برای ۴۳۹ فامیل بیجاشده داخلی  درولایت ننگرهارکمک صورت گرفت

sadam_morr

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت ننگرهاربا همکاری موسسات WFP, PIN وموسسه حمایه اطفال برای ۴۳۹ فامیل بیجاشده های داخلی دراین ولایت مواد خوراکی ُ  غیر خوراکی  ُ وپول نقد مساعدت نمود.

این مساعدت ها بتاریخ ۱۷ سنبله روز یک شنبه برای ۲۷۴ فامیل بیجاشده مناطق ککرک ُ برینی ودشت باغبانی ولسوالی سرخرود ازطرف موسسه حمایه اطفال یک بسته صحی ومواد غیر خوراکی دیگرُ وبرای تعداد ۹۰ فامیل بیجاشده ولسوالی های ُ هسکه مینه ُ چپرهارو خوگیانی از طرف موسسه PIN  برای هرفامیل پول نقد مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی و سیت مکمل ظروف آشپزخانه ُ و برای تعداد ۶۵ فامیل بیجاشده قبلی ولسوالی خوگیانی از طرف موسسه WFP مواد غذایی که شامل ۲۰۰ کیلو آردُ ۱۴ کیلو دال نخود ُ‌۱۰ کیلو روغن ُ ۴۰ پاکت بسکویت و یک پاکت نمک میباشد برای شان درمرکز ولایت ننگرهار ولایت توزیع شد.