بیش از هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطن برگشت نمودند

anwari_morr
-

یک هزارو 851 تن مهاجر افغان ازایران و331 تن دیگراز پاکستان به تاریخ 25 حوت به کشور برگشت نموده اند.

به گفته آمرسرحدی اسلام قلعه از جمله افراد برگشت کننده تعداد 274 تن جهت کمک به دفتر IOM معرفی گردیده که از جانب نهاد مذکور به اشخاص ریفر شده مواد غذایی وغیر غذایی مساعدت گردیده است.

طبق یک خبر دیگر 331 تن مهاجر افغان مقیم پاکستان، از طریق مرز سپبن بولدک ولایت قندهاربه تاریخ 25 حوت به وطن برگشت نموده است.

به اساس معلو مات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار  42 خانواده شامل 261 تن و 70 تن افغانهای آزاد شده از محابس پاکستان که شامل خانم ها ، اطفال و افراد مسن بودند وارد کشور شدند و افراد یاد شده جهت اخذ مساعدت به دفترIOM معرفی شدند.