صدها خانواده بیجاشده در هرات مساعدت شد

sadam_morr
------------

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات به روز 1 شنبه 7 جدی مساعدت غذایی و نقدی را برای 545 خانواده بیجاشده توزیع نمود.

خانواده‌های یاد شده از ولایات هم‌جوار و ولسوالی‌های هرات  به مرکز بیجا و توسط این اداره شناسایی شده بود.

کمک‌های یاد شده به هر خانواده 15 هزار و 350 افغانی پول نقد و بسته پوشاک زمستانی از طرف موسسه   IOM در حضور رییسان مبارزه با حوادث طبیعی، مهاجرین و موسسه یاد شده توزیع شد.