از روز محو خشونت علیه زن  درتخار گرامیداشت شد

sadam_morr
69

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخار باهمکاری موسسه UNHCR ار روز محو خشونت علیه زن  در این ولایت تجلیل بعمل آورد.

این محفل بتاریخ 17 قوس سال روان با حضور روسای  ادرات دولتی ،نماینده بیجا شده گان،رسانه ها وجامعه مدنی  در اداره مهاجرین دایر گردید.