برای ۹۸ فامیل بیجاشده دربدخشان کمک صورت گرفت

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان  ولایت بدخشان با همکاری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی آن ولایت  بتاریخ ۱۸ سنبله روز دوشنبه برای ۹۸فامیل بیجاشده ولسوالی های جرم ویمگان  مواد غذایی مساعدت نمود.

این مساعدت شامل ُ دوبوری گندم ُ یک بوری برنج ُ یک قوتی روغن پنج لیتره میباشد که درمرکز ولسوالی جرم ولایت بدخشان برای فامیل های متذکره توزیع گردید.