رئیس امور مهاجرین  بغلان  با نماینده دفتر آغاخان دیدار نمودند

sadam_morr
-

محمد ابراهیم عمری رئیس امور مهاجرین بغلان با  نماینده دفتر آغاخان به تاریخ 13 دلو در دفتر کاری شان دیدار و گفتگو نمودند.

 درین نشست کارمندان دفتر متذکره در مورد تطبیق برنامه حفر ۵ حلقه چاه عمیق و غرس ۵۰۰ اصله نهال در همکاری با آن ریاست در ساحات دارای ارقام بلند عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی صحبت نمودند وطبق نظر رئیس مهاجرین  بغلان قرار شد برنامه ها ی یاد شده در ساحه مکتب ابومحمد واقع جر خشک بغلان مرکزی و لیسه چشمه شیر و شهرک های مهاجر نشین تطبیق گردد.

قابل ذکر است که تمویل پروژه های متذکره به عهده دفتر محترم UNHCR بوده و تطبیق آنرا دفتر آغاخان می نماید.