در ولایت بادغیس برای ۱۹فامیل بیجا شده مساعدت مالی صورت گرفت

sadam_morr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان  ولایت بادغیس برای تعداد 19فامیل بیجا شده ناشی از جنگ که دارای نیازمندی های خاص بوده و تحت پروژه PSNموسسه محترمUNHCRشامل و توسط موسسه محترمCHAدرهمکاری مستقیم این ریاست مساعدت مالی نمود

این کمک بتاریخ 17ماه سنبله روز یک شنبه ُ برای 5 فامیل فی فامیل مبلغ 24000 برای تعداد11فامیل فی فامیل مبلغ12000 وبرای تعداد3فامیل مبلغ 8000افعانی میباشد که درمرکزبادغیس  توزیع گردید .