ورکشاپ دو روزه در تخار دایر شد

sadam_morr
25

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخاربا همکاری موسسه WHH ونماینده وزارت در بخش  دریافت راه حل های دایمی ورکشاپ دو روزه را به تاریخ 18 قوس سال روان  دایرنمود .

ورکشاپ متذکره بمنظور نظر خواهی  جهت تهیه پلان عملی ملی برای پالیسی ملی بیجا شده گان داخلی  درآن ولایت دایر گردید.