فراخوان مشارکت دولتداری باز در باره جمع آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در برنامه عمل ملی – ۳

sadam_morr

پروسه تدوین برنامه عمل ملی 3۳ مشارکت دولتداری باز دولت جمهوری اسلامی افغانستان عنقریب آغاز میگردد.

بر اساس رهنمود های مشارکت دولتداری باز (OGP)، برنامه های عمل ملی کشور های عضو در مشارکت با نهاد های مدنی تدوین و ترتیب میگردد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از زمان عضویت در مشارکت دولتداری باز تا کنون در روشنایی رهنمودهای مزبور دو برنامه عمل ملی را تدوین نموده است.

برنامه عمل ملی-۱ موفقانه تطبیق گردیده و برنامه عمل ملی-۲ با مشارکت گسترده نهادهای جامعه مدنی و شهروندان تدوین و در مراحل پایانی تطبیق قراردارد. برنامه عمل ملی-۲ دولت ج.ا.ا. دارای ۱۸ تعهد دورنگر میباشد که با تطبیق آن شفافیت و حسابدهی در عرضه خدمات عامه افزایش یافته و مزید بر آن سطح مشارکت عامه را در تدوین پالیسی های ملی مساعد می سازد. طور نمونه می توان از " مقرره ثبت و بررسی مالکیت ذینفع" که در راستای ارتقای شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی تدوین و به تصویب رسیده است، یاد آوری نمود. یقیناً، با تطبیق درست آن می توان از انوع جرایم مالیاتی (فرار مالیاتی، پول شوئی، تمویل تروریزم و قاچاق مواد مخدر) جلوگیری به عمل آورد.

از آنجائیکه زمان تطبیق برنامه عمل ملی-۲ رو به اتمام است و اکثریت تعهدات آن تکمیل گردیده، دولت ج.ا.ا در نظر دارد پروسه تدوین برنامه ملی-۳ مشارکت دولتداری باز را آغاز نماید، لذا از وزارت خانه ها، ادارات مستقل، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور تعلیمی و تحصیلی، سکتور خصوصی و شهروندان تقاضا به عمل می آید تا موضوعات پیشنهادی شانرا که مرتبط با (شفافیت، حسابدهی، بهبود و ارتقای مشارکت شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی های عامه و استفاده از تکنالوژی نوین) باشند، جهت شمولیت در برنامه عمل ملی-۳ الی تاریخ ۱۵ اسد ۱۴۰۰ به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نموده، ممنون سازند.

info@ogpa.gov.af و faisal.stanekzai2@gmail.con

شایان ذکر است که سکرتریت دولتداری باز تنها تسهیل کنندۀ پروسه تدوین برنامه های عمل ملی کشور است و موضوعات پیشنهادی شما، پس از توحید به مراجع مربوطه به ویژه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان پیشکش خواهد شد.

جهت معلومات بیشتر به وبسایت مشارکت دولتداری باز مراجعه نمائید.       https://ogpa.gov.af