گزارشات ریاست های مرکزی از 29 سرطان الی 2 اسد1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

کار روی محتوای گفتمان مهاجرت و توسعه و ادغام. 

مرورنهایی تحقیق شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغانستان .

کار روی دیزان صفحه گزارشات ارقام عمومی عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی در سیستم معلوماتی عودت کننده گان .

حل مشکلات تخنیکی دیتا بیس در مرز میلک ولایت نیمروز .

تماس تلفونی با آمرین سرحدی مرز های سپین بولدک، تورخم، میلک و اسلام قلعه جهت ارایه گزارش مطابق به صفحه عمومی ارقام عودت کننده گان سیستم معلوماتی و ارایه گزارشات شان به وقت و زمان معیین .

معرفی دوتن از کارمندان ریاست، جهت اشتراک و همکاری در برنامه افتتاح سیستم معلوماتی عودت کننده گان و افتتاح کمیته ادغام مجدد ولایتی ولایت لغمان و کنر تیم مشترک از وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان .

توحید گزاشات ریاست های مرکزی ارایه آن با مقامات وزارت از طریق شیرفولدر .

ارائه مشاوره مستقیم به مراجعین مستقیم مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرت در زمینه مهاجرت .

پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل

به تعداد 25 . نفر از طریق شماره کوتاه رایگان، 12. نفر از طریق واتس آپ، 2 . نفر از طریق وایبر، یک نفر از طریق ایمیل، و برای 2 . نفر مشوره مستقم داده شده .

جمع آوری قوانین اخذ ویزه کشور ترکمنستان .

اشتراک در جلسه که از طرف بنیاد آسیا و Chatham House  برگزار شده بود، موضوع بحث  ایجاد روابط تجاری مرزی با کشورهای همسایه افغانستان، که در گذشته های دور مسیر راه ابریشیم یک گزینه خوب اقتصادی برای افغانستان بود، در جریان جلسه مرکز معلومات مهاجرت برای حاضرین معرفی شد.

جلسه هماهنگی با دفتر آساره جهت فراهم سازی اموزش در بخش صفحات اجتماعی، قرار بر این شد تا دفتر محترم آساره زمان و نوعیت اموزش های را مشخص نموده برای ما ارسال نمایند، تا تاریخ ان از طریق مسولین مورد تایید قرار گیرید و همه کارمندان بتوانند از ان استفاده نمایند .

جلسه با ریاست محترم تحقیق شناسی مشکلات و راه حل های مرکز معلومات مهاجرت، و همچان توسعه مرکز معلومات به صورت گسترده تر آن با برنامه های متفاوت .

به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با پوستهایی درباره بورسیه ها و فرصتهای تحصیلی در خارج از کشور

اشتراک نماینده مرکز معلومات مهاجرت در جلسه بورد وزارت، و ارایه پرزینتشن از دست آورد های مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین مورد بحث قرار گرفت .

2) ریاست امور اداری

تعداد 6  قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (80450) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

تعداد  7 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

تعداد 26 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

تعداد 5  قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.

تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.

تعداد 3 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.

تعداد 35  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

تعداد45  قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

تعداد 4  قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

بتعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

انتقال غرفه پیره داری از بام مدیریت ترانسپورت بالای بام مدیریت ورکشاپ .

پر نمودن 50 خریطه ریگ وجابجاه نمودن آن چهار اطراف غرفه پیره داری.

ترمیم ساکت وترمیم لین برق ریاست منابع بشری توسط نجار وزارت.

نصب قفل دروازه مدیریت کنترول توسط نجار.

برآورد فرش ریاست اطلاعات وارتباط عامه .

نصب دوعدد شیت گروپ در مدیریت محاسبه جنسی.

ترمیم دروازه ونصب الماری دیواری ریاست منابع بشری.

انتقال میز وچوکی ها ی داغمه ازصحن وزارت وچهار اطراف در عقب آشپز خانه وزارت .

برداشتن خاک جویچه لب سرک عمومی متصل به دیوار شرقی وزارت توسط پرسونل ناحیه هفتم شاروالی.

پاکاری جویچه پارک بی توسط پرسونل مربوط.

کنترول از کاررنگمالی وترمیم تشناب ها .

نصب قفل دروازه مدیریت کودکستان محل کار توسط نجار.

پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

تخلیه چاه سپتیک توسط تانکر های تنظیف شاروالی.

پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .

سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

یک عراده موتر بنز زرهی کمک شده از جانب اتحادیه اروپا برای این وزارت در جریان طی مراحل قرار دارد.

ترمیم ویرنکاری برق شعبات توسط برقی وزارت .

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

تهیه 2 خبر از جریان ملاقات معنیت پلان وپالیسی با مسوول روابط داخلی سفارت ترکیه و همچنان جلسه معنیت امور پناهندگان پیرامون اجرآت کمیته اتبارع مهاجرین با مواد مخدر با نمایندگان وزارت خانه ها.

نصب مقاله عبدالهادی داوی در ویترین های داخل وزارت.

نصب بروشور به مناسبت تجلیل از تغذیه با شیر مادر در ویترین های داخل وزارت.

نشر 3 تفاهنمامه در ویب سایت وزارت.

نشر (18) خبر به زبان پشتو و (5) خبر به زبان انگلیسی.

تهیه 6 بولتن خبری وارسال آن به مقام محترم وزارت ،ریاست های مرکزی ،ولایتی واتشه های مهاجرین خارج از کشور.

اخذ (8) گزارش از طریق وایبر.

تهیه (28) خبر به زبان دری.

4) ریاست پالیسیی و پلان

1 – جمع آوری گزارشات ، نظریات نهاد های ذیربط همکار دراجرای پالیسی  امورمهاجرت وارسال به ریاست دفترمقام وزارت .

2 – جمع آوری گزارشات پیرامون آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری بـر  مبنای استراتیژی های ملی مبارزه علیه فساد اداری ازریـاست های شناسایی   شده مربوط وزارت .

3 – کاربالای تــهیه پرزنتیشن تحلیل گزارشات تـفـصیلی ســال مـالی 1397  ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

4 – کارروی تــوحید وتنظیم جداول نیـازمندیهای عـادی (تــجهیزات دفـتری،  محروقات واجناس اولیه ) ریاست پالیسی وپــلان بـرای سال مالی1399   برویت فارمت جدیدی اداره محترم تدارکات ملی افغانستان .

5 – تکمیل جدول نیازمندیهای بودجوی عادی وانکشافی وارسال آن بـریاست   محترم مالی وحسابی .

6- کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع دوم1398 ولایات .

7 – نظارت ازجریان کارپروژه ترمیمات اساسی تشناب های عمومی وانفرادی، حما ها ، آشپزخانه هـا ورنگمالی بلاک دوم ، وچـــهاراطراف وزارت وقتاً  فوقتاً صورت میگیرد.

8 – مـعرفی مـحترم مـیرحـشمت الله هاشمی غـرض نظارت ازپــروژه تهیه آب  آشامیدنی درشهرک اتفاق ناحیه سیزده هم شهرکابل .

9 – اعزامی یکنفرکارمند آمریت نظارت وارزیاب جهت نظارت ازتطبیق پروژه های انکشافی به ولایت بامیان .

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .

چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی .

تبدیلی لین تلیفون و تنظیم لین شبک / مدیریت کنترول وزارت مالیه .

تبدیلی لین تلیفون و تنظیم لین شبک / مدیریت جنسی.ریاست اداری .

تبدیل کردن کنکتر تلیفون / مدیریت اجرائیه / ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان.

تنظیم UPS و حل مشکل ایمیل / مدیریت کتابخانه و حل مشکل ویب میل ریاست تحقیق.

حل مشکل تلیفون داخلی و تنظیم کیبل های کمپیوتر و پرنتر آن / ریاست پاسخدهی.

تنظیم کیبل HDMI / معینت امور پناهنده گان

حل مشکل پسورد ایمیل های / ریاست پلان.

تمدید یک لین انترنت / ریاست اداریو

تنظیم ایمیل در  outlook  ریاست انجنیری.

انستالیشن پلیر / مدیریت بودیجه انکشافی ریاست مالی وحسابی .

انستالیشن پرنتر / ریاست تفتیش داخلی.

تنظیم ایمیل ویب میل/ سکرتریت مقام در outlook.

انستالیشن پرنتر و فعال کردن ویندوز / مشاورین.

انستالیشن پرنتر ، کروم و فعال کردن ویندوز یکپایه دیسکناپ / مدیریت نشرات.ریاست اطلاعات .

تنظیم کامره امنیتی.

جابجایی یک لین تلیفون سکرتریت مقام.

سفرمورخ29/4/1398 رئیس تکنالوژی معلوماتی درترکیب هیئت تیم تخنیکی مشترک جهت افتتاح سیستم معلوماتی عودت کنندگان وافتتاح کمیته ادغام مجدد ولایتی بولایات لغمان وکنر .

دکتینگ (Network) شعبات مربوطه ریاست محترم عمومی عودت درتعمیر بلاک (D) مهمانخانه به اساس تفاهم قبلی وزارت محترم امور مهاجرین و موسسه محترم (IOM) بشکل معیاری و استندرد ا آغاز گردید.

نظارت دوامدار توسط تیم تخنیکی این ریاست ازچگونگی کار دکتینگ (Network) شعبات مربوطه ریاست محترم عمومی عودت.

به اساس گزارش تنظیم شده ریاست اداری پیرامون تغیرات وتبدیلات دفاتر ریاست ها وهدایت مقام محترم وزارت دو دفتر ریاست اطلاعات وارتباط عامه جهت استفاده این ریاست قرارداده شد .

جراآت مدیریت اجرائیه .

ترتیب وتنظیم پیشنهاد محمد خالد پیغام آمرطرح ودیزاین به سمت سرپرست ریاست .

ترتیب وتنظیم پیشنهادات تجهیزات مورد ضرورت دفاتر جدید وارسال آن بعداز اخذ حکم مقام محترم وزارت به آمریت محترم تدارکات  .

پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .

ترتیب گزارش برج سرطان فعالیت انجام شده ریاست وارسال آن به معینیت مالی واداری

مکاتیب وارده (7)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (8)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال تفاهمنامه موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان به کمیته تفاهم نامه ها غرض ابراز نظر

2-ارسال طرح اصلاح شده اعلامیه همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه در عرصه مهاجرین به وزارت محترم امورخارجه غرض ابراز نظر ،اجراات بعدی ، تعقیب وپیگیری آن از طریق ایمیل وتماس تیلفونی.

3-ارسال مکتوب به ریاست ارتباط خارجه جهت تنظیم جلسه با سفارت قزاقستان در مورد تفاهمنامه .

4-ملاقات با نماینده موسسات ابرار ، وستا واجتماعی و انکشافی دوستان در رابطه به تفاهمنامه هایشان.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه ه

تفاهمنامه موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان و اعلامیه مشترک همکاری میان ج.ا.ا و کشور ترکیه

تفاهمنامه موسسات رفاه برای انکشاف افغانستان (ودان)

 

 

ملاقات با نمایندگان موسسات ابرار ، وستا وانکشافی دوستان

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (۸۷۰)تن طی (8)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:

 بتعداد (۱۸) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن ۳، اطریش۸ ، بلغاریا ۲ ، ناروی ۳ و انگلستان ۱و دنمارک 1 تن ) و به تعداد (852)تن عودت کننده داوطلب ازکشور های (اطریش 5 ، ناروی 1 1، هالند 2  و ترکیه 844  تن) به وطن عودت نمودند که  از جمله 563 تن از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند، از آنها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

موافقه با چارتر فنلند که قرار است بتاریخ 15 اگست 2019 تعداد از مهاجرین را به کابل انتقال دهد و ارسال آن به وزارت محترم امور خارجه.

موافقه با چارتر جرمنی که قرار است بتاریخ 31 جولای 2019 تعداد از مهاجرین را به کابل انتقال دهد و ارسال آن به وزارت امور خارجه.

ارسال مکتوب به ریاست ارتباط خارجه جهت پیگیری موضوع محبوس بودن یک تن افغان در انقره  زندان سرپوشیده سین جان کشور ترکیه.

تهیه لیست و هماهنگی با دفتر IOM غرض کمک به 95 تن که خارج از لیست از کشور ترکیه عودت نموده بودند، که خوشبختانه با هر عودت کننده مبلغ 12500 افغانی کمک صورت گرفت.

هماهنگی با دفتر ACE جهت کمک به یک تن افغان که بتاریخ 9 جولای 2019 از کشور بلجیم دیپورت شده بود و خوشبختانه همرایش شان 500 ایرو کمک کردند.

بتعداد 500 فورم عودت کننده در دیتابیس وزارت ثبت گردیده است.

ارسال تعداد 15ایمیل به ارگانهای ذیربط ملی و بین المللی جهت حل مشکلات پناهجویان افغان در خارج

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

     

ناروی

هالند

اطریش

ترکیه

بلغاریا

انگلستان

اتریش

 

سویدن

ناروی

 

 

 

دنمارک

500 تن

870

852

 

 

 

 

 

1

2

5

844

18

2

 

 

 

1

8

 

 

 

 

1

5

3

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( ۱۹)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (۱۶) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

3- به تعداد (۱) تن عودت کننده جهت ادامه تحصیلات به وزارت تحصیلات عالی معرفی گردید.

4- برای (2) تن عودت کننده کشور های ایران و پاکستان مشوره حقوقی سالم داده شده است

4- از جمله حمایت شدگان (14)تن خانم ها و (31) تن آقایان (13) تن عودت کننده کشور ایران (32) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (0) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

16

 

1

2

0

   

8

6

5

12

7

جلسات:

اشتراک در جلسه جهت اعلامیه مشترک همکاری  میان جمهوری اسلامی افغانسان و کشور ترکیه در دفتر معینیت امورپناهندگان به اشتراک سفیر ترکیه

اشتراک درجلسه اصلاح تفاهمنامه کشور های شاهی دنمارک و ناروی.

صدور۲۰ قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و ۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

 

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

 

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

گزارش ارائه نگردیده است.

 

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

بتعداد(۶۱۴۴) تن عودت کنندگان از کشور ایران.

بتعداد (۲۹۰) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۶۴۳۳)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است.

به سکرتریت محترم مقام وزارت.

معینیت  محترم مالی واداری.

معینیت  محترم امورپناهند گان.

معینیت محترم پالیسی وپلان.

فارمت های گزارش هفته وار بیجاشدگان داخلی هفتهچهارم ماه سرطان (۲۴) ولایت و هفته اول ماه اسد (۲۷)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

فارمت های گزارش هفته وار عودت کنند گانهفته چهارم ماهسرطان ا (۲۴)اولایت و هفته اول ماه اسد (۲۷) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.

یک قطعه مکتوب ریاست ارتباط خارجه متحدالمال به واحد های دومی وزارت تکثیر گردید.

سه قطعه مکاتیب از هدایت مقام محترم وزارت بریاست های محترم کندهار، لغمان وبامیان ارسال گردید.

چهارقطعه پیشنهاد  بعد از احکام مقام محترم وزارت بریاست های محترم امورمهاجرین ولایات هرات ، بادغیس ، هلمند، سمنگان ارسال گردید.

مجموعاْ بتعداد(۵۵)  قطعه مکاتیب درطی هفتهچهارم اجراات گردید.

بتعداد سه قطعه تفاهنامه موسسات IPSO   به ولایت مربوط ارسال گردید.

بتعداد چهارقطعه متحدالمال از ریاست های محترم مالی وحسابی شورای وزیران، راه حل های دایمی و بتعداد ۷ قطعه پیشنهادات از ولایات  لوگر،تخار،غزنی،هلمند،ننگرهار،و دو قطعه از ولایت غور. همچنان بتعداد (۶۱) مکتوب در هفته اول ماه اسد اجراات گردیده است.

ولایت کندز:

بتعداد ۱۰ قطعه عرایض بیجاشدگان داخلی ثبت گردید.

برای ۳۱-  فامیل  بیجاشده از ولایت تخار ، بغلان ، از سوی موسسه APAبه  فی فامیل ۱۹۰۰۰  پول نقد مساعدت صورت گرفت. باردوم به فی فامیل  ۲۲۵ دالرامریکایی مساعدت صورت گرفت.

۱۰۰ فامیل بیجاشده ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی خویش برکشتند.

۵ تن عودت کننده کشور ایران جهت ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

۶ فامیل عودت کننده وبیجاشده جهت اخذ تذکره تابعیت به آمریت ثبت و احوال نفوس معرفی گردید.

۱۵ فامیل عودت کننده وبیجاشده  از سوی موسسهOHW در بخش حرفه سروی گردید.

ولایت سرپل:

۴نفر مرد مجرد رد مرزی دارند کارت IOM ثبت و راجستر گردید.

۱۳ فامیل بیجاشده ولسوالی صیاد ولایت سرپل توسط تیم موظف سروی گردید ۴ فامیل مستحق کمک شناخته شد.

ولایت لوگر:

۳۲ فامیل عودت کننده از سوی موسسه ابرار سروی گردید.

۲ فامیل عودت کننده کشورایران ثبت و راجستر گردید.

۳۵ قطعه عرایض عودت کننده وبیجاشدگان داخلی ثبت و راجستر گردید.

۶ نفر عودت کننده  جهت ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

۲ فامیل بیجاشده میدان وردک ثبت وراجستر گردید.

ولایت بلخ:

عرایض ۳۲ فامیل بیجاشده ثبت گردید.

۲۵ فامیل تن عودت کننده و بیجاشده جهت اخذ مساعدت به شعبات مربوط معرفی گردید.

۳۰۰ فامیل بیجاشده توسط موسسه SCL جهت اخذ مساعدت ثبت و راجستر گردید.

عرایض ۵۴۳ فامیل بیجاشده وعودت کننده ولایات جوزجان ، کندز، بغلان ، سمنگان و بلخ شامل ۱۱۰۵ فامیل از سوی موسسات همکار سروی گردید.

برای ۹۵ فامیل بیجاشده از ولایات مختلف از سوی موسسات کمک رسان مساعدت غذای وغیرغذایی صورت گرفت.

۱۷۶ قطعه عرایض بیجاشده داخلی قابل سروی دانسته شد.

۲۸ فامیل را از سوی موسسه  GIZ جهت اعمار شلترسروی گردید.

ولایت ننگرهار:

شنبه  6/5/1398 چي سمون خورى28/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 2 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) -  کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 8  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 2 تنه نارينه او 6  تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  22880 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

يادونه : نن ورځ جمله 8  کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

يکشنبه  6/5/1398 چي سمون خورى28/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 2 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 8  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 2 تنه نارينه او 6  تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  22880 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

يادونه : نن ورځ جمله 8  کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

شنبه  5/5/1398 چي سمون خورى27/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 3 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي18  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 10 تنه نارينه او 8 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  63723 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 1 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 5  تنه چي ددي جملي څخه ئي 3  تنه نارينه او  2 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

 

يادونه : نن ورځ جمله 23  کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

جمعه  4/5/1398 چي سمون خورى26/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 2 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي10  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 5 تنه نارينه او 5 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  25804 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 9 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 36  تنه چي ددي جملي څخه ئي 16  تنه نارينه او  20 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

يادونه : نن ورځ جمله 46  کډوال د طورخم بندر انتقالاتو د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

پنجشنبه  3/5/1398 چي سمون خورى25/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 3 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 15 تنه، چي ددى جملي څخه ئي 4 تنه نارينه او 11 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  36408 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 7 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 24  تنه چي ددي جملي څخه ئي 13  تنه نارينه او  11 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى

سه شنبه  8/5/1398 چي سمون خورى 2019/7/30 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 1 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) - ذکارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 5  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 4 تنه نارينه او1 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره دIOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  9930 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 4 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي  15  تنه چي ددي جملي څخه ئي 9  تنه نارينه او  11 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره دUNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

 

يادونه : نن ورځ جمله 25  کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

دوشنبه  7/5/1398 چي سمون خورى29/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 3 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي17  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 6 تنه نارينه او11 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره دIOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  33704 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 4 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي  13 تنه چي ددي جملي څخه ئي 7  تنه نارينه او  6 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره دUNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

 

يادونه : نن ورځ جمله 30  کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويدى

چهار شنبه  2/5/1398 چي سمون خورى24/7/2019 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 1 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 10 تنه، چي ددى جملي څخه ئي 3 تنه نارينه او 7 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره دIOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  28402 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 2 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 3  تنه چي ددي جملي څخه ئي 1  تنه نارينه او  2 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره دUNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

چهار شنبه  9/5/1398 چي سمون خورى 2019/7/31 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 14 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 76  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 38 تنه نارينه او38 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم  198132 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

 

او همدارنګه 4 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي  19  تنه چي ددي جملي څخه ئي 9  تنه نارينه او  10 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

ولایت لغمان:

۸ فامیل عودت کننده جمعا ۴۲ نفر از کشور میزان جهت اخذ فورمه ثبت در ریاست مهاجرین ثبت گردید.

برای ۸۵ فامیل عودت کننده و بیجاشده که قبلا سروی شده بودند از سوی موسسه اکتید به فی فامیل ۱۸۴۰۰ پول نقد مساعدت صورت گرفت.

۱۴ فامیل  بیجاشده توسط تیم موظف گردید ۵ فامیل مستحق کمک شناخته شد.

11 ) آمریت جندر

اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر.

ارسال فورم نیاز سنجی برنامه های آموزشی جندربه تمام ریاست های مرکزی جهت خانه پری کارمندان وزارت .

جمع آوری پرسشنام نیاز سنجی کارمندان اناث وزارت .

ترتیب موضوعات جندر ازقوانین وپالیسی ها مرتبط به جندرجهت ترتیب پالیسی جندر .

اشتراک درکمیته امتحانات جهت نظارت ازامتحان بست 4 مدیر عمومی سروی شهرک ها.

اشتراک درکمیته امتحانات جهت نظارت ازامتخان تحریری بست 4 مدیر عمومی تنظیم سفرها ریاست ارتباط خارجه.

ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

12) ریاست ارتباط خارجه

اشتراک در جلسات:

اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه‌ای در رابطه به تفاهم ناروی و دنمارک در دفتر معینیت امور پناهندگان.

اشتراک رئیس و آمر ارتباط خارجه در جلسه پیرامون لاک فرم کمیته اتباع در دفتر معینیت امور پناهندگان.

اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه پیرامون مشکل تفاهمنامه های با موسساتدر مقر وزارت.

اشتراک آمر تنظیم مهاجرت‌ها در اداره مرکزی احصائیه و ریاست ثبت واحوال نفوس دررابطه به حل  مشکل کارت هایACC مهاجر افغان های فاقد مدرک مقیم درکشور پاکستان.

 اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسهء احصایه مرکزی پیرامون آمار و ارقام مهاجرین افغان.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

انجوها

مواصلت تفاهمنامه موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان جهت نظرخواهی از ریاست حمایت حقوقی.

اخذ معلومات پیرامون موسسه دسترسی برای معلولین افغان که تفاهمنامهاز ریاست حمایت حقوقی.

معرفی موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان به وزارت اقتصاد جهت تائید از ثبت شان در آن وزارت.

فاقد مدرک:

اخذ گزارش ملاقات جنرال قنسول افغانستان و ایران در رابطه به نگرانی از ورود اتباع افغان که در متن آن از قول جنرال قنسول ایران آمده است که: «گزارش های از ورود غیر قانونی شهروندان از ولایات هرات،فراه ونیمروزداریم که تنها دریک شب ششصد نفرازسوی نیروهای مرزی دستگیرشده اند که این روند نگرانی هایی را درمورد امنیت مرزی ایجاد نموده است.» ارسال گزارش متذکره به وزارت های محترم عدلیه، محترم داخله وریاست عمومی امنیت ملی.

ارسال (1) قطعه مکتوب درمورد خواستار معلومات وگزارش قاچاق انسان ومهاجران از ( 34) ولایت کشور به ریاست هماهنگی امور ولایات.

پناهجویان خارجی:

1- ارسال گزارش ابتاع بلوچ تبار پاکستانی در ولایت نیمروز به وزارت امور داخله و ریاست های مربوطه.

2-ارسال یک قطعه مکتوب درمورد معرفی ذکیه خانم ظفر عباس پناهجوی کشورپاکستان جهت رسیدگی به مشکل صحی شان به دفترUNHCR.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

ترتیب صورت جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر جهت برگزاری جلسه در دفتر معینیت امور پناهندگان.

ترتیب لاگ فرم عملیاتی برای تطبیق هدایت رئیس صاحب جمهور ا.افغانستان پیرامون عملی سازی مکلفیت ها.

ارسال یک ایمیل به تمام اتشه ها در مورد ضرب العجل تاریخ حجاج که الی 6 اسد ختم میگردد.

ارسال ایمیل به تمام اتشه ها درمورد ارسال لست غیر حاضران برنده حج.

ارسال (2) قطعه مکتوب درمورد گزارش مختصر ازدیتابیس ARIS از تاریخ 11جوزا الی 9سرطان از ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز مواصلت ورزیده، تکثیر آن بهریاست ها ی مربوطه.

ارسال (1) قطعه مکتوب درمورد جلسه میان هئیت افغان وپاکستانی جهت اخذ دیتا مهاجرین دارنده کارت های  ACCکه ذریعه ایمیل ازاتشه امورمهاجرین اسلام آباد مواصلت ورزیده، به اداره ملی احصائیه ومعلومات وریاست اطلاعات وارتباط عامه.

ارسال (2) ایمیل به دفتر UNHCR درمورد درخواست لیست موسسات کمک کننده برای بیجاشده گان وزیرستان شمالی وجنوبی و ارسال آمار و ارقام آنها.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

تعداد (15) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.

تعداد (1) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.

تعداد (8) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.

تعداد (7) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.

به تعداد (14) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهاد دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور کارت بقیه اعضای خانواده.

صدور (3) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.

صدور (643) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.

ملاقات اتشه کویته با تعداد کثیری از نمایندگان و بزرگان مهاجرین  افغان از ایالت بلوچستان و استماع مشکلات و پیشنهادات شان در روند بهبود بخشیدن مشکلات شان همرا با موسسات همکار.

اطلاع رسانی اسامی برنده گان متقاضیان حج از ایالت بلوجستان.

تمدید کارت های مهاجرت (POR) و (ACC) از 31 جون الی31  اکتوبر 2019 میلادی.

آگاهی در مورد توزیع و تصحیح کارت مهاجرت (POR) و (ACC) برای مهاجرین ایالت بلوچستان.

توزیع (44) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (10) قطعه کارت، تعداد (166) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (88) قطعه کارت اطفال، ثبت (63) نوزاد، ثبت (52) قطعه توکن و توزیع (1367) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته صورت گرفته است.

به تعداد (17) فامیل بشمول تعداد (65) فرد، و تعداد (30) ذکور و (35) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

صدور 35 قطعه معرفی نامه برای 35 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 29 مرد، 40 زن و 49 طفل می‌شوند با صدور 213 قطعه معرفی نامه برای 213 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

معرفی (2) تن مراجعین به پزشک قانونی خاش وزاهدان جهت تحویل گرفتن جنازه اقارب شان.

 

                                                                13) ریاست تفتیش

ارسال مکتوب نمبر (288/132) مورخ 30/4/1396 به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار درمورد تطبیق حکم نمبر(1599- الف) مورخ 4/5/1397 مقام محترم وزارت.

ارسال مکتوب نمبر(289) مورخ 30/4/1398 به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار درمورد تطبیق حکم نمبر (1594- الف) مورخ 19/5/1395 مقام محترم وزارت.

ارسال مکتوب نمبر(287/131) مورخ 30/4/1398 درمورد باقیداری عبدالرشید ولد عبدالمالک مدیر محاسبه اسبق ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

ارسال گزارش هیات مختلط بابت توزیع نمرات زمین ذریعه مکتوب نمیر(281) مورخ 29/4/1398 به آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر.

ارسال مکتوب تعقیبی شماره (291/134) مورخ 31/4/1398 به ریاست اداری درمورد اجراات از حکم شماره (253- الف) مورخ 20/1/1396 در رابط به شکست دیوار پارک (C)

ارسال استعلام به ریاست محترم مالی وحسابی در رابطه به قضیه شماره (2372) لوی خارنوالی ج.ا.ا.

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

تکثیر مصوبه شماره (6) مؤرخ 26/4/1398 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

تکثیر مصوبه شماره (6) مؤرخ 17/4/1398 جلسه نوبتی شورای وزیران.

تکثیر فیصله جلسه شماره (3) مؤرخ 3/4/1398 کمیته اقتصادی شورای وزیران.

تکثیر مصوبه شماره (5) مؤرخ 5/5/1398 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

تکثیر متحدالمال استفاده از لوگوی صدمین سالگرد استقلال کشور در مکاتیب و مراسلات رسمی.

ارسال فورم های پیگیری در قبال وظایف سپرده شده فقره های (5 و 10) مصوبه شماره (6) مؤرخ 26/4/1398جلسه کابینه به ریاست مالی و تدارکات

تکثیر متحدالمال تجلیل از روز بیرق ملی جمهوری اسلامی افغانستان ساعت 5:28 دقیقه یوم 7 / اسد/سالجاری

تکثیر متحدالمال عدم اجرای مکاتیب و اسناد فاقد مهر کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه در ادارات.

ارسال فورم های پیگیری در قبال اجراات پیرامون مصوبه شماره (3) مؤرخ 23/4/1398 کمیسیون امور امنیتی وزارت به ریاست های خدمات انجنیری، مالی و حسابی و آمریت تدارکات.

هماهنگ ساختن سفر ولایتی معین امور پناهندگان و هئیت همراه به تاریخ 12/5/1398 با مقام ولایات کندهار ، نیمروز و ارگان های محلی.

ارسال اطمینان از تحقق بند (2) مصوبه جلسه شماره (1) مؤرخ 2/4/1398 پیرامون بررسی تدوین پالیسی مهاجرت به دارالانشای شورای وزیران.

ارسال جدول شهرت تیم مسوولین وزارت با ذکر ایام هفته که در اوقات بعد از رسمیات و ایام تعطیل در برج اسد نوکریوالی اجرا مینمایند به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (125) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

  به تعداد () مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (35) قطعه وارده و (167) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

به تعداد (144) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

به تعداد (136) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

کاپی تعداد (144) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(444) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جدی، دلو حوت 1397 و جوزا 1398  از ریاست های عمومی عودت، منابع بشری، مالی و حسابی، اطلاعات و آمریت تدارکات.

طی یک هفته به تعداد(746) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (98) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(16) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان، به تعداد(27) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (13) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (592) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (49) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

مجموعاً سهم زنان % (8.27) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (100) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (18) قطعه عرایض سرپناه، (54) قطعه عرایض کمکی و (28)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

به تعداد (284) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (133) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

تکثیر مکتوب رفع استعفاء مدیر اجرائیه معینیت امور پناهندگان به شعبات مربوط.

تکثیر مکتوب سرپرستی مدیر فنی و تخنیکی مدیریت عمومی ترانسپورت از بست رتبه(4) مدیریت عمومی محاسبه جنسی به شعبات مربوط.

تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) مدیر عمومی تنظیم سفرها و بورسها ریاست پالیسی و پلان.

ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مبنی به تعدیل لوایح وظایف (4) بست رتبه چهارم که قرار است در معرفی اعلان رقابت آزاد قرارداده شود مطابق به فارمت جدید.

اخذ امتحان تحریری بست رتبه (4) مدیر عمومی تنظیم سفرها و بورسها ریاست ارتباط خارجه.

به اعلان گذاشتن بست رتبه سوم آمریت اطلاعات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و بست رتبه (4) عضو مسلکی صحت و مصونیت رفاه مامورین ریاست منابع بشری مطابق به طرز العمل تعینات خدمات ملکی.

تکثیر مکتوب استعفاء مدیر اجرائیه بورد مشاروین به شعبات مربوط.

تکثیر مکتوب خدمتی یکی از کاندیدان بست رتبه(6) ریاست ارتباط و هماهنگی امورولایات در بست رتبه(5) مدیریت اجرائیه بورد مشاورین به شعبات مربوط.

اخذ امتحان تحریری بست رتبه(4)مدیر عمومی سرویر شرک ها ریاست خدمات انجنیری.

ارسال یک ورق فورم تثبیت فراغت یکی از کارمندان برحال وزارت مبنی به ارتقاء درجه تحصیلی به ریاست مالی و حسابی و آمریت سوانح.

تکثیر مکتوب گزارش ماهوار ریاست منابع بشری به معینیت مالی و اداری.

ترتیب وارسال مکتوب تعقیبی بست آمریت های مستقل وزارت به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

تکثیر مکتوب عجالتا تقرر یک تن در بست رتبه(4) به حیث مدیر حالات اضطرار ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا الی تطبیق پروسه رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب عجالتاً تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر حاضری امور مهاجرین ولایت بغلان الی تطبیق پروسه رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست(5) به حیث مدیر حمایت حقوقی آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر از طریق پروسه کانکور دسته جمعی.

تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(4) به حیث مدیر عمومی ادغام مجدد ریاست امورمهاجرین ولایت هلمند ازطریق پروسه رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر حمایت حقوقی ریاست امورمهاجرین ولایت تخار از طریق پروسه کانکور دسته جمعی.

تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارکن بالمقطع ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.

تکثیر مکتوب رفع خدمتی دو تن از کارمندان ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان و آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان.

تکثیر مکتوب تقرر دو تن از کارمندان در بست رتبه(4) به حیث مدیر عمومی انتقالات و بست رتبه(4)به حیث عضو مسلکی کاریابی ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار از طریق پروسه رقابت آزاد.

تکثیر مکتوب یک تن در بست رتبه(5) به حیث عضو مسلکی ثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت هرات از طریق پروسه کانکوردسته جمعی.

تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر احصائیه و پلان ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.

گزارش آمریت محترم سوانح

درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.

 ترتیب خلص سوانح برای ( 18)تن از کارکنان مرکزی و ولایتی

به اثر کنترول حاضری (27) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (79) تن توظیف و( 23) تن رخصت ضروری اخذ نموده اند.

ترتیب راپور حاضری (2) تن  ازکارکنان وزارت دولت درامورپارلمانی وریاست احصائیه مرکزی که خدمتی دروزارت میباشند .

حضوردرجلسه ارزیابی (8) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .

 درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (42) قطعه مکتوب به دفاترسوانح شان.

ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (3)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.

 ترتیب دفاترسوانح کارکنان مرکزی وولایتی به اساس شماره وسقف تشکیلاتی.

 پیگیری فورم ثبت دارائی های کارکنان ولایتی .

10.  پیگیری فورم بایومتریک کارکنان که از پروسه باز مانده اند.

     آمریت محترم آموزش

تدویر پروگرم  اکسل  برای کارکنان مرکز وزارت .

ادامه آموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت .

ادامه رکورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی وزارت . 

معرفی پنج تن به صنف آموزشی بیگینر مربوط بخش زبان انگلیسی .

معرفی سه تن به انستیتوت خدمات ملکی جهت امتحان در بورس تقویت مهارت های رهبری .

تهیه لست و ترتیب پیشنهاد جهت پرداخت فیس کارکنان محصل آقایان در مقطع لیسانس

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

ارایه  پیشنهاد به مقام محترم وزارت  جهت منظوری وتهیه خریداری بسته های کمک های اولیه به منظور مصونیت کارکنان درصورت بروزحوادث احتمالی به مقام محترم وزارت .

ارایه  پیشنهاد به مقام محترم وزارت  جهت منظوری وتهیه خریداری آلارم (زنگ خطر) به منظور مصونیت کارکنان درصورت بروزحوادث احتمالی به مقام محترم وزارت .

ارایه  پیشنهاد به مقام محترم وزارت  جهت منظوری ثبت ، راجستر و پرداخت هزینه تیم فوتسال به مقام محترم وزارت

ارایه  پیشنهاد به مقام محترم وزارت  جهت منظوری وتهیه خریداری بالون های ضد حریق به منظور مصئونیت کارمندان ومحیط کاری که قبلآ چندین پیشنهاد به مقام محترم ارایه گردیده است.

معرفی سید حسین پوسته رسان  آمریت آرشیف ریاست دفتر به ستومالوژی جهت تشخیص و تداوی .

ارسال مکتوب تعقیبی مبنی برتدارک راه خروجی (اضطراری) جهت استفاده کارکنان درصورت بروزخطرات احتمالی به آمریت تهیه وتدارکات.

تکثیر  مکتوب سه روزه کسر معاش محترم رومل مدیر سرسبزی ریاست اداری به اساس حکم مقام محترم وزارت بعد از فصیله کمتیه موظف حل اختلافات ناشی از کار جهت آگاهی و سر مشق به سایر کارکنان وزارت به شعبات ذیربط .

معرفی محترم جاوید احمد فرزند طورپاچا مدیرعمومی مساعدت های مالی  ریاست مهاجرین ولایت کابل به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .

معرفی محترم محمد واسع فرزند محمد قاسم مدیراجرائیه ریاست حمایت حقوقی به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تقرر کارکن خدماتی مقام وزارت.

ارسال دو عنوان لایحه وظایف بست دوم ریاست هماهنگی امور ولایات و بست (4) عضو مسلکی صحت ، مصئونیت و رفاه آمریت ارتباط کارکنان به آمریت محترم استخدام غرض اجراأت بعدی.

ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت لوگر مبنی بر تقرر محترم جاوید فرزند زلمی در بست 5 بحیث مدیر تکنالوژی آمریت متذکره.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار مبنی بر تقرر محترم سید محمد زبیر فرزند سید باز محمد در بست 4 بحیث مدیر ع نظارت از شهرک ها ریاست متذکره.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بغلان در رابطه به تقرر عجالتاً محترم ادریس فرزند جهانگیر بحیث مدیر حاضری آن ریاست.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تقرر عجالتاً محترم مختار فرزند محمد انور بحیث مدیر عمومی حالات اضطرار آنریاست.

ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت لوگر مبنی بر تقرر احمد ذکریا فرزند عبدالوهاب در بست (5) بحیث مدیرحمایت حقوقی آمریت متذکره از طریق رقابت آزاد.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هلمند در رابطه به تقرر محترم احسان الله فرزند نعمت الله در بست (4) بحیث مدیر عمومی ادغام مجدد ریاست متذکره از طریق رقابت آزاد.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بغلان و آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سمنگان در رابطه به رفع خدمتی محترم خلیل الرحمن آمر عودت و ادغام مجدد بغلان و محترم سخی داد مدیر عمومی مالی و اداری آمریت مهاجرین سمنگان.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار مبنی بر تقرر محترم نعمت الله فرزند محمد عثمان در بست 5 بحیث مدیر حمایت حقوقی ریاست متذکره از طریق رقابت آزاد.

بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تقرر محترم نعمت الله فرزند محمد عثمان در بست (5) مدیر حمایت حقوقی ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار در رابطه به تقرر محترم زبیر آغا در بست (4) بحیث مدیرعمومی انتقالات و محترم عنایت الله در بست (4) بحیث عضو مسلکی کاریابی آنریاست.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به تقرر محترم حسین فرزند گل احمد در بست (5) بحیث عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.

بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تقرر محترم حسین فرزند گل احمد در بست (5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.

بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تقرر محترمان هریک زبیر آغا در بست (4) مدیریت ع انتقالات و محترم عنایت الله در بست (4) بحیث عضو مسلکی کاریابی ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به استعفی محترم عبدالقادر مدیر اجرائیه بورد مشاورین.

 

بروز رسانی (update) فورم یک یک تشکیل در رابطه به تثبیت فراغت محترمان هر یک رفیع الله فرزند سربلند مدیر تکنالوژی و روضت الله فرزند شاه محمود مدیرعمومی حالات اضطرار به سویه لیسانس.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر تمدید قرار داد بالمقطع محترم نیک محمد فرزند علی احمد محافظ ریاست متذکره.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کنرها در رابطه به ارسال فورم ثبیت فراغت محترمان هر یک رفیع  الله فرزند سربلند مدیر تکنالوژی و روضت الله فرزند شاه محمود مدیرعمومی حالات اضطرار به سویه لیسانس بریاست متذکره.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقرر محترم احسان الله محمد صدیق در بست (5) بحیث مدیر احصائیه و پلان ریاست متذکره همچنان بروز رسانی (update) شهرت مکمل نامبرده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل وزارت.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 این مدیریت ترتیب و تقدیم است.

 

 

 

)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.