ریاست مهاجرین ولایت خوست از جریان آموزش های حرفوی نظارت نمود.

sadam_morr

نماینده ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست از جریان کار پروژه حرفوی موسسه داکار که برای بیجاشده گان داخلی در کمپ گلان این ولایت چندی قبل آغاز شده بود دیدن نمود .

این پروژه که از طرف موسسه DACAR تمویل میگردد شامل بخش های حرفه ای  مختلف از قبیل موبایل سازي، جنراتور سازي، خیاطي،  لین دواني، موتر سایکل سازي بوده که (۷) صنف ۲۰ بیست نفري در مرکز ولایت و (۵) صنف در کمپ گلان میباشد. از جمله( ۲۴۰) نفر مستفدین این برنامه، ۲۰  فیصد آن بیجاشده گان داخلي و مردم محل  و ۸۰  فیصد آنها بیجاشده گان وزیرستان شمالي هستند.