گزارشات ریاست های مرکزی از 11 الی 15 حمل 1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. تکمیل میکانیزم انتخاب نماینده گان مهاجرین برای اشتراک در لویه جرگه .
 2. اشتراک در ( 2 ) جلسه تخنیکی کمیسیون برگزاری لویه جرکه .
 3. ارسال مجدد طرح گفتمان ملی مهاجرت به اداره امور بعد از آوردن اصلاحات جدید .
 4. هماهنگی با ICMPD  در ارتباط برنامه جدید این نهاد برای مدیریت سرحدات .
 5. ارسال معلومات از کارکرد ریاست تحقیق به معینیت محترم امور پناهنده گان و ریاست پلان .
 6. ترتیب جلسه با داکتر ملک ستیز در ارتباط با دو تحقیق سال 1398 .
 7. ساختن دو یوزر جدید برای ریاست حمایت حقوقی .
 8. برگزاری جلسه آگاهی رسانی و معلومات مهاجرت در وزارت تجارت و صایع، حج او قاف برای کارمندان این وزارتها در زمینه مهاجرت  امن و قانونی با همراهی همکاران ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .
 9. حل مشکلات تخنیکی  ( 7 ) یوزر دیتابیس در ولایات و سرحدات رسمی کشور.
 10. توحید گزارشات ریاست های مرکزی و ارایه آن به مقام محترم وزارت از طریق  شیر فولدر.
 11. پاسخ  به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و رهنمایی درباره مهاجرت امن .
 12. ارتباط و هماهنگی با وزارت محترم  تجارت و صایع، ووزارت محترم حج و اوقاف جهت برگزاری جلسه آگاهی رسانی در مورد مهاجرت  مصئون و فرصت های تحصیلی و جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی برای کارمندان آن وزارت خانه ها .
 13. جمع آوری معلومات در مورد پروسه مهاجرت قانونی به کشور قطر.
 14. باز بینی تماس های دریافت شده جهت دسته بندی سوالات تماس گیرند گان.
 15. به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت در باره برنامه آگاهی رسانی در وزارت تجارت و وزارت حج و اوقاف فرصتهای تحصیلی مختلف در خارج از کشور.
 16. تحلیل معلومات تحقیق بررسی خشونت علیه زنان بیجاشده داخلی جریان دارد.
 17. تحلیل معلیومات تحقیق شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغانستان جریان دارد.

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد26قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (3738455) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 20قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. بتعداد 25 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 6 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 6. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد 7 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. پیگیری اسناد موتر زرهی وزیرصاحب که در مرحله معافیت اسناد گمرکی قرارداردوفورم آن اخذ شده است.
 11. عدم تکمیل قرارداد روغنیات وپرزه جات .
 12. انتقال 35000 لیتر تیل دیزل و15000 لیتر تیل پطرول به ذخیره گاه تیل مقر وزارت .
 13. بتعداد 38 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 14. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 15. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 16. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 17. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 18. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 19. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 20. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 21. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 23. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 24. ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 25. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 26. ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 1. تهیه و نشر(30)خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.
 2. مانیتورینگ (30 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.
 3. بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.
 4. مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.
 5. برقراری( 23 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 3 )گزارش از آن ادارات.
 6. عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.
 7. آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.
 8. ترجمه 3 خبر دری به زبان انگلیسی و 7 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.
 9. جمع آوری و تهیه خبر از گزارشان واحد های دومی از طریق وایبر گروپ.
 10. تحویل دهی گزارش چهار ساله وزارت به مطبعه جهت دیزاین و چاپ .
 11. هماهنگی با آمریت تدارکات در رابطه به دیزاین و چاپ جنتری سال 1398 و فصلنامه عودت شماره یازدهم زمستان 1397.

                                                         4) ریاست پلان و پالیسی

 1. نهادینه سازی اهمیت پلانگذاری و گزارش دهی در پیشرفت وزارت .
 2.  بهبود عملکرد و هماهنگی وزارت با دیگر نهاد ها و سازمان ها نسبت به سال گذشته .
 3. تقویت روند شفافیت و پاسخگویی در عملکرد ریاست پالیسی و پلان .
 4. تقویت جایگاه واحد های دومی وزارت در ایفای نقش و اهداف وزارت .
 5. بهبود هماهنگی ، همکاری و ارتباط مؤثر میان ریاست پالیسی وپلان با دیگر ریاست های مرکز .
 6. انعکاس وشریک شازی برنامه ها واهداف وزارت با دیگر نهاد ها وسازمان های مرتبط با مسئله مهاجرت عودت کننده گان وبیجاشدگان .
 7. افزایش سطح هماهنگی میان برنامه واستراتیژی های کلان ملی وبین المللی با فعالیت ها واهداف وزارت .
 8. افزایش ارتقاء ظرفیت وزارت ( تجهیزات ،آموزش دهی وآگاهی دهی ).
 9. ایجاد یک ظرفیت قابل توجه درریاست پالیسی وپلان بیشبرد فعالیت های وزارت (حمایت وپشتیبانی از برنامه های مقامات وزارت .
 10. تهیه وترتیب گزارش از تحقق پلان عمل سفارشات کمیته سیدا        وارسال آن به ریاست محترم حمایت حقوقی.
 11. تکمیل ارزیابی آفر های پروژه رنگمالی تعمیرات وچهار اطراف وزارت .
 12. تکمیل رهنمود پلانگذاری و پریزینتشن آن .
 13. کار اصلاح پریزینتشن گزارشدهی مؤثر برای و رکشاپ سالانه ولایتی ، مرکزی تکمیل شد .
 14. کار روی ترتیب دیتای احصائیوی 1397 صور ت گرفت .
 15. تکثیر فارمت گزارشات واحد های اولی 1398 تکمیل گردید .
 16. پلان اشته های ( تهران ، مشهد ، و زاهدان ، پشاور و اسلام آباد  ) تحلیل و تنظیم گردید.
 17.  ارسال پلان منظور شده سالمالی 1398 وزارت به ریاست ها و آمریت های مرکزی واحد های دومی وزارت .
 18. تهیه وتدوین ده (10) فعالیت عمده وزارت امور مهاجرین بر اساس پلان اداره امور و پلان عمومی وزارت  .
 19.  ترتیب  گزارش از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از بابت ماه حوت سال مالی 1398  .

 

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 • تدویرجلسه تاریخی11/1/1398 میان تیم تخنیکی موسسه محترم IOM وریاست های ذیربط به منظورفراهم آوری تسهیلات لازم ورکشاپ  بخش دوم آموزشی ارتقاء ظرفیت برای کارمندان ولایات که در بر گیرنده( 12 )نفر، از هر ولایت سه نفر، شامل چهار ولایت « وردک ، تخار ، کنر و لغمان میباشند.
 • افتتاح ورکشاپ آموزشی ارتقاع ظرفیت با حضورداشت ، روئسا و مسئولین موسسه محترم   IOM .
 • اشتراک درورکشاپ دو روزه میکانیزم اداری معینیت مالی واداری .
 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS به طورمداوم .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. برطرف نمودن مشکل  ایمیل  ریس مالی /ریاست مالی وحسابی
 4. برطرف نمودن  مشکل درایور / مدیریت اجرائیه / معینیت امور پناهندگان /
 5. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز یک پایه لپ تاپ / ریاست دفتر
 6. انستالیشن پرنتر / / مدیریت اجرائیه / مقام وزارت
 7. انستالیشن پرنتر رنگه / / آمریت سروی /ریاست خدمات انجینری
 8. برطرف نمودن مشکل یک پایه کمپیوترلپ تاپ/ ریاست منابع بشری
 9. انستالیشن pdf / آمریت تدارکات
 10. انستالیشن پرنتر / ریاست عمومی عودت
 11. انستالیشن پرنتر / ریاست راه حل های دایمی
 12. اکتیف کردن ویندوز دو پایه کمپیوتر / ریاست راه حل های دایمی
 13. تبدیل کردن کنکتر تیلفون / آمریت گروپ دوم مفتیشین/ ریاست تفتیش داخلی
 14. حل مشکل کمپیوتر دیسکتاپ / ریاست تفتیش داخلی / آمریت گروپ دوم مفتیشین
 15. برطرف نمودن  مشکل کمپیوتر دیسکتاپ / ریاست تفتیش داخلی آمریت گروپ دوم مفتیشین
 16. برطرف نمودن مشکل پرنتر / ریاست هماهنگی امور ولایات / آمریت هماهنگی امور ولایات
 17. برطرف نمودن مشکل sound کمپیوتر / آمریت پلان
 18. انستالیشتن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / معینیت مالی و اداری
 19. انستالیشن دیکشنری / ریاست تفتیش داخلی
 20.   انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست تفتیش  داخلی
 21. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست تفتیش داخلی
 22. چک و تنظیم یک پایه پرنتر 1018 / ریاست ارتباط خارجه
 23.    شیر نمودن ماشین فوتو کاپی شارپ /مدیریت بودیجه انکشافی / ریاست مالی و حسابی
 24. شیر نمودن ماشین فوتو کاپی شارپ /مدیریت عمومی تحریرات / ریاست دفتر
 25. تمدید یک لین انترنت / ریاست پلان / آمریت پلان
 26. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر / معینیت پناهنده گان / مدیریت اجراییه
 27. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست پلان / آمریت طرح برنامه های
 28. انستالیشن پرنتر / ریاست تفتیش داخلی / مدیریت اجراییه
 29. برطرف نمودن مشکل پرنتر / ریاست پلان / آمریت پلان
 30. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه ..
 31. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 32. مکاتیب وارده (15)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (13 )قطعه ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

6) ریاست حمایت حقوقی

بازدید از کمپ مهاجرین افغان مقیم ترکیه و بحث روی اعلامیه مشترک همکاری در رابطه به مهاجرین افغان مقیم آنکشور.

نهائی سازی تفاهمنامه های موسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی و همسایگان نیک بین المللی به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض امضا.

ارسال جواب سه قطعه مکتوب به ریاست ارتباط خارجه در رابطه عدم موانع برای امضای تفاهمنامه موسسه کنسرن جهان ، موسسه همسایگان نیک بین المللی و موسسه دیدبان مهاجرت

ملاقات با نماینده موسسه کمیته رفا مناطق مرکزی ، همسایگان نیک و موسسه ADR در مورد تفاهم نامه های شان.

اشتراک در سه جلسه تنظیم میکانیزم انتخاب مهاجرین مقیم ایران وپاکستان جهت اشتراک در جلسه مشورتی صلح در دفتر معینیت  امورپناهندگان

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

 

 

 

 

 

ارسال تفاهم نامه موسسه انکشافی افغان 

تفاهمنامه  های موسسه افغان اید ، موسسه ریت جرمنی ، و موسسه تحقیقات علمی وانکشافی

 

 

اشتراک در سه جلسه تنظیم میکانیزم انتخاب مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان جهت اشتراک درجلسه مشورتی صلح در دفتر کاری معین امورپناهندگان

 

ملاقات با نمایندگان موسسات کمیته رفاه مناطق مرکزی ، همسیگان نیک و موسه ADA درمورد تفاهمنامه های شان

طی هفته جاری ازپروسه برگشت (782) تن طی 7 مرحله در میدان هوائی بینن المللی حامد کرزی نظارت و ازآن ها با تشریح برنامه های وزارت و موسسات همکار پذیرائی و استقبال بعمل آورد.

بتعـداد (11) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن 5 ، اطریش 2 و امریکا 4 تن) و به تعـداد (771) تن عــودت کننده داوطلب  ( ازکشور ترکیه 764 ، ، یونان 2 اطریش  2و جرمنی 3 تن   ) با استفاده از کمک های نقدی از طریق دفتر محترم IOM به وطن عودت نموده . ضمناً از آن ها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراات بعدی ثبت گردیده است.

دیتاانتری تعداد (77) فورم عودت پناهجویان کشور ترکیه در دیتابیس وزارت

اجباری

مجموعه

دوطلب

مجموعه

مجموع عمومی

کشورها

کشورها

سویدن

اطریش

امریکا

 

 

 

ترکیه

یونان

اطریش

جرمنی

 

 

5

2

4

 

 

 

11

764

2

2

3

 

 

771

782

 

-مجموعاً ( 42)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

-بتعداد (34) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

به  تعداد (2) تن جهت اصلاح نام دراسناد تعلیمی شان به ریاست تدریسات ثانوی معرفی گردیده است.

-معرفی یک تن جهت  تخفیف محصول گمرکی به ریاست عمومی گمرکات .

برای (5) تن عودت کننده کشور ایران وپاکستان ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.

ارسال پنج قطعه مکتوب به ریاست های بیجاشده ، عودت ، پلان ،تحقیق وارتباطه خارجه جهت ابراز نظر سفارشات پلان عمل حقوق بشر سازمان ملل متحد.

-از جمله حمایت شدگان (19)تن طبقه اناث و (23) تن طبقه ذکور (20) تن عودت کننده کشور ایران (14) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (8) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشو رها

مرد

زن

34

2

0

5

1

0

 

14

20

8

22

201

 

صدور28 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 49 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

 

 

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد)۲۹۲۱)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۴۹۴) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۳۴۱۵) تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته اول بیجاشدگان بابت ماه حمل (۱۸) از ولایاتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارش دهی  هفته اولعودت کنند گانبابت ماه  حمل (۱۸) ازولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۳۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۵۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۸۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده.
 • یک قطعه پیشنهاد از ولایت بغلان بعد ازهدایت مقام محترم وزارت به ولایت مربوطه ارسال گردید.

ولایت لغمان ۴حمل:

 • ۱۹ فامیل عودت کننده جمعاْ ۱۵۵ نفر ثبت وراجستر گردید.
 • ۱۰ فامیل بیجاشده  سروی گردید.
 • به ۱۶ فامیل بیجاشده از سوی  موسسه WFP مساعدت صورت گرفت.
 • یک تن عودت کننده بخاطرادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.
 • ۴ فامیل عودت کننده از سوی موسسه یونسیار سروی گردید.

ولایت غزنی ۳حمل:

 • یک قطعه ورقه درخواستی شلتر ثبت وراجستر گردید.
 • ۴ فامیل رد مرزی ثبت راجستر گردید.

ولایت ننگرهار۲۷ حوت:

 • ۳ فامیل عودت کننده جمعا ْ ۱۷ تن بخاطردر یافت مساعدت به موسسه محترم یونسیار معرفی گردید و جمعاْ مبلغ ۵۴۸۸۵ افغانی پول نقد ومواد غذایی وغیر غذایی از سوی موسسه IOM مساعدت صورت گرفت.
 • ۲۰ تن عودت کننده کشور پاکستان با امکانات شخصی خویش محلات اصلی شان برگشت نموده اند.

ولایت سرپل:

 • ۸ مرد مجرد رد مزی دارنده کارت IOM ثبت وراجستر گردید، وبه ۸۸۰۰ فامیل در مرکز آن ولسوالی مواد غذایی از قیبل ارد ، روغن ، نخود، همراه با بیسکوت توزیع گردید.

ولایت کنرتاریخ ۱۳:

 • بیجاشدگان داخلی ولسوالی های ناامنی توسط کارمندان ریاست محترم کنر سروی گردید.
 • ۲۵ قطعه عرایض بیجاشدگان داخلی ثبت گردید.
 • ۳۶ نفر عودت کنند بخاطرادامه تحصل  بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت بلخ ۱۴ حمل:

 • ۱۰۳ تن شاگردان  به خاطر آموزش حرفه به مدت سه ماه بدفتر UNION-AID معرفی گردید.
 • به ۷ فامیل بیجاشده سوی  موسسه ORD – UNHCR یک پایه سولر با ۱۲ قلم ملحقات آن توزیع گردید.
 • به ۲۲۱ فامیل بیجاشده به هرفامیل ۲۰۰۰ افغانی جمعاْ ۴۴۲۰۰۰ افغانی توزیع گردید. واز سوی موسسه ACTEED مواد غیرغذایی توزیع گردید.
 • به ۳۰۰ فامیل بیجاشده مواد غیرغذایی از قیبل کمپل ، ترپال،  بالون گاز، یک بسته سیت آشپزخانه توزیع گردید.
 • به ۱۸۷فامیل سیلاب زده گان به هرفامیل مواد غذایی از قیبل روغن ، دلنخود ، گندم، از سوی ریاست مبارزه با حوادث با لازم مورد ضرورت طفل توزیع گردید.
 • ۱۷۰ فامیل بیجاشده توسط موسسات همکار سروی گردید
 •  ۲۸ فامیل بیجاشده بخاطر آموزش فنی سروی وارزیابی گردید.

۲۳۰ تن عودت کننده جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

11 ) آمریت جندر

 1. اشتراک درجلسه هفته وار واریه یک هفته گزارش به معینیت مالی واداری .
 2. اشتراک آمره جندر درورکشاپ دوروزه ترتیب میکانیزم معینیت مالی واداری درتالار وزارت .
 3. اشتراک کارمند آمریت جندر درجلسه انکشاف میکانیزم هماهنگی واحد های جندر درپروسه صلح درتالار کنفرانس های پروسه عالی صلح .
 4. جمع آوری گزارشات ریاست های مهاجرین امور ولایات دررابطه به مسایل جندر.
 5. فهرست وکارتن بستی اسناد ومکاتیب سال مالی 1397 .
 6. تکثیر  پیشنهاد جهت ایجاد کمیته مسوده پالیسی جندربه ادارات مربوطه .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 9. به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

12) ریاست ارتباط خارجه

ملاقات ها

 1. تنظیم جلسه رئیس پالیسی و پلان با اعضای کمیته رادا در دفتر آن ریاست.
 2. تنظیم جلسه رئیس پلان و پالیسی با کارمندان دفتر IOM دردفتر کاری شان.

اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه کمیته انتخاب نمایندگان مهاجرین برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی در دفتر معینیت امور پناهندگان.
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه عمومی کمیسیون شورای عالی صلح در لویه جرگه و ارائه پرزنتیشن در مورد میکانیزم انتخاب نمایندگان مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان جهت اشتراک در لویه جرگه مشورتی 9 ثور.
 3. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه تخنیکی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی و بحث روی میکانیزم انتخاب نمایندگان مهاجرین از ایران و پاکستان.
 4. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در جلسه پیرامون موافقتنامه ترکیه در دفتر معینیت امورپناهندگان.

سفرها

 1. تکثیر گزارش سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همراه شان از کشور یونان به وزارت خارجه، اداره امور و ریاست مالی و حسابی.

در بخش انکشاف مهاجرت

 1. ارسال (5) قطعه مکتوب دررابطه به امار و ارقام دانش آموزان و دانشجویان مهاجرافغانستانی مقیم مشهد، کشور ایران  به معینیت امور پناهندگان و شعبات مرتبط.

انجوها

 1. مواصلت تائیدی وزارت اقتصاد پیرامون ثبت موسسه همسایگان نیک.
 2. معرفی موسسه دیدبان مهاجرت افغانستان به وزارت اقتصاد در مورد ثبت شان در آن وزارت.
 3. مواصلت شکایت ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند پیرامون عدم موجودیت دفتر مرکزی موسسه اکتید در ولایت هلمند.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب ذریعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین مقیم تهران، مشهد و زاهدان دررابطه به پروسه سرشماری افغانهای فاقد مدرک درکشور ایران.
 2. ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد تمدید یک ماهه مهلت کارت های ACC الی تاریخ 30/4/2019 به معینیت امورپناهندگان ریاست های مربوط.
 3.  ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست محترم اطلاعات وارتباط عامه دررابطه به صورت جلسه نوبتی کمیته ولایتی ادغام مجدد ولایت نیمروز که به تاریخ 20حوت سال1397 در سالون جلسات‌ریاست دفتر مقام محترم آن ولایت دایرگردیده بود.
 4. اخذ (5) قطعه مکتوب درمورد آمارساکن استان خراسان رضوی تعداد که کل اتباع افغانستانی مقیم ولایت (320 ) هزار می باشد که این تعداد( 186) هزار نفردارای مدرک اقامتی کارت آمایش و پاسپورت خانواری می باشند. تعداد (64000) نفر دارای پاسپورت با مدرک اقامتی یک ساله اند، تعداد (70) هزار نفرفاقد مدرک اقامتی بودند؛ که درطرح سرشماری سال 97 شرکت کرده اند میباشند؛ تعداد کل مهاجرین دارای مدرک اقامتی معتبردراین استان (186) هزارنفر می باشد که از ین تعداد (150) هزار نفر دارای کارت آمایش و(36) هزار دارای پاسپورت های طرح خانوار با اقامت (شش) ماهه می باشند و ارسال آن معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

سایر اجراات مرتبط به ریاست

 1. ارسال گزارش ربع اول سال مالی 1398 به ریاست های پالیسی و پلان و مالی و حسابی.
 2. خانه پری فورم نیازهای تحصیلی کارمندان ریاست و ارسال آن به ریاست منابع بشری.
 3. ترتیب و تنظیم مشخصات کاکنان ریاست ارتباط خارجه و ارسال آن به ریاست تکنالوژی.
 4. ارسال رهنمود انتخاب نمایندگان مهاجرین برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی برای نماینده شورای صلح.
 5. ترتیب نهائی رهنمود انتخاب نمایندگان مهاجرین در لویه جرگه در جلسه معینیت امور پناهندگان.
 6. دریافت گزارش کاری اتشه امور مهاجرین یونان و ارسال آن به آمریت آرشیف جهت اخذ هدایت مقام محترم وزارت.
 7. تکثیر مکتوب اعلان بست های اتشه های امور مهاجرین به تمام اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان.
 8. ارسال مکتوب به اتشه کویته در مورد رخصتی شان که مقام محترم وزارت هدایت داده اند تا در هماهنگی ریاست ارتباط خارجه تنظیم گردد.
 9. تکثیر گزارش برج دلو اتشه مشهد به ریاست های مربوطه.
 10. ابلاغ موضوع مراسلات اداری به تمام اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان که مکاتیب شان بدون استندرد مواصلت می ورزد.
 11. ارسال مکتوب اتشه پشاور در مورد عدم اجرای کرایه دفتر و منزل کارمندان اتشه پشاور، به ریاست مالی و حسابی جهت اجراات بعدی.
 12. ارسال یک قطعه پیشنهاد اتشه ترکیه در مورد خریداری یک پایه کمپیوتر لبتاپ و دسکتاپ به ریاست مالی و حسابی بعد از حکم مقام محترم وزارت.
 13. مواصلت چهار قطعه مکتوب اتشه یونان در مورد کرایه منزل اتشه، مصارف بود و باش اتشه همچنان گزارش کشته شدن تعداد از افغان ها دراثر آتش سوزی در ترکیه و ارسال آن ها به آمریت آرشیف جهت هدایت مقام  محترم وزارت.
 14. ارسال اسناد دوره تسلیمی از خانه سامان اسبق اتشه زاهدان به ریاست اداری جهت اجراات بعدی.
 15. تکثیر گزارش ربع اول سال مالی 1398 اتشه زاهدان.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور.

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران.

 1. تعداد (15) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد سه نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 3. تعداد (10) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 4. صدور (298) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه های امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.
 2. معرفی 469 فامیل مهاجرین افغان به ریاست مهاجرین ولایت کندهار که از ایالت سند پاکستان خواهان عودت داوطلبانه به کشور میباشند.
 3. ارسال گزارش مفصل تحلیلی از وضیعت کمپهای مهاجرین افغان تحت تهدید امنیتی در ایالت بلوچستان.
 4. ارسال گزارش کار و فعاالیت برج حوت به ریاست ارتباط خارجه.
 5. توزیع (25) قطعه کارت مفقودی، تعداد (17) قطعه تصحیح شده، تعداد (174) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (63) قطعه کارت اطفال پنج ساله، ثبت (75) قطعه توکن، توزیع (4828) قطعه کارت ACCو ثبت 83 نوزاد در کارت والدین شان از طریق اتشه کویته.
 6. به تعداد (21) فامیل بشمول تعداد (81) افراد، و تعداد (44) ذکور و 37 نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم یونان

 1. اشتراک آتشه مهاجرین در جلسات تنظیم شده جلالتماب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با نهاد های بین المللی مقیم یونان.
 2. تهیه گزارش سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به کشور یونان و ارسال آن به شعبه مربوطه.
 3. تلاش جهت رفع مشکل سد احمد فرزند سیدنادرشان و استماع مشکل موصوف در قسمت یکجاسازی دو طفل جدا شده ولی که فعلا تحت سرپرستی سازمان امداد رسی.
 4. جواب به تماس تلیفونی یکی از فامیل های مهاجرین افغان در کمپ موریای جزیره لیس بوس و تعهد آتشه مهاجرین برای حل مشکل فامیل پناهجوی افغان در هماهنگی با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.

 

13) ریاست تفتیش

 1. ترتیب وکمپیوتر نمودن گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت کنرها وتقدیم آن به ریاست محترم تفتیش.
 2. ترتیب و کمپیوترنمودن گزارش امورمهاجرین ولایت پنجشیر در رابطه به کرایه تعمیر تکمیل وتقدیم آن به ریاست محترم تفتیش.
 3. ارسال سه قطعه استعلام عنوانی ریاست محترم اداری در رابطه به وسایط داغمه، وسایط گروپ موبائیل و اسناد داغمه که ذریعه فورم (ف 8) به معتمدین اجناس وپرزه جات تسلیم داده شده است.
 4. فهرست وشماره گذاری دوسیه نمبر(2) مورخ 16/11/1388 و دوسیه شماره (7) 3/2/1390  ریاست  امورمهاجرین ولایت غزنی.
 5. تکمیل نمودن گزارش امورمهاجرین ولایت پکتیا بابت بررسی سال 1397 وتقدیم نمودن آن به آمریت گروپ اول  مفتیشین .

 

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 1. تکثیر مصوبه شماره (22) مؤرخ 29/12/1397 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.
 2. تکثیر حکم شماره (97) مؤرخ 8/1/1398 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی برمنظوری تقرر محترم حمیدالله افغان به حیث رئیس تثبیت و پاسخدهی
 3. تکثیر حکم شماره (129) مؤرخ 11/1/1398 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر پاسخ دهی نهاد های حکومتی به ملت.
 4. تکثیر حکم شماره (137) مؤرخ 11/1/1398 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر توظیف و اجرای مواد سوخت و ترمیمات وسایط مربوط به وزارت خانه ها طور خدمتی در برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح.
 5. تکثیر مصوبه شماره (3) مؤرخ 6/1/1398 جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت.
 6. هماهنگ ساختن معرفی معین مالی و اداری منحیث نماینده باصلاحیت جهت اشتراک در جلسه کمیسیون مؤظف برگزاری صدمین سالگرد استقلال کشور به تاریخ 14 حمل به ریاست عمومی اداره امور.
 7. ارسال اطمینان پیرامون مشکلات ولایت ننگرهار و راه های حل آن به ریاست عمومی اداره امور.
 8. هماهنگ ساختن معرفی رئیس پالیسی و پلان و آمر اطلاعات جهت اشتراک در برنامه پاسخدهی نهاد های حکومتی به ملت یوم 15 حمل به ریاست عمومی اداره امور.
 9. هماهنگ ساختن معرفی دو تن مشاورین مقام وزارت جهت جمع آوری معلومات از وضعیت مهاجرین و بیجاشدگان داخلی با مقام ولایت و ریاست های امور مهاجرین ولایات کنرها، ننگرهار و لغمان.
 10. هماهنگ ساختن معرفی دو تن کارمندان ریاست تثبیت و پاسخدهی جهت نظارت از پروسه سروی و توزیع پول باقی مانده پروژه انکشافی کمک های زمستانی برای بیجاشده گان با مقام ولایت هرات.
 11. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (125) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 12.   به تعداد (169) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (45) قطعه وارده و (124) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 13. به تعداد (122) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 14. به تعداد (120) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 15. کاپی تعداد (122) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 16. ارسال فورم های پیگیری تعداد (342) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حوت، جهت ارایه معلومات از اجراات بعمل آمده به ریاست های ذیربط.
 17. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(57) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حوت1397 از ریاست های حمایت حقوقی و اداری.
 18. طی یک هفته به تعداد(110) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (15) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(3) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (14) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (78) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (6) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 19. مجموعاً سهم زنان % (7.6) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 20. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (89) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (28) قطعه عرایض سرپناه، (36) قطعه عرایض کمکی و (25)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (164) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (214) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. تکثیرمکتوب تمدید قرارداد باالمقطع معادل بست سوم ریاست دتر به شعبات مربوط.
 2. ارسال (4) قطعه مکتوب عنوانی ریاست (062) امنیت ملی مبنی به تائیدی پهارتن غربض تقرراش .
 3. تکثیر مکتوب سرپرستی متصدی بست مدیرعمومی کمک های بسری ریاست عودت وادغام مجددازبست آمریت سوم آمریت کمک های بشری ریاست متذکره به شعبات مربوط.
 4. تکثیر مکتوب تبدیلی بالمعاوضه خانه سامان ریاست های اداری وارتباط هماهنگی امورولایت به شعبات مربوط.
 5. ارسال پیشنهاد تقررحکمی بست (6) مامور دفتردااری ریاست مالی وحسابی به ریاست دفترغرض اخذ منظوری مقام محترم .
 6. ارسال پیشنهاد تقرررقابتی کاندید ریزرفی بست رتبه (4) مدیرعمومی نظارت ازتوزیع زمین ریاست عودت وادغام مجدد بایک بست تنزیل دربست (5) مدیر توزیع زمین ریاست متذکره به ریاست دفتر غراخذ منظوری مقام محترم وزارت .
 7. تکثیر مکتوب تقاعد بست رتبه دوم ریاست ارتباط وهماهنگی امورولایات به ریاست های مرکزی وزارت .
 8. ارسال دوقطعه مکتوب عنوانی ریاس عمومی قوای بشری وتنطیم روارط کارمبنی به حصول معرفی نامه وکارت جوازکار.
 9. تکثیر مکتوب تقررحکمی بست (6) ماموردفتر داری ولایات ریاست مالی وحسابی به شعبات مربوطه .
 10. تکثیر مکتوب تقررمتصدی بست رتبه دوم ریاست تثبیت پاسخدهی به بیجاشده گان داخلی به اساس حکم مقام عالی ریاست ج. ا.ا . به ریاست های مرکزی وزارت .
 11. ترتیب و ارسال مکتوب در رابطه با چگونگی وضعیت آمریت زابل از نتیجه شارت لست، امتحان تحریری و تقرری آن آمریت.
 12. تکثیر مکتوب تقررحکمی یکتن دربست (5) مدیریت حمایت حقوقی ریاست امورمهاجرین ولایت تخار وتقرردیگری کارمند غیرریفورمی ریاست  متذکره تبدیلاًدربست (5) مدیریت ادغام مجدد آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا.
 13. تکثیر مکتوب شکایت آمراسبق آمریت مهاجرین ولایت زابل وارسال کاپی اسناد متذکره به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی غرض اجراات بعدی .
 14. تکثیر مکتوب معرفی یکتن وارسال فورم معلوماتی کارمندان غرض تائیدی آن به امنیت ملی .
 15. تکثیر مکتوب تقررحکمی دوتن دربست های (3) آمریت ادغام مجدد ومدیریت حصائیه وپلان ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 16. تکثیر مکتوب تقررحکمی یکتن دربست رتبه (5) مدیریت حمایت حقوقی وتقررکارمند بست متذکزه تبدیلا دربست رتبه (5) مدیریت ادغام مجدد آمریت مهاجرین ولایت کاپیسا.
 17. تکثیرمکتوب تقررماموراجرائیه ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا تبدیلا دربست رتبه (6) ماموراجرائیه آمریت زابل .
 18. تکثیر مکتوب تقررحکمی یکتن دربست (4) عضومسلکی کاریابی ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.
 19. تکثیر مکتوب مبنی به اعلان بست رتبه سوم آمریت امورمهاجرین ولایت زابل .
 20. تکثیر مکتوب خدمتی بالمعاوضه دوتن آمرین بست (3) نمایندگی سرحدی وحالات ضطرارریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1.  ترتیب خلص سوانح برای (5)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 2.  درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (34) قطعه به دفاترسوانح .
 3. ارسال (1) جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان  به اداره مربوطه.
 4.  ترتیب ومنظوری پلان تطبیقی ربع اول ودوم از مقامات صالحه .
 5. ترتیب (2) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.
 6. ترتیب علم وخبر (2)تن از کارکنان که به دیگر ارگانها تقررحاصل نموده اند.
 7.   بتعداد( 95)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (68)تن رقعه مریضی و(178) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.
 8.  طی مراحل وارسال فورم تقاعد (2) تن از کارکنان به خزینه تقاعد جهت دریافت حقوق تقاعد شان.
 9. ترتیب فورم (م-9) ده تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی.
 10. ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج حمل بریاست مالی وحسابی.
 11. حضور درجلسه ارزیابی حضوری (13) تن از کارکنان وزارت.

          آمریت محترم آموزش

 1. تدویر کورس پروگرام های کمپیوتر برای کارکنان مرکز وزارت .
 2. تدویرآموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .
 3. ارسال مکتوب  به ارتباط نیازهای تحصیلی  برای کارکنان وزارت به ریاست های مربوطه.
 4. تدویر کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت .
 5. اعزام دوتن از آمرین اناث جهت امتحان مقدماتی کورس کوتاه مدت به انستیتوت خدمات ملکی
 6. ورکشاپ دور دوم تحت عنوان آموزش مربیان برای 13 تن از کارکنان مرکز وچهار ولایات کشور.

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

   1.   به تعداد (22) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 • طی مراحل اسناد قرضه محترم شیرحسین آمرطرح وتسوید  ریاست حمایت حقوقی  بعد از تائید هیت  کمیسیون بانک ملی افغان  جهت اجرای  قرضه بطور اقساط .
 • استماع شکایات کتبی یک تن ازعودت کننده دررابطه عدم توزیع زمین موضوع ازطریق این آمریت رسمآ به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل ارسال گردید.
 • استماع شکایات کتبی یک تن ازکاندیدان دررابطه عدم توزیع فورم موضوع ازطریق این آمریت غرض اجراات  بعدی به آمریت محترم استخدام کتبآ اطلاع داد شد

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارسال مکتوب به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به ارایه نظریات آن اداره روی طرح ساختار تشکیل این وزارت مطابق فیصله جلسه تشکیل میان رهبری مقام وزارت و نماینده گان کمیسیون مؤرخ 12/01/1398.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر رفع خدمتی سید شریف کارمند ریاست محترم عودت و ادغام مجدد.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تصحیح اسم پدر محترم عبدالباری عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار مبنی بر تقرر محترم سید صبرالدین فرزند سید محی الدین در بست رتبه (5) حمایت حقوقی ریاست مهاجرین متذکره به عوض شرین آغا.
 5. اپدیت فورم (1-1) تشکیل مبنی بر تبدیلی بالمعاوضه دو تن از خانه سامان های ریاست اداری و ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات.
 6. اپدیت فورم (1-1) تشکیل مبنی بر تقاعد محترم محمد خالد فیض رئیس ارتباط و هماهنگی امور ولایات.
 7. بتعداد هفت ورق فورم های احصائیوی اداره محترم مرکزی احصائیه که به این مدیریت مواصلت نموده بود با هماهنگی آمریت محترم استخدام فورمه های متذکره خانه پری و بریاست محترم پالیسی و پلان ارسال گردید.
 8. اپدیت فورم (1-1) تشکیل مبنی ارتقای سطح تحصیل محترم احمد خالد فرزند نعمت الله مدیر تکنالوژی ریاست امور مهاجرین ولایت کابل به سطح لیسانس.
 9. ارسال مکتوب و پیشنهاد به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت کاپیسا مبنی بر تقاعد محترم عبدالحق فرزند محمد اکرم کارمند بست (5) مدیر ادغام مجدد آمریت متذکره به اساس کبر سن.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

با احترام