از کارکرد های ریاست امور مهاجرین کندز تقدیر بعمل آمد

anwari_morr
از کارکرد های ریاست امور مهاجرین کندز تقدیر بعمل آمد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به تاریخ 5 حمل سال روان از جانب کمیته مصونیت اجتماعی شورای ولایتی کندز مورد تقدیر قرار گرفت.

این ریاست با ارایه گزارش از کارکرد ها وخدمات این نهاد برای عودت کننده گان ، بیجاشده گان داخلی وسایر فعالیت ها ودست آورد ها مورد تقدیر قرارگرفته وکمیته متذکره به پاس خدمات این اداره مهاجرین تقدیر نامه را که مزین به امضای رییس شورای ولایتی کندز میباشد به ریس این اداره تفویض نمود.

قابل یادآوری است که این دومین بار است که اداره مهاجرین کندز به پاس خدمات خویش از جانب کمیته متذکره مورد تقدیر قرار میگرید.