جلسه جهت رسیده گی به مشکلات عودت کننده گان در تخار دایر شد

anwari_morr
جلسه جهت رسیده گی به مشکلات عودت کننده گان در تخار دایر شد

ریاست امور مهاجرن وعودت کننده گان ولایت تخار به تاریخ 5 حمل سال روان جلسه ی را تحت ریاست رییس امور مهاجرین جهت رسیده گی به مشکلات عودت کننده گان در این ولایت دایرنمود.

این جلسه با اشتراک نماینده های این اداره و نهاد های مربوط شامل ریاست های  صحت عامه،انکشاف دهات،مبارزه با حوادث و موسسات همکاردر مقر ریاست امور مهاجرین تخار دایرشد.

در جلسه روی نگرانی های مردم از  عودت کننده ها در مورد ویروس کرونا بحث بحث وتبادل نظر صورت گرفت و فیصله به این شد تا بشکل روزانه لست عودت کننده ها در اختیار برنامه میثاق شهروندی قرارداده شود تا به اسرع وقت افرادی که به این ولایت عودت مینمایند در همکاری با ریاست صحت عامه این ولایت معاینه صحی شوند.