گزارشات ریاست های مرکزی از تاریخ 5 الی 10 اسد 1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

همکاری در تکمیل ترجه تفاهمنامه با کشور ترکیه.

تماس با مسؤل بخش TMD  سازمان بین الملی مهاجرت برای شامل ساختن موضوع دیتابیس در پرسش نامه های شان.

ترتیب جلسه بررسی مرکز معلومات مهاجرین ریاست تحقیق در معینیت پناهندگان.

کار بالای طرح بودجه تهیه کتابخانه.

بررسی سیستم الکترونیکی کتابخانه وزارت امور مهاجرین.

کار بالای پالیسی جندر.

پیگیری برگزاری گفتمان ملی مهارجرت.

ارائه پیام سمپوزیم و سخنرانی جلالتمآب رئیس جمهور به مقام معینیت.

ارائه منایع و معلومات به محصلین و مراجعین.

تهیه راپور عودت از اول جنوری الی 30 جون 2019 برای معینیت محترم امور پناهندگان.

ترتیب گزارش ربع دوم سال مالی 1398 برای ریاست پالیسی وپلان.

اشتراک کارمندان آمریت سیستم معلومات در ورکشاپ دو روزه در مورد فعالیت های مراکز معلومات مهاجرت کشورهای فلیپین، پاکستان، بنگلادیش که توسط دفتر ICMPD برگزاری گردیده بود.

شریک ساختن آن با مقامات وزارت از طریق شیر فلدر.

مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل

جلسات هماهنگی تیم مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین با دارالمعلمین خصوصی کائنات و دارالمعلمین خروشان

جلسات آگاهی رسانی دردارالمعلمین خصوصی کائنات و دارالمعلمین خروشان

پیگیری تکمیل و ثبت فورم آترا جهت انتقال سرور خط تماس 5588 به داخل وزارت در وزارت مخابرات

ترجمه پلان سه ماهه مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق به زبان دری

با همکاران ICMPD در کابل سرینا

تهیه گزارش فعالیت یکساله فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین

جلسه هماهنگی تیم مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق، دفنرICMPD و ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین با داکتر عالمه معینیت پناهندگان

تهیه گزارش ماهوار فعالیتها، گزارش مالی ماهوار و گزارش مالی سفر تیم مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین به ایران

تهیه پروفایل مهاجرت کشوری برای کشور تایلند

24  ترجمه پرزنتیشن بررسی فعالیتهای تیم مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق  به زبان  دری

2) ریاست امور اداری

تعداد11 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (323305) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

تعداد 32 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

تعداد 51 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

بتعداد30   قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.

تعداد 10 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

تعداد 5  قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.

تعداد 45  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

تعداد 65  قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

تعداد 15 قطعه اسناد مصرف درویوران به خرچ متعمد مامله گردید.

ترمیم دروارزه آمریت سوانح .

نصب یکپایه دروازه در ریاست تکنالوژی.

نصب هشت عدد قفل وبرآورد جالی نو عدد کلکین نصب دروازه آشپزخانه آمریت سوانح.

ترمیم میز مشاوریت .برآورد الماری آن.

برآورد شعبه ثبت وعرایض.

ترمیم الماری ومدیریت بودجه انکشافی .

ترمیم دروازه اطاق دریوران ومدیریت ترانسپورت .

ترمیم دروازه ریاست مالی وحسابی.

ترمیم دروازه مدیریت حاضری .

ترمیم دروازه آمریت بودجه .

ترمیم سیستم برق ریاست اطلاعات عامه .

پائین نمودن ذخیره آب از بالای بام آشپز خانه قبلی توسط پرسونل خدماتی .

کنترول نموده جریان کار رنگمالی وترمم تشناب ها همه روزه .

پیگیری اسناد موتر زرهی وزیرصاحب .

پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

تهیه 2 خبر از جریان ملاقات معنیت پلان وپالیسی با مسوول روابط داخلی سفارت ترکیه و همچنان جلسه معنیت امور پناهندگان پیرامون اجرآت کمیته اتبارع مهاجرین با مواد مخدر با نمایندگان وزارت خانه ها.

نصب مقاله عبدالهادی داوی در ویترین های داخل وزارت.

نصب بروشور به مناسبت تجلیل از تغذیه با شیر مادر در ویترین های داخل وزارت.

نشر 3 تفاهنمامه در ویب سایت وزارت.

نشر (18) خبر به زبان پشتو و (5) خبر به زبان انگلیسی.

تهیه 6 بولتن خبری وارسال آن به مقام محترم وزارت ،ریاست های مرکزی ،ولایتی واتشه های مهاجرین خارج از کشور.

اخذ (8) گزارش از طریق وایبر.

تهیه (28) خبر به زبان دری.

4) ریاست پلان و پالیسی

 

1- پیگیری وجمع آوری گزارشات کاری ربع اول مربوط به آسیب پـــذیرهای معروض به فساد اداری ریاست های وزارت برمبنای آستراتیژی ملی مبــارزه  علیه فساد اداری .

2- کاربالای تهیه وترتیب دست آوردهــا، چـالشهاونظریــات کاری مــربـوط وزارت که قراراست به هـفتادچـهارمین اجلاس جــمع عمومی سازمان ملل متحد در شهرنیویارک برگزارگردد .

3-  ارزیابی وتسلیمی نهایی پروژه جویچه های کنارسرک شـهرک مـهاجـرین  یکاولنگ ولایت بامیان .

4-  نظارت دوامدار ازجریان کاررنگمالی تعمیرات وزارت .

5-  نظارت ازجریان کارپروژه ترمیم تشناب های وزارت .

6-  کار روی تــرتیب وتنظیم جداول نیازمندیهای عـادی (تـجهیزات دفـتری،  محروقات و اجناس اولیه ) ریاست پالیسی وپلان برای سال مالی 1399 .

7-  تکمیل وجمع آوری گزارش ازچگونگی پیشرفت کمی وکیفی پـروژه های  انــکشافی وزارت امـورمهاجرین ازبابت مـاه سـرطان سال مـالی 1398 بـه  وزارت مالیه .

8-  بدست آوردن گزارشات تشریحی سـه ربع اول سال مالی 1398 ولایات ازطریق شیرفولدر،همچنان ترتیب وتنظیم آنهابعد ازاجراات دردوسیه مربوطه.

9- کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع دوم1398 ولایات .

10- جـمع آوری گــزارشات هــفته وارآمـریــتهای تــحت اثـــرریــاست

 

5) ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

نظارت از چگونگی فعالیت و پاک کاری  جنراتور (Server Room)  همه روزه .

چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه توسط پرسونل خدماتی

ترمیم پرنتر / ریاست دفتر.

تنظیم دوپایه دیسکتاپ و یک پرنتر / ریاست تحقیق / مدیریت کتابخانه.

کنکتر زدن یک لین شبکه / ریاست مالی / مشاوریت.

حل مشکل ماشین فوتوکاپی و انستالیشن برنامه Itools معینیت مالی.

انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز دو پایه کمپیوتر / معینیت مالی.

حل مشکل تلیفون / ریاست پلان.

کنکتر زدن دو لین انترنت / ریاست انجنیری / آمریت سروی.

حل مشکل اسکنر / دفتر پارلمانی.

وصل نمودن یک سیت مبایل / سکرتریت مقام.

تبدیل کنکتر یک لین انترنت / ریاست مالی.

حل مشکل انترنتبدیل کردن کنکتر تلیفون / ریاست مالی/ آمریت مالی

تبدیل کردن کنکتر تلیفون / ریاست مالی/ آمریت مالی.

تبدیل کردن کنکتر تلیفون / ریاست اداری.

تبدیل کردن کنکتر تلیفون / تفتیش داخلی بخش اول.

چک کردن تلیفون / ریاست پلان.

فعال کردن ویندوز یک پایه دیسکتاپ / ریاست انجنیری / آمریت سروی.

حل مشکل کمپیوتر دیسکتاپ و نصب بروزر کروم/ ریاست مالی / آمریت مالی.

انستالیشن مسنجر / ریاست انجنیری / آمریت دیزاین.

انستالیشن آفیس و فونت / مشاوریت معینیت پناهنده گان.

انستالیشن آفیس و فونت / مشاوریت معینیت پناهنده گان.

تنظیم کمره های امنیتی وسیستم DVR.

اضافه نمودن یک سیت مبایل به وای فای / سکرتریت.

انستالیشن کروم / مشاورین.

انستالیشن دیکشنری و Itones در یک پایه لپ تاپ / مشاورین.

تنظیم لین های سه پایه کمپیوتر، شبکه و تلیفون / ریاست دفتر/ مدیریت عرایض.

انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست اداری.

ترمیم یک پایه پرنتر / ریاست دفتر/ مدیریت تحریرات

اجراآت مدیریت اجرائیه .

پیگیری پیشنهادات نیازمندی از مرجع مربوطه .

مکاتیب وارده (4)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (2)قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

 

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال تفاهمنامه موسسات بازسازی دهات افغانستان ، احیای صحت وو جامعه افغانی (ACHRO)، (IPSO)، نسلهای آینده افغانستان  به کمیته تفاهم نامه ها غرض نظارت وتطبیق.

2-تعقیب اعلامیه ترکیه در وزارت امورخارجه و عدلیهاز طریق تماس تیلفونی وو ایمیل.

3-ارسال ریاستهای امورمهاجرین در رابطه به عدم هماهنگی موسسات ORD اکتید و احیای مجدد انصاری.

4-ملاقات با نماینده موسسات DRC; SAVE THE CHILDREN موسسه دسترسی به معلولین افغان و موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه موسسه بازسازی دهات افغانستان ُ احیای صحت و جامعه افغانی وبین المللی روانی

تفاهمنامه

تفاهمنامه موسسات نسلهای آینده افغانستان وو موسسه خیریه بشری

 

 

ملاقات با نمایندگان موسسات DRC حمایت اطفال و اجتماعی و انکشافی دوستان و موسسه دسترسی به معلولین

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (۸۶۲)تن طی (۱۰)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:

 بتعداد (۵۲) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای سویدن ۱، اطریش۲ ، جرمنی ۴۵ ، هالند ۱ و استرالیا ۱بلجیم ۱ و سویس ۱تن ) و به تعداد (8۱۰)تن عودت کننده داوطلب ازکشور های (اطریش ۳ ، ن هالند 2  و ترکیه 8۰۵  تن) به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند.

هماهنگی و ارسال ایمل با دفتر IOM غرض کمک به ۲ تن که خارج از لیست از کشور ترکیه عودت نموده بودند وبا هرعودت کننده مبلغ 12500 افغانی کمک صورت گرفت.

ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه جهت  یک تن اخراجی کشور آلمان ، پول نقد ومبائیل اش در جرمنی مانده است

معرفی یک تن اخراجی کشور بلجیم به دفتر IOM جهت مساعدتږ

ارسال ۲۰ ایمیل به ارگانهای ذیربط ملی وبین المللی جهت حل مشکلات پناهجویان افغان درخارج.

تسلیمی اوراق (10 ) تن از برگشت کنندگان ترکیه جهت اخذ کمک از هلال احمر ترکیه

. بتعداد 300 فورم عودت کننده در دیتابیس وزارت ثبت گردیده است.

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

 

 

       

هالند

اطریش

ترکیه

استرالیا

سویدن

اتریش

 

چارتر جرمنی

 

 

بلجیم

سویس

 

 

جرمنی

هالند

300 تن

862

810

 

 

 

 

 

 

2

3

805

52

1

 

 

 

1

2

 

 

 

45

1

1

1

                                         

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( ۱۰)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (۵) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

3- به تعداد (۳) تن عودت کننده جهت اصلاح نام به تدریسات ثانوی معرفی گردید.

4- برای (2) تن عودت کننده کشور های ایران و پاکستان مشوره حقوقی سالم داده شده است.

4- از جمله حمایت شدگان (2)تن خانم ها و (8) تن آقایان (5) تن عودت کننده کشور ایران (5) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (0) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

5

3

 

2

0

   

5

5

0

8

2

جلسات:

اشتراک درجلسه فرمان 305 وفراهم آوری زمینه دسترسی به تذکره تابعیت در ریاست عمومی عودت.

اشتراک درجلسه گزارشات موسسه DRC درمعینیت پالیسی و پلان.

اشتراک درجلسه نهائی سازی مقرره اجراات وزارت در دفتر مقام وزارت .

اشتراک درجلسه هماهنگی جهت شروع ورکشاپ فرمان 305 در دفتر ریاست پلان.

صدور۲۲ قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

 

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

بتعداد(۵۸۳۸) تن عودت کنندگان از کشور ایران.

بتعداد (۳۵۲) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۶۱۹۰)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است.

به سکرتریت محترم مقام وزارت.

معینیت  محترم مالی واداری.

معینیت  محترم امورپناهند گان.

معینیت محترم پالیسی وپلان.

فارمت های گزارش هفته وار بیجاشدگان داخلی ولایت و هفته دوم ماده اسد(۲۰)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

فارمت های گزارش هفته وار عودت کنند گانهفته دوم ماهاسدا (۱۸) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.

مجموعاْ بتعداد(۸۰)  قطعه مکاتیب جریانهفته دوم ماده اسداجراات گردید.

تعداد سفرها یک سفراز مرکز به ولایات ویک سفر از ولایات به مرکز صورت گرفته است.

ولایت بلخ: تاریخ ۵الی ۱۴

عرایض ۱۲۵۴ فامیل عودت کننده و بیجاشده داخلی از ولایات سرپل، جوزجان، کندز ، بغلان، سمنگان و ولسوالی های بلخ ارزیابی گردید و ۱۴۹ فامیل مستحق شناخته شد.

برای ۷۵فامیل بیجاشدداخلی مواد غیرغذایی از سوی موسسه ODR و یونسیار برای مستحقین توزیع گردید.

۵۷ فامیل عودت کننده وبیجدشده داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

۳۲ فامیل از بیجاشدگان داخلی ثبت وراجستر گردید.

برای ۹۴ فامیل بیجاشده توزیع گردید

برای ۲۶۰ فامیل مواد غذایی توزیع گردید.

ولایت لوگر:

۶ نفر عودت کننده بریاست جهت ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

۷ فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردید.

۲۰ قطعه عرایض عودت کنندگان ثبت و راجستر گردید.

ولایت سرپل:

۷۳ فامیل بیجاشده از مرکز ولایت سرپل سروی شد و۳۴ فامیل مستحق کمک شناخته شد.

۸ باب خیمه حمام برای بیجاشدگان داخلی توزیع گردید.

۷ فامیل بیجاشده سروی شد ۵ فامیل مستحق کمک شناخته شد

۷۹ فامیل بیجاشده از قریجات مختلف ولایت سرپل مواد غیرغذایی از طرف موسسه کمک کننده به ارزش (۱۹۲۵۰) توزیع گردید.

ولایت کنر:

۵ نفر عودت کننده جهت ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

۱۲۰ ورق عرایض مراجعین ثبت گردید.

برای ۱۱ نفر عودت کننده مواد غذایی توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:

دوشنبه  14/5/1398 چي سمون خورى 2019/8/05 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 5 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 27  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 13 تنه نارينه او14 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم 91290 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

او همدارنګه 2 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 7 تنه چي ددي جملي څخه ئي 3  تنه نارينه او  4 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

 

يادونه : نن ورځ جمله 34 کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويد

ولایت لغمان ۱۵/۵/۱۳۹۸:

برای ۱۹ فامیل بیجاشده خیمه توزیع گردید.

برای ۲۶۰ فامیل بیجاشده مواد غذای و مبلغ ۱۰۰ دالر توزیع گردید.

11 ) آمریت جندر

اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر.

اخذ فورم نیاز سنجی برنامه های آموزشی جندرازبعضی ریاست های مرکزی بعد خانه پری کارمندان وزارت .

جمع آوری پرسشنامه  نیاز سنجی کارمندان اناث وزارت .

ترتیب موضوعات جندر ازقوانین وپالیسی ها مرتبط به جندرجهت ترتیب پالیسی جندر .

اشتراک کارمند آمریت جندر درورکشاپ محیط زیست دراداره ملی محیط زیست .

اشتراک آمره جندر درکنفرانس بمناسبت 28 اسد در مقر ریاست جمهوری .

اشتراک کارمندآمریت جندر درجلسه واحد های جندر وزارت امور زنان .

ترتیب پلان تطبیقی پالیسی افزایش 2 درصدی مشارکت زنان درادارات خدمات ملکی وارسال آن به ریاست منابع بشری.

ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

 

12) ریاست ارتباط خارجه

اشتراک در جلسات:

اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه مشکلات تفاهم‌نامه های موسسات غیر دولتیدر مقر وزارت.

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه مقام وزارت در مورد اتخاذ تصمیم بالای غیر حاضران متقاضی حج.

اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه بحث روی نقاط مرزی در وزارت امور داخله.

اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه تعیین فارمت تفاهم های موسسات غیر دولتی در ریاست حمایت حقوقی.

اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در جلسه در وزارت عدلیه درموردراه حل های درازمدت از گرو قاچاق بران قاچاق چیان انسان ومهاجران درمقر آن وزارت.

اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه به وزارت معارف پیرامون آگاهی دهی برای تمام مکاتب کشور درمورد چلوگیری از قاچاق انسان وقاچاق مهاجران درمقر آن وزارت.

انجوها

معرفی موسسه همبستگی و مساعدتی افغانستان نوین به وزارت اقتصاد جهت تائید از ثبت شان در آن وزارت.

مطالعه و بررسی و ارئه نظر پیرامون موسسه اجتماعی انکشافی دوستان به ریاست حمایت حقوقی.

مطالبه نظر ریاست حمایت حقوقی پیرامون ثبت و راجستر موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان.

مواصلت تائیدی وزارت اقتصاد از موسسه دنشی افغانستان د یوالی او مرستو.

رسیدگی به مشکلات مهاجرین

معرفی یک تن مهاجر به دفتر IOM جهت کار یابی و اشتغال زائی.

فاقد مدرک:

ارسال میکانیزم ملی رجعت دهی برای مهاجران قاچاق انسان وقاچاق چیان مهاجرین به ریاست های ذیربط.

ارسال ( 3) قطعه مکتوب در رابطه به اماروارقام بازگشت کنندگان افغانهای فاقد مدرک از تاریخ 14 الی 20جـــولای که به تعداد ( 7988) تن ازکشور ایران و به تعداد (483) تن از کشور پاکستان عودت نموده اند. ارسال آن به ریاست های مربوط وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان.

اخذ یک قطعه مکتوب درمورد جلسه میان هئیت افغان وپاکستانی جهت اخذ دیتا مهاجرین دارنده کارت های  ACC  و ارسال آن به اداره ملی احصائیه ومعلومات.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

ارسال ایمیل تائیدی به سفارت ناروی در مورد ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور ناروی.

ارسال فیصله مقام وزارت در مورد غیرحاضران متقاضی حج که به تاریخ 5 اسد صورت گرفته بود به تمام اتشه های امور مهاجرین.

تکثیر گزارش ارقام بازگشت کنندگان افغان از کشور ترکیه از 1 الی 25 جولای 2019 که مجموعاً به تعداد (3830) تن میشود به ریاست های مربوطه.

تکثیر گزارش پلان پرواز های عودت کنندگان افغان از کشور ترکیه به ریاست های مربوطه.

تکثیر گزارش ملاقات اتشه مهاجرین مقیم یونان با آقای پایادوپاولوس معاون دفتر هماهنگی عودت پولیس یونان، به ریاست های مربوطه.

ترتیب گزارش سفر معین مالی و اداری از کشور تاجکستان با جمعی از هیئت همراه شان.

ارسال یک ایمیل دررابطه به امنیت پناهجویان خارجی مقیم درافغانستان به وزارت امورداخله.

ارسال یک ایمیل درمورد ابراز نظر پیرامون تفاهمنامه قاچاق انسان ومهاجران در وزارت عدلیه.

ارسال یک ایمیل درمورد مشکلات اتباع پاکستانی بلوچ تبار مقیم ولایت نیمروز به ریاست عمومی امنیت ملی.

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

تعداد (12) معرفی نامه به طب عدلی (پژیکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.

تعداد (2) معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.

تعداد (7) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.

تعداد (6) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.

به تعداد (11) گواهی غرض ابطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و یا افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهاد دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور کارت بقیه اعضای خانواده.

صدور (4) نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.

صدور (542) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.

ارسال گزارشکار و فعالیت برج سرطان سالجاری به مقام وزارت.

توزیع به تعداد (145) اطلاعیه برای مهاجرین ایالت بلوچستان.

توزیع (19) قطعه کارت مفقودی، تصحیح به تعداد (10) قطعه کارت، تعداد (263) قطعه کارت پی سی ام، تعداد (52) قطعه کارت اطفال، ثبت (86) نوزاد، ثبت (67) قطعه توکن و توزیع (730) قطعه کارت ACC از طریق اتشه کویته صورت گرفته است.

به تعداد (6) فامیل بشمول تعداد (25) فرد، و تعداد (9) ذکور و (16) نفر اناث به وطن عودت نموده.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

صدور 23 قطعه معرفی نامه برای 23فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 13 مرد، 23 زن و 36 طفل می‌شوند با صدور 292 قطعه معرفی نامه برای 292 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

 

 

13) ریاست تفتیش

 

14)ریاست دفتر مقام

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

تکثیر فرمان شماره (56) مؤرخ 13/5/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر تعیین بازرس.

تکثیر حکم شماره (1362) مؤرخ 13/5/1398 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس تفتیش داخلی، رئیس دفتر و مشاورین امور اجتماعی و حقوقی جهت اشتراک در نشست از تاریخ 8 – 14 سپتامبر 2019 به شهر دوبی کشور امارات متحده عربی. 

تکثیر هدایت جلالتمآب رئیس جمهور، پیرامون تطبیق هدایات عاجل طی مدت 24 ساعت.

هماهنگ ساختن معرفی رؤسای امور مهاجرین ولایات کندهار، هرات، بلخ و ننگرهار جهت اشتراک در جلسه برنامه عمل ملی 2 با ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.

ارسال فورم پیگیری فقره (1) فیصله هفتمین جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست عمومی عودت.

هماهنگ ساختن سفر وزیر امور مهاجرین به تاریخ 18 اسد به خارج از کشور با ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

هماهنگ ساختن معرفی آمر اسناد و ارتبا ط در وکشاپ کاهش فقر که از جانب معینیت پالیسی وزارت مالیه دایر می گردد به ریاست پالیسی و پلان.

هماهنگ ساختن معرفی محترم ایمل عثمانی که به حیث مدیر امنیت جهت پیشبرد وظایف مربوط به امنیت ملی در وزارت توظیف گردیده.

هماهنگ ساختن معرفی دفتر وارچایلد که در بخش تحقیق رد مرز شده ها در ولایات هرات و بادغیس فعالیت دارد جهت همکاری به ریاست های امور مهاجرین و لایت هرات و بادغیس.

تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (57) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

  به تعداد (129) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (21) قطعه وارده و (108) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

به تعداد (106) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

به تعداد (97) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

کاپی تعداد (106) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

طی یک هفته به تعداد(296) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (18) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(11) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان، به تعداد(15) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (1) نفر مراجعین به معینیت امور پناهندگان و به تعداد (251) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (23) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

مجموعاً سهم زنان % (9.16) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (91) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (24) قطعه عرایض سرپناه، (53) قطعه عرایض کمکی و (14)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

به تعداد (153) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (54) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

15)ریاست منابع بشری

 

 

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

با احترام