگیری فقره 5 مصوبه شماره 6 مؤرخ 21/3/1397 شورای وزیران به ریاست مالی و حسابی.
 • ارسال فورم های پیگیری جز 2 فقره 1 مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 شورای عالی امور کوچیها به ریاست های عمومی بیجاشدگان و منابع بشری
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (147) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (107) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (38) قطعه وارده و (69) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (110) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (106) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (110) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(3) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حوت ریاست تفتیش داخلی.
 • طی یک هفته به تعداد(402) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (12) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(11) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (28) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (345) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (54) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (15.65) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (102) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (50) قطعه عرایض سرپناه، (23) قطعه عرایض کمکی و (29)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (153) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (206) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. ارسال یک قطعه فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی مبنی به تثبیت سویه تحصیلی یکی از کارمندان برحال مرکز وزارت.
 2. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی بست رتبه (5) مدیر نظارت از توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات مربوط.
 3. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه (7) دریور ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.
 4. تهیه و ترتیب(7) ورق قرارداد تعداد (7) تن از کارمندان قراردادی بست های مختلف به اساس حکم مقام محترم وزارت غرض طی مراحل بعدی.
 5. شارت لست بست رتبه(5) مدیر حل مطالبات حقوقی ریاست حمایت حقوقی.
 6. ارائه گزارش برج حمل سال روان به مدیریت اجرائیه نظر به هدایت.
 7. تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از مراجع ذیربط غرض تقرراش در یکی از بست های کمبود با اساس حکم مقام محترم.
 8. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه دوم ریاست تثبیت پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی به اساس حکم مقام عالی ریاست ج.ا.ا، به ریاست های مرکز وزارت.
 9. ترتیب فورم قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم در مربوطات ریاست منابع بشری غرض طی مراحل بعدی.
 10. ارسال مکتوب محکمه استیناف ولایت کابل در رابطه با دعوای حقوقی رئیس اسبق ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 11. ارسال فورم پیگیری ریاست دفتر در رابطه به چگونگی انجام فعالیت های در رابطه به ایجاد آمریت کوچی ها و بست های رتبه دوم ریاست های این وزارت.
 12. تکثیر مکتوب معرفی آمر حالات اضطرار بست رتبه(3) ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز خدمتی ریاست امورمهاجرین ولایت کابل به وظیفه اصلی اش.
 13. تکثیر مکتوب معرفی دو تن غرض اخذ جواز کار از ریاست قوای بشری.
 14. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی کارمند بست رتبه(5) مدیر محاسبه جنسی ریاست امورمهاجرین ولایت پروان در آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر.
 15. تکثیر مکتوب معرفی خدمتی آمر اضطرار آمر اضطرار بست رتبه (3) ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی به ریاست امورمهاجرین ولایت کابل به وظیفه اصلی اش.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1. ترتیب خلص سوانح برای (15)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

2- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (54) قطعه به دفاترسوانح .

3-ارسال دوفورم ارزیابی آزمایشی کارکنان عالی رتبه ( رئیس صاحب عودت ورئیس صاحب دفتر).

4- ارسال فورم ارزیابی سالانه کارکنان مرکزی ازبابت ربع دوم سال مالی 1398به شعبات مربوط.

5-ترتیب (8) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقررو(30) جلد سوانح کارکنان ولایتی برویت سوابق درج دفترسوانح گردید.

6-  بتعداد( 32)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (60)تن رقعه مریضی و(101) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

7- طی مراحل وارسال فورم تقاعد (3) تن از کارکنان به خزینه تقاعد جهت دریافت حقوق تقاعد شان.

8-ترتیب فورم (م-9)  (1) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی.

9-حضور درجلسه ارزیابی حضوری (2) تن از کارکنان وزارت.

10-معرفی (2) تن ازکارکنان ولایتی که جهت اشتراک درورکشاپ بمرکز آمده بودند.

          آمریت محترم آموزش

 1. تدویر کورس پروگرام های کمپیوتر برای کارکنان مرکز وزارت .
 2. تدویرآموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .
 3. معرفی محترم جواد شهزاد رئیس مهاجرین ولایت کابل به عوض امین الله سرپرست اسبق ریاست منابع بشری جهت آموزش لسان انگلیسی به پوهنتون امریکائی. 
 4. تدویر کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت .
 5. ارسال یک ورق پیشنهاد وجدول فیس بهاری طبقه اناث وزارت به ریاست مالی وحسابی .
 6. همکاری با یکتن از محصلین پوهنتون کابل دررابطه به تکمیل نمودن مونوگراف به ریاست های مرکزی وزارت .
 7. معرفی یکتن از کارکنان آمریت تدارکات درمورد (مد نظر گرفتن برنامه های آموزشی درآینده ) به ادارکات ملی  .
 8. ترتیب وپرنت 24 ورق چپترانگلیسی برای مداومین کورس آموزشی .
 9. ترتیب وارسال گزارش ربع اول سال مالی  1398 به اجرائیه .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

به تعداد (3) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی الچی بیک مفتیش ریاست تفتیش داخلی به شفاخانه ابن سینا  جهت تشخیص و تداوی معرفی عبدالمبین مدیر عمومی انکشاف تشکیلاتی  ریاست منابع بشری به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 2. دررابطه به شکایت شفاهی کارکنان در رابطه به عدم توزیع کتاب انگلیسی و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .
 3. دررابطه شکایت شفاهی کارکنان در رابطه به تاخیر حواله اضافی کاری و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .
 1. نهاد اجتماعی حمایت ازکارکنان خدمات ملکی  به حیث نماینده وزارت .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. اپدیت فورم (1-1) تشکیل مبنی تقرر محترم شاکرالله فرزند محمد هاشم بحیث مدیر نظارت از توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد و حذف نام شاکرالله از تشکیل خوست.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز در مورد تمدید خدمتی محترم عبدالواحد کارمند آمریت فراه طور خدمتی بریاست نیمروز.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست مبنی بر تقرر محترم شاکرالله کاندید ریزرفی بست (4) مدیریت عمومی نظارت از توزیع زمین در بست (5) بحیث مدیر نظارت از توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد.
 4. ارسال مکتوب به (34) واحد دومی وزارت مبنی بر ثبت دارائی مقامات عالی ربته دولتی.
 5. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات نیمروز و کابل در رابطه به معرفی محترم مقصود بارز آمر حالات اضطرار ریاست مهاجرین نیمروز خدمتی ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان و آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر مبنی بر توظیف خدمتی محترم محمد هاشم کارمند ریاست امور مهاجرین ولایت پروان به آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بلخ در رابطه به ازیاد بست در تشکیلا سال 1398 آنریاست که به نسبت عدم موجودیت بست ازدیاد ممکن نمیباشد.
 8. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است