به 137 خانواده نیازمند در لغمان مساعدت شد

anwari_morr
--

برای 137 خانواده بیجاشده و نیازمند، روز یکشنبه 2 دلو سال جاری در ولسوالی علینگار ولایت لغمان کمک نقدی صورت گرفت. این کمک از طرف کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) با هماهنگی و نظارت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به خانواده های که نیازمند که پس از سروی شناسایی گردیده اند، توزیع شد.

در جریان برنامه کمکی یادشده به هر خانواده مبلغ یک هزار و 320 دالر امریکایی جهت اعمار سرپناه توزیع شد.