برای 30 خانواده بیجاشده در پکتیکا مساعدت های نقدی  وغیر خوراکی توزیع شد

anwari_morr
برای 30 خانواده بیجاشده در پکتیکا مساعدت های نقدی  وغیر خوراکی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پکتیکا با همکاری موسسات UNHCR و RIبرای 30 خانواده بیجاشده در این ولایت مساعدت های نقدی و غیر خوراکی نمود.

این خانواده ها قبلا از محلات مختلف از اثر جنگ و ناامنی ها بیجا و به محلات امن د رمرکز این ولایت بیجاشده اند وقبلا توسط این اداره با همکاری موسسات همکار سروی وبررسی شده بودند.

مساعدت متذکره شامل 18 هزار افغانی پول نقد از جانب موسسه RI و یک بسته صحی از جانب موسسه UNHCR بوده که بتاریخ 4 حمل سال روان در مرکز این ولایت با حضور داشت نمایند های موسسات یاد شده و اداره مهاجرین توزیع شد ودر جریان توزیع سفارشات صحی نیز به هر خانواده ارایه شد .

قابل ذکر است که این خانواده ها قبلا نیز مواد غذایی را دریافت نموده بودند.

همچنان در جلسه که بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این ولایت تدویر شده بود والی پکتیکا خواهان معاینه صحی عودت کننده گان که از مرز های این ولایت میایند گردید وتذکر نمودند که نماینده های ریاست مهاجرین این ولایت با همکاری وهماهنگی کارمندان صحی در این ولایت موظف شده تا عودت کننده گان را که جدیدا به این ولایت مراجعه مینمایند معاینه صحی نموده تا باشد از شیوع این ویروس جلوگیری بعمل آید.