به 73 خانواده نیازمند در بادغیس بسته کمک غذایی توزیع شد

sadam_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) روز یکشنبه 3 حوت 1399 برای73 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی کردند.

ناامنی های گروه های تروریستی سبب شده است که این خانواده ها خانه های شان در ولسوالی ها و قریه های ولایت بادغیس ترک نموده و به مرکز آن ولایت به حالت بیجاشدگی به سر ببرند.

پس از نیازسجنی های مشترک به هر خانواده 4 بوجی آرد، 14 کیلو دال نخود، 14 لیتر روغن و یک کیلو نمک توز یع شد.