آمر امور مهاجرین ولایت کاپیسا از شهرک مهاجرین ولسوالی تگاب بازدید کرد

sadam_morr
-

آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز سه شنبه 11 دلو سال جاری در رأس یک هیأت از موازی (200) جریب زمین ملکیت شهرک عودت کنندگان واقع ولسوالی تگاب آن ولایت بازدید به عمل آورد.

بخشی از زمین ملکیت شهرک مهاجرین توسط اردوی ملی وقت دیوار واحاطه گردیده و بخش دیگر آنرا شاروالی شامل ماسترپلان شهری خویش نموده و در حال حاضر حدود یکصد جریب زمین شهرک مذکور باقی مانده است.

آمر امور مهاجرین ولایت کاپیسا ضمن ملاقات با  ولسوال تگاب، تاکید کرد که در راستای دوباره استرداد زمین های از دست رفته شهرک مهاجرین، باید هر دو جانب با کمیسون تخنیکی جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی داخل تفاهم گردد تا به مشکل موجود رسیده گی صورت گیرد.

همچنان جلسه مشورتی مسئولان آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا با مسئول موسسه CHA، پیرامون آغاز پروژه افراد دارای نیاز مندی خاص روز سه شنبه 11 دلو برگزار شد که نماینده موسسه یادشده آمادگی خویش را در رابطه به پیشبرد پروژه مذکور درسال 2023 اعلام نمود.