گزارشات ریاست های مرکزی از تاریخ 2 الی 7 سنبله سال روان

sadam_morr

1- ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. مصا حبه با بخش تحقیق معاونت پالیسی ریاست جمهوری .
 2. فراهم نمودن زمینه برگزاری یک ورکشاپ برای 10 ولایت دیتابیس و کمیته های استقرار مجدد.
 3. کار روی پیشنهادات تحقیق "بررسی خشنونت علیه زنان بیجاشده داخلی ولایات کابل هرات " . 
 4. نهایی سازی چاپ لوحه های تقدیر برای کارمندان " GIZ".
 5. کار روی گزارش تحلیلی"وضعیت ادغام مجدد عودت کننده گان "
 6. کار روی پروپوزل ارایه شده به GIZ  در رابطه باگفتمان های تلویزیونی.
 7. توحید گزارشات ریاست های مرکزی و شریک ساختن آن با مقامات ریاست از طریق شیر فولدر.
 8. پیگیری از دیزاین صفحه ارقام عمومی سیستم معلومات عودت کننده گان.
 9. حل مشکلات تخنیکی سیستم معلومات عودت کننده گان مرز سپین بولدک ولایت قندهار.
 10. کار روی تهیه گزارشات ماه سنبله ارقام شده عودت کنندگان در سیستم معلوماتی عودت کننده گان.
 11. ارائه مشاوره مستقیم به مراجعین مستقیم مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرت در زمینه مهاجرت .
 12. ارائه مشاوره مستقیم به مراجعین مستقیم مرمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در زمینه مهاجرت.
 13. پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل (به تعداد 25 نفر از طریق شماره کوتاه رایگان، 28  نفر از طریق واتس آپ، 2 نفر از طریق وایبر، و 6 نفر از طریق مسنجر فیسبوک).
 14. هماهنگی با نهادهای همکار به منظور برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین (دانشگاه غرجستان، انستیتوت هنرهای زیبا، انستیتوت ساختمانی، لیسه محمود طرزی، دانشگاه کابل و پولی تخنیک).
 15. هماهنگی با دفاتر ایکویل اکسس و آساره به منظور تنظیم جلسات آموزشی این نهادها برای روزهای آینده.
 16. برگزاری 6 جلسه آگاهی رسانی مرکز معلومات معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  در مکتب محمود طرزی و انستیتوت هنرهای زیبا در کابل به تعداد 264 نفر).
 17. تهیه گزارشات جلسات آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای دفتر ICMPD.
 18. به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با مطالبی درباره بورسیه ها تحصیلی، و فعالیتهای آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت
 19. به روزرسانی لیست شرکای کاری و ذینفع.
 20. تهیه خلاصه گزارش احصائیوی از مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 6  قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (354510) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد  11 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 18 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 14 قطعه ف.س.5ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 7 فورم ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است
 6. تعداد 40  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 7. تعداد10  قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 2  قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 9. بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 10. تعداد 8 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 11. ترمیم ساکت وترمیم لین برق ریاست منابع بشری توسط نجار وزارت.
 12. نصب قفل دروازه مدیریت کنترول توسط نجار.
 13. برآورد فرش ریاست اطلاعات وارتباط عامه .
 14. نصب دوعدد شیت گروپ در مدیریت محاسبه جنسی.
 15. ترمیم دروازه ونصب الماری دیواری ریاست منابع بشری.
 16. انتقال میز وچوکی ها ی داغمه ازصحن وزارت وچهار اطراف در عقب آشپز خانه وزارت .
 17. برداشتن خاک جویچه لب سرک عمومی متصل به دیوار شرقی وزارت توسط پرسونل ناحیه هفتم شاروالی.
 18. پاکاری جویچه پارک بی توسط پرسونل مربوط.
 19. کنترول از کاررنگمالی وترمیم تشناب ها .
 20. نصب قفل دروازه مدیریت کودکستان محل کار توسط نجار.
 21. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 22. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 23. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 24. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 25. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 26. تخلیه چاه سپتیک توسط تانکر های تنظیف شاروالی.
 27. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 28. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 29. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 30. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 31. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 32. یک عراده موتر بنز زرهی کمک شده از جانب اتحادیه اروپا برای این وزارت در جریان طی مراحل قرار دارد.
 33. ترمیم ویرنکاری برق شعبات توسط برقی وزارت .

 

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

4) ریاست پالیسیی و پلان

1- تهیه وترتیب طرزالعمل های وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان.

2 تهیه وترتیب طرزالعمل ها، برنامه ها، پالیسی ها واستراتیژی های وزارت   مبنی برتقاضای هیئت موظف اداره امور.

3 آمادگی وپاسخدهی به سوالات هیئت موظف اداره امور.

4 ارائـه نمودن اسنادآمریت طرح برنـامه های استراتیژیک جهت بـررسی بـه  هیئت محترم اداره امورریاست جمهوری افغانستان .

5 ارسال گزارش شش ماه اول سالمالی 1398 این وزارت به ریاست محترم   عمومی مقام عالی ریاست جمهوری .

6- ارسال فورمه های احصائیوی ربع دوم سـال مـالی 1398بعدازخـانــه پری   دوباره به اداره محترم ملی احصائیه ومعلومات .

7- اماده ساختن گزارش شش ماهه  سال مالی 1398 اداره امور.

8-تکثیرپـلان های عمومی سال 97 و98 ریـاست پـالیسی وپـلان بـاپـلانـهای   استراتیژیک وپلان تطبیقی .

9- توحید گزارشات ربع دوم 1398 واحـدهـای اولی ودومی درفـامت هـای    مربوطه .

10- کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع سوم 1398 ولایات .

11- تـهیه وارسـال گزارش مـاه سرطان واسـد سالمالی 1398 ریاست پالیسی     وپلان به ریاست مالی وحسابی.

12 - جـمع آوری گــزارشات هــفته وارآمـریــتهای تحت اثــرریاست طـــور   دوامــدار وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه . 

 

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی .
 4. حل مشکل یوزر و اکیتف کردن ویندوز/ ریاست عمومی عودت.
 5. انستالیشن ویندوز و سایربرنامه های مورد نیاز / آمریت تدارکات.
 6. چک کردن دوپایه کمپیوتر / ریاست پلان جهت تسلیمی دیپو.
 7. اکتیف کردن ویندوز و انستالیشن نرم افزار های مورد نیاز / ریاست پلان.
 8. تمدید یک خط انترنت و انستالیشن نرم افزار های مورد نیاز / ریاست پاسخدهی.
 9. تنظیم کیبل شبکه / معینیت پالیسی و پلان.
 10. حل مشکل انترنت / ریاست مالی.
 11. تنظیم دو لین انترنت به مفتیشین و انستالیشن آفیس / اداره امور.
 12. تبدیل انترنت از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر / ریاست پاسخدهی / آمریت ثبت بیجاشده گان.
 13. برطرف نمودن مشکل انترنت /مشاوریت اجتماعی.
 14. حل مشکل انترنت / مدیریت اجرائیه مشاوریت اجتماعی.
 15. حل مشکل تلیفون / مشاوریت اجتماعی.
 16. انستالیشن پرنتر /ریاست پلان / آمریت برنامه های استراتیژیک.
 17. انستالیشن پرنتر /ریاست پلان / آمریت برنامه های استراتیژیک.
 18. برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر مدیریت اسناد و ارتباط.
 19. برطرف نمودن مشکل پرنتر و نصب وایبر / آمریت ثبت بیجاشده گان داخلی.
 20. حل مشکل تلیفون دیجیتال / ریاست مالی.
 21. تنظیم سافت ویر وایبر / ریاست پاسخدهی.
 22. تنظیم و بسته نمودن دو پایه دیسکتاپ / معینیت پالیسی/ مشاورین.
 23. تنظیم تلیفون / مدیریت اجرائیه / معینیت پلان.
 24. تنظیم پرنتر مشاوریت اجتماعی.
 25. تبدیلی رنگ پرنتر و چک چک کردن مشکل کمپیوتر / سکرتریت مقام.
 26. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر و شیر فولدر / ریاست ارتباط خارجه / آمریت تنظیم سفر ها.
 27. حل مشکل ایمیل و تنظیم نمودن ایمیل در outlook / ریاست ارتباط خارجه/ آمریت.
 28. تنظیم فایل اکسل / ریاست پاسخدهی.
 29. تنظیم dvr کمره ها جهت ثبت تصاویر وچک وبرسی تصاویر ثبت شده.
 30. نظارت دوامدار توسط تیم تخنیکی این ریاست ازچگونگی کار دکتینگ (Network) شعبات مربوطه ریاست محترم عمومی عودت.
 31. انتقال مبلغ(120098)افغانی بابت مصارف کیبل بیست لینه به حساب نمبرمربوطه شرکت افغان تیلیکام ازطریق ریاست مالی وحسابی .
 32. مواصلت انوایس مصارف دوازده ماهه مبلغ(264,0000)افغانی دوره دوهم خدمات کولوکیشین طبق قرارداد سال 1397 وارسال آن به منظورانتقال وپرداخت پول به حساب مربوطه شان بریاست مالی وحسابی .
 33. پرداخت انوایس دوره دوهم خدمات کولوکیشن مبلغ(264,000)افغانی به حساب مربوطه ازطریق ریاست محترم مالی وحسابی .
 34. انتقال(60)عدد بطری یکصدامپیر قفسچه فلزی ازطریق موسسه محترم IOM به منظور ذخیروی انرژی برقی وحفاظت بطری واجنراتورخانه تکنالوژی معلوماتی وزارت .
 35. اتصال سه ولایت به سیستم عرضه خدمات انترنتی (ریاست مهاجرین لغمان ، ریاست مهاجرین ولایت کابل ونماینده گی میدان هوای بین المللی حامد کرزی .جهت ثبت راجستریشن عودت کننده ها .

 

 1. اشتراک درجلسه ارتقاع ظرفیت وزارت وسازمان بین المللی مهاجرت دردفترکارریاست تحقیق ومطالعات که روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت..
 2. مروری صورت جلسه قبلی وانجام تصامیم وفیصله های مربوط کارهای انجام شده طی دوماه گذشته.
 3. مروری به ارقام ثبت درسرحدات ومراکزمعلوماتی ولایات /مشکلات کم توجهی ولایت درمورد ثبت ودایرنمودن جلسه کمیته ادغام مجدد ولایتی وپیشنهادات .
 4. بررسی تدویرجلسه کمیته ادغام مجدد ولایتی ثبت معلومات آنها وتعداد قضایایی ارسالی برای کمک درولایات.
 5. ارسال دوباره لایحه وظایف کمیته ادغام مجدد وطرزالعمل کاری مراکز معلوماتی به ولایات وهمچنان تجدید لایجه وظایف کارمندان مراکز معلوماتی .
 6. بحث درمورد پلان سفرهای نظارتی بولایات.
 7. ارایه پریزنتیشن توسط تیم IOM درمورد فورمت های جدید تغیربعضی ازفورمت های دیتابیس ارقام عمومی درصفحه اول دسترسی کارمندان مرکزمعلوماتی به ثبت بخش اول دیتابیس صحفه بیجاشدگان وهمچنان بخش نصب بایومتریک .
 8. جزئیات پلان سال آینده پروژه .
 9. اتخاذتصمیم درباره میزان سفریه تیم های اعزامی بولایات.
 10. اتخاذ تصمیم درباره راه اندازی یک ورکشاپ یا سمینارارزیابی ازکارکرد سه سال گذشته پروژه وچالشها ی پیشرو.

اجراآت مدیریت اجرائیه .

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .
 2. مکاتیب وارده (9)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (15)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .
 3. فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال تفاهمنامه موسسات خیریه بشری (OHW) وموسسه شانتی بهکمیته تفاهمنامه ها غرض نظارت وتطبیق و امضا.

ارسال پروپوزل موسسه اکتید به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض توافق و عدم توافق شان در رابطه به تفانامه موسسه متذکره.

2-ملاقات با نماینده موسسه حمایه اطفال ، موسسه شانتی APA و کمیته نجات بین المللی.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

موسسه خیریه بشری ،

OHW

ارسال پروپوزل اکتید

تفاهمنامه موسسه خیریه بشری

اشتراک درجلسه در ریاست تحقیق و مطالعات در مورد تحقیق خشونت علیه زنان بیجاشدگان در کمپ های ولایات هرات وکابل

 

ملاقات با نمایندگان موسسات حمایه اطفال ، موسسه APA وکمیته نجات بین المللی

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

 1. در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (852)تن طی (8)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:
 1.  بتعداد (36) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای اتریش3، سویدن1 ، ناروی 1 ودر یک  چاتر جرمنی 31 تن )
 2. و به تعداد (816)تن عودت کننده داوطلب ازکشور ترکیه (813 ، دنمارک 2و یونان 1 تن) به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند.

 

 1. هماهنگی و ارسال 10د ایمل با دفتر محترم IOM غرض کمک به ۳۱۳ تن که خارج از لست از کشور ترکیه عودت نموده با عر عودت کننده مبلغ ۱۲۵۰۰ افغانی کمک صورت ګرفت.
 2. معرفی 8 تن عودت کننده کشور ترکیه به دفتر IOM جهت مساعدت
 3. ارسای بیست ایمل به ارګهانهای ذیربط ملی وبین المللی جهت حل مشکل \ناهجویان افغان درخارجږ
 4. تسلیمی اوراق (۶۰ ) تن از برگشت کنندگان ترکیه جهت اخذ کمک از هلال احمر ترکیه.
 5. جلوگیری از اخراج چندین فامیل افغان و خانم های مجرد که قرار بود در چارتر مشترک اتحادیه اروپا از کشور اتریش به افغانستان انتقال دهند.

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

 

 

   

دنمارک

 

 

یونان

ترکیه

ناروی

سویدن

اطریش

جارتر جرمنی

 

 

 

 

 

 

 

فورم۱۰۰

852

816

 

 

 

 

2

 

 

1

813

36

1

 

 

1

3

 

31

 

 

 

 

 

                                         

 

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( 38)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (31) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

 1. 3-به تعداد (1) تن عودت کننده جهت اصلاح نام به تدریسات ثانوی معرفی گردید

4-برای 3 تن عودت کننده گان کشور ایران وپاکستان مشوره های سالم داده شده است

5-معرفی یک تن عودت کننده جهت ادامه تحصیلات به وزارت تحصیلات عالی

6-معرفی دوتن عودت کننده جهت اخذ تذکره واصلاح سن در تذکره تابعیت به ریاست ثبت احوال نفوس

7-ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه در باره گزارش حمایت ازمهاجرین ، عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی.

8- از جمله حمایت شدگان (14)تن خانم ها و (24) تن آقایان (12) تن عودت کننده کشور ایران (17) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (9) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

ثبت احوال نفوس

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

31

1

1

3

2

   

17

12

9

24

14

جلسات:

 1. اشتراک درجلسه در ریاست تحقیق و مطالعات در مورد تحقیق خشونت علیه زنان بیجاشدگان در کمپ های ولایات هرات وکابل
 2. اشتراک در جلسه ارگهانهای ذیربط جهت موضوع شخص چچینی که در وزارت خارجه تدویر یافته بود و فیصله شده که شخص افغان نیست توسط وزارت امورخارجه شخص مذکور به کشور اتریش دوباره  برگشت داده شود.

صدور33 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

گزارش ارائه نگردیده است.

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد(۳۸۸۵)رتن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۹۰) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۴۰۷۵)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است.
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت.
  • معینیت  محترم مالی واداری.
  • معینیت  محترم امورپناهند گان.
  • معینیت محترم پالیسی وپلان.
 • فارمت های گزارشدهی بیجاشدگان هفته چهارم ماه اسد، از (۲۱‍)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارشدهی عودت کنندگان هفته چهارم ماه اسد از (۲۱) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.
 • مجموعاْ بتعداد(۹۵)  قطعه مکاتیب  در جریانهفتهاول ماه سنبله اجراات گردید.

لوگر:

 • اجرأت بالای یک قطعه عریضه بیجاشدگان صورت گرفته است.
 • بتعداد 34 فامیل بیجاشده گان داخلی توسطه مؤسسات PIN، DRC، IRC،سروی گردید.

بلخ:

 • الیوم محترم سیدمحمدمسعودقادری رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان درمقرریاست با چهل تن ازردمرزشده گان کشورترکیه ملاقات به عمل آورده اند وبه منظوررفع مشکلات آنها ازجلالتماب محترم وزیرصاحب امورمهاجرین وعودتکننده گان تلفونا طالب هدایت شدند وهگذا جهت رسیده گی به مشکلات انها با محترم هیواد نوری رئیس دفتر(IOM) ومحترم عبداله فریاد مسوول ولایتی دفتر محترم (UNHCR)  تلفوناصحبت نموده وازموصوفان خواستند تادرجلسه اضطراری شرکت ورزدند که باتشریف اوری مسوولین دفاتر محترم جلسه اضطراری درمورد پاسخدهی به ردمرزشده گان که ازولایایت مختلف میباشند وتصمیم دارند به ولایات شان برگشت نمایندبرگذارشد صحبت وتبادل نظر نمودند گفتنیست که تعداد(40) تن ازجوانان که برخی انها ازمدت سه نیم سال به اینطرف وبرخی ها راازمسیرراه دستگیرنموده ودرکمپ عثمانیه جابجانموده اند که هریک ازانها ازیکماه الی 6 ماه را درکمپ سپری نموده اند وازهیچ نوع امکانات غذایی منظم کمک های صحی درکمپ مستفید نمی شدند وبه گفته برخی ازمصاحبه شونده گان توسط مسوولین کشورترکیه زمانیکه ازانها خواسته میشد تادرورق جهت انتقال شان شصت نمایند واگرانها نمی خواستند شصت نمایند توسط پولیس زاندارم مورد لت وکوب قرارمیگرفتند وبعدآ انهامجبورا حاضربه شصتگردن میشدند ،برعلاوه درکمپ ازطرف مسوولین کاز اشک آوراستفاده میشد ومشکل اساسی دیگراینکه کمپ عثمانیه گنجایش (1300) نفررادارابوده که دران تعداد(5000) نفرجابجاشده بود برعلاوه افغانها بااتباع پاکستان یکجا درکمپ نگهداری میشد.که بسیارمتاثرکننده میباشد.
 • تیم مشترک( (SCI.’DACAR.CARE.ACTED. CTG/WFP’And, DORR به منظوررسید گی به عرایض بیجاشده گان داخلی به ساحه رفته (115) فامیل بیجاشدهگان راسروی وشناسایی نموده اند که ازجمله(19) فامیل را بیجاشده نا امنی(ERM-NONERM) تثبیت شده است.
 • (18) فامیل عودت کننده کشورعربستان جهت تخفیف اموال استهلاکی شان بریاست گمرک ولایت بلخ معرفی شده است.
 • عرایض (20) تن ازبیجاشده گان داخلی شامل دیتابیس بیجاشده گان شده است.
 • تعداد(30) تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت توسط کارمندان شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ننگرهار:

چهارشنبه 6/6/1398 چي سمون خورى2019/8/28 سره

 • نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 1 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي13 تنه، چي ددى جملي څخه ئي 6 تنه نارينه او 7 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم 37560 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.
 • او همدارنګه 17 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 78 تنه چي ددي جملي څخه ئي 35  تنه نارينه او  43 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.
 • يادونه : نن ورځ جمله 91 کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

سه شنبه 5/6/1398 چي سمون خورى2019/8/27 سره

 • نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 1 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي5 تنه، چي ددى جملي څخه ئي 3 تنه نارينه او2 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم 11900 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.
 • او همدارنګه 3 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 17 تنه چي ددي جملي څخه ئي 9  تنه نارينه او  8 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.
 • يادونه : نن ورځ جمله 22 کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

شنبه 3/6/1398 چي سمون خورى2019/8/25 سره

 • نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 2 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي23 تنه، چي ددى جملي څخه ئي 11 تنه نارينه او12 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم 55340 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه

لغمان:

 • بتعداد ۱۶ فامیل بیجاشده به موسسه UNOCHA  معرفی گردید.

بتعداد ۴ فامیل عودت کننده ثبت و راجستر گردید.

بری ۷۰ فامیل عودت کننده ابزار حرفه از سوی موسسه IPC توزیع گردید.

 

11 ) آمریت جندر

 1. اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر.
 2. اشتراک درجلسه تحقیق کمیته منع خشونت علیه زنان درریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین
 3. ترتیب پلان هاوگزاشات سال 1397 و1398 جهت هیات اداره امور .
 4. ترتیب گزارش برج اسد وپلان برج سنبله وارسال آن به سکرتریت معینیت مالی واداری.
 5. جلسه با وزارت امور زنان جهت پروسیجر کاری دررابطه به منع خشونت علیه زنان.
 6. ترتیب موارد نیاز سنجی تدارکاتی وارسال ان به آمریت تدارکات .
 7. اشتراک جهت نظارت ازشارت لست بست 3 ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 8. اشتراک جهت نظارت ازشارت لست بست 4 عضو مسلکی مصئونیت وصحت آمریت کارکنان ریاست منابع بشری
 9. ترتیب موضوعات جندر ازقوانین وپالیسی ها مرتبط به جندرجهت ترتیب پالیسی جندر .
 10. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 11. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 1. به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

12) ریاست ارتباط خارجه

اشتراک در جلسات:

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه اداره امور ریاست جمهوری.
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه هئیت اداره امور ریاست جمهوری جهت شناسائی فعالیت های که ضرورت به طرزالعمل ها و دستورالعمل ها دارند؛
 3. اشتراک آمر ارتباط خارجه در اولین جلسۀ کمیته شناسائی طرزالعمل ها به اساس هدایت کتبی رئیس جمهور در دفتر کاری ریاست تفتیش داخلی و  ابراز نظر پیرامون پلان کمیته برای ایجاد طرزالعمل در بخش های مربوطه وزارت؛
 4. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته اتباع و مرزی در اداره ملی احصائیه؛
 5. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه کیس های رد شده میرحمزه پناهجوی کشور تاجکستان و محمد حسن وفا جو تبعه کشورایران در وزارت امور داخله.

تنظیم ملاقات ها:

 1. تنظیم ملاقات رئیس عمومی حالت اضطرار و  وارسی کننده معینیت پالیسی پلان با یک تن از کارمندن دفتر (ADSP).
 2. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با جنرال قونسل افغانستان مقیم در ترکیه.
 3. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با مسئول بخش سیاسی سفارت جاپان مقیم کابل.
 4. ترتیب و ارسال مکتوب به دفتر شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در رابطه به اعزام نمایندگان شان در جلسه اتباع بلوچستان و بیجاشدگان وزیرستان شمالی.

سفرها:

 1. طی مراحل سفررئیس عمومی حالت اضطرار و  وارسی کننده معینیت پالیسی پلان و هئیت همراه شان و امارات متحده عربی؛
 2. طی مراحل سفر سلطان علی جاوید به تاجکستان؛
 3. طی مراحل سفر معین امور پناهندگان و هئیت همراه شان به ترکیه؛
 4. طی مراحل سفر شخصی معین مالی و اداری به هندوستان؛
 5. طی مراحل سفر شخصی رئیس ارتباط خارجه به کشور پاکستان؛
 6. طی مراحل سفر رئیس ارتباط خارجه به ویانا؛
 7. معرفی دو تن از روئسا وزارت غرض اخذ پاسپورت سیاحت به ریاست پاسپورت؛
 8. ارسال گزارش سفر رسمی معین مالی و اداری از کشور تاجکستان به شعبات مربوطه؛
 9. تکثیر حکم سفر سلطان علی جاوید به مراجع مربوطه.

رسیدگی به مشکلات مهاجرین

 1. معرفی (2) تن عودت کنندگان از کشورایران وپاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان، جهت اصلاح اسم هایشان؛
 2. معرفی غلام علی حیدری فرزند غلام سخی به وزارت امور خارجه و دفتر IOMغرض حل مشکل شان؛

 

فاقد مدرک:

 1. درخواست گزارش درمورد توزیع کارت های ACC برای مهاجرین افغاناز اتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد.
 2. ترتیب و خانه پری سوالنامه تحقیق دررابطه به شناسائی مشکلات اجتماعی جوانان و ارسال آن به ریاست دفتر.

بخش گزارشات قاچاق انسان (کشته ،زخمیان ،زندانیان وانتقال اجساد:

 1. تکثیر گزارش از گشته شده‌گان اتباع افغانی و انتقال جنازه های شان به معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوطه.
 2. تکثیر گزارش از فعالیت های آمریت مهاجرین ولایت لوگر دررابطه به گزارشات قاچاق انسان ومهاجران به معینیت امور پناهندگان شعبات مربوطه.
 3. تکثیر گزارش ربع دوم قاچاق انسان و مهاجران طی سال 1398 بهریاست مربوطه.

دربخش مدیریت ع پناهجویان خارجی:

 1. ارسالآمار وارقام اتباع بلوچ تبار پاکستانی مقیم در ولایت نیمروز به وزارات امور داخله،دفتر شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت ملی، معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. ترتیب اجندای جلسه کمیته اتباع مرزی و مبارزه با مواد مخدر؛
 2. ترتیب و تنظیم گزارش مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران جهت ارائه به مقام وزارت؛
 3. ترتیب پیشنهاد توظیف سه تن کارمند وزارت جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اتشه های امور مهاجریندر زمینه مکاتیب و گزارش نویسی؛
 4. ترتیب پلان تدابیری برای ارزیابی بخش های معینیت امور پناهندگان برای هیئت اعزامی اداره امور ریاست جمهوری؛
 5. تشخیص به تعداد (11) طرزالعمل کاری برای بخش های مربوطه ریاست و ارسال آن شعبه مربوطه.
 6. بازنگری گزارش سالانه ریاست.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان؛
 2. توزیع (38) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (8) قطعه کارت، تعداد (211) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (43) قطعه کارت اطفال، ثبت و راجستر (94) نوزاد، تعداد (59) قطعه توکن و توزیع (980) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته صورت گرفته است؛
 3. به تعداد (37) فامیل بشمول تعداد (158) فرد، و تعداد (73) ذکور و (85) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

صدور 46 قطعه معرفی نامه برای 46فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 37 مرد، 59 زن و 77 طفل می‌شوند با صدور 200 قطعه معرفی نامه برای 200 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

 

 

                                                                13) ریاست تفتیش

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 1. تکثیر مصوبه شماره (7) مؤرخ 16/5/1398 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان و پلان عمل به منظور جلوگیری از کاهش و مدیریت آلودگی هوای شهرکابل
 2. تکثیر مصوبه شماره (7) مؤرخ 7/5/1398 جلسه نوبتی شورای وزیران.
 3. ارسال مسوده پالیسی جامع مهاجرت جهت شامل ساختن در آجندای جلسه کابینه و شورای وزیران به ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و دارالانشای شورای وزیران.
 4. تکثیر مصوبه شماره (6) مؤرخ 29/5/1398 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 5. تکثیر متحدالمال هدایات ریاست جمهوری جهت شامل ساختن در آجندای دوامدار جلسات هئیت رهبری.
 6. هماهنگ ساختن برگزاری جلسات هئیت رهبری وزارت طی هر هفته به روز های یک شنبه.
 7. ارسال فورم های پیگیری در قبال وظایف سپرده شده هدایت فقره های (2) بند (1) مصوبه شماره (1) مؤرخ 2/5/1398جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و ریاست ارتباط خارجه.
 8. تکثیر و هماهنگ ساختن معرفی کارمندان ریاست عمومی اداره امور به ریاست های مرکزی جهت همکاری در بررسی وزارت.
 9. ارسال اطمینان از تحقق بند (1-5) مصوبه جلسه شماره () مؤرخ 2/4/1398 پیرامون بررسی تدوین پالیسی مهاجرت به دارالانشای شورای وزیران.
 10. هماهنگ ساختن معرفی سید هادی طغیان هماهنگ کننده ارشد برنامه ها، منحیث فوکل پاینت غرض اشتراک در جلسات و تحقق فیصله ها به ریاست انسجام برنامه ها دارالانشای شورای وزیران.
 11. تکثیر و هماهنگ ساختن کمیته های شناسائی طرزالعمل ها و کمیته توحید طرزالعمل های وزارت.
 12. ارسال جدول شهرت تیم مسوولین وزارت با ذکر ایام هفته که در اوقات بعد از رسمیات و ایام تعطیل در برج سنبله نوکریوالی اجرا مینمایند به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 13. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (121) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 14.   به تعداد (138) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (115) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 15. به تعداد (139) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 16. به تعداد (124) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 17. کاپی تعداد (139) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 18. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(2) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جوزا 1398  از ریاست مهاجرین کابل.
 19. طی یک هفته به تعداد(371) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (25) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، (18) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (15) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (307) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (31) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 20. مجموعاً سهم زنان % (10.09) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 21. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (131) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (41) قطعه عرایض سرپناه، (57) قطعه عرایض کمکی و (33)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (151) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (138) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. ارسال مکتوب تقرر ویا تبدیلی متصدی بست رتبه(5) مدیر هماهنگی پلان استراتژیک برنامه های ملی ریاست پالیسی پلان در مربوطات وزارت محترم مالیه به آمریت سوانح و ارزیابی اجراآت مبنی به ارسال دفتر سوانح و علم و خبر نامبرده به مراجع مربوط.
 2. ارسال(4) قطعه مکتوب عنوانی ریاست(062) امنیت ملی غرض تائیدی به منظور تقرر شان در بست های کمبود.
 3. تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه سوم آمر گروپ اول مفتشین ریاست تفتیش داخلی به شعبات مربوط.
 4. ترتیب لانگ لست بست رتبه سوم آمریت اطلاعات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و بست رتبه(4) عضو مسلکی صحت مصونیت رفاه مامورین ریاست منابع بشری بعد از ختم اعلان.
 5. جواب مکتوب ریاست مالی و حسابی مبنی به سرنوشت متصدی جنسی بست رتبه(4) مدیر تصفیه و تحصیلی.
 6. ارسال یک ورق خلص سوانح  یا ابراز موافقه یکی از کارمندان برحال وزارت به وزارت احیا و انکشاف دهات به اساس تقاضا کتبی.
 7. ارسال مکتوب یکی از کارمندان اسبق وزارت که به وزارت کارو امور اجتماعی مقرر گردیده جهت ارسال دفتر سوانح و علم و خبر.
 8. ارسال یک قطعه استعلام عنوانی ریاست مالی و حسابی مبنی به موجودیت بودجه و عدم بودجه جهت اجرا معاشات در بست پروژه(PRA).
 9. ارسال پیشنهاد انفکاک بست رتبه(5) عضو مسلکی محتویات ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.
 10. به اعلان گذاشتن(4) بست پروژه(PRA) در مربوطات ریاست مهاجرین ولایت خوست.
 11. تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(5) عضو مسلکی محتویات ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 12. تکثیر مکتوبت سرپرستی محترم شفیق الله مدیر احصائیه و پلان ریاست امورمهاجرین ولایت فاریاب از امورات آمریت مالی و اداری آن ریاست.
 13. ابراز موافقه مبنی بر تقرر محترم محمد میوند کارمند اسبق وزارت مالیه در ریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار.
 14. تکثیر مکتوب محترم عنایت مدیر اجرائیه ریاست محترم امورمهاجرینولایت پروان به حیث کارشناس ارزیابی آمریت کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 15. تکثیر مکتوب تقریری محترم عبدالرزاق فرزند عبدالرشید عجالتاً در بست رتبه(4) حالات اضطرار ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 16. ابراز موافقه آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان مبنی بر خدمتی محترم سید محمد ضیا در ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.
 17. تکثیر مکتوب غرض تقرری محترم عبدالله نماینده بیجاشدگان ولایت هرات در ریاست امورمهاجرین ولایت هرات.
 18. در رابطه به معرفی محترم عزیزالله فرزند عبدالمحبوب و عبدالحمید فرزند محمد نبی به ریاست امنیت ملی.
 19. ترتیب و تکثیر مکتوب تعقیبی مکتوب شماره(135/149) در رابطه به تعیین سرنوشت آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.

گزارش آمریت محترم سوانح

-درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.

2- ترتیب خلص سوانح برای (6)تن از کارکنان مرکزی و ولایتی

3-به اثر کنترول حاضری (42) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (41) تن توظیف و( 55) تن رخصت ضروری وتفریحی اخذ نموده اند.

4-ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت ازبابت برج سنبله ، ترتیب راپور اضافه کاری یک ساعته وسه ونیم ساعته کارکنان  بریاست مالی وحسابی.

 5-حضوردرجلسه ارزیابی (51) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .

6- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  ( 52) قطعه مکتوب به دفاترسوانح شان.

7-ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (3)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.

8- به تعداد( 16) تن از کارکنان ولایتی که فورم ثبت دارائی های خویش را تکمیل نکرده بوده معاش وسایرامتیازات شان درحالت تعلیق قرار داده شد.

9- ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری (29) تن کارکنان به  مقام وزارت.

10- ترتیب وارسال سه قطعه علم وخبر کارکنان که به دیگر ارگانها تبدیل شده اند.

11-تکثیر ارتقأ قدم ( 71) تن از کارکنان مرکزی وولایتی به ریاست مالی وحسابی.

12- یک تن از کارکنان درنتیجه ارزیابی سالانه نمره معیاری را اخذ نکرده به آمریت استخدام خبر داده شده است.

13- ترتیب هفت جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

14- ترتیب فایلنگ دفاتر سوانح ( به اساس تشکیل، شماره،اسم ، بست وکود بست).

     آمریت محترم آموزش

 1. ادامه آموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .
 2. ادامه رکورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت . 
 3. معرفی دوتن از کارکنان ریاست تفتیش داخلی جهت اشتراک در برنامه آموزشی بورس کوتاه مدت به کشور هندوستان .
 4. تبدیلی یکتن محصل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل  مدیریت اجرائیه معینیت مالی واداری  وزارت به تایم شبانه ، به وزارت تحصیلات عالی .
 5. معرفی دوتن از کارکنان وزارت جهت ادامه تحصیل درمقطع لیسانس به پوهنتون رنا.
 6. اخذ امتحان نهایی از صنوف متوسط ونیمه متوسط لسان انگلیسی از طریق استاد موظف .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

به تعداد (8) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

-  به تعداد (102) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 • معرفی محترم رحمت الله فرزند خواجه محمد مدیر نظارت وتطبیق موافقتنانه ریاست حمایت حقوقی  به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .
 • معرفی محترم فضل الهادی فرزند فضل الرب  مدیر سفرها وگزارشات به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت
 • معرفی عبدالرحیم  فرزند عبدالمجید  مدیر سیستم AFMIS ریاست مالی وحسابی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • ارجاع ورقه درخواست محمد کاشف رنگمال ریاست ادار به کمیته حل اختلافات جهت رسیده گی به شکایت شان .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تقرر محترم سید صبور فرزند سید فقیر بحیث دریور ، محترم سید محمد علی رضا فرزند سید علی و محترم احمد فرزند سید علی بحیث کارکنان خدماتی ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ.
 2. ارسال مکتوب به اداره مستقل ارگانهای محلی مبنی بر ارتقای ساختار تشکیلاتی ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند از درجه دوم به درجه اول.
 3. ارسال خلص سوانح محترم محمد رحیم فرزند غلام رسول رئیس اسبق امور مهاجرین ولایت کندهار بریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بلخ مبنی بر تقرر دو تن از کارکنان خدماتی و دریور ریاست متذکره.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سمنگان مبنی بر خدمتی محترم سید محمد ضیا مامور اجرائیه آمریت متذکره در ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان مبنی بر تقرر محترم عنایت الله مدیر اجرائیه آنریاست بحیث کارشناس نظارت از ارزیابی اجراأت آمریت خدماتی ملکی آنولایت.
 7. بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تصحیح درجه تحصیل محترم محمد گل مدیر حالات اضطرار آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس به سویه لیسانس.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز در رابطه به تقرر عجالتاً محترم عبدالرزاق بحیث مدیر عمومی حالات اضطرار ریاست متذکره.
 9. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بادغیس مبنی بر ارسال فورم تثبیت فراغت محترم محمد گل مدیر حالات اضطرار آمریت متذکره.
 10. ارسال سه عنوان لایحه وظایف قبلی ، مطابق فارمت جدید و ساختار تشکیلاتی آن به محترم محمد مسیح فقیری کارشناس تشکیلاتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض طی مراحل و منظور لایحه وظایف متذکره.
 11. بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به انفکاک محترم محمد علی فرزند رمضان علی کارمند بست (5) عضو مسلکی محتویات ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.
 12. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 ریاست منابع بشری ترتیب و تقدیم است.

 

 

)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.