گزارشات ریاست مرکزی از 15 الی 20 سرطان 1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

اشتراک در برنامه مدیریت مرز ها (IBM) در کشور ترکیه .

تهیه نمودن لیست کتابخانه مورد نیاز کتابخانه .

تهیه طرح نهایی گفتمان ملی مدیریت مهاجرت و ارا ئه آن به دو نر (GIZ).

جلسه با تیم اجرایی (GIZ) برای طرح گفتمان ملی مدیریت مهاجرت.

جلسه با نماینده پروژه (DTM)IOM  .

ترتیب گزارشات ربع دوم سال مالی 1398  ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

حل مشکلات تخنیکی دیتابیس مرز میلک و تورخم . 

سفر دو تن کارمندان آمریت  معلومات به ولایت هرات جهت بررسی از مرز اسلام قلعه .

تهیه و ترتیب گزارشات واصله از ریاست های مرکزی در شیرفولدر.

مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل

نوشتن و شریک سازی گزارش دری و انگلیسی ترینینگ آموزشی کشور ایران برای تعداد(40) نفرمسولین.

جلسات هماهنگی تیم مرکزمعلومات مها جرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  با مکاتب گل خانه، چهار قلعه چهار دهی و عایشه درانی.

جلسات آگاهی رسانی در مکاتب گلخانه، چهارقلعه چهار دهی و عایشه درانی.

جمع آوری معلومات اخذ ویزه برای افغان ها کشور مالت.

هماهنگی با دفتر ایکول اکسیس جهت برگزاری اموزش های ارتقا ظرفیت برای کارمندانمرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

پیگیری تکمیل و ثبت فورم آترا جهت انتقال سرور خط تماس 5588 به داخل وزارت در وزارت مخابرات

تهیه نمودن گزارش فعالیت یکساله مرکز معلومات مهاجرت به دری

 هماهنگی با دفتر ASARA  جهت تنظیم آموزش های ارتقا ظرفیت برای کارمندان مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

همکاری در برگزاری غرفه وزارت در افتتاحیه کمپلکس اداری دارلامان .

تغیر فارمت گزارش عمومی عودت در سیستم معلوماتی ( ARIS  ) .

2) ریاست امور اداری

تعداد 30 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 351510افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده

تعداد8  قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.

تعداد 12  قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط مجرا گردیده است.

تعداد 12قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.

بتعداد 3 6 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .

تعداد 2 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.

تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.

تعداد 25 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

تعداد4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.

تعداد . 1قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

ترمیم نلدوانی تشناب های عمومی .

پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

4) ریاست پالیسی و پلان

- کاربالای تحقق پلان آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری .

- تحلیل طرح مسوده تشکیل پــیشنهادی واحــد پــالیسی وپــلان و

    نظارت وزارت ها و   ادارات.

- طرح پلان سفرهیئت مرکب ازنماینده گان وزارت های دفاع ملی،   امورداخله، مالیه،  امنیت ملی، ثبت احوال نفوس، ارگانهای محل بـه نقاط مرزی  اســلام قـلعه،میلک و ریاست های تورخم بمنظور  نهایی سازی طرح تامین امنیت عودت کننده گان کتلوی واجباری. .

-سفرســه روزه عـبدالستار شـهریــار وهیئت هــمراهانش بـه ولایتبــدخشان بــخاطرتقویت هماهنگی باموسسات نــهـادهای مـلی و

    بین المللی وچگونگی کاروفعالیت آمــریت امو مهاجرین ولایت بدخشان .

-ارسال گزارش چـگونگی تـطبیق وپــیشرفت پروژه هـای انکشافی وزارت امورمهاجرین بابت ربع د وم سال مالی 1398 به وزارت

    اقتصاد .

-  ارسال جـواب واجراات صورت گـرفته پــیرامون بـند(7)مصوبـه شماره(2)29/2/98  شورای عالی اقتصاد شورای  وزیران .

- ارسال مکتوب واعلان همکاری همه جانبه وزارت امــورمهاجرین باوزارت امورزنان دررابطه بــه مـعیاد پلان کاری ملی بـرای زنـان

  افغانستان (نپوا).

- کار روی لایحه وظایف .

- اشتراک درجلسه اخذ امتحان پروژه شورا .

- ترتیب وتنظیم گزارش ربع اول 1398 .

- ارسال گزارش سال مالی 97 وزارت به دارالانشای شورای وزیران وریاست اطلاعات.  

- کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع دوم1398 ولایات .

-  نظارت دوامدارازکار دیوارغربی احاطه وزارت .

- نظارت ازجریان کارترمیمات تشناب های وزارت .

- مـعرفی واعزام نمودن آمرنظارت وارزیابی جهت نظارت ازجـریان کار پـروژه هـای  رادا  درولایت هرات .

5-) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .

چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی .

انستالیشن ویندوز (office) و سایر برنامه های مورد نیاز یک پایه دیسکتاپ / ریاست حمایت حقوقی/

به اساس نیاز و درخواست مدیریت اجرائیه.ریاست پلان کنکتر تلیفون تبدیل گردید .

انستالیشن پرنتر / ریاست حمایت حقوقی / میدان هوایی.

انستالیشن نرم افزار واتس آپ و کروم/ ریاست پلان / مدیریت اجرائیه.

به اساس تقاضای مدیریت عمومی محاسبه جنسی / ریاست اداری یکپایه پرنتر ترمیم گردید

انستالیشن ویندوز (office) و سایر برنامه های مورد نیاز یک پایه دیسکتاپ / ریاست اطلاعات/ آمریت.

حل مشکل شیر فولدر / ریاست ارتباط خارجه / آمریت ارتباط خارجه.

انتقال انترنت از دیسکتاپ به لپ تاپ / آمریت انکشاف پالیسی.ریاست پلان/

ترمیم کیبورد / ریاست تحقیق / مدیریت اجرائیه.

وصل نمودن دوپایه دیسکتاپ / ریاست تثبیت و پاسخدهی/ آمریت پاسخدهی بیجا شده کان داخلی.

چک نمودن پرنتر / آمریت ارتباط خارجه.

انستالیشن پرنتر / ریاست تثبیت و پاسخدهی/ آمریت پاسخدهی بیجا شده کان داخلی.

تمدید یک لین انترنت مشاور IOM / دفتر MRC.

جابجایی لین انترنت مدیر دفتر داری به دفتر آمر مالی.

انستالیشن ویندوز(office) و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست پلان / آمریت برنامه های استراتیژیک.

تنظیم کیبل های شبکه بعد از رنگ مالی / آمریت امور ولایات ریاست امور ولایات /

جابجای لین انترنت / آمریت استخدام مرکز / ریاست منابع.

تنظیم نمودن سیت جدید / ریاست مالی.

انستالیشن دیکشنری / مدیریت اجرائیه ریاست عمومی عودت .

حل مشکل شبکه و انترنت / آمریت کمک های بشری.

حل مشکل انترنت / مدیریت اجرائیه / ریاست عمومی عودت.

حل مشکل کمپیوتر / مدیریت اجرائیه.ریاست عودت و ادغام /

ارسال پیشنهاد و انوایس غرض پرداخت وانتفال مبلغ(120089)افغانی مصارف اجناس مورد ضرورت کیبل بیست لینه به حساب شرکت مخابراتی افغان تیلیکام بریاست مالی وحسابی

 

گزارش سفررئیس تکنالوژی معلوماتی ازتاریخ5/4/1398 الی 10/4/1398 به کشورتاجکستان جهت سمینار علمی و تخصصی استراتیژیک معینیت مالی و اداری .

هدف سفر:

ترتیب سند استراتیژیک معینیت مالی و اداری، در پرتو استراتیژی پنج ساله وزارت، به منظور مدیریت و همآهنگی بهتر و فعال امور مالی و اداری، بر بنیاد اصول تخصص گرایی ارایه خدمات، منابع بشری، رعایت حقوق بشری و جندر، اطلاعات و ارتباط عامه، تدارکات، تکنالوژی معلوماتی، اداری، ظرفیت پروری و تحلیل های حقوق بشری برای مخاطبین آن.

اصل محتوای:

هیئات به اشتراک رؤساء مالی و حسابی، اطلاعات و ارتباط عامه، اداری، تکنالوژی معلوماتی و آمرین تدارکات و جندر، تحت ریاست معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به تاریخ 26/جون/2019- از طریق پرواز هوایی کام ایر، عازم کشور تاجکستان گردیدند.

به سلسله همکاری های سازنده ی جمهوری فدرال آلمان، سمینار علمی و تخصصی استراتیژیک برای معینیت مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به تاریخ 27/جون/2019- در سالون فردوسی هوتل هیلتن شهر دوشنبه کشور تاجکستان برگزار و الی تاریخ 3/جولای/2019- قرار شرح ذیل جریان داشت:

27/جون/2019: سمینار توسط محترم معین مالی و اداری افتتاح و علاوه نمودند: برگزاری این چنین برنامه های مفید برای کارکنان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ضرورت و فرصت طلایی محسوب می گردد، هکذا از حمایت کشور دوست آلمان در جهت فراهم آوری و زمینه سازی این برنامه اظهار امتنان نموده، افزودند که جناب داکتر ملک ستیز پژوهشگر و متخصص حقوق و مناسبات بین الملل، آموزگار و تسهیل کننده این سمینار بوده، مایۀ افتخار ما می باشد. سپس محترم داکتر ملک ستیز پژوهشگر و متخصص حقوق و مناسبات بین الملل، سخنرانی نموده فرمودند: قابل تذکر است که همکاری و حمایت برنامه های آلمان برای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، بالوسیلۀ نهاد همکاری های بین المللی آلمان (GIZ) در بخش های ذیل همآهنگ و راه اندازی می گردد:

تقویت ظرفیت کارکنان وزارت از مفاهیم تیوریک و آموزه های مربوط به مهاجرین، پناهندگان و بیجا شدگان داخلی.

ایجاد ابزار های استراتیژیک برای بهبود خدمات وزارت.

همآهنگ سازی ابزار های استراتیژیک با برنامه های عملیاتی وزارت.

همچنان محترم سبستین متخصص بین المللی و محترم مجتبی ناصری همآهنگ کننده اداره GIZ نیز ایراد سخن نموده، ابراز داشتند که ساخت برنامه های دراز مدت برای نهاد های دولتی ارزنده و مهم می باشد.

در اخیر محترم مجتبی ناصری همآهنگ کننده اداره GIZ سخنرانی نموده ابراز داشت: GIZ آماده همکاری و حمایت از تدویر همچو برنامه ها با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می باشد.

سپس بر طبق آجنداء تحلیل از استراتیژی 2015-2019 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، نقش و جایگاه معینیت مالی و اداری و ریاست ها و آمریت های مستقل، تحت اثر آن مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

28/جون/2019: با سخنان محترم حکمی آغاز و فرمودند: همکاران ما با علاقمندی فراوان بالای دیدگاه، مأموریت و مسایل مطرح شده ابراز نظر نموده، همه احساس مالکیت می نمایند، امیدوارم روز های که در پیشرو داریم به اوقات معینه در صنف حضور فعال داشته باشیم.

بر طبق آجنداء مأموریت، اهداف استراتیژیک، بازده های استراتیژیک، برنامه های اجرایی برای رسیدن به بازده ها و زمان آن برای مقام معینیت مالی و اداری، ریاست منابع بشری و ریاست مالی و حسابی، البته بعد از بحث ها و تبادل نظر، مشخص و ترتیب گردید.

28/جون/2019: همچنان در حاشیه سمینار محترم حکمی در همین تاریخ با شماری از رؤساء وزارت، با محترم سید معصوم بدخش سرپرست سفارت کبرای ج.ا. افغانستان در تاجیکستان، وضعیت تعداد (3082) مهاجرین افغان در تاجکستان که همۀ آنان دارای مدرک قانونی هستند، مورد بررسی قرار دادند و همچنان با بزرگان، موی سفیدان، علما، فعالان اجتماعی مهاجرین کشور، مقیم دوشنبه، البته در حضور سفیر و قونسل افغانستان دیدار و گفتگو نموده، مشکلات و پیشنهادات شانرا ذیلاً استماع نمودند:

مشکل رفت و آمد حدوداً تعداد (300) تن فرزندان مهاجرین افغان از شهر وحدت به مکتب سامانی که تقریباً (35) کیلو متر را احتوا می نماید، قبلاً توسط صلیب سرخ یک عراده موتر بس، صرفاً برای مدت (6) ماه در اختیار ما قرار داشت، پیشنهاد می نماییم که حد اقل دو عراده بس جهت رفت و آمد شاگردان مکتب، از هر طریق ممکن چاره سازی شود.

قبلا نیز تفتیش وزارت معارف جهت رفع معضله ترانسپورتی فوق به تاجکستان تشریف آورده بودند، ولی تاکنون کدام اجراات عملی را شاهد نبوده ایم.

تعداد (45) فامیل مهاجر افغان که می خواستند طور قانونی از کشور کانادا پناهندگی اخذ نمایند، پرونده شان رد گردید و قابل ذکر است که دولت تاجکستان و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) برای شان هیچ نوع کمکی مبذول ننموده اند.

دولت تاجکستان سالانه تعداد (50) بورسیه تحصیلی، در رشته های انجنیری و طبابت که از جمله (25) بورسیه برای متقاضیان از داخل افغانستان با پرداخت ماهانه مبلغ /60- دالر آمریکایی و (25) بورس برای فرزندان مهاجرین افغان مقیم تاجکستان، بدون پرداخت کدام هزینه، مدنظر می گیرند، ولی متأسفانه (25) سهمیه که از داخل کشور معرفی می گردند، اکثراً به دلیل اینکه اکثریت آنان بعد از آمدن به این کشور به تحصیل ادامه نداده دوباره به افغانستان بر می گردند، ضایع می گردد.

پیشنهاد می نماییم مسوولین دولت ج.ا. افغانستان، در قسمت تقسیمات (50) بورسیه سالانه، دولت تاجکستان را متقاعد سازد تا سهمیه فرزندان مهاجرین افغان مقیم آن کشور را تزیید نمایند.

در پایان این دیدار محترم حکمی بعد از استماع مشکلات و پیشنهادات، وعده سپردند که ما با دید مثبت در راستای رسیدگی به وضعیت مهاجرین تلاش خواهیم کرد و تمام مشکلات شما را یادداشت و روی هر یکی آن ها به دقت تمام تمرکز خواهیم نمود، متمنی ایم روز فرا برسد که مشکلات مهاجرین به پایان برسد و به کشور خویش برگردند و همچنان موضوعات مطرح شده را در گزارش که برای مقام عالی ریاست ج.ا. افغانستان ارایه می نماییم، انعکاس می دهیم.

29/جون/2019: طبق معمول با سخنان محترم حکمی آغاز و بر طبق آجنداء، مأموریت، اهداف استراتیژیک، بازده های استراتیژیک، برنامه های اجرایی برای رسیدن به بازده ها و زمان آن، برای ریاست تکنالوژی معلوماتی، ریاست همآهنگی و ارتباط ولایات و ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، بعد از بحث ها و تبادل نظر مشخص و ترتیب گردید.

30/جون/2019: طبق آجنداء با سخنان محترم حکمی آغاز و افزودند که با تکمیل دیپارتمنت ها و تحلیل استراتیژی معینیت، با دستآورد به کشور بر خواهیم گشت و همچنان مطابق آجنداء مأموریت، اهداف استراتیژیک، بازده های استراتیژیک، برنامه های اجرایی برای رسیدن به بازده ها و زمان آن برای ریاست اداری، آمریت جندر و آمریت تدارکات بعد از بحث ها و تبادل نظر مشخص و ترتیب گردید.

01/جولای/2019: طبق معمول سمینار با سخنان ارزشمند محترم حکمی آغاز و از سهم گیری فعال و همه جانبه اشتراک کنندگان، تشکر نمودند.

سپس بر طبق آجنداء استراتیژی وزارت تحلیل و همچنان از استراتیژی معینیت مالی و اداری نیز تحلیل جامع در یک کار تیمی ارایه و بعداً جدول ارزیابی از چگونگی روند تدویر این سمینار و نمره دهی شاخص ها توسط اشتراک کنندگان انجام و نتایج آن قناعت بخش ارزیابی گردید.

در اخیر نتیجه گیری سمینار پنج روزه توسط محترم حکمی صورت گرفته افزودند: در قدم نخست از جناب ستیز صاحب تشکری می نمایم و در کل از اداره GIZ، OPAF و حکومت آلمان که می خواهند، از طریق رشد پرسونل ادارات و وزارت های حکومت افغانستان، به خود کفایی نایل آیند، ابراز امتنان می نمایم.

در اخیر این دستآورد را برای همه تبریک گفته، از حوصله مندی هریک اشتراک کنندگان تشکر می نمایم. 

1/جولای/2019: در حاشیه سمینار محترم حکمی از مکتب تعلیمات عمومی سامانیان مربوط مهاجرین افغان مقیم تاجکستان، با تعداد از دانش آموزان، معلمان و اعضای کمیته اولیای شاگردان مکتب در پایتخت تاجکستان دیدار نمود.

در محفلی که به مناسبت دیدار محترم حکمی در تالار مکتب متذکره ترتیب شده بود، ابتداء مدیر مکتب، هیئت وزارت امور مهاجرین را به لیسه سامانیان خوش آمدید گفته از تشریف آوری شان سپاسگذاری نموده، سپس معلمان به برخی از مشکلات بعد از سال 2000 مکتب، معلمین و دانش آموزان اشاره نموده گفتند که ما نه بخاطر اخذ معاش بلکه به منظور نگهداری ارزش های فرهنگی، زبانی خود شب و روز تلاش می نماییم تا فرزندان مهاجرین افغان، فرهنگ و زبان ملی خود را فراموش نکنند.

محترم حکمی از اداره معلمین این لیسه سپاسگذاری نموده گفت که تلاش و زحمات شما قابل تمجید می باشد، زیرا با وجود مشکلات زندگی در دنیای مهاجرت، مکتب را فعال نگهداشته اید و همچنان نگذاشتید فرزندان وطن بی سواد بمانند، از اینرو من قلباً از شما و همت والای تان سپاسگذاری می نمایم.

در لیسه سامانیان که به آموزش فرزندان مهاجر افغان مقیم تاجکستان اختصاص داده شده، نصاب تعلیمی و آموزشی وزارت معارف افغانستان تطبیق می گردد، این مکتب در سال 2000 از سوی حکومت افغانستان ایجاد و تاکنون تحت حمایت سفارت و وزارت معارف افغانستان، به فعالیت خود تا سطح صنف دوازدهم ادامه می دهند.

مکتب سامانیان در حال حاضر نزدیک به (26) معلم و بالاتر از (400) دانش آموز دارد و سالانه حدود چهل شاگرد را با تایید وزارت معارف افغانستان، به سطح بکلوریا فارغ می دهد.

در سمینار عملی و تجربی که از تاریخ 27 جون الی 1 جولای  2019- تدویر گردید، تحلیل از جایگاه معینیت مالی و اداری، ریاست ها و آمریت های مستقل تحت اثر آن بر بنیاد استراتیژی پنج ساله وزارت شکل گرفت .

اجراآت مدیریت اجرائیه .

پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .

ترتیب وتنظیم گزارش ربع دوم سال مالی1398 پیشرفت فعالیت های انجام شده ریاست مطابق به پلان عمومی وزارت وارسال آن به مرجع مربوطه .

ترتیب وتنظیم گزارش تشریحی ربع دوم سال مالی 1398 فعالیت های انجام شده ریاست مطابق به پلان عمومی وزارت وارسال آن به مرجع مربوطه.

ترتیب وتنظیم گزارش پلان ربع دوم سال مالی1398 ریاست براساس پلان اداره امور وارسال آن به مرجع مربوطه

مکاتیب وارده (5)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (5)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

ارسال تفاهمنامه  موسسات خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن ، تعلیمات ابتدائی و آموزشی های حرفوی (BEST) ، نوی مشورتی اومرستندویه تولنه (N.C.R.O) ،اکتید ، پلانگذاری افغان ( APA) به کمیته تفاهمنامه غرض ابراز نظر ، نظارت و تطبیق.

کار روی طرزالعمل چگونگی استفاده از کمک های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان در نمایندگی های خارجی وزارت و اصلاح طرح طرزالعمل شوراهای مهاجرین مقیم پاکستان

ملاقات با نماینده موسسه وستا ، ابرار، خیریه بشری و پلانگذاری افغان در مورد تفاهمنامه هایشان.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه موسسات خدمات  اجتماعی و تخنیکی وطن ، تعلیمات و آموزشهای حرفوی و .N.C.R.O

تفاهمنامه موسسه اکتید

APA

تفاهمنامه موسسات خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن ، تعلیمات و اموزشهای حرفوی و NCRO

تدویر جلسه پیرامون بازنگری واصلاح اعلامیه مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور ترکیه در دفتر ریاست حمایت حقوقی

 

 

ملاقات با نمایندگان موسسات وستا ، ابرار ،خیریه بشری و پلانگذاری افغان

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (559)تن طی (6)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان آن نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:

 بتعداد (11) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای انگلستان 1، اطریش3 ، بلجیم 1 و هالند 6  تن ) و به تعداد (548)تن عودت کننده داوطلب ازکشور های (اطریش 1 ، هالند ،1 و ترکیه 546 تن) به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی از طریــق دفتر محترم IOM ، مستفید شدند به استثنای عودت کنندگان کشور ترکیه ، از تمام آنها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

بتعداد 15 فورم عودت کننده در دیتابیس وزارت ثبت گردیده است.

 

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

       

هالند

اتریش

ترکیه

انگلستان

هالند

اتریش

 

بلجیم

 

 

 

 

 

15 به استسنای ترکیه

559

548

 

 

 

 

 

 

1

1

546

11

1

 

 

 

6

3

 

 

 

 

 

1

 

 

دربخش مشوره های حقوقی:

1-     مجموعاً ( 27)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (23) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است. 

3- برای 4 تن عودت کننده کشور های ایران و پاکستان مشوره حقوقی سالم داده شده است

4- از جمله حمایت شدگان (11)تن خانم ها و (16) تن آقایان (10) تن عودت کننده کشور ایران (16) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (1) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

23

   

4

0

   

16

10

1

16

11

 

جلسات:

تدویر جلسه پیرامون بازنگری واصلاح اعلامیه مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور ترکیه در دفتر معینیت امورپناهندگان.

صدور16 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

ارسال گزارش فعالیت های ربع دوم سال مالی این ریاست به ریاست محترم پالیسی و پلان.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

بتعداد(۵۱۸۹) تن عودت کنندگان از کشور ایران.

بتعداد (۳۱۰) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۵۴۹۹)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است.

به سکرتریت محترم مقام وزارت:

معینیت  محترم مالی واداری

معینیت  محترم امورپناهند گان

معینیت محترم پالیسی وپلان

فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان ماه  سرطان(۲۲) از ولایاتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته سوم عودت کنند گانبابت ماه سرطان ا (۲۰)ازولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.

یک قطعه پیشنهاد ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا.

چهارم  قطعه متحدالمال از جملهدوقطعه تفاهمنامه،

دومی وزارت تکثیر گردید است.

بتعداد (۱۴) قطعه مکاتیب از طریق مدیریت امورولایات

به تعداد (۵۴) قطعه مکاتیب از طریق مدیریت اجرائیه ثبت وراجستر گردید.

به تعداد (۱۲) قطعه مکاتیب از مدیریت عمومی امورولایات.

بتعدا (۵) قطعه از طریق مدیریت احصائیه ومعلومات.

مجمعاْ بتعداد(۸۸)  قطعه مکاتیب درجریان هفته سوماجراات گردید.

ولایت ننگرهار:

جمعه 21/4/1398چي سمون خورى 12/7/2019 سره

 

نن ورځدطورخمانتقالاتوبندردلاريپهتعداد 5 غيرراجسترشويکورنۍچيد(POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړوشميرئي27 تنه،چيددىجمليڅخهئي16 تنه نارينه او 11 تنه ښځينهکيږيخپلهيوادتهراستانهشويديچي نوموړوکورنيوسرهد IOM خيريه ټولنۍلخوادلازمومرستوترڅنګدترانسپورتپهبرخهکيهم  78140نقدىافغانۍمرستهترسرهشوه 

 

او همدارنګه 7 راجسترشويکورنۍچيد (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړوشميرئي 34 تنهچيدديجمليڅخهئي 14 تنهنارينهاو 20 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهدطورخمانتقالاتودبندردلاريراستانهشويچينوموړوکورنيوسرهد UNHCR موسسي لخوا د نورممطابقمرستهترسرهشوى

 

يادونه: نن ورځدطورخمانتقالاتوبندردلارۍجمله 61 کډوالخپلهيوادتهراستانه شويدى

پنجشنبه 20/4/1398چي سمون خورى 11/7/2019 سره

 

نن ورځدطورخمانتقالاتوبندردلاريپهتعداد 9 غيرراجسترشويکورنۍچيد(POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړوشميرئي46 تنه،چيددىجمليڅخهئي19 تنه نارينه او 27 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهراستانهشويديچينوموړوکورنيوسرهد IOM خيريه ټولنۍلخوادلازمومرستوترڅنګدترانسپورتپهبرخهکيهم  112833 نقدىافغانۍمرستهترسرهشوهورځ سي شنبه  18/4/1398چي سمون خورى 9/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 3 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي14 تنه، چي ددى جملي څخه ئي 8 تنه نارينه او 6 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  58560 نقدى افغانۍ مرسته تر سره شوه 

 

او همدارنګه 3 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 12  تنه چي ددي جملي څخه ئي 7 تنه نارينه او 5  تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

 

او همدارنګه 4 راجسترشويکورنۍچيد (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړوشميرئي 13 تنهچيدديجمليڅخهئي 5 تنهنارينهاو 8 تنهښځينهکيږيخپلهيوادتهدطورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړوکورنيوسرهد

ولایت بلخ:

یک تیم مشترک ۳۰۰ فامیل بیجاشده را سروی کردند  ۴۹ فامیل مستحق را شناسایی گردید.

یک تن بیجاشد جهت آموزشی در برنامه های آموزشی ریاست تجارت معرفی گردید.

دو تن بیجاشد جهت حل مشکل شان بریاست امنیت معرفی گردید.

عرایض ۷۰ فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردید.

۳۵فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت ادارات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت فاریاب:

۱‍۴ فامیل بیجاشده سروی گردید

برای ۷۲ فامیل آسیب دیده از اثر سیلاب از سوی موسسه اکیتدا برای فی فامیل ۱۸۰۰۰ افغانستان توزیع گردید.

به  ۱۱۳ فامیل از سوی موسسه WFP مواد غذایی توزیع گردید.

برای ۳۳۵ فامیل بیجاشده به فامیل مبلغ ۶۰۰۰ افغانی توزیع گردید.

ولایت سرپل:

۸ مرد مجرد  رد مرزی دارنده کارت IOM ثبت وراجستر گردید.

۳۶۳ فامیل بیجاشده از قریجات مختلف ولایت سرپل سروی  گردید.

از ۳۵۰ فامیل بیجاشده به ۵۹ فامیل بیجاشده مساعدت نقدی صورت گرفت.

ولایت لوگر:

۱۲ فامیل بیجاشده در مرکز ولایت جابجا گردید.

یک فامیل عودت کشور ایران ثبت وراجستر گردید.

۸ قطعه عرایض بیجاشدگان ثبت گردید.

11 ) آمریت جندر

اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر.

اشتراک درجلسه با اعضای کمیته پالیسی جندر درمورد مسوده پالیسی جندر.

ترتیب گذارش ربع دوم سال مالی 1398به اساس پلان عمومی وزارت وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان .

ترتیب گزارش تشریحی ربع دوم سال مالی 1398 وارسال آن به ریاست پالیسی وریاست مالی وحسابی .

جمع آوری گزارشات ربع دوم ازریاست های مهاجرین ولایات دررابطه به مسایل جندر.

پیشنهاد جهت ایجاد دوباره کمیته پالیسی جندر.

اشتراک آمره جندر دربرنامه میکانیزم معینیت مالی واداری درخارج ازکشور.

اشتراک درجلسه پالیسی میکانیزم معینیت مالی واداری .

اشتراک ونظارت ازامتحان   بست 4 مدیر عمومی بودجه عادی ریاست مالی وحسابی 

ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

12) ریاست ارتباط خارجه

ملاقات ها

تنظیم جلسهمعین امور پناهندگان با نمایندگان با صلاحیت وزارت های امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، شورای امنیت ملی و اداره احصایه مرکزی جهت آمادگی برای برگزاری جلسه (APAPPAS).

ترتیب و تنظیم سومین دور جلسه (APAPPAS)میان هئیت بلند پایه پاکستانی و افغانستانی در هوتل سرینا.

تنظیم جلسه سرپرست معینت پالیسی و پلان با نمایندگان دفتر UNHCR.

تنظیم ملاقات رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین بانماینده دفتر IOM.

تنظیم ملاقات رئیست تثبیت و پاسخدهی این وزارت با کارمندان موسسه ریلیف انترنشنل.

اشتراک در جلسات:.

اشتراک رئیس و دو تن از کارمندان  این ریاست در جلسه (APAPPAS) در دفتر معینیت امور پناهندگان.

اشتراک رئیس و دو تن از کارمندان این ریاست در جلسه (APAPPAS) در هوتل کابل سرینا.

اشتراک آمر ارتباط خارجه منحیث عضو هئیت اعزامی وزارت جهت بررسی نقاط مرزی در ولایت هرات.

سفرها

طی مراحل سفر شخصی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به کشورهای ایران و عراق.

ارسال گزارش سفر ترکیه رئیس حمایت حقوقی به مراجع مربوطه.

ارسال مکتوب به اداره امور ریاست جمهوری مبنی بر اقدامات وزارت در رابطه به هدایت رئیس جمهور در مورد گزارش سفر هئیت به کشور هندوستان.

رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و مراجعین

معرف غلام علی یک تن رد مرزی از کشور ایران جهت مساعدت به موسسه IOM.

ارسال مشخصات یک تن مهاجر افغان به اتشه امور مهاجرین مقیم کشور ترکیه که لادرک کردیده.

انجوها

ارائه نظر ریاست پیرامون موسسه (VCRO) و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.

دریافت تفاهم نامه موسسه (ACTED) از ریاست حمایت حقوقی.

فاقد مدرک

اخذ اماروارقام بازگشت کنندگان افغانهای فاقد مدرک از تاریخ 23 الی 29 جــــون  2019 به تعداد (  9729) تن ازکشور ایران وبه تعداد ( 504) تن از کشور پاکستان عودت نموده اند و ارسال آن به ریاست های مربوط وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان.

 معرفی محترمه ربابه بنت میرزا علیبه وزارت محترم عدلیه وجمعیت هلال احمر افغانی جهت کمک ومساعدت که نامبرده همرای شوهرش چندی قبل میخواستند عازم کشور ترکیه گردد که به ادعای خودش شوهرش توسط افراد ناشناس کشته شد وفعلاً بی سر نوشت میباشد.

بخش گزارشات قاچاق انسان (کشته ،زخمیان ،زندانیان وانتقال اجساد:.

اخذ اماروارقام تعداد (19) تن کشته شده گان ربع دوم سال مالی 1398 که درحادثات مختلف جانهای شانرا از دست داده اند و ارسال آن به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

زمینه بازگشت و همکاری کمک با چهار تن از افغان مهاجر از کشور به افغانستان.

 تکثیر گزارش ملاقات اتشه یونان با رئیس هماهنگی های بین المللی پولیس یونان به ریاست های مربوطه.

تکثیر پلان پروازهای عودت کنندگان افغان از کشور ترکیه به ریاست های مربوطه.

ارسال مکتوب کرایه منزل و معاشات اتشه یونان به ریاست مالی و حسابی.

ارسال مکتوب مبنی بر ارائه معلومات در مورد پروسه ادغام مجدد افغانها از کشور ترکیه.

ارسال یک قطعه نامه بریاست مالی و حسابی درمورد راپور حاضری جدول معاشات کارمندان اتشه تهران جهت اجراات قانونی بریاست مالی و حسابی.

ارسال نامه به ریاست های دفتر ، عمومی عودت، بیجاشدگان داخلی، حمایت حقوقی، اطلاعات و ارتباط عامه و ریاست پالسی و پلان جهت تمدید معیاد کارت های (POR) و (ACC) مهاجرین افغان در کشور پاکستان.

ارسال یک قطعه نامه بریاست اطلاعات و ارتباط عامه در مورد تجلیل از روز مهاجرت در کویته.

ارسال یک قطعه نامه به ریاست مالی و حسابی در مورد راپور حاضری و معاشات برج سرطان کارمندان اتشه مشهد جهت اجراات بعدی.

ارسال یک قطعه مکتوب درمورد معرفی یک تن پناهجوی اتباع پاکستان مقیم افغانستان جهت رسیدگی به مشکل صحی شان به وزارت صحت عامه.

  -ارسال یک قطعه مکتوب درمورد رسیدگی به مشکلات  اتباع پاکستانی بلوچ تبار درولایت قندهار.به دفتر UNHCR.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

تعداد (25) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.

تعداد (2) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.

تعداد (10) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.

تعداد (19) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.

به تعداد (10) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهاد دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور کارت بقیه اعضای خانواده.

صدور (1) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.

صدور (852) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.

ملاقات اتشه کویته با تعداد کثیری از نمایندگان و بزرگان مهاجرین  افغان از ایالت بلوچستان و استماع مشکلات و پیشنهادات شان در روند بهبود بخشیدن مشکلات شان همرا با موسسات همکار.

اشتراک اتشه امور مهاجرین مقیم کویته در برنامه تجلیل از روز جهانی مهاجرت از جانب موسسه مرسی کورپس.

آگاهی دهی در مورد خدمات وزارت محترم امور مهاجرین برای عودت کنندگان و معرفی شهرکها در بعضی از ولایات افغانستان، خدمات صحی و کاریابی.

آگاهی در مورد توزیع و تصحیح کارت مهاجرت (POR) و (ACC) برای مهاجرین ایالت بلوچستان.

توزیع (40) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (7) قطعه کارت، تعداد (192) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (99) قطعه کارت اطفال، ثبت (146) نوزاد، ثبت (114) قطعه توکن و توزیع (1750) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته صورت گرفته است.

به تعداد (22) فامیل بشمول تعداد (74) فرد، و تعداد (24) ذکور و(50) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

صدور 111 قطعه معرفی نامه برای 111فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 78 مرد، 153 زن و 218 طفل می‌شوند با صدور 469 قطعه معرفی نامه برای 469 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

معرفی (5) تن مراجعین به پزشک قانونی خاش وزاهدان جهت تحویل گرفتن جنازه اقارب شان.

 

 

 

 

13) ریاست تفتیش

کاربالای گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت فاریاب بابت اجراات سال 1397 آنریاست.

کاربالای شکایت نامه محترم احمد فرزند جهانزیب اصل باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار فعلاً بیجاشده درکمپ سیاسنگ که از دفترمحترم سمع شکایات ریاست جمهوری مواصلت ورزیده بود.

کاربالای عریضه محترم محمد معروف فرزند محمد یار که قبلاً مستحق یک نمره زمین شماره (813) پروژه السکان گردیده بود.

ارسال دوقطعه استعلام به ریاست مالی وحسابی درمورد بررسی قضیه (2372) مقام محترم لوی خارنوالی ج.ا.ا.

کاربالای گزارش ریاست محترم امورمهاجرین ولایت هرات بعد ازبررسی.

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

تکثیر حکم شماره (1049) مؤرخ 16/4/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس حمایت حقوقی جهت اشتراک در ورکشاپ از تاریخ 19 اگست الی 6 سپتامبر 2019 به کشور امریکا.

هماهنگ ساختن سفر ولایتی جلالتمآب وزیر امور مهاجرین وهئیت معیتی به تاریخ 18 سرطان با مقام ولایت و ریاست امور مهاجرین ولایت پنجشیر.

ارسالاطمینان از تحقق فقره (32) مصوبه شماره (21) مؤرخ 14/12/1397 کابینه  به ریاست انسجام امور کابینه ریاست جمهوری.

تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (80) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

  به تعداد (61) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (12) قطعه وارده و (49) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

به تعداد (113) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

به تعداد (88) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

کاپی تعداد (113) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

ارسال فورم های پیگیری جهت ارائه معلومات پیرامون تحقق تعداد (334) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جوزا به مراجع ذیربط.

مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(15) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جوزا  از ریاست حمایت حقوقی.

طی یک هفته به تعداد(348) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (28) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(9) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان، به تعداد(15) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (9) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (287) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (40) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

مجموعاً سهم زنان % (13.93) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (74) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (17) قطعه عرایض سرپناه، (30) قطعه عرایض کمکی و (27)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

به تعداد (143) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (173) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) در مربوطات ریاست اداری به شعبات مربوط.

طی مراحل فورم تمدید قرارداد دو تن از کارکنان بالمقطع ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از طریق کمیسیون موظف و ارسال به ریاست دفتر غرض تائیدی مقام محترم وزارت.

تماس تیلفونی بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی غرض اخذ امتحان تحریری.

اخذ امتحان تحریری بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی ریاست مالی وحسابی.

تکثیر مکتوب تقرر رقابتی بست رتبه(7) دریور ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.

تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی ریاست مالی و حسابی.

ترتیب پیشنهاد تقرر رقابتی کاندید موفق بست رتبه(8) کارکن خدماتی مقام غرض اخذ منظوری.

تکمیل اسناد ابتدایی یکی از کاندیدان موفق بست رتبه(8)کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از مراجع ذیربط.

تکمیل اسناد ابتدایی یک تن به اساس حکم مقام محترم وزارت از مراجع ذیربط غرض تقرر در یکی از  بست های کمبود طورعجالتاً.

معرفی یک تن غرض اخذ کارت جواز کار به ریاست قوای بشری.

تکثیر مکتوب مبنی بر معرفی دو تن به ریاست امنیت ملی جهت حصول اسناد تقریری ابتدیی.

تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(6) مامور اجرائیه ریاست امورمهاجرین ولایت هلمند از طریق رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(6) مامور اجرائیه ریاست امورمهاجرین ولایت پکیتا از طریق رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب مبنی بر معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی جهت طی مراحل اسناد تقرر ابتدایی.

 گزارش آمریت محترم سوانح

1. درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.

2- ترتیب خلص سوانح برای ( 6)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول حاضری (39) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (78) تن توظیف و( 28) تن رخصت ضروری اخذ نموده اند.

4-ترتیب راپور حاضری کارکنان باالمقطع وپروژه ئی بریاست مالی وحسابی .

 5-حضوردرجلسه ارزیابی (4) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .

6- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (15) قطعه مکتوب به دفاترسوانح شان.

7-ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (15)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.

8-دوجلد دفتر سوانح کارکنان وزارت که به دیگر وزارت خانه ها تبدیلاً تقرر حاصل نموده اند ارسال شده .

9-به اساس مصوبه بورد اجرائیوی وزارت اسمای کارکنان درج حاضری اضافه کاری گردیده است

     آمریت محترم آموزش

گزارش ندارد 

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

معرفی محرم علی فرزند شربت علی عضو مسلکی نماینده گی های خارج ازکشور ریاست ارتباط خارجه به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .

طی مراحل اسناد قرضه محترم عبدالمبین مدیرعمومی انکشاف ریاست منابع بشری بعد از تائید هیت  کمیسیون بانک ملی افغان و ارسال اسکیچول مبلغ قسط و تکتانه  قرضه شان به ریاست محترم مالی وحسابی

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

تأمین ارتباط با محترم همایون عبدالرحیمزی مسئول بخش بایومتریک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی مبنی بر اخذ بایومتریک معین صاحب مالی و اداری و یکتعداد روئسای که به سفر رسمی بودند و بایومتریک نشده اند.

تأمین ارتباط با محترم همایون عبدالرحیمزی مسئول بخش بایومتریک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی در رابطه به تصحیح کد سه بست ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز و یک بست آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به تقرر محترم میرویس فرزند عبدالرحمن در بست (6) به حیث مامور اجرائیه آنریاست از طریق امتحان کانکور.

ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت هلمند در رابطه به تقرر مرسل احمد فرزند گل محمد در بست (6) به حیث مامور اجرائیه آن آمریت از طریق امتحان کانکور.

پیگیری لایحه وظایف و امور تشکیلاتی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق این مدیریت.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 این مدیریت ترتیب و تقدیم است.

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است