روند کمک های زمستانی از سوی وزارت امور مهاجرین در فراه آغاز شد

sadam_morr
_________

به ادامه کمک های زمستانی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به خانواده های نیازمند و بیجاشده توزیع می گردد، روند توزیع این کمک‌ها به 400 خانواده در ولایت فراه آغاز شد.

این کمک‌ها به بیجاشدگان حملات طالبان و گروه‌های هراس افگن با حضور نماینده های شورای ولایتی، مقام ولایت، مطبوعات، جامعه مدنی، شورای علما، امور زنان، حوادث و مستوفعیت و هیئت اعزامی وزارت امور مهاجرین طی چند روز آینده توزیع خواهد شد.

بر اساس میکانیزم مصرفی که به منظور تامین شفافیت توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تدوین گردیده است، به هر خانواده مبلغ 15 هزار افغانی از بودجه وزارت توزیع می گردد.