جلسه مشترک اضطراری و ادغام مجدد در ولایت کندز دایر گردید

anwari_morr
جلسه مشترک اضطراری و ادغام مجدد در ولایت کندز دایر گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به تاریخ 4 حمل سال روان جلسه مشترک اضطراری و ادغام مجدد را تحت ریاست والی کندز و با اشتراک روسای ادارات دولتی و نماینده های دفاتر هماهنگی کمک های بشری و سازمان جهانی مهاجرت به منظور جلوگیری از شیوع ویروس و مبارزه با آن و رسیدگی به وضعیت عودت کنندگان جدید دایر نمود.

در جلسه متذکره در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بحت ها وتبادل نظر ها صورت گرفت ،ریس امورمهاجرین بیان نموده گفتند ،قبلا در هماهنگی ریاست مهاجرین و ریاست صحت عامه  یک گروپ وایبری در سطح ولایت با نام " گروپ مبارزه با ویروس کرونا" ایجاد شده بود که روزانه لیست عودت کنندگان جدید از کشور ایران با تمام مشخصات آن در این گروپ شریک می گردد و همکاران ریاست صحت عامه با تماس های تلفنی و همچنین از طریق کلینیک های محلات بود و باش این عودت کنندگان وضعیت صحی ایشان را معاینه نموده و برای تمام ایشان تجرید و قرنطین خانگی الی مدت دو هفته توصیه شده است.

از تاریخ 21 دلو 1398 الی اکنون به در حدود 200 فامیل عودت کننده از کشور ایران به ولایت کندز بازگشت نموده اند که تمام این فامیل ها در دروازه ورودی ولایت کندز در ولسوالی علی آباد از معاینه صحی می شوند و خوشبختانه  هیچ گونه علایم و رو یداد مشکوک و مثبت در این ولایت ثبت نشده است.

علاوه از این تیم دروازه های  ورودی دریان ولایت که شامل  ولسوالی علی آباد- بغلان، ولسوالی چهار دره – بلخ و مرز ورودی شیرخان بندر- تاجیکستان نیز تیم های صحی چک و ارزیابی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط عودت کنندگان و افراد مشکوک دیگر  مستقر شده اند که روزانه بیشتر از 100 نفر را ارزیابی می نمایند، همچنانریاست صحت عامه کندز شفاخانه 200 بستر اسپین زر کندز را به مریضان بخش کرونا اختصاص داده است.

ریاست امور مهاجرین کندز در هماهنگی کامل با سایر ادارات و موسسات همکار به تعداد 515  صنف آموزش سریع اطفال بیجاشده و عودت کننده  و 30 محل دوستانه اطفال که در مجموع بیشتر از 19000 طفل می گردد را الی 31 حمل رخصت نموده است .

در این جلسه از تمام ادارات همکار تقاضا گردید تا با عودت کنندگان کشور ایران برخورد مناسب و محترمانه صورت گیرد؛ زیرا عودت با عزت و مصوون حق ایشان می باشد و آن ها از نقاط مرزی الی محل اصلی خویش بارها اسکرین صحی شده اند  و باید در حد امکان از برخورد های نامناسب و تحقیر آمیز با ایشان جلوگیری به عمل آید.

به دفتر محترم هماهنگی کمک های بشری نیز پیشنهاد گردید تا زمینه جذب کمک های عاجل غذایی و غیر غذایی برای عودت کنندگان کندز را فراهم سازند در پایان این جلسه پیام های صحی رایگان که از طریق دفتر سازمان جهانی مهاجرت تهیه گردیده بود نیز توزیع گردید.

وقابل یاد آوری است که دفاتر ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به تاریخ 5 حمل سال روان در هماهنگی با ریاست صحت عامه کندز به شکل معیاری ، اساسی و کامل ضد عفونی و دواپاشی گردید.